in ,

Genel Tekrar 8 (20 Soru)

 • Question of

  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve giriş katta kurulması esastır.
  • 12 metrekareden az olmamak üzere işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası bulunur
  • 8 metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası bulunur.
  • Bu birimde işveren diğer sağlık personeli de görevlendirebilir.
  • En az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur.
 • Question of

  Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in ekinde mesleki maruziyet sınır değerleri verilen 3 kimyasal maddenin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  • Kurşun – Vinilklorür monomeri – Formaldehit
  • Benzen – Vinilklorür monomeri – Sert ağaç tozları
  • Sert ağaç tozları – Benzen – Formaldehit
  • Benzen – Kadmiyum – Kurşun
  • Hidrojen sülfür-benzen-karbonmonoksit
 • Question of

  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre tehlikeli sınıfta yer alan ve 4000 çalışanı olan bir iş yerinde tam gün çalışacak en az kaç iş güvenliği uzmanı görevlendirilir?

  • 3
  • 4
  • 6
  • 8
  • 12
 • Question of

  4857 sayılı İş Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi günlük çalışma sürelerinden sayılmaz?

  • Karayolu yapım işi nedeniyle işçilerin çalışma mahalline toplu olarak taşınması esnasında geçen süreler
  • Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirlenen süreler
  • Mağazada çalışan satış elemanının müşteri beklerken geçirdiği süreler
  • İşçilerin, işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilmesi esnasında araçta geçen süreler
  • İşçinin, işverenin talimatıyla iş malzemesi almaya giderken yolda geçirdiği süreler
 • Question of

  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi sınıfta yer alır?

  • Gruplandırılmamış
  • Grup 1 biyolojik etkenler
  • Grup 2 biyolojik etkenler
  • Grup 3 biyolojik etkenler
  • Grup 4 biyolojik etkenler
 • Question of

  Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre ekranlı araç neyi ifade eder?

  • şyerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemleri
  • Toplumun her alanında kullanılan bilgisayar sistemlerini
  • Belli bir elektronik kumanda sistemi bulunan ve ekranı olan her aracı
  • Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü aracı
  • Hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri veri veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazları
 • Question of

  Ergonomik tasarımda insan vücut ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Antropometri
  • Fizyoloji
  • Biyomekanik
  • Hematoloji
  • Histoloji
 • Question of

  Ülkemizde iyonlaştırıcı radyasyonun ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili denetimler hangi kurum tarafından yapılır?

  • Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • Sağlık Bakanlığı
  • SGK
  • İSGÜM
  • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi ceza türlerinden biri değildir?

  • Hapis
  • Tazminat
  • Uyarma
  • Kınama
  • Adli Para Cezası
 • Question of

  Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi Konseyin görevleri arasında yer almaz?

  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda ihtiyaç ve öncelikleri dikkare alarak Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi, hedefler ve eylem planının belirlenmesi için öneriler geliştirmek
  • İş sağlığı ve güvenliği konularında araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler önermek
  • Ülke çapında yapılacak iş sağlığı ve güvenliği alanındaki seminer, konferans gibi faaliyetleri yıllık olarak planlamak ve değerlendirmek
  • Ulusal iş sağlığı ve güvenliği politika ve stratejileri için geliştirilen öenrileri uygulamak
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda toplum ve çalışan yararını gözeterek Bakanlık ve diğer kurumlar arası koordinasyon, bilgi paylaşımı ve iş birliğine katkı sağlamak
 • Question of

  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre Asansörler için verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • Asansör kapısı, yangın merdiven yuvasına açılamaz
  • Asansör kuyusu ve makina dairesi, yangına en az 60 dakika dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılır
  • Asansörlerin, yangın uyarısı alındığında, kat ve koridor çağrılarını kabul etmesi gerekir.
  • Asansör kabini dışında asansör holünde, kolayca okunabilecek büyüklükte “YANGIN SIRASINDA KULLANILMAZ” levhasının olması zorunludur
  • Asansörlerin gerektiğinde yetkililer tarafından kullanılabilecek elektrikli sisteme sahip olması da gerekir.
 • Question of

  Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre aşağıdaki işaretin anlamı nedir ?

  İsg sağlık ve güvenlik işaretleri
  • Kuvvetli manyetik alan
  • Patlayıcı madde
  • Oksitleyici madde
  • Yüksek Isı
  • İyonlaştırıcı radyasyon
 • Question of

  1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, kişinin hakları ve ödevleri bölümünde düzenlenmemiştir?

  • Zorla çalıştırma yasağı
  • Eğitim ve öğretim hakkı
  • Kanuni hâkim güvencesi
  • Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
  • Hak arama hürriyeti
 • Question of

  Alaşımsız vasıflı çeliklerden imal edilen basınçlı kaplarda emniyet için azami çekme mukavemeti kaç n/mm2’den az olmalıdır?

  • 580
  • 620
  • 680
  • 780
  • 850
 • Question of

  Yüklerin kaldırılmasında kullanılacak tel-halat/halat-halat ucu kombinasyonlarında yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayabilmek için genel bir kural olarak çalışma kat sayısı kaç olmalıdır?

  • 1,5
  • 2
  • 3
  • 5
  • 7
 • Question of


  I. Karbon monoksit
  II. Ozon
  III. Hidrojen Sülfür

  Yukarıdakilerden hangileri hemoglobine bağlanarak öldürücü etkiye yol açar?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • Yalnız III
  • I ve II
  • I ve III
 • Question of

  Yapı işlerinde kullanılan iskelelerin periyodik kontrolleriyle ilgili,

  I. Standartlarda aksi belirtilmemişse azami kontrol periyodu 6 aydır.
  II. Standartlarda aksi belirtilmemişse azami kontrol periyodu 1 yıldır.
  III. Periyodik kontroller inşaat mühendisi veya teknikeri taradından yapılabilir.
  IV. Periyodik kontroller makine mühendisi veya teknikeri tarafından yapılabilir.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  • I ve III
  • II ve III
  • II ve IV
  • I, III ve IV
  • II, III ve IV
 • Question of

  Madencilerde ve baca temizleyicilerinde meslek hastalıkları saptamış, “De Morbis Metallicis” adlı kitabında, bu gün pnömokonyoz diye bilinen kronik akciğer hastalıklarının klinik tablosunu çizmiş ve “meslek hastalıkları riskinin artması, endüstriyel gelişmenin sonucudur’’ diyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Juvenal
  • Bernardino Ramazzini
  • Agricola
  • Sirpercival
  • Paracelsus
 • Question of

  NFPA Tehlike İşaretleme Sisteminde kullanılan mavi, kırmızı, sarı ve beyaz renkler sırasıyla aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  • Sağlık-Yanıcılık-Reaktiflik-Özel notlar
  • Yanıcılık – Özel notlar – Sağlık – Reaktiflik
  • Reaktiflik – Özel notlar- Yanıcılık- Sağlık
  • Özel notlar – Yanıcılık- Reaktiflik – Sağlık
  • Sağlık – Özel notlar -Yanıcılık- Reaktiflik
 • Question of

  Üzerinde bir veya daha fazla çalışan bulunan forkliftin devrilmesinden kaynaklanan risklerin azaltılması için;

  I. Forkliftin devrilmeyecek yapıda olması,
  II. Sürücü için kabin bulunması,
  III. Kabin içi basınç sensörü bulunması,

  tedbirlerinden hangileri asgari gerekler arasında yer alır?

  • Yes
  • No
  • I ve II
  • I ve III
  • II ve III

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

  İş Sağlığı ve Güvenliği Açıklamalı Sorular

  Genel Tekrar 7 (20 Soru)

  İSG Sınava Hazırlık Çözümlü Sorular

  İSG Kurulları (29 soru)