in ,

Risk Analizi ve Değerlendirmesi (79 Soru)

 • Soru: | Toplam Soru:

  Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Riski doğru değerlendirebilmek icin aşağıdaki beş temel faktor nasıl sıralanmalıdır?
  I-Riskleri değerlendirme,
  II-Tehlikeleri tanımlama,
  III-Kontrol tedbirlerini tamamlama,
  IV-Kontrol Tedbirlerine karar verme
  V-İzleme ve tekrar etme

  • I – II – III – IV – V
  • II – I – IV – III – V
  • I – III – II – V – IV
  • II – III – I – IV – V
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı yasaya gore hangi İşletmeler risk analizi yapmalıdır?

  • Kanununa tabi tum işletmeler
  • Yalnızca 50 den fazla işcisi olan işletmeler
  • Yalnızca sanayiden sayılan işletmeler
  • 6 aydan fazla iş surecek işletmeler
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve guvenliği kanununa gore en uygun tehlike tanımıdır?

  • Buyuk zarara yol acabilecek durum
  • Malın, malzemenin ya da işyeri ortamının zarar gormesine yol acabilecek durum, işlem
  • İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, calışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli
  • İnsanların yaralanması veya sağlığının bozulması İhtimali
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve guvenliği yonetim sistemi 18001 acısından en uygun risk tanımıdır?

  • Zarara uğrama tehlikesi
  • Tehlikeli bir olayın meydana gelmesi olasılığı
  • Sağlık bozulmasının ciddiyet derecesi
  • Tehlikeli bir olayın olasılığı İle meydana geldiğinde oluşturacağı sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve guvenliği kanunu acısından en uygun risk tanımıdır?

  • Zarara uğrama tehlikesi
  • Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuc meydana gelme ihtimali
  • Sağlık bozulmasının ciddiyet derecesi
  • Tehlikeli bir olayın olasılığı ile meydana geldiğinde oluşturacağı sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş sağlığı ve guvenliği risk değerlendirme faaliyetlerindeki kontrol tedbirlerinin uygulanmasında oncelik aşağıdakilerden hangisindedir?

  • Muhendislik onlemlerini uygulamak
  • Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak
  • Tehlikeyi kaynağında yok etmeye calışmak
  • Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek
 • Soru: | Toplam Soru:

  Risk değerlendirmesinin aşağıdaki hangi soruya cevap vermesi beklenmez?

  • Yetkili makamlar onunde kusursuzluğun ispat edilmesi
  • Tehlikelerin potansiyel etki ve sonuclarının meydana gelme ihtimali
  • Riskin kabul edilebilir durumunun devam ettirilebilmesi icin kontrol olcumlerinin yeterliliği
  • Tehlikelerin potansiyel etki ve sonuclarının neler olduğu ve bunların kabul edilebilir olup olmadığının araştırılması
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi, risk değerlendirmesinde hata turleri ve etki modu analizini ifade etmektedir?

  • HAZOP
  • FMEA
  • FTA
  • PRA
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıda once tehlike sonra risk yazılmıştır. Bu sıralamaya gore aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Kişinin duşmesi – yuksekte calışma
  • Gurultulu ortam – işitme kaybına yol acması
  • Kapalı ortamda calışma – zehirli gazlardan etkilenme
  • Elektrik enerjisi – izolesi bozuk iletkene dokunma ile elektrik carpması
 • Soru: | Toplam Soru:

  Turkiye’de en yaygın şekilde benimsenen ve uygulanan iş sağlığı ve guvenliği yonetim sistemi hangisidir?

  • İşveren – calışanlar
  • Calışanlar – calışanlar
  • İş guvenliği uzmanları – calışanlar
  • Muhendis ve ustalar – calışanlar
 • Soru: | Toplam Soru:

  Bir şoforun kaza yapmadığı surece algıladığı risk duzeyinin duşmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle acıklanabilir?

  • Kazanın korkutuculuk duzeyinin duşmesi
  • Kazanın anlaşılabilirlik duzeyinin duşmesi
  • Kazanın etkileyeceği kişi sayının az olacağı duşuncesi
  • Kaza olaylan ve haberlerine maruziyet nedeniyle kanıksama
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki terimlerden hangisi TS Ohsas 18001′ e gore bir kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına gore, tahammul edebileceği duzeye indirilmiş riski ifade eder?

  • Hafif kazalı risk
  • Kabul edilebilir risk
  • Kıl payı kaza riski
  • Tahmin edilebilir risk
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi İSG’de tehlike tanımına uymaz?

  • Yuksekte calışma
  • Forklift carpması sonucu yaralanma
  • Kaynak işlemi
  • Vinc operasyon alanında baretsiz dolaşma
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi risk yonetimi cercevesinde yapılacak temel faaliyetlerden değildir?

  • Risklerin tanımlanması
  • Risklerin değerlendirilmesi
  • Risk onleyici ve azaltıcı tedbirlerin uygulanması
  • İş kazası istatistiklerinin uretilmesi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Risk yonetiminde surekli iyileştirme en iyi olarak hangi şıkta belirtilmiştir?

  • İşyerinde risklerin belli bir duzeyin altına indirilmesi
  • İşyerinde tehlikeler belirlenerek oncelikli yuksek tehlike unsurlanna onlem alınması
  • İşyerinde risklerin oncelikli olanlardan başlanarak surekli azaltılması
  • İşyerinde tum risklerin ortadan kaldırılması
 • Soru: | Toplam Soru:

  Risk iletişiminde tarafları aşağıdakilerden h en iyi ve kapsamlı şekilde ifade eder?

  • TS OHSAS 18001
  • OHSAS 18001
  • OSHA 18001
  • BS 8800
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden yonetmeliklerden hangisinde işcilerin iş yerinde maruz kalabilecekleri risklerin belirlemesi ve değerlendirmesi iceren ‘sağlık ve guvenlik dokumanı’ hazırlanması ve guncellenmesi bir gereklilik olarak yer alır?

  • Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Onlenmesi Hakkında Yonetmelik
  • Asbestle Calışmalarda Sağlık ve Guvenlik Onlemleri Hakkında Yonetmelik
  • Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Guvenliği Yonetmeliği
  • Ekranlı Araclarla Calışmalarda Sağlık ve Guvenlik Onlemleri Hakkında Yonetmelik
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • Makine ve donanımların bakımsızlık ve eskiliğiyle orantılı şekilde bunlarla ilişkili risklerin duzeyi artar
  • Bir işyerinde kullanılan zararlı kimyasal sayısı ile orantılı şekilde bunlarla ilişkili risklerin sayısı artar
  • Birden fazla tehlikenin bulunduğu işyeri ortamında en etkili riskle mucadele yontemi calışanların riskle ilgili eğitmekle başlar.
  • İşyeri ortamında calışanların stres duzeyi ile orantılı şekilde risklerin sayısı ve duzeyi artar
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi risk yonetiminde proaktif yaklaşım prensibinin uygulamalarıyla ilişkili kabul edilmemelidir?

  • Kaza raporları
  • İsg kurul toplantı raporları
  • Sağlık gozetim raporları
  • İş guvenliği talimatları
 • Soru: | Toplam Soru:

  Bir işyerinde ramak kala raporlamasına başlanmış ve rapor edilen ramak kala sonrasındaki surecte aşağıdakilerden hangisinin gercekleşmesi beklenmez?

  • Kişisel koruyucu donanım kullanımında artış
  • Kaza sayısında artış
  • Belirlenen yeni risklerin sayısında artış
  • Temizlik, tertip ve duzene riayette artış
 • Soru: | Toplam Soru:

  Risk değerlendirmesinin yenilenmesi tehlikeli sınıfa giren bir iş yerinde hangi periyoyta bir yapılmalıdır?

  • 2 yıl
  • 4 yıl
  • 6 yıl
  • 1 yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Guvenliği Risk Yonetiminin genel prensiplerinden değildir?

  • Risk değerlendirme calışmaları, işe başlamadan once başlanmalıdır
  • Risklerin kabul edilebilirliği hakkındaki değer yargıları algılamaya dayanır
  • Risk yonetimi proaktif bir yaklaşımla ihtiyac duyar
  • Risklerin en etkin kontrolu calışanlann algılamasını değiştirmekle sağlanır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Mevzuatımıza gore risk değerlendirmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  • Risk değerlendirmesi işcinin gorevidir yapılmalıdır.
  • Risk değerlendirmesine işyeri hekimi isterse katılabilir
  • Calışanların gurultuye maruziyetten etkilendikleri riskleri değerlendirmek gerekir
  • Sağlık ve guvenlik dokumanı ile beraber hazırlanmalıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Etkin bir risk değerlendirmede aşağıdakilerden hangisi onemlidir?

  • Kontrol ve olcum metodunun secimi
  • Her dakika değerlendirme
  • İnsanlardan bağımsız olarak değerlendirme
  • Her fırsatta değerlendirme
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi tehlikedir?

  • Kimyasallar
  • Yangın-Patlama
  • Yüksekten düşme
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki durumların hangisinde risk değerlendirilmesinin mevzuatta belirlenen aralıklarda yeniden tekrarlanmasına gerek yoktur?

  • Bir iş kazası veya meslek hastalığı yaşandığında
  • işyerindeki kullanılan makine, ekipman ve donanımda herhangi bir değişiklik yoksa
  • Üretim metodu değiştiğinde
  • Forklift kullanan deneyimli calışanın yerine, işe yeni bir calışan alındığında
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı yasaya gore risk değerlendirmenin tanımı hangisidir?

  • Kaza olasılığı ve şiddetinin ortalaması
  • Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuc meydana gelme ihtimali
  • Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile olayın yol acabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi.
  • İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske donuşmesine yol acan faktorler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştınlması amacıyla yapılması gerekli calışmalar
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Risk değerlendirme calışmalarında proaktif yaklaşıma bir ornek değildir?

  • Calışanlara iş sağlığı ve guvenliği ile ilgili eğitim verilmesi
  • İş sağlığı ve guvenliği kurulunun mevzuatta belirtilen duzenli aralıklarla toplanması
  • Bir iş kazası sonrasında tutulan bir kaza tutanağı
  • Sağlık gozetimi ve denetimi calışmaları
 • Soru: | Toplam Soru:

  Risk değerlendirmesinde tehlikelerin tespit edilmesinde aşağıdakilerden hangisi gecmiş kayıtlardan biri değildir?

  • İş kazası ve ramak kaldı raporlarının incelenmesi
  • Ortam olcum raporlarının incelenmesi
  • Teknik periyodik kontrol raporlarının incelenmesi
  • İSG mevzuatının incelenmesi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Risk analiz metotlanndan matris metoduna gore İş saati kaybı olmayan bir kazanın şiddeti ile ilgili hangisi doğrudur?

  • Cok hafif şiddetli olaydır
  • Onemsiz bir olaydır
  • Hafif şiddetli olaydır
  • Orta şiddetli bir olaydır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Risk analiz metotlarından matris metoduna gore İşin yapıldığı surece bir kazanın her an olma olasılığı ile ilgili hangisi doğrudur?

  • Orta derece olasılık
  • Küçük olasılık
  • Çok yüksek olasılık
  • Yüksek olasılık
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıda verilen Risklerle mücadele metotlarını en etkiliden etkisiz olana göre sıralayınız.
  I- Muhendislik onlemleri almak
  II- Tehlikeleri Kaynağında azaltmak
  III– Tehlikeleri Kaynağında yok etmek
  IV- Calışana Kişisel koruyucu donanım vermek
  V- İdari uygulamalar ile onlem almak

  • II – III – I – V – IV
  • III – IV – II – V – I
  • III – II – I – V – IV
  • III – II – V – IV – I
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Risk kontrol tedbirlerinden muhendislik onlemlerinden biri değildir?

  • Ortam havalandırmasının işyerine ve standartlara gore yeniden duzenlenmesi
  • Ortam olcum raporlarını sonrasında aydınlatmanın yeniden duzenlenmesi
  • Ortam olcum sonucları sonrasında muhendislere yeni koruyucu donanım verilmesi
  • Gurultu cıkaran bir makinenin kapalı ortama alınması
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Risk kontrol tedbirlerinden İkame metoduna bir ornektir?

  • Titreşim değeri mevzuat sınır değerlerini aşan bir makinenin kapalı bir ortam icine alınması
  • Basınclı işlerde calışan işcilerin calışma surelerinin duzenlenmesi
  • 85 db (A) gurultu şiddetinde calışan bir makinenin 60 db(A) gurultu şiddetinde bir makine ile değiştirilmesi
  • Gurultu cıkaran bir makinenin makine koruyucusunun değiştirilmesi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Risk kontrol tedbirlerinden idari metotlara bir ornektir?

  • Titreşim değeri mevzuat sınır değerlerini aşan bir makinenin- kapalı bir ortam icine alınması
  • Gurultulu işlerde calışan işcilerin calışma surelerinin yeniden duzenlenmesi
  • 85 db (A) gurultu şiddetinde calışan bir ortamda calışanlara kulaklık verilmesi
  • Gurultu cıkaran bir makinenin yerine daha az gurultulu bir makine alınması
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi ağırlıklı kalitatif bir inceleme yapan risk analiz metodudur?

  • Fine Kinney metodu
  • Hata modu ve etkileri analizi
  • 5X5 matris metodu
  • On tehlike analizi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Fine Kinney risk analiz metodunun bir bileşeni değildir?

  • Olayın ihtimali
  • Olay yaşandıktan sonra şiddetinin derecesi
  • Olayın frekansı
  • Olayın tespit edilebilirliği
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Hata Turleri ve Etki Modu Analizi metodu icin doğru kabul edilmez.

  • Otomotiv endustrisinde yaygın uygulanır
  • Bu metot makine ve ekipman icin uygun değildir
  • Bu metot kantitatif verileri de kullanır
  • Olayın tespit edilebilirliği derecesi metodun bir bileşenidir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Hata Turleri ve Etki Modu Analizi metodunun ceşitlerinden değildir?

  • Sistem
  • Tasarım
  • Uygulama
  • Proses
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Hata ağacı Analizi metodunu icin doğru kabul edilmez?

  • Kalitatif bir metot olarak bilinir
  • Tumden gelen bir metodolojisi vardır
  • Bu metot kalitatif ve ka n titatif verileri kullanır
  • Bir tepe olayın gercekleşmesi veya gercekleşmemesi icin alınması gereken onlemler ayrıntılı bir şekilde analiz edilir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi HAZOP risk analiz metodu icin doğru kabul edilmez?

  • Metodun ismi Risk ve Uygulanabilirlik Analizi olarak da bilinir
  • Kimya endustrisi tarafından, bu sanayinin ozel tehlike potansiyelleri dikkate alınarak geliştirilmiştir.
  • Bu metot nicel verileri ağırlıklı kullanır
  • Bir sistemde veya proseste, ham maddelerin, ara maddelerin, mamul maddelerin, enerji, su ve havalandırma gibi destekleyici sistem veya maddelerin akışını analiz eder.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Olay ağacı analizi metodu icin doğru kabul edilmez?

  • Bu metot kullanılarak kazalann sıklığı belirlenebilir.
  • İdeal olarak, birden fazla proses ve koruma sistemlerinin olduğu tesislerde kullanılır.
  • Bu metot yalnızca kalitatif verileri kullanır
  • Hata ağacı analizi ile birlikte kullanılarak Neden sonuc analiz metoduna da kaynak teşkil eder.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi HACCP metodu icin doğru kabul edilmez?

  • Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları analizi olarak da bilinir
  • Ozel olarak yiyecek ve icecek endustrileri icin geliştirilmiş bir metottur
  • Bu metot icinde yalnızca kalitatif veriler kullanılır
  • Bu metot uygulanırken Tehlikeleri ortadan kaldırmak veya azaltmak amacı ile kritik kontrol noktaları belirlenir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi On tehlike analiz metodu İcin doğru kabul edilmez?

  • Bu metot olaylara sayısal değerler vererek sonuc alır.
  • Daha sonra Hangi analiz metotlarının uygulanmasının gerektiğini belirlemede de kullanılır.
  • Bu metot yalnızca kalitatif verileri kullanılır
  • Bu metot tesisin tasarım aşamasında yada daha detaylı calışmalara model olarak kullanılabilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıda verilen Hangisi iki risk analiz metodu yalnızca kalitatif değerleri kullanarak riskleri analiz eder?

  • On tehlike analizi – Fine Kinney
  • Kontrol listeleri – HAZOP
  • HACCP – Kontrol Listeleri metodu
  • On tehlike analizi – What İf
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi risk analiz yontemidir?

  • OHSAS 18001
  • PUKO
  • HAZOP
  • BS8800
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Job SAFETY Analysis risk analiz yonteminin ozelliklerinden değildir?

  • Bu metot icinde İşcilere risk analizi yaptıplan soru listeleri vardır
  • Bu metot kalitatif verileri kullanır.
  • Bu metot olayları nicel bir gozle analiz eder
  • Bu metot iş kazaları ve meslek hastalıklarının onlenmesinde calışan odaklı kullanılır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Risk kontrol hiyerarşisini sırasını belirleyiniz?
  1- Yok et
  2- Tehlikeli ortamı izole et
  3- Daha zararsız ile değiştir
  4- Kişisel koruyucu kullan
  5- Yonetimsel duzenlemelerle tehlike ve kişileri ayır

  • 1, 2, 3, 4, 5
  • 2, 1, 5, 3, 4
  • 2, 1, 3, 5,4
  • 1, 3, 2, 5, 4
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyerinde meydana gelen; calışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaya ne ad verilir

  • Önemsiz Olay
  • Olay
  • Ramak Kala Olayı
  • Kaza
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakllerden hangisinin risk değerlendirme ekibinde olma zorunluluğu yoktur?

  • İşveren veya işveren vekili
  • İşyerindeki idari temsilci
  • İşyerindeki destek elemanları
  • İşyerindeki butun birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yurutulen calışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi calışanlar.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Risk değerlendirmesi; tum işyerleri icin hangi sıralamadaki aşamalarla yapılacaktır?
  1) yapılan calışmaların guncellenmesi
  2) riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
  3) Dokumantasyon oluşturulması
  4) tehlikeleri tanımlama
  5) tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak

  • 1,2,3,4,5
  • 5,4,3,2,1
  • 5,4,2,3,1
  • 4,2,1,3,5
 • Soru: | Toplam Soru:

  Risk değerlendirme yonetmeliğine gore risklerin kontrolunde hangi adım sırası
  doğrudur?
  1) Uygulamaların izlenmesi
  2) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
  3) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması
  4) Planlama

  • 1, 2, 3, 4
  • 4, 3, 2, 1
  • 4, 2, 3, 1
  • 4, 2, 1, 3
 • Soru: | Toplam Soru:

  Risk değerlendirmesi dokumantasyonu ile ilgili hangisi yanlıştır?

  • İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı dokumanda yazmalıdır
  • Risk analizinde kullanılan yontem veya yontemler bildirilmelidir
  • Duzeltici ve onleyici kontrol tedbirleri, gercekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi yazmalıdır
  • Risk değerlendirmesi dokumanını İş guvenliği uzmanı ve işveren ve iş yeri hekiminin imzalaması yeterlidir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıda belirtilen durumların hangisinde risk değerlendirmesinin yenilenmesine gerek yoktur?

  • İşyerinin taşınması
  • İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi
  • Calışma ortamına alt sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olmaması
  • Calışma ortamı olcumu ve sağlık gozetim sonuclarına gore gerekli gorulmesi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aynı calışma alanını birden fazla İşverenin paylaşması durumunda risk değerlendirmesi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  • İşverenler, risk değerlendirmesi calışmalarını, koordinasyon icinde yurutur, birbirlerini ve calışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir
  • Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bolgeleri veya siteleri gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gercekleştirilen risk değerlendirmesi calışmasını işverenler arasından secilen bir İşveren yonlendirir
  • Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde risk değerlendirme yapmayan işverenler uyarılır, bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir
  • Aynı calışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yurutulen işler icin diğer işverenlerin yuruttuğu işler de goz onunde bulundurularak ayrı ayn risk değerlendirmesi gercekleştirilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde hangisi yanlıştır?

  • Her alt işveren yuruttukleri işlerle ilgili olarak, risk değerlendirme yonetmeliği hukumleri uyarınca gerekli risk değerlendirmesi calışmalarını asıl işverene yaptırır.
  • Alt işverenlerin risk değerlendirmesi calışmaları konusunda asıl İşverenin sorumluluk alanları ile ilgili bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır.
  • Asıl işveren, alt işverenlerce yurutulen risk değerlendirmesi calışmalarını denetler ve bu konudaki calışmaları koordine eder.
  • Alt İşverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nushasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi calışmalannı kendi calışmasıyla butunleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gurultu ile ilgili risk analizinde aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınmasına gerek yoktur?

  • Makine İmalatçılardan sağlanan urun bilgi formalarına
  • Gürültü maruziyet düzeyi ve bilgisine
  • Düşük sıcaklıktaki çalışma koşulları
  • Gürültü maruziyet etkin değeri
 • Soru: | Toplam Soru:

  “Her Uye, butun ekonomik faaliyet dallannda ve tum işletmelerde , kamu sektoru ve uretim kooperatifleri uyelerini de kapsayan, butun işciler icin, iş sağlığı hizmetlerini surekli bir şekilde geliştirmeyi ustlenir. Sağlanan hizmet, işletmelerin kendine has risklerini karşılamaya yeterli ve uygun olmalıdır” diyen ILO sozleşmesinin numarası nedir?

  • 155 sayılı sözleşme
  • 170 sayılı sözleşme
  • 161 sayılı sözleşme
  • 182 sayılı sözleşme
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı yasaya gore işveren risk değerlendirmesi yaparken aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate almak zorunda değildir?

  • Belirli risklerden etkilenecek calışanların durumu
  • Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve mustahzarlann secimi
  • İşyerine tertip duzen
  • Genc, yaşlı, engelli, gebe veya emziren calışanlar gibi ozel politika gerektiren gruplar ile kadın calışanların yaşlarını
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı yasaya gore İşverenin yukumluluklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler den hangisinin goz onunde bulundurulmasına gerek yoktur?

  • Risklerden kaçınmak
  • Kaçınılması mümkün olmayan risklerde işi durdurmak
  • Risklerle kaynağında mucadele etmek
  • İşin kişilere uygun hale getirilmesi icin işyerlerinin tasanmı İle iş ekipmanı, calışma şekli ve uretim metotlarının seciminde ozen gostermek, ozellikle tekduze calışma ve uretim temposunun sağlık ve guvenliğe olumsuz etkilerini onlemek, onlenemiyor ise en aza indirmek.
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı yasaya gore İşverenin yukumluluklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkelerden hangisini yanlıştır?

  • Teknik gelişmelere uyum sağlamak
  • Öncelikle Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek
  • Teknoloji, iş organizasyonu, calışma şartları, sosyal ilişkiler ve calışma ortamı ile ilgili faktorlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir onleme politikası geliştirmek
  • Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine gore oncelik vermek.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve guvenliği yaklaşımı arasında yer almaz?

  • Onleme politikası ile proaktif yaklaşım
  • Tum ilgili taraflar ile İş birliği yapılması
  • Calışanların kesinlikle Risk analizi calışmalarına katılımı
  • Kazalara ilkyardım eğitimi almış personel dışında mudahale edilmemesi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi risk analizinde proaktif izlemede yer alır?

  • Gercekleşecek olayları onceden belirleme ona gore onlem alma
  • Tesis varlıklarının zarar gormesi
  • Performans standartlarındaki noksanlıklar ihmaller
  • Yaralanmalar ve hastalıklar
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi risk yonetimi temel esasları arasında bulunmamaktadır?

  • Tehlikelerin tanımlanması
  • Tehlikelere onlemi İSG profesyonelterinini alması
  • Tehlikelerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi
  • Kontrol tedbirlerinin tamamlanması
 • Soru: | Toplam Soru:

  Risk matrisinde kırmızı renkte olan risk hangi risk gurubuna girmektedir?

  • Dikkate değer risk
  • Kabul edilebilir risk
  • Kabul edilemez risk
  • Öngörülen risk
 • Soru: | Toplam Soru:

  Matris temelli metotlarda Risk faktorunun hesaplanması neye gore yapılır?

  • Risk faktorlerinin toplanıp şiddetle carpılmasıyla
  • Şiddetin olasılığa bolunmesiyle
  • Olasılık ve şiddetin toplanmasıyla
  • Olasılık ve şiddetin carpılmasıyla
 • Soru: | Toplam Soru:

  Tehlike – Risk bağlantısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Bir tehlikeden ancak bir risk ortaya cıkabilir.
  • Bir tehlikeden birden fazla risk ortaya cıkabilir.
  • Birden cok tehlikelerden bir risk cıkabilir.
  • Bir riskin bir tek kontrol yontemi vardır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Avrupa Birliği mevzuatında Risk Değerlendirme konusunun duzenlendiği temel mevzuatın adı ve numarası aşağıdakilerden hangisidir?

  • 89/655 EEC İş Ekipmanları Direktifi
  • 90/37 EC Makina Emniyeti Direktifi
  • 89/392 EEC Ana direktif
  • 89/391 EEC Çerçeve Direktif
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kuruluşlarda Risk değerlendirme calışmaları ne zaman yapılması gerekli değildir?

  • İş başlamadan tasarım aşamasında
  • İş kazası, meslek hastalığı, olay sonrasında
  • Bakım sonrası donemde
  • Mevzuatta belirtilen duzenli aralıklarla
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme sırasında gozden kacan tehlike tiplerinden değildir?

  • Calışanların goruşlerinin alınmaması sonucu ortaya cıkmayan tehlikeler
  • Sıklıkla karşılaşılan tehlikeler
  • Sürekliliği olmayan durum ve davranışlar
  • Uzman olmayanlarca fark edilemeyenler
 • Soru: | Toplam Soru:

  Matris temelli metotlar acısından en basit haliyle Risk aşağıdaki hangi faktorlerin bileşkesidir?
  I- Olayın Meydana gelme olasılığı
  II- Olayın Meydana gelme suresi
  III- Olayın Zarar verme derecesi
  IV- Olayın Zarar verme suresi

  • I – III
  • I – II
  • II – IV
  • I – IV
 • Soru: | Toplam Soru:

  Matris temelli metotlar acısından Kabul edilebilir risk seviyesi ihtimal olarak aşağıdakilerden hangisinde en doğrudur?

  • Milyonda bir
  • Yuzde bir
  • Onda bir
  • Altıda bir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme metodlarından biri değildir?

  • What if
  • Finansal analiz
  • Hata ağacı analizi
  • Kaza sonuc analizi
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG Risk değerlendirmesi uygulaması aşağıdakilerden hangisinde calışanlar acısından olmazsa olmazdır?

  • ISO 14000
  • TS 18001
  • ISO 9001
  • EN 1628
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG tehlikelerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

  • Şirket bilancosu ve gelir tablosu
  • Sektor istatistikleri
  • Yasal mevzuat
  • Şirket istatistikleri
 • Soru: | Toplam Soru:

  Matris temelli metotlar acısından Risk değerlendirmesi icin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Her tehlikenin olasığı hesaplanır
  • Riskler kabul edilebilir seviyeye indirilir
  • Tehlikeler tanımlanır
  • Risk ile olasılığın carpımı tehlikenin şiddetini verir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakllerden hangisi reaktif risk algılaması ile ilgili olarak doğru bir ifadedir?

  • Her zaman doğru olarak algılanır
  • Ciddi bir kaza sonrası risk algı duzeyi duşer
  • Onem seviyesi zaman icinde duşer
  • Risk algılaması işletme kurumsallaştıkca azalır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı İSG Kanunu ile iş sağlığı ve guvenliği yonunden getirilen yeni anlayış değildir?

  • Calışanların Katılımı
  • Tespit Bazlı Reaktif
  • Koruma Onleme Anlayışı
  • Uzman Katkısı Sağlanması
 • Soru: | Toplam Soru:

  İSG Kulturunun yerleştirilmesi, işyerinde calışanların sağlık ve guvenliklerini amacıyla, 1989’da Avrupa Konsey Direktifi (89/391/EC), tum işverenlere hangi ozellikle hangi şartı yerine getirme zorunluluğu getirtilmiştir?

  • İşyeri hijyeninin sağlanması
  • Şirket ici denetlemeler yapma
  • Risk değerlendirme
  • Acil durum planlan yapma

Acil Durum ve Eylem Planı ile İlgili Sorular

Acil Durum Planı (10 Soru)

İş güvenliği elektrik ile ilgili sorular

Elektrik (48 Soru)