in ,

Genel Tekrar 11 (20 Soru)

 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıda verilenlerden hangisinin periyodik bakımıyla ilgili bilgi doğru verilmiştir?

  • Yangın Tesisatı ve Hortumlar, MotopomplarStandartlarda süre belirtilmemişse 2 Yıl
  • Havalandırma ve Klima Tesisatı- 6 ay
  • İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift)- Standartlarda süre belirtilmemişse 2 Yıl
  • Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü)- 5 Yıl
  • Taşınabilir gaz tüpleri (Dikişli, dikişsiz)- Standartlarda süre belirtilmemişse 3Yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  I- Koruyucu ayırma
  II- Hata akımı koruma bağlaması
  III- Yüksek gerilim
  IV- Koruyucu yalıtma

  Şantiye elektrik bağlantı ve dağıtım kutularından beslenen işletme araçlarında yukarıdakilerden hangi koruma tedbir ve düzenlerinden bir ya da birkaçı uygulanmalıdır?

  • II ve III
  • I ve II
  • II, III ve IV
  • I, II ve IV
  • I, II, III ve IV
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sigortalarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • Buşonlu sigortalar, buşona uygun vidalı kontak elemanları ile donatılacaktır. Yay, vida, para ve benzeri gibi cisimler bu amaçla kullanılamaz.
  • Topraklanmış iletkenlere sigorta konulabilir
  • Elektrik tesislerinde yamanmış yada üzerine tel sarılarak köprülenmiş sigortalar kullanılamaz
  • Elektrik hatları eriyen telli sigortalar yada kesiciler ile korunmalıdır
  • Doğru akımla çalışan çok iletkenli yada alternatif akımla çalışan çok fazlı sistemlerde sıfır iletkenine sigorta konulamaz.
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş sağlığı ve güvenliği kurul toplantıları İle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  • Kurul, üye tam sayısı ile toplanır.
  • İşveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır
  • Çekimser oy kullanılamaz.
  • Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler
  • Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Mevcut bilgilere göre serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hastalıklardan hangisine yol açmaz?

  • Asbestoz
  • Mezotelyoma
  • Bronşiyal karsinom
  • Pnomokonyoz
  • Bağırsak kanseri
 • Soru: | Toplam Soru:

  I- Alçak Gerilim etken değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan gerilimdir.
  II- Yüksek Gerilim etken değeri 1000 voltun üstünde olan gerilimdir.
  III- Tehlikeli Gerilim etkin değeri 100 voltun üstünde olan gerilimdir.
  IV- Aşırı akım koruma aygıtları eriyen telli sigortalar ile aşırı akım koruma anahtarları olmak üzere iki bölüme ayrılır.

  Verilenlerden hangileri doğrudur?

  • III ve IV
  • I ve II
  • I, II ve III
  • I, II ve IV
  • I, II, III ve IV
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kazan daireleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • Kazan dairesi, binanın diğer kısımlarından, yangına en az 90 dakika dayanıklı bölmelerle ayrılmış olarak merkezi bir yerde ve bütün hâlinde bulunur.
  • Kazan dairelerinde duman bacalarına ilave olarak temiz ve kirli hava bacaları yaptırılması şarttır.
  • Kazan dairesi kapısının, kaçış merdivenine veya genel kullanım merdivenlerine doğrudan açılmaması ve mutlaka bir ortak hol veya koridora açılması gerekir.
  • Isıl kapasiteleri 50 kW-350 kW arasında olan kazan dairelerinde en az bir kapı, döşeme alanı 100 m2’nin üzerindeki veya ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde en az 2 çıkış kapısı olur.
  • Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg’lık çok maksatlı kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ve büyük kazan dairelerinde en az 1 adet yangın dolabı bulundurulur.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Hangisi asbest çeşidi değildir?

  • Antofilit
  • Amosit
  • Krizotil
  • Krosidolit
  • Amonit
 • Soru: | Toplam Soru:

  Bir fabrikada amonyak, nitrik asit, sülfürik asit gibi kimyasallar kullanılmaktadır. Bu kimyasallar aşağıdaki hangi grup meslek hastalığına neden olur?

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 • Soru: | Toplam Soru:

  Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz maddeler yangınını hangi sınıf yangınlardır?

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi açık alanlardaki çalışmalarda çalışanların özellikle korunmasını gerektiren riskli durumlardan biri değildir?

  • Olumsuz hava şartları
  • Zararlı düzeyde gürültü
  • Düşme ve kaymalar
  • Gıda zehirlenmeleri
  • Gaz, buhar ve toz gibi zararlı dış etkiler
 • Soru: | Toplam Soru:

  Akciğerlerde demir ve demir oksitlerinin tozlarının depolanması sonucu oluşan solunum sistemi rahatsılığı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Siderozis
  • Bisinozis
  • Asbestosiz
  • Silikozis
  • Mesleki astım
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapan kişilerle ilgili hangisi yanlış verilmiştir?

  • Kompresör-makine mühendisi
  • Transformatör-elektrik teknikeri
  • Kalorifer kazanı-Makine teknikeri
  • Asansör –elektrik mühendisi
  • Kaldırma araçları-makine mühendisi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ahmet Bey Danimarka menşeili firmayla ortak iş yapmaya başlamıştır. Firma yangın konusunda kendi standartlarını uygulamasını istemiştir. Bu bilgiye göre elektrik yangını için hangisi doğrudur?

  • Yeşil üçgen-A yazısı
  • Kırmızı Kare-B yazısı
  • Sarı yıldız –D yazısı
  • Mavi daire-C yazısı
  • Kırmızı dikdörtgen-E yazısı
 • Soru: | Toplam Soru:

  I- Risk değerlendirmesinin yenilenmesi
  II- İş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimi
  III- Acil durum planında görevlendirilecek kişi sayısı
  IV- Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yenilenmesi

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangisinin /hangilerinin uygulamasında az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri ile çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri arasında fark yoktur?

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve IV
  • II ve III
  • I, II ve IV
 • Soru: | Toplam Soru:

  I- Alternatif veya doğrusal akım
  II- Kaynak akımının miktarı
  III- Koruyucu gazın kalitesi
  IV – Elektrotun açısı

  Verilenlerden hangileri kaynak duman ve buharlarının yayılımında öneme sahip işlem parametrelerdendir?

  • III ve IV
  • II ve III
  • I, II ve III
  • I, II ve IV
  • I, II, III ve IV
 • Soru: | Toplam Soru:

  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’ine göre İşverenler, grup 3 ve/veya grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan çalışanların listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları, uygun bir şekilde tutar.

  Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyet söz konusu ise bu kayıtlar en az kaç yıl saklanmalıdır?

  • 50
  • 40
  • 30
  • 20
  • 15
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kaynak Duman ve Buharlarının sağlığa etkileri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • Kaynak buharlarının büyük çoğunluğu mutajenik veya karsinojenik potansiyele sahip olduğu bilinen partiküller veya gazlar içermemektedir.
  • Bazı metaller (örn, bakır, çinko) ve bunların kaynak buharlarında bulunan oksitleri, yatkınlığı olan kişilerde metal buharı ateşine yol açabilir.
  • Alüminyum içeren kaynak buharlarının metal buharı ateşine yol açtığına veya bronş sisteminde erken tipte duyarlaşma etkilerinin bulunduğuna dair kanıtlar bulunmuştur.
  • Kaynak buharlarında bulunan demir oksit pulmoner intersitisyel dokularda radyolojik olarak saptanabilen toz birikintileri olarak birikir
  • Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) kaynak buharlarını insanlara olası karsinojenik olarak sınıflandırmıştır (Grup 2B)
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ahmet: Meyve suyu fabrikası çalışanı Mehmet: Et ürünleri işleyen fabrika çalışanı Ayşe: Hastane morg hemşiresi Hamdi: Belediye kanalizasyon ve arıtma tesisi çalışanı Didem: Klinik ve laboratuvarlara malzeme üreten fabrika çalışanı

  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’ine göre biyolojik etkene maruziyetin en düşük olan işyeri hangi çalışanın olduğu yerdir?

  • Ahmet
  • Mehmet
  • Ayşe
  • Hamdi
  • Didem
 • Soru: | Toplam Soru:

  I- Lassa
  II- Sabia
  III- Kırım kongo
  IV – Ebola

  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre verilenlerden hangileri grup 4 sınıfında yer alan biyolojik etkenlerdir?

  • Yes
  • No
  • I, II ve III
  • I, II ve IV
  • I, II, III ve IV

İş Cinayetleri

İş Kazalarının Sonu Gelmiyor