in ,

Genel Tekrar 8 (20 Soru)

 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve giriş katta kurulması esastır.
  • 12 metrekareden az olmamak üzere işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası bulunur
  • 8 metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası bulunur.
  • Bu birimde işveren diğer sağlık personeli de görevlendirebilir.
  • En az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in ekinde mesleki maruziyet sınır değerleri verilen 3 kimyasal maddenin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  • Kurşun – Vinilklorür monomeri – Formaldehit
  • Benzen – Vinilklorür monomeri – Sert ağaç tozları
  • Sert ağaç tozları – Benzen – Formaldehit
  • Benzen – Kadmiyum – Kurşun
  • Hidrojen sülfür-benzen-karbonmonoksit
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre tehlikeli sınıfta yer alan ve 4000 çalışanı olan bir iş yerinde tam gün çalışacak en az kaç iş güvenliği uzmanı görevlendirilir?

  • 3
  • 4
  • 6
  • 8
  • 12
 • Soru: | Toplam Soru:

  4857 sayılı İş Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi günlük çalışma sürelerinden sayılmaz?

  • Karayolu yapım işi nedeniyle işçilerin çalışma mahalline toplu olarak taşınması esnasında geçen süreler
  • Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirlenen süreler
  • Mağazada çalışan satış elemanının müşteri beklerken geçirdiği süreler
  • İşçilerin, işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilmesi esnasında araçta geçen süreler
  • İşçinin, işverenin talimatıyla iş malzemesi almaya giderken yolda geçirdiği süreler
 • Soru: | Toplam Soru:

  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi sınıfta yer alır?

  • Gruplandırılmamış
  • Grup 1 biyolojik etkenler
  • Grup 2 biyolojik etkenler
  • Grup 3 biyolojik etkenler
  • Grup 4 biyolojik etkenler
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre ekranlı araç neyi ifade eder?

  • şyerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemleri
  • Toplumun her alanında kullanılan bilgisayar sistemlerini
  • Belli bir elektronik kumanda sistemi bulunan ve ekranı olan her aracı
  • Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü aracı
  • Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri veri veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazları
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ergonomik tasarımda insan vücut ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Antropometri
  • Fizyoloji
  • Biyomekanik
  • Hematoloji
  • Histoloji
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ülkemizde iyonlaştırıcı radyasyonun ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili denetimler hangi kurum tarafından yapılır?

  • Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • Sağlık Bakanlığı
  • SGK
  • İSGÜM
  • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi ceza türlerinden biri değildir?

  • Hapis
  • Tazminat
  • Uyarma
  • Kınama
  • Adli Para Cezası
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi Konseyin görevleri arasında yer almaz?

  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda ihtiyaç ve öncelikleri dikkare alarak Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi, hedefler ve eylem planının belirlenmesi için öneriler geliştirmek
  • İş sağlığı ve güvenliği konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler önermek
  • Ülke çapında yapılacak iş sağlığı ve güvenliği alanındaki seminer, konferans gibi faaliyetleri yıllık olarak planlamak ve değerlendirmek
  • Ulusal iş sağlığı ve güvenliği politika ve stratejileri için geliştirilen öenrileri uygulamak
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda toplum ve çalışan yararını gözeterek Bakanlık ve diğer kurumlar arası koordinasyon, bilgi paylaşımı ve iş birliğine katkı sağlamak
 • Soru: | Toplam Soru:

  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre Asansörler için verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • Asansör kapısı, yangın merdiven yuvasına açılamaz
  • Asansör kuyusu ve makina dairesi, yangına en az 60 dakika dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılır
  • Asansörlerin, yangın uyarısı alındığında, kat ve koridor çağrılarını kabul etmesi gerekir.
  • Asansör kabini dışında asansör holünde, kolayca okunabilecek büyüklükte “YANGIN SIRASINDA KULLANILMAZ” levhasının olması zorunludur
  • Asansörlerin gerektiğinde yetkililer tarafından kullanılabilecek elektrikli sisteme sahip olması da gerekir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre aşağıdaki işaretin anlamı nedir ?

  İsg sağlık ve güvenlik işaretleri
  • Kuvvetli manyetik alan
  • Patlayıcı madde
  • Oksitleyici madde
  • Yüksek Isı
  • İyonlaştırıcı radyasyon
 • Soru: | Toplam Soru:

  1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, kişinin hakları ve ödevleri bölümünde düzenlenmemiştir?

  • Zorla çalıştırma yasağı
  • Eğitim ve öğretim hakkı
  • Kanuni hâkim güvencesi
  • Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
  • Hak arama hürriyeti
 • Soru: | Toplam Soru:

  Alaşımsız vasıflı çeliklerden imal edilen basınçlı kaplarda emniyet için azami çekme mukavemeti kaç n/mm2’den az olmalıdır?

  • 580
  • 620
  • 680
  • 780
  • 850
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yüklerin kaldırılmasında kullanılacak tel-halat/halat-halat ucu kombinasyonlarında yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayabilmek için genel bir kural olarak çalışma kat sayısı kaç olmalıdır?

  • 1,5
  • 2
  • 3
  • 5
  • 7
 • Soru: | Toplam Soru:


  I. Karbon monoksit
  II. Ozon
  III. Hidrojen Sülfür

  Yukarıdakilerden hangileri hemoglobine bağlanarak öldürücü etkiye yol açar?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • Yalnız III
  • I ve II
  • I ve III
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı işlerinde kullanılan iskelelerin periyodik kontrolleriyle ilgili,

  I. Standartlarda aksi belirtilmemişse azami kontrol periyodu 6 aydır.
  II. Standartlarda aksi belirtilmemişse azami kontrol periyodu 1 yıldır.
  III. Periyodik kontroller inşaat mühendisi veya teknikeri taradından yapılabilir.
  IV. Periyodik kontroller makine mühendisi veya teknikeri tarafından yapılabilir.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  • I ve III
  • II ve III
  • II ve IV
  • I, III ve IV
  • II, III ve IV
 • Soru: | Toplam Soru:

  Madencilerde ve baca temizleyicilerinde meslek hastalıkları saptamış, “De Morbis Metallicis” adlı kitabında, bu gün pnömokonyoz diye bilinen kronik akciğer hastalıklarının klinik tablosunu çizmiş ve “meslek hastalıkları riskinin artması, endüstriyel gelişmenin sonucudur’’ diyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Juvenal
  • Bernardino Ramazzini
  • Agricola
  • Sirpercival
  • Paracelsus
 • Soru: | Toplam Soru:

  NFPA Tehlike İşaretleme Sisteminde kullanılan mavi, kırmızı, sarı ve beyaz renkler sırasıyla aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  • Sağlık-Yanıcılık-Reaktiflik-Özel notlar
  • Yanıcılık – Özel notlar – Sağlık – Reaktiflik
  • Reaktiflik – Özel notlar- Yanıcılık- Sağlık
  • Özel notlar – Yanıcılık- Reaktiflik – Sağlık
  • Sağlık – Özel notlar -Yanıcılık- Reaktiflik
 • Soru: | Toplam Soru:

  Üzerinde bir veya daha fazla çalışan bulunan forkliftin devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltılması için;

  I. Forkliftin devrilmeyecek yapıda olması,
  II. Sürücü için kabin bulunması,
  III. Kabin içi basınç sensörü bulunması,

  tedbirlerinden hangileri asgari gerekler arasında yer alır?

  • Yes
  • No
  • I ve II
  • I ve III
  • II ve III

İş Sağlığı ve Güvenliği Açıklamalı Sorular

Genel Tekrar 7 (20 Soru)

İSG Sınava Hazırlık Çözümlü Sorular

İSG Kurulları (29 soru)