in ,

İSG Kurulları (29 soru)

 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyerilerinde İSG Kurulu kurulması icin gereken koşullar hangisinde doğru verilmiştir?

  • 6 aydan uzun sureli iş yapılan ve 100 veya daha fazla calışanı olan işyerleri kurul kuracaktır
  • 6 aydan uzun sureli iş yapılan işyerleri kurul kuracaktır
  • Sanayiden sayılan ve 50 veya daha fazla calışanı olan işyerleri kurul kuracaktır
  • 6 aydan uzun sureli iş yapılan ve 50 veya daha fazla calışanı olan işyerleri kurul kuracaktır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Altı aydan fazla suren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde İSG Kurulu ile ilgili olarak hangisi yanlış verilmiştir?

  • Asıl işveren alt işverenin calışan sayılan ayn ayn elli ve daha fazla İse asıl işveren ve alt işveren ayn ayrı kurul kurar, tş sağlığı ve guvenliği faaliyetlerinin yurutulmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
  • Bir işyerinde sadece asıl işverenin calışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Alt işveren toplantılara katılmak icin vekaleten yetkili bir temsilci atar.
  • Alt işverenin calışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin calışan sayısı ellinin altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren toplantılara katılmak İcin vekaleten yetkili bir temsilci atar.
  • Asıl işveren ve alt işverenin calışan sayıları ayrı ayn ellinin altında ve toplam calışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl İşveren tarafından bir kurul oluşturulur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı calışma alanıpda birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması halinde işverenler nasıl bir yol İzler?

  • Her işveren kendi kurul kararlannı uygular
  • Butun işverenler ortak bir kurul kurarlar
  • En cok calışanı olan ve tehlike sınıfı en yuksek olan işyerleri bir komisyon kurar ver aldıklan kararlan diğer işverenlere bildirirler
  • Birbirlerinin calışmalannı etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG Kurul kararlan karşısında işveren ne yapmak zorundadır?

  • Uygun gormedikleri kararlara 24 saat icinde yazılı olarak itiraz ederler
  • İSG Kurulunu feshetme yetkisi vardır, yeni bir kurul kurar
  • Kurul kararlarının en az yansını uygulamak zorundadır
  • İşverenler, iş sağlığı ve guvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşverene bağlı, birden cok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla calışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur. İşveren, birden cok işyerinin her birinde kurulacak kurullann calışma usullerini duzenlemek, İş ve goruş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerlerine ait iş sağlığı ve guvenliği ile ilgili raporlann, en az ne kadar zamanda bir ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar?

  • Yılda 1 kez
  • 6 ayda 1 kez
  • 3 ayda 1 kez
  • Her ay kurul toplantılanndan 1 hafta sonra
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıda verilen kurul uyelerinden hangisi secimle işbaşına gelir?

  • İş guvenliği uzmanı
  • İşyeri hekimi
  • İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yurutmekle gorevli bir kişi
  • Calışan temsilcisi, işyerinde birden cok calışan temsilcisi olması halinde baş temsilci
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıda verilen kurul uyelerinden hangisi secimle işbaşına gelir?

  • İş guvenliği uzmanı
  • İşyeri hekimi
  • İnsan kaynaklan, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yurutmekle gorevli bir kişi
  • Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG Kurulunun başkanı kimdir?

  • İşverenin gorevlendirdiği bir calışan
  • İlk toplantıda kurul uyeleri kendi aralarından birini secerler
  • Kurul sekreteri ayanı zamanda kurul başkanıdir
  • İşveren veya işveren vekili
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG Kurulunun sekreteri kimdir?

  • Genel mudur sekreteridir
  • İşyeri Hekimidir
  • İlk toplantıda kurul uyeleri kendi aralarından birini secerler
  • İş guvenliği uzmanıdır
 • Soru: | Toplam Soru:

  iş guvenliği uzmanının tam zamanlı calışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde kurul sekreteri kimdir?

  • İlk toplantıda kurul uyeleri kendi aralanndan birini secerler
  • Kurul uyelerinden birisi gonullu olur
  • Sivil savunma uzmanı gorevi ustlenir
  • İnsan kaynaklan, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yurutmekle gorevli bir kişi tarafından yurutulur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Birden fazla iş guvenliği uzmanının bulunduğu işyerlerinde kurul uyesi hangisi olur?

  • En kıdemlisi kurul uyesi olur
  • Kendi aralanndan birini secerler
  • Kura ile belirlenir
  • İşyerinin tehlike sınıfına uygun uzmanlar arasından birisi işverence gorevlendirilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Birden fazla işyeri hekiminin bulunduğu işyerlerinde kurul uyesi hangisi olur?

  • En kıdemlisi kurul uyesi olur
  • Kendi aralanndan birini secerler
  • Kura ile belirlenir
  • İşverence gorevlendirilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asıl işveren – Alt işveren ilişkisine gore kurulacak kurullarda uyeler ve kurul sekreteri nasıl belirlenir?

  • Asıl İşverenin belirleyici olur
  • Alt işveren belirleyici olur
  • Hangisinin personel sayısı daha fazla ise o işveren belirleyici olur
  • Asıl işveren ve alt işveren tarafından ortak kararla atanır
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşveren tarafından Kurul uyelerine ve yedeklerine aşağıdaki eğitimlerden hangisi verilmek zorunda değildir?

  • İş hijyeninin temel ilkeleri
  • İletişim teknikleri
  • Risk değerlendirmesi
  • Etik
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak eğitimlerinden kim sorumludur?

  • Yes
  • No
  • Donuşumlu olarak sorumluluğu ustlenirler
  • Her iki işveren birlikte sorumludur
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG Kurulunun oncelikli gorevi hangisidir?

  • İSG konularında o işyerinde calışanlara yol gostermek
  • İşyerinde iş sağlığı ve guvenliğine ilişkin tehlikeleri ve onlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak
  • İşyerinin niteliğine uygun bir İSG ic yonerge taslağı hazırlamak
  • İşyerinde iş sağlığı ve guvenliği eğitim ve oğretimini planlamak
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG Kurulunun gorevleri arasında hangisi yer almaz?

  • İşyerinde yapılacak bakım ve onanm calışmalarında gerekli guvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalannı kontrol etmek,
  • İşyerinin iş sağlığı ve guvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki calışmalan değerlendirmek, elde edilen tecrubeye gore ertesi yılın calışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Guvenliği Kanununun 13 uncu maddesinde belirtilen calışmaktan kacınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,
  • İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, calışma şartlan, sosyal ilişkiler ve calışma ortamı ile ilgili faktorlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir onleme politikası ve butce geliştirmeye yonelik calışmalar yapmak
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG Kurulları ne kadar sıklıkla toplanır?

  • Kurullar ayda en az 2 kere toplanır
  • Kurullar 6 ayda en az 1 kere toplanır
  • Kurullar yılda en az 1 kere toplanır
  • Kurullar ayda en az 1 kere toplanır
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG kurullannda aşağıdaki kararlardan hangisi alınamaz?

  • Tehlikeli işyerlerinde toplantılann iki ayda bir yapılması kararı
  • Az tehlikeli işyerlerinde toplantılann uc ayda bir yapılması kararı
  • Acil durum planlamasının yapılması kararı
  • Cok tehlikeli işyerlerinde toplantılann iki ayda bir yapılması kararı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Toplantının gundemi, yeri, gunu ve saati toplantıdan en ne kadar once kurul uyelerine sekreter tarafından bildirilir?

  • En az 72 saat once
  • En az 24 saat once
  • En az 36 saat once
  • En az 48 saat once
 • Soru: | Toplam Soru:

  Olumlu, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya ozel bir tedbiri gerektiren onemli hallerde kurul uyelerinden herhangi biri kurulu olağanustu toplanbya cağırabilir. Bu konudaki teklifler yazılı olarak kime yapılır?

  • Herhangi bir uyeye yapılması yeterlidir
  • Calışan temsilcisine
  • Kurul zaten kendiliğinden toplanmak zorundadır
  • Kurul başkanına veya sekreterine
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG Kurul toplantıları ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  • Kurul toplantılarının gunluk calışma saatleri icinde yapılması asildir
  • Kurulun toplantılarında gececek sureler gunluk calışma suresinden sayılır
  • Kurul, uye tam sayısının salt coğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanlann salt coğunluğu ile karar alır
  • Çekimser oy kullanılabilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG Kurul toplantıları ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  • Yes
  • No
  • Her toplantıda, goruşulen konularla ilgili alınan kararları iceren bir tutanak duzenlenir.
  • Tutanağı toplantıya katılan uyelerin yarıdan bir fazlasının imzalaması yeterlidir
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG Kurul toplantıları ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  • İmza altına alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır
  • Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak uzere ilgililere duyurulur. Ayrıca calışanlara duyurulması faydalı gorulen konular işyerinde ilan edilir
  • Kurulca işyerinde ilan edilen kararlar işverenleri ve calışanları bağlar
  • Toplantıda alınan kararlar ilgililere duyurulduğu icin ayrıca calışanlara duyurulmasına gerek yoktur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kurul, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Guvenliği Kanununda belirtilen calışmaktan kacınma hakkı taleplerinde acilen toplanır. Toplantıda alınan karar calışan ve calışan temsilcisine nasıl tebliğ edilir?

  • Noterden tebligat yapılır
  • Sozlu olarak bildirilir
  • e-posta yolu ile bildirilir
  • Yazılı olarak tebliğ edilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG Kurul toplantı tutanaklarını kim saklamak zorundadır?

  • Sağlıkla ilgili kararların olduğu tutanakları işyeri hekimi saklar
  • İşveren veya işveren vekili
  • Kurul sekreteri
  • Donuşumlu olarak kurul uyeleri
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG Kurul kararlan ile ilgili olarak calışanlar aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

  • Calışanlar sağlık ve guvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla İSG kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadırlar
  • İşyerinde İSG tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan tedbirlere uyulması hususunda calışanlar kurullarla işbirliği yaparlar
  • Kurullar tarafından alınan kararlar veya uygulamada karşılaştıkları guclukler hakkında calışanlar calışan temsilcileri aracılığı ile kurula bilgi verirler
  • Beğenmedikleri kurul kararlarını yazılı olarak işveren veya vekiline bildirdikleri takdirde bu kararlara uymak zorunda kalmazlar
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG Kurulları Hakkındaki Yonetmeliğin yayımı tarihinden once işyerlerinde oluşturulmuş olan İSG kurullarınca alınan kararların akıbeti ne olur?

  • Kararlar gecersiz sayılır
  • Eski kararlar yeni kurul kararı haline getirilmelidir
  • Hepsi iptal olmuş sayılır
  • Gecerliliği devam eder
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG kurulunun bulunmadığı işyerlerinde talep, nereye yapılır?

  • İşveren veya işveren vekiline
  • Calışma ve İşkur İl Mudurluğu’ne
  • SGK’ya
  • Ortak Sağlık ve Guvenlik Kurulu’na

İş Sağlığı Güvenliği Çözümlü Soruları

Genel Tekrar 8 (20 Soru)

İş Sağlığı Güvenliği Çözümlü Soruları

Deneme Sınavı 5