in ,

Deneme Sınavı 5

 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi yürürlüktedir?

  • AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ
  • İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜĞÜ
  • İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
  • YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
  • YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
 • Question of

  İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde …………. güne kadar ücretli izin verilir.

  Mazeret izni kapsamında 4857 sayılı İş Kanununa göre yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  • 5
  • 10
  • 7
  • 14
  • 26
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi yüksek dozlarda iyonlaştırıcı radyasyona maruziyetin akut etkileri arasında gösterilemez?

  • Saç dökülmesi
  • Kanser
  • Katarakt
  • Kusma
  • İshal
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde kullanılan tezgah üstü dairesel testere kullanımı sırasında ortaya çıkacak tehlikelerden sayılamaz?

  • Keskin yüzeyler
  • Elektrik
  • İyonlaştıcı olmayan radyasyon
  • Gürültü
  • Ahşap tozu
 • Question of

  İşe girişte işyeri hekimi tarafından görülmesi gereken akciğerde solunum fonksiyonlarının testi (SFT) işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

  • Odyometri
  • Hemogram
  • Spirometri
  • EKG
  • STEL
 • Question of

  Yangının bilinen yayılma yöntemleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  • Doğrudan yanma
  • Konveksiyon(Taşıma)
  • Kondüksiyon(Temas)
  • Sabotaj
  • Radyasyon(ışıma)
 • Question of

  ‘’ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK’’ e göre; işveren tarafından sağlanan kulak koruyucular hakkında aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  I. İşitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek şekilde seçilir.
  II. Çalışanlar tarafından doğru kullanılır ve korunur.
  III. Çalışana tam olarak uyar.
  IV. Hijyenik şartların gerektirdiği durumlarda çalışanlar ortak kullanır.

  • Yalnız III
  • Yalnız I
  • I.II ve III
  • II ve III
  • I, II, III ve IV
 • Question of

  2014 yılında faaliyete başlamış bir işyerinde; standartlarda aksi belirtilmemişse, havalandırma ve klima tesisatlarının azami periyodik kontrol süresi ne kadardır?

  • 1 ay
  • 4 ay
  • 3 ay
  • 6 ay
  • 1 yıl
 • Question of

  ‘’İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ’’ ne göre aşağıdaki mesleklerden hangisi periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi olarak kabul edilmez?

  • Mühendis
  • İş Güvenliği Uzmanı
  • Teknik öğretmen
  • Tekniker
  • Yüksek tekniker
 • Question of

  Aşağıda belirtilen kanun ve numaralarından hangisi yanlış verilmiştir?

  • Yes
  • No
  • 4857 sayılı İş Kanunu
  • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
  • 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu
 • Question of

  ‘’ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN’’ a göre; aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır
  • Ulusal Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
  • 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir
  • Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00’ten itibaren başlar.
  • Yemek, içmek, giyinmek gibi zaruri ihtiyaçların giderilmesi için alışveriş yapılan dükkan ve mağazalar hakkında Hafta Tatili Kanununun Cumartesi günüyle ilgili hükümleri aynen uygulanır
 • Question of

  5×5 L tipi matris yöntemi ile risk değerlendirme çalışmasına başlamış iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi risk skorlarından en çok hangi değeri görmüş olabilirler?

  • 5
  • 20
  • 25
  • 625
  • 125
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi Madencilik sektöründe karşılaşılan mesleki deri hastalıkları arasında değildir?

  • Deri kanseri
  • Kontakt ürtiker
  • Bursit
  • Egzama
  • Kontakt dermatit
 • Question of

  Uluslararası standartlara göre yaş ve cinsiyet gözetmeksizin azami elle yük kaldırma sınırı ne kadardır?

  • 15 kg
  • 40 kg
  • 50 kg
  • 100 kg
  • 25 kg
 • Question of

  Nabız ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur.

  I. Kanın atardamara yaptığı basınçtır.
  II. Yetişkin bir insanın nabzı; 60-100/dakika’dır.
  III. Çocuk için normal nabız değeri; 100-120/dakika’dır.
  IV. Bebek nabzı ise; normal değer 100-140/dakika’dır.

  • Yalnız III
  • I ve IV
  • I.II ve III
  • II ve III
  • I, II, III ve IV
 • Question of

  Atmosfere yayılarak solunumla alındıklarında ciddi sağlık sorunları yaratabilen gazlara toksik(zehirli) gazlar denir.

  Aşağıdakilerden hangisi toksik(zehirli) gaz değildir?

  • Yes
  • No
  • Hidrojensülfür (H2S)
  • Klor (Cl2)
  • Hidrojensülfür (H2S)
 • Question of

  Metan gazı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  I. Yanıcı ve patlayıcı bir gazdır.
  II. Renksiz ve kokusuzdur.
  III. Havadan daha ağırdır.

  • Yalnız III
  • I ve II
  • II ve III
  • Yalnız II
  • I, II, ve III
 • Question of

  İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

  • TS OHSAS 18001
  • TS EN ISO 14001
  • TS EN ISO 9001-2000
  • TS ISO/IEC 27001
  • TS ISO/IEC 20000
 • Question of

  Meslek hastalıları ile ilgili eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

  I. Etken kesilince iyileşme olabilir: Mesleki cilt hastalıkları
  II. Etken kesilse de hastalık ilerleyebilir: Pnömokonyozlar ve mesleki kanserler
  III. Etken kesilse de hastalık aynı düzeyde kalabilir, ne ilerler, ne iyileşir: Mesleki işitme kayıpları

  • Yalnız I
  • I ve II
  • II ve III
  • Yalnız II
  • I, II, ve III
 • Question of

  Yapı işlerinde acil çıkışlarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • Acil çıkış kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılır ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz.
  • Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmaz.
  • Acil çıkış kapıları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. İşaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır.
  • Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açamayacağı şekilde olması sağlanır.
  • Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı bulundurulmaz
 • Question of

  Adliye mahkemeleri tarafından verilen ve kanunun başka bir yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olan bir yüksek mahkemedir.

  Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisidir?

  • Danıştay
  • Yargıtay
  • Sayıştay
  • Ağır Ceza
  • Anayasa Mahkemesi
 • Question of

  Antropometri ‘ nin kısaca tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  • İşbilimi
  • Ergonomi bilimi
  • Vücut ölçüleri bilimi
  • Statik bilim
  • Dinamik bilim
 • Question of

  Meslek hastalıkların incelenmesi açısında tozlar büyük önem taşımaktadır. Tozların en belirgin insan vücuduna giriş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

  • Enjeksiyon
  • Deriden emilim
  • Yutma
  • Gözden emilim
  • Solunum
 • Question of

  Renksiz, azda olsa suda çözünen, karakteristik bir kokusu olan parlayıcı bir sıvıdır. Isıya dirençlidir; ancak çok kolay buharlaşır. Buharı havadan ağırdır ve yer seviyesinde birikebilir.

  Bu kimyasal aşağıdakilerden hangisidir?

  • Klor
  • Benzen
  • Karbon sülfür
  • Fosfor
  • Hidrojen sülfür
 • Question of

  Riskin birçok kaynakta farklı açıklamaları mevcuttur. ‘’Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali’’ şeklinden ki tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

  • ILO
  • WHO
  • TS 18001
  • 6331
  • HSE
 • Question of

  ‘’BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK’’ e göre; tehlike sınıfına göre ve belli alanlarda ve belli adetlerde olmak üzere, uygun tipte kaç kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğe

  • 50
  • 12
  • 3
  • 6
  • 25
 • Question of

  Aşağıdaki eşleştirmelerinden hangisi ülkemizde en çok tespit edilen meslek hastalığı-sektör eşleştirmesidir?

  • Mesleki Solunum Sistemi Hatalıkları-Maden
  • Mesleki Deri Hastalıkları-İnşaat
  • Fiziksel Etkenlerden Meydana Gelen Hastalıklar-İnşaat
  • Kimyasal Mad. Meydana Gelen Hastalıklar-Tekstil
  • Mesleki Deri Hastalıkları-Maden
 • Question of

  ‘’ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’’ e göre; eğitim verilecek yerin nitelikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Eğitimler, uygulamaların da yapılmasına imkân verecek uygun ve yeterli bir mekânda yapılır.
  • Eğitim mekânlarında, uygun termal konfor şartları sağlanır
  • Eğitim mekânlarında, yeterli aydınlatma sağlanır.
  • Eğitimin mevcut işyerinde gerçekleştirilmesi esastır.
  • Eğitimde kullanılacak araç ve gereçlerin, günün teknolojisine uygun olması sağlanır.
 • Question of

  Düşük sıcaklıklarda buharlaşan maddelerde görülen yanma şeklidir. Benzin buharının alev alması buna örnektir?

  Aşağıdakilerden hangisi bu yanma şeklini tam ifade eder?

  • Hızlı yanma
  • Yavaş yanma
  • Parlama
  • Kendi kendine yanma
  • Patlama
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi A sınıfı iş güvenliği uzmanı olamaz?

  • Yes
  • No
  • Genel Müdürlük veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlar
  • – İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri
  • Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl fiilen görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanı olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları
 • Question of

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı aşağıdakilerden hangisidir?

  • İSG Kayıt
  • İSG Katip
  • İSGGM
  • İTK
  • İSG Asistan
 • Question of

  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • Bu birimin asıl işin yürütüldüğü mekânda ve giriş katta kurulması esastır.
  • 12 metrekareden az olmamak üzere işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası bulunur.
  • 8 metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası bulunur
  • Bu birimde işveren diğer sağlık personeli de görevlendirebilir.
  • En az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur.
 • Question of

  2017 yılında 50 den fazla çalışanı bulunan çok tehlikeli bir işyerinde iş güvenliği uzmanı ya da işyeri hekimi çalıştırmamanın cezası ayrı ayrı her biri için kaç paradır?

  • 500 TL
  • 10.140 TL
  • 1.000 TL
  • 20.280 TL
  • 13.520 TL
 • Question of

  Özel bir davranış ya da eylem için kullanılan, zorunluluk ifade eden genelde Kişisel koruyucu donanım kullan şekli ile karşımıza çıkan işaretlerin rengi nedir?

  • Kırmızı
  • Turuncu
  • Sarı
  • Yeşil
  • Mavi
 • Question of

  Herhangi bir kaza veya hayatı tehlikeye sokan bir durumda, sağlık ekipleri gelene kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

  Bu tanım aşağıdakilerden hangisidir?

  • Acil tedavi
  • Ani müdahale
  • İlkel tedavi
  • Acil durum
  • İlkyardım
 • Question of

  Tozun özellikleri ve sınıflandırılması: kimyasal köken olarak Organik ve İnorganik tozlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Aşağıdakilerden hangisi inorganik tozlara örnek gösterilemez?

  • Pamuk tozu
  • Demir tozu
  • Bakır tozu
  • Kömür tozu
  • Kükürt tozu
 • Question of

  I. Metan (CH4)
  II. Karbon monoksit (CO)
  III. Karbon dioksit (CO2)
  IV. Hidrojen sülfür (H2S)

  Yukarıda belirtilen gazlardan hangileri kömür ocaklarında ortaya çıkan tehlikeli gazlardandır?

  • III ve IV
  • I ve IV
  • I, II ve III
  • II ve III
  • I, II, III ve IV
 • Question of

  Aşağıda belirtilen meslek grubu ve mesleki enfeksiyon/etken eşleştirmelerinden hangisinin diğerlerine oranla görülme ihtimali çok daha düşüktür ?

  • İnşaat – Tetanoz
  • Sağlık – Hepatit B
  • İnşaat – Tüberküloz
  • Maden – Silikotüberküloz
  • Tarım – Şarbon
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi diğer sağlık personeli olamaz?

  • Hemşire
  • Çevre sağlığı teknisyeni
  • Sağlık memuru
  • Acil tıp teknisyeni
  • Diyetisyen
 • Question of

  Hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen belirteçleri inceleyen bir tıp bilim dalıdır.

  Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

  • Epidemiyoloji
  • Ergonomi
  • Radyoloji
  • Ortopedi
  • Fizyoloji
 • Question of

  İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi grup altında yer alır?

  • Grup1
  • Grup2
  • Grup3
  • Grup4
  • Grup5
 • Question of

  Kaynak işleri sonucu ortaya gazlardan kaynaklanan tehlikelere karşı önlem almak için aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılması uygun değildir?

  • Eğitim
  • Genel havalandırma
  • Lokal havalandırma
  • Alanı sulama ıslatma
  • Solunum koruyucu kullanma
 • Question of

  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre tehlikeli sınıfta yer alan ve 4000 çalışanı olan bir iş yerinde tam gün çalışacak en az kaç iş güvenliği uzmanı görevlendirilir?

  • 3
  • 4
  • 6
  • 8
  • 12
 • Question of

  İşyerindeki tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalara bütünüyle ne ad verilir?

  • Tehlike analizi
  • Risk derecelendirme
  • Önleme prosedürü
  • Risk analizi
  • Risk değerlendirmesi
 • Question of

  ‘’KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK’’ e göre; aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangisi solunum sistemi koruyucuları arasında yer alır?

  • Yüz siperleri
  • Dalgıç elbisesi
  • Koruyucu eldivenler
  • Termal ayakkabı
  • Baret
 • Question of

  NFPA Tehlike İşaretleme Sisteminde kullanılan mavi, kırmızı, sarı ve beyaz renkler sırasıyla aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  • Sağlık-Yanıcılık-Reaktiflik-Özel notlar
  • Yanıcılık – Özel notlar – Sağlık – Reaktiflik
  • Reaktiflik – Özel notlar- Yanıcılık- Sağlık
  • Özel notlar – Yanıcılık- Reaktiflik – Sağlık
  • Sağlık – Özel notlar -Yanıcılık- Reaktiflik
 • Question of

  Elle taşıma işlerinde yapılacak risk değerlendirme çalışmaları 4 temel ana faktöre dayanmalıdır? Aşağıdaki belirtilenlerden hangileri bu faktörler arasındadır?

  I. Görev
  II. Bireysel yetenek
  III. Yük
  IV. Ortam

  • III ve IV
  • II ve IV
  • I, II ve III
  • II ve III
  • I, II, III ve IV
 • Question of

  Gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için patlayıcı ortamın sürekli, uzunlu sürelerle veya sıklıkla var olduğu bir yerde hangi kategoride elektrikli ekipman kullanmak gerekir?

  • Kategori 0
  • Kategori 1
  • Kategori 2
  • Kategori 3
  • Kategori 4
 • Question of

  Tarımsal faaliyetlerde özellikle Pestisit ve herbisit kullanımında hangi kimyasal maddeye bağlı olarak kanser görülme riski oluşmaktadır?

  • Klor
  • Kadmiyum
  • Arsenik
  • Berilyum
  • Krom
 • Question of

  İşyerinde meydana gelen iş kazası sonrası İSGB tarafından izlenecek kaza soruşturma prosedürü aşağıda karışık bir şekilde verilmiştir. Doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

  • 1-2-3-4
  • 4-3-2-1
  • 3-2-4-1
  • 1-3-4-2
  • 2-4-1-3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İSG Sınava Hazırlık Çözümlü Sorular

İSG Kurulları (29 soru)

İş kazası soruları

İş Kazaları Mevzuatı