in ,

Genel Tekrar 10 (20 Soru)

 • Soru: | Toplam Soru:

  Güvenlik kültürünün özellikleriyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • Grup veya daha üst seviyelerde, örgütün bütün üyeleri veya bütün grup tarafından paylaşılan değerleri ifade eden bir kavramdır.
  • Sadece yönetim ve denetim sistemleriyle de sınırlıdır.
  • Bir organizasyondaki her seviyedeki çalışanların katılımı üzerinde durmaktadır
  • Değişime karşı oldukça dayanıklı, sabit ve dirençlidir.
  • Bir organizasyonda olaylardan, kazalardan ve hatalardan öğrenme ve gelişmeyle ilgili gönüllülüğü yansıtır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kanserojeneze neden olan etkenlerde
  I- Sigara ve tütün kullanımı
  II- Kimyasalların etkileri
  III- Çalışma ortamı
  IV- Beslenmenin etkisi

  Hangileri vardır?

  • III ve IV
  • I, II ve III
  • I, III ve IV
  • II, III ve IV
  • I, II, III ve IV
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’ine göre kurulun çalışma usullerinden hangisi yanlış verilmiştir?

  • Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir.
  • Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir
  • Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler.
  • Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.
  • Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri dışında yapılması asıldır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ eklerinde yer alan bilgilerde aşağıdakilerden hangisi yoktur.

  • OSGB’LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ
  • İSGB ’LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ
  • İSGB TABELA ÖRNEĞİ
  • OSGB YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ
  • OSGB İHTAR TABLOSU
 • Soru: | Toplam Soru:

  ‘’ Rızık ve Riscum ‘’ kökeni ile birçok dilde farklı anlamları ifade eden ‘’RİSK’’ kelimesinin kökeninin hangi dillerden geldiği söylenir?

  • Arapça-Latince
  • Farsça-İngilizce
  • Yunanca-Farsça
  • İngilizce-Rusça
  • Latince-Farsça
 • Soru: | Toplam Soru:

  Hidrojen Sülfür (H2S) gazı ve etkileri için verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • Renksiz, bozuk yumurta kokusuna benzeyen yoğun kötü kokulu, havadan ağır ve mavi alevle yanan bir gazdır.
  • Organik maddelerin bozulması sıranda ve sel alanının kurutulması sonrasında ortaya çıkabilen bir gazdır.
  • Kauçuk ve lastiklerin kükürtle sertleştirilmesi, kömür ve metal madenciliği, deri işlemeciliği, suni ipek imalatı, lağım arıtım işlemleri, maden suyu üretimi, petrol ve gaz endüstrisi sırasında meydana çıkan bir gazdır
  • Havadan ağır bir gaz olup, çukurlar, kuyular, tanklar ve kapalı yerlerde birikme eğiliminde olan bir gazdır.
  • H2S’in sağlık yönünden zarar getirebilecek alt sınır değeri 100 ppmdir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre Sabit olarak kurulacak iş ekipmanı, yükün;

  I- Çalışanlara çarpması,
  II- Tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi
  III- Tehlikeli bir şekilde düşmesi,
  IV- İstem dışı kurtulması,

  riskini azaltacak şekilde tesis edilir. Verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

  • I, II , III ve IV
  • I, II ve III
  • II , III ve IV
  • II ve III
  • I ve IV
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre Düşen cisimler için alınması gereken önlemlerden hangisi yanlış verilmiştir?

  • Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan el aletleri ve diğer malzemelerin düşmelerini engelleyecek tedbirler alınır.
  • Yapı alanında, cisimlerin düşerek tehlike oluşturabileceği bölgelere girişler önlenir veya gerektiğinde kapalı geçitler yapılır.
  • Yapı alanında, çalışanlara uygun baş koruyucu donanımlar verilerek kullanımı sağlanır.
  • Çalışanlar, düşen cisimlere karşı öncelikle kişisel olarak korunur.
  • Atık malzemelerin uzaklaştırılması için moloz kaydırakları gibi güvenli çalışma yöntemleri tercih edilir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre, çocuk işçiler aşağıdaki işlerin hangisinde çalıştırılamaz?

  • Spor tesislerinde yardımcı işler
  • Çiçek satışı, düzenlenmesi işler
  • Büro hizmetlerinde yardımcı işler
  • Çay işlemesi işleri
  • Esnaf ve sanatkârların yanında satış işleri
 • Soru: | Toplam Soru:

  Tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde 1500 çalışan bulunmaktadır.

  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre, bu işyerinde en az kaç tane tam gün çalışacak iş güvenliği uzmanı görevlendirilmelidir?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Soru: | Toplam Soru:

  I- Verem
  II- Cüzzam
  III- İhali bulunanlar
  IV- Frengi

  Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’ne göre hangileri iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar çalışmaya engel teşkil eden hastalıklardandır?

  • I ve II
  • II ve III
  • I, II ve III
  • II, III ve IV
  • I, II, III ve IV
 • Soru: | Toplam Soru:

  Grup 1. Kesin kanserojen maddelerle ilgili olarak insanlarda kanser yapıcı özellik bakımından “yeterli kanıt” vardır.

  Buna göre hangisi grup-1 maddelerden değildir?

  • Asbest
  • Benzen
  • Benzidin
  • Ağaç-odun tozu
  • Kloroform
 • Soru: | Toplam Soru:

  Alt işverenlik Yönetmeliği’ne göre Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartlarından hangisi yanlış verilmiştir?

  • Alt işverene verilen iş, işyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır.
  • Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır.
  • Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalı, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır.
  • Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini bağlısı tüm işyerlerinde çalıştırmalıdır
  • Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmalıdır
 • Soru: | Toplam Soru:

  İnsanların var olan riskleri “risk” olarak görmediği, görse bile önemsemediği, boş verdiği veya riskler karşısında kendine aşırı güven duymasını

  I-Pozitif güvenlik kültürü
  II-Negatif güvenlik kültürü
  III-Güvensiz davranışlar

  Kavramlarından hangileri doğru ifade etmektedir?

  • I, II ve III
  • I ve II
  • I ve III
  • Yalnız I
  • Yalnız II
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ocaklarda havanın nem içeriğini belirlemek için havanın kuru ve yaş sıcaklığının bilinmesi gerekmektedir. Havanın nem içeriği

  I-Saç higrometresi
  II-Psikrometre
  III-Otomatik nem ölçerler
  IV-Anemometre

  Hangileri ölçülür?

  • I ve III
  • II, III ve IV
  • I, II ve III
  • I, III ve IV
  • I, II, III ve IV
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ülkemizde uygulanmaya başlanılan Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • Milletvekili seçilebilme yaşı 18’dir
  • BMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 7 yılda bir aynı gün yapılacaktır.
  • Milletvekili sayısı 600’dür
  • Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunabilecektir.
  • TBMM’nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz olacaktır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ocak gazları ile ilgili

  I- Karbondioksit: Renksiz, kokusuz, tatsız bir gazdır. Kandaki hemoglobinle oksijene oranla 250 – 300 defa daha kolay birleşir; bağlı olarak ta düşük oranlarda bile zehirleyicidir.
  II- Karbonmonoksit: Renksiz, hafif asit kokusuna sahiptir. Kolaylıkla sıvılaştırılabilir
  III- Hidrojen Sülfür: Renksiz, asit tadında, çürük yumurta kokusuna sahiptir. Havadan ağır fakat havayla karışabilir. Suda kolay çözünür, zehirleyicidir.
  IV- Kükürtdioksit: Renksiz, kokusuz, asit tadındadır. Zehirleyicidir.

  Verilenlerden hangileri doğrudur?

  • I ve III
  • III ve IV
  • I, II ve III
  • I, III ve IV
  • I, II, III ve IV
 • Soru: | Toplam Soru:

  Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik’e göre

  I- Kısmi süreli çalışma: İşçinin, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yaptığı çalışmayı ifade eder.
  II- Beş yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen işçiye, çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık izni kullandırılır.
  III- Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır.
  IV- Kadın işçinin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmaması esastır.

  Hangileri doğrudur?

  • I ve IV
  • I ve III
  • I, III ve IV
  • II, III ve IV
  • I, II, III ve IV
 • Soru: | Toplam Soru:

  Tarımsal faaliyetlerde özellikle Pestisit ve herbisit kullanımında hangi kimyasal maddeye bağlı olarak kanser görülme riski oluşmaktadır?

  • Klor
  • Kadmiyum
  • Arsenik
  • Berilyum
  • Krom
 • Soru: | Toplam Soru:

  I- Türkiye, 1948 yılında Milletler Cemiyeti’ne ve böylece ILO’ya üye oldu.
  II- Türkiye, temel sözleşmelerin tamamını onaylamıştır.
  III- Türkiye, teknik sözleşmelerin tamamını onaylamıştır.
  IV- Türkiye, yönetişim sözleşmelerinin bir kısmını onaylamamıştır.

  ILO ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?

  • II ve IV
  • I ve III
  • I, II ve IV
  • II, III ve IV
  • I, II, III ve IV

İş sağlığı ve güvenliği açıklamalı sorular

Genel Tekrar 9 (20 Soru)

ÇSGB’den iş kazası açıklaması