in ,

Genel Tekrar 5 (20 Soru)

 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre Çalışanların eğitimi ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir?

  • Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir
  • Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili meslek
  • İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir
  • Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir
  • Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre İşveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasını sağladığı hususlarda hangisi yoktur?

  • Çalışanların bilgilendirilmesi
  • Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması
  • Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi.
  • Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi.
  • Özel statüye sahip çalışanların durumu
 • Soru: | Toplam Soru:

  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre taşıma halatıyla kafes arasındaki bağlayıcı parçaların (koşum düzeni) maruz kalabilecekleri dinamik çarpma ve gerilmeler de hesaba katılmış olmak koşuluyla, yapımda uygulanacak güvenlik katsayısı, kafesin taşıyacağı en çok statik yüke nazaran en az kaç olmalıdır.?

  • 4
  • 7
  • 12
  • 15
  • 20
 • Soru: | Toplam Soru:

  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre 8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojen sülfür oranı kaç ppm’dir?

  • 0,2
  • 0,5
  • 20
  • 30
  • 50
 • Soru: | Toplam Soru:

  4857 sayılı iş kanuna göre İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren kaç ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 6
  • 12
 • Soru: | Toplam Soru:

  4857 sayılı iş kanuna göre Fesih bildirimine itiraz ve usulü ile ilgili hangisi yanlıştır?

  • Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür
  • Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işçiye aittir
  • Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır
  • Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay davaya bakar.
  • İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne Göre Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatını hangisi kontrol edemez?

  • Elektrik mühendisleri
  • Elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler,
  • Elektrik tekniker
  • Elektrik yüksek tekniker
  • Makine mühendisi
 • Soru: | Toplam Soru:

  NFPA Tehlike İşaretleme Sisteminde mavi renk aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  • Yanıcılık
  • Özel notlar
  • Sağlık
  • Reaktiflik
  • Patlayıcılık
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyeri ve Bina Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre işyeri ve bina eklentilerinde bulunan pencereleri asgari sağlık ve güvenlik şartlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • Pencereler güvenli bir şekilde açılır ve kapanır olmalıdır.
  • No
  • Pencereler güvenli bir şekilde temizlenebilir özellikte olmalıdır.
  • Pencerelerin, temizlik ekipmanlarının kullanılmasına uygun olması sağlanmalıdır.
  • Pencereler sadece yan duvarlarda uygulanmalı, tavan penceresi kullanılmalıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  10. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne Göre Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratonerlerin standartlarda sure belirtilmemişse periyodik kontrolü kaç yılda birdir?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Soru: | Toplam Soru:

  Odyometri testi aşağıdakilerden hangisine yapılır?

  • Akciğer
  • Göz
  • Kafa
  • Kulak
  • Bacak
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre yukarıdaki işaretin anlamı nedir ?

  İSG Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
  • Oksitleyici madde
  • Zararlı madde
  • Düşük sıcaklık
  • Tahriş edici madde
  • Aşındırıcı madde
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’e göre, Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede günde kaç saat gece çalışabilirler?

  • 2 saat
  • 4 saat
  • 7,5 saat
  • 8 saat
  • Gece çalışmaya zorlanamazlar
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik’e Göre Kadın çalışan tanımlaması için hangisi doğrudur?

  • On beş yaşını doldurmuş kadın çalışanı ifade eder
  • On dört yaşını doldurmuş kadın çalışanı ifade eder.
  • On on altı yaşını doldurmuş kadın çalışanı ifade eder
  • On sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanı ifade eder
  • Yirmi yaşını doldurmuş kadın çalışanı ifade eder.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001 uygulamasının işletmelere sağlayacağı faydalardan biri değildir?

  • Ürün kalitesini arttırmak
  • İş kazaları sebebiyle oluşabilecek iş gücü kayıplarını en aza indirmek
  • Meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü kayıplarını en aza indirmek
  • Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyum sağlamak
  • Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımını artırmak
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı işlerinde kullanılan iskelelerin periyodik kontrolleriyle ilgili,
  I. Standartlarda aksi belirtilmemişse azami kontrol periyodu 6 aydır.
  II. Standartlarda aksi belirtilmemişse azami kontrol periyodu 1 yıldır.
  III. Periyodik kontroller inşaat mühendisi veya teknikeri tarafından yapılabilir.
  IV. Periyodik kontroller makine mühendisi veya teknikeri tarafından yapılabilir.

  ifadelerden hangileri doğrudur?

  • I ve III
  • II ve III
  • II ve IV
  • I, III ve IV
  • II, III ve IV
 • Soru: | Toplam Soru:

  İlk yardım Yönetmeliği’ne Göre Tehlikeli işyerlerinde, en az her kaç çalışana kadar 1 ilkyardımcı bulundurulması gerekmektedir?

  • 10
  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi silisyum dioksit tozuna maruz kalmış bir çalışanın yakalanma riski olan bir hastalıktır?

  • Siderozis
  • Bisinozis
  • Silikozis
  • Bruselozis
  • Asbestozis
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kaynak İşlerinde Oluşan Işınların Tehlikesi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • Kaynak yaparken oluşan ark enerjisinin yaklaşık % 15’i ışın şeklinde çalışma ortamına yayılır. Bu ışınların yaklaşık % 60’ı kızılötesi ve % 10’u ise morötesi ışınlardır
  • Kaynak işlerindeki radyasyonun tip ve miktarı yapılan işlem ve metalin ergime sıcaklığına bağlıdır
  • Çalışanlarda göz yanması, kanlanması ve kızarması gibi sağlık sorunları, kaynak ve kesme işlerinde akut ortaya çıkar
  • Kaynak ışınlarından morötesi ışınlar; deride ısınma ve uzun süre maruz kalınması halinde kızarma ve yanıklara yol açmaktadır
  • İyonize olan radyasyona örnek X-Işınlarıdır. Elektron ışın kaynağında oluşur. TIG kaynağında kullanılan toryumlu tungsten elektrotta kopma ve parçalanma olması ile de oluşur.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Basınçlı gaz tüplerinin depolanmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

  • Dolu tüplerin depolandığı yerlere güneş ışınlarının dik olarak gelmesi sağlanmalıdır.
  • Tüplerin depolandığı yerlerin havalandırılması sağlanmalıdır.
  • Tüpler, içinde bulunan gazın özelliğine göre ayrılarak depolanacak, boş tüpler ayrı bir yerde toplanacaktır.
  • Yanıcı basınçlı gaz ihtiva eden tüplerin depolandığı yerlerde ateş ve ateşli maddeler kullanma yasağı uygulanacaktır.
  • Tüplerin depolandığı yerlerin havalandırılması sağlanmalıdır.

İSG Soru Bankası

Patlayıcı Ortam (16 soru)

Risk Değerlendirme Metotları Video Ders

Mermer Risk Değerlendirme