in ,

Acil Durum Planı (31 Soru)

 • Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • İşyerinin tamamında veya b ir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil mudahale, mucadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylara acil durum denir
  • İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yonelik eylemlerin yer aldığı plana Acil Durum Planı denir.
  • Acil durumların olumsuz sonuclarından calışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yere Guvenli yer denir
  • Hepsi doğrudur
 • İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar belirlenirken aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınmaz?

  • Risk değerlendirmesi sonuçlan
  • Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali
  • İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar
  • İşyerinde guvenlik biriminin bulunması
 • İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar belirlenirken aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınmaz?

  • İşyerinin bulunduğu bolge
  • Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali
  • Sabotaj ihtimali
  • İşyerinin adresi
 • Acil durum planlamasıyla ilgili olarak hangisi yanlış verilmiştir?

  • Acil durum mudahale yontemleri işverence belirlenir ve yazılı hale getirilir.
  • Tahliye sonrası, işyeri dahilinde kalmış olabilecek calışanların belirlenmesi icin sayım da dahil olmak uzere gerekli kontroller yapılır.
  • Acil durumların meydana gelmesi halinde calışanlann bulundukları yerden guvenli bir yere gidebilmeleri amacıyla izlenebilecek uygun tahliye duzenlemeleri acil durum planında belirtilir ve calışanlara onceden gerekli talimatlar verilir
  • Acil durum mudahale yontemleri işverence belirlenir ve sozlu olması yeterlidir
 • Acil durum planlamasıyla ilgili olarak hangisi yanlış verilmiştir?

  • İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise cocuklara tahliye esnasında refakat edilmesi icin tedbirler alınır.
  • Acil durum mudahale ve tahliye yontemleri oluşturulurken Binaların Yangından Korunması Hakkında Yonetmelik hukumleri dikkate alınır.
  • Acil durum mudahale ve tahliye yontemleri oluşturulurken calışanlar dışında muşteri, ziyaretci gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de goz onunde bulundurulur.
  • Acil durum planları yalnızca işyerinde calışanları ilgilendirir
 • İşveren; Tehlike sınıflarını dikkate alarak işyerlerinde Arama, Kurtarma ve Tahliye, Yangınla Mucadele konularının her biri icin uygun donanıma sahip ve ozel eğitimli en az birer calışanı destek elemanı olarak gorevlendirir. Bu elemanların personel sayısına oranlan konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Cok tehlikeli sınıfta 30 calışana karşı 1 kişi
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 calışana karşı 1 kişi
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 calışana kadar karşı 1 kişi
  • İşyerinde bunları aşan sayılarda calışanın, bulunması halinde, tehlike sınıfına gore her 30, 40 ve 50’ye kadar calışan icin ikişer destek elemanı daha gorevlendirir
 • Acil Durum Planlaması konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • İşveren, ilkyardım konusunda İlkyardım Yonetmeliği esaslarına gore destek elemanı gorevlendirir.
  • Her konu icin birden fazla calışanın gorevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu calışanlar konularına gore ekipler halinde koordineli olarak gorev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.
  • İşveren tarafından aa’l durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak uzere calışanlan arasından bir sorumlu gorevlendirilir.
  • 10’dan az calışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde Arama, Kurtarma ve Tahliye, Yangınla Mucadele konulan ile ilgili olarak 2 kişi gorevlendirilmesi yeterlidir
 • Acil durumlarda yol gosterici olarak işyeri krokisinin onceden hazırlanarak gorunur yerlere asılması gerekir. Bu krokilerde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  • Yangın sondurme amaclı kullanılacaklar da dahil olmak uzere acil durum donanımlannın bulunduğu yerler.
  • İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.
  • Kacış yollan, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyan sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.
  • Gorevlendirilen calışanlann ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri
 • Acil durum planlamasında dokumantasyon ayn bir yer tutar. Bir dokumantasyonda yer almasına gerek olmayan hangisidir?

  • İlk yardım, acil tıbbi mudahale, kurtarma ve yangınla mucadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları
  • Acil durum planının sayfalan numaralandınlarak, hazırlayan kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır
  • Gorevlendirilen calışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, uiivanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri
  • Şirket bilancoları
 • Acil durum tatbikatları ne kadar surede bir yapılır?

  • En az yılda 1 defa
  • En az 2 yılda 1 defa
  • En az 6 ayda 1 defa
  • İşyerinin tehlike sınıfına gore ve uretim şekline gore değişir.
 • Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde planlama ve tatbikatlann koordinasyonu nasıl yurutulur?

  • En cok personeli olan işyerinin koordinasyonunda
  • Tehlike sınıfı en yuksek olan işyeri koordinasyonunda
  • İşyeri temsilcilerinin oluşturacağı bir komisyon koordinasyonunda
  • Yonetimin koordinasyonu ile
 • Acil durum planının yenilenmesi icin aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

  • Cok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda b ir yenilenir
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 4 yılda bir yenilenir
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 6 yılda bir yenilenir
  • İSG kurulunun alacağı karara gore sureler belirlenir
 • Acil durum planlan ile ilgili olarak eğitim ve bilgilendirme konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?

  • Tum calışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mucadele, ilkyardım konularında gorevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.
  • İşe yeni alınan calışana, iş sağlığı ve guvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.
  • Acil durum konulanyla ilgili ozel olarak gorevlendirilenler, yurutecekleri faaliyetler ile ilgili ozel olarak eğitilir.
  • İşyeri hekimi ve iş guvenliği uzmanı acil durum planlaması konusunda eğitim veremezler
 • Aynı calışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yurutulen işler icin diğer işverenlerin yuruttuğu işler de goz onunde bulundurularak acil durum planı nasıl hazırlanır?

  • İşverenlerce ortaklaşa hazırlanır
  • Acil durum planlama konusunda en deneyimli ve birikimli işveren onderliğinde hazırlanır
  • Her işyeri kendi planını bağımsız olarak yapacaktır
  • Yonetim planlamayı yapar ve işverenler de buna uymak zorundadır
 • Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil durum planlan konusunda hangisi doğru verilmiştir?

  • Alt işverenler kendi sorumluluk bolgesinin planlarını hazırlar, asıl işveren ise geri kalan bolumlerin planlannı hazırla
  • Asıl işveren ve alt işverenler beraberce işyerinin acil durum planlarını hazırlar
  • İşyerinin tamamının acil durum planlannı asıl işveren hazırlar, alt işveren bu planlara uyup uymamakta serbesttir
  • Acil durum planlannın hazırlanması konusunda işyerinin butunu icin asıl işveren, kendi calışma alanı ve yaptıklan işler ile sınırlı olmak uzere alt işverenler sorumludur
 • Mevcut acil durum planlan ve tatbikatlar konusunda hangisi yanlış verilmiştir?

  • Daha once hazırlanmış olan acil durum planlan bir yıl icerisinde Yonetmeliğe gore gozden gecirilerek revize edilir
  • İşyerlerinde gercekleştirilmiş olan tatbikatlar suresince gecerli sayılır
  • Yonetmelik kapsamında kurulacak olan ekiplerin eğitimleri, bu Yonetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl icinde tamamlanır
  • Yonetmelik kapsamında kurulacak olan ekiplerin eğitimleri, bu Yonetmeliğin yayımı tarihinden itibaren uc yıl icinde tamamlanır
 • Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gereken bir uygulamadır?

  • Merdivenlere ya da cıkışlara doğru koşulması
  • Balkonlardan ya da pencerelerden atlamak
  • Asansor kullanılması
  • Hayat ucgeni uygulanması
 • Aşağıdakilerden hangisi acil durum kapsamında değerlendirilmez?

  • Yangın
  • Mahsur kalma
  • Uzuv kopması
  • Kuraklık
 • Acil durum işaret ve yonlendirmeleri hangi renkle yapılır?

  • Kırmızı-beyaz
  • Yeşil-beyaz
  • Mavi-beyaz
  • Sarı-siyah
 • Durum değerlendirme, kaynak değerlendirpıe, dokumantasyon oluşturulması Adi Durum Planlama Sisteminde hangi bolumun gorevidir?

  • Planlama
  • Lojistik
  • Operasyon
  • Finansman
 • Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gereken bir uygulamalardan birisidir?

  • Merdivenlere ya da cıkışlara doğru koşulması
  • Balkonlardan ya da pencerelerden atlamak
  • Asansor kullanılması
  • Hayat ucgeni uygulanması
 • Aşağıdakilerden hangisi yangın algılama sistemlerinden biri değildir?

  • Duman dedektorleri
  • Işın Tipi Duman dedektorler
  • Isı dedektorleri
  • Sis dedektorleri
 • Calışma alanına dışarıdan, kişiler tarafından yapılan etkiler ya da patlayıcı maddelerle saldırı duzenlenmesi aşağıdakilerden hangisidir?

  • Sabotaj
  • Patlama
  • Elektrik yangını
  • Sarsıntı

 • I- Acil Durum Aydınlatma Sistemleri
  II- Acil Anons Sistemleri
  III- Acil Yardım Sistemleri
  IV- Acil Müdahale Sistemleri
  Yukarıdakilerden hangileri Acil Durum Kaçış Sistemlerindendir?

  • I, III
  • I, II
  • II, III
  • II, IV
 • Kurtarma ekibinin gorevleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

  • Can kurtarma faaliyetleri ve enkaz kaldırmasına yardımcı olacaktır
  • Enkaz altında kalanların kurtarılmasında diğer personele kılavuzluk yapar
  • İtfaiye gelince tesisin kurtarma ekibi İtfaiye Amiri talimatına gore görevlne devam eder
  • Şehir İtfaiyesi olay mahalline intikal edinceye kadar olaya mudahale etmez
 • Acil durum planında hangisinin oluşturulması zorunlu değildir?

  • Sondurme Ekibi
  • Koruma Ekibi
  • İlkyardım Ekibi
  • Haberleşme ekibi
 • İşyerlerindeki acil durum calışmalarının bir sistem dahilinde yapılabilmesi icin aşağıda faktorlerin sıralaması nasıl olmalıdır?
  I-Önlemlerin belirlenmesi,
  II-Acil durumların belirlenmesi,
  III-Ekiplerin oluşturulması,
  IV-Uygulama,
  V-Eğitim,
  VI- Gozden gecirme, guncelleme, iyileştirme

  • I – II – III – V – IV – VI
  • II – I – III – V – IV – V
  • I – III – II – IV – V – VI
  • II – I – III – IV – V – VI
 • Yangına karşı tesis edilmesi gereken duman dedektoru hangi periyotlarda kontrol edilmelidir?

  • Üç ayda bir
  • Ayda bir
  • Altı ayda bir
  • Oniki ayda bir
 • Aşağıdakilerden hangisi b ir acil durumdan once lojistik destek konulan kapsamına girmez?

  • Kaynaklar cizelgesinin hazırlanması
  • Guvenlik maliyetlerini indirgemek
  • Acil durumlar icin gorevlendirme yapılması
  • Ekipman temini
 • Aşağıdakilerden hangisi bir hasta veya yaralıya mudahale ederken goz onunde bulundurulması gereken hususlardan değildir?

  • Bilinci kapalı, yuksekten duşen birini yerinden oynatmayınız
  • Eğitim aldığınız şekilde ilkyardım uygulayınız
  • Oncelikle sahayı inceleyerek girişin guvenil olduğundan emin olunuz
  • Acil durum tespiti oncesi derhal mudahaleye geciniz
 • Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde olayları ile ilgili gozden gecirilmesi gereken bilgi kaynaklarından değildir?

  • Malzeme Guvenlik Bilgi Formunu (Material Safety Data Shet: MSDS)
  • Patlatıcı ve Kimyasallarla ilgili yonetmelikler
  • Afet Bolgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yonetmelik
  • Cevre Mevzuatı

Share the quiz to view your results!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İş güvenliği soruları

Genel Tekrar 4 (20 Soru)

Risk değerlendirmesi ve analizi soruları

Risk Analizi ve Değerlendirmesi (79 Soru)