in ,

İşyerinde İşin Durdurulması (19 soru)

 • Question of

  İşyerinde işin bir bolumunu veya tamamını durdurma karan vermeye yetkili heyet kac mufettişten oluşur?

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Question of

  İşyerinde İşin bir bolumunu veya tamamını durdurma karan vermeye yetkili heyet başkanı kim tarafından belirlenir?

  • Kurul Başkanlığı
  • Calışma ve İş Kurumu il mudurluğu
  • Mufettişler kendi aralannda secerler
  • Mufettişlerin en kıdemlisi başkan olur
 • Question of

  İşyerinl kapatma heyetinin gorevleri konusunda hangisi yanlış verilmiştir?

  • Heyet, raporda belirtilen hususlara katılmadığı durumlarda kararını, gerekceleri ile birlikte yazar.
  • Heyet, gerekli gorulduğu takdirde, karara konu İşyerinde inceleme yapabilir.
  • İşyerinin acılmasına yonelik taleplere ilişkin duzenlenen raporlar ile işverenin muhurlerin gecici olarak sokulmesi taleplerinin değerlendirilmesi heyet tarafından yapılır.
  • Heyet, kendisine intikal eden raporlar uzerinde gerekil incelemeyi yapar ve kararını, mufettişin tespit tarihinden itibaren on gun İcerisinde verir.
 • Question of

  Risk değerlendirmesi yapılmadığı icin hangi işyerinde iş durdurulmaz

  • Maden
  • Metal
  • Yapı işleri
  • Az tehlikeli işyerleri
 • Question of

  Risk değerlendirmesi yapılmadığı icin hangi işyerinde iş durdurulmaz?

  • Tehlikeli kimyasallarla calışılan işlerin yapıldığı yerler
  • Buyuk endustriyel kazaların olabileceği işyerlerinde
  • Yapı işleri
  • Az tehlikeli işyerleri
 • Question of

  Mufettişce, işyerinde işin durdurulması gereken durumlardan biriyle karşılaşıldığında, durumu belirtir bir rapor duzenlenir ve en gec tespitin yapıldığı tarihin ertesi gunu ilgili heyete verilmek uzere Kurul Başkanlığına gonderilir. Raporda aşağıdakilerden hangisine yer verilmez?

  • Durdurmayı gerektiren hususlara
  • Alınması gereken tedbirlerin niteliğine
  • Yapılması gereken diğer iş ve işlemlere
  • Calışanlann maruziyet bilgilerine
 • Question of

  Heyetin İşyerinin bir bolumunde veya tamamında işin durdurulması kararı vermesi halinde karar, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu II mudurluğune kac gun icinde gonderilir?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Question of

  Heyet İşin durdurulmaması yonunde karar verirse, rapor ne yapılır?

  • İşleme konulmaz ve Kurul Başkanlığına iletilir
  • Rapor imha edilir
  • İşverene verilir
  • Valilikce saklanır
 • Question of

  Yapılacak iş durdurma işlemleri sırasında zor kullanılmasını gerektiren durumların varlığı halinde guvenlik nasıl sağlanır?

  • Mulki idare amirinden kolluk personeli gorevlendirilmesi talebinde bulunulabilir
  • Ozel guvenlik şirketlerinden destek istenir
  • Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığına durum bir yazı İle bildirilir
  • Komisyon başkanı doğrudan kendisi kolluk kuvvetlerini cağırır
 • Question of

  İşin durdurulması kararı, mulki idare amiri tarafından kac saat icinde yerine getirtilir?

  • Derhal
  • 6 saat icinde
  • 12 saat icinde
  • 24 saat icinde
 • Question of

  İşin durdurulması ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  • İşin durdurulması karannda belirtildiği şekilde, işyerinin bir bolumu veya tamamında iş durdurulur.
  • Durdurma kararına ilişkin muhurleme işlemi mulki idare amirinin emriyle gercekleştirilir. Durumu belirleyen bir tutanak duzenlenir. Duzenlenen tutanağın bir nushası işyeri dosyasına konulmak uzere ilgili il mudurluğune gonderilir.
  • Durdurmayla ilgili belgeler il mudurluğunde saklanır.
  • Durdurma kararına ilişkin muhurleme işlemi İl mudurluğunun emriyle gercekleştirilir.
 • Question of

  İşveren, işin durdurulmasına sebep olan hususların giderilmesi icin muhurlerin gecici olarak sokulmesi ile ilgili talebini kime yapar?

  • Dilekceyle ilgili il mudurluğune iletir.
  • Heyet başkanına iletir
  • Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığına iletir
  • Kolluk kuvvetlerinin bağlı olduğu karakola
 • Question of

  İşin durdurulması karşısında işverenin muhurlerin gecici olarak sokulmesi talebi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • İşverenin taahhudunu iceren bir dosya ve bu dosyanın elektronik kopyası İl Mudurluğune sunulur
  • İşverenin taahhudu ve dilekcesi ıslak imzalı olur.
  • İlgili il mudurluğu işverenin talebini aynı gun elektronik ve benzeri ortamda sunulan eklerle beraber Kurul Başkanlığına gonderir.
  • İşverenin taahhudu ve dilekcesi elektronik imzalı olabilir
 • Question of

  İşin durdurulması karşısında işverenin muhurlerin gecici olarak sokulmesi talebi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • Kurul Başkanlığı, işverenin muhurlerin gecici olarak sokulmesi talebini heyete intikal ettirir.
  • Heyet, talebi dilekce ve eklerinde sunulan bilgiler ışığında değerlendirir ve kararını iki gun icerisinde verir.
  • Heyet gerektiğinde işverenden ek bilgi talep edilebilir.
  • Dilekceyi veren işveren muhru kendisi sokebilir
 • Question of

  İşin durdurulması karşısında İşverenin muhurlerin gecici olarak sokulmesi talebi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • Muhurlerin gecici olarak sokulmesi karan verilmesi halinde karar, mulki idare amirine ve II mudurluğune bir yazı ekinde gonderilir.
  • Mulki idare amiri, kararın kendisine intikalinden itibaren 36 saat icerisinde, belirtilen şartlarda ve sureyle calışma yapılabilmesi icin muhurlerin gecici olarak sokulmesini ve durumu belirtir bir tutanak duzenlenmesini sağlar ve duzenlenen tutanağın bir nushasını işyeri dosyasına konulmak uzere ilgili il mudurluğune iletir.
  • Muhurlerin gecici olarak sokulmesi talebinin uygun gorulmemesi halinde karar, işverene intikal ettirilmek uzere gerekcesi ile birlikte ilgili il mudurluğune bildirilir
  • Mulki idare amiri, muhurlerin gecici olarak sokulduğu sure sonunda işyerinin tekrar muhurlenmesini ve durdurma kararının uygulanmasına devam edilmesini sağlar.
 • Question of

  Durdurma karannın kaldınlması konusunda hangisi doğrudur?

  • İşin durdurulmasına sebep olan hususları yerine getiren işveren, durdurma kararının kaldırılması icin ilgili il mudurluğune yazılı talepte bulunur.
  • İl mudurluğu talebi aynı gun elektronik ve benzeri ortamda sunulan eklerle beraber Kurul Başkanlığına İletir.
  • İşverenin bildirimi uzerine mufettiş tarafından yapılan inceleme sonucu duzenlenen raporda, durdurma kararına neden olan hususlann giderildiğinin belirtilmesi halinde, heyet tarafından gerekli inceleme yapılır ve bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en gec 7 gun icerisinde karar verilir.
  • Hepsi de doğrudur
 • Question of

  Durdurma karannın kaldınlması konusunda hangisi doğrudur?

  • Heyetin durdurmanın kaldırılmasına karar vermesi halinde karar, mulki idare amirine ve ilgili il mudurluğune bildirilir.
  • Mulki idare amirince durdurmanın kaldınlması kararının gereği kendisine intikalinden itibaren 24 saat icerisinde yerine getirtilir.
  • Mufettiş tarafından yapılan inceleme sonucunda durdurma kararına sebep olan hususlann giderilmediğinin tespit edilmesi halinde ise durdurma karannın devamı yonunde alınan karar, ilgili raporla beraber işverene tebliğ edilmek ve işyeri dosyasında saklanmak uzere ilgili il mudurluğune iletilir.
  • Hepsi
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Durdurma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde, bu kararın yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş gunu icinde itiraz hakkı vardır.
  • İş mahkemesine itiraz işin durdurulması kararının uygulanmasını durdurmaz.
  • Mahkeme itirazı oncelikle goruşur ve altı iş gunu icinde karara bağlar. Kararlar kesindir.
  • Hepsi
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • İş mahkemelerinin İşin durdurulması kararlannın kaldırılmasına dair kararları, uygulanmak uzere, il mudurluğunce mulki idare amirine intikal ettirilir.
  • Mulki idare amirinin emriyle işyeri acılır. Duruma ilişkin tutanaklar il mudurluğune intikal ettirilerek işyeri dosyasında saklanır.
  • İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan calışanlara ucretlerini odemekle veya ucretlerinde bir duşukluk olmamak uzere meslek veya durumlarına gore başka bir iş vermekle yukumludur
  • İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından 24 saat içinde yerine getirtilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İş güvenliği soru bankası psikososyal risk etmenleri

Psikososyal Risk Etmenleri (22 soru)

İş Güvenliği Gerçeğe Yakın Deneme Sınavı

Deneme Sınavı 3