in ,

Deneme Sınavı 3

 • ‘‘TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK’’ e göre aşağıdaki hangi işlerde mesleki eğitim alma zorunluluğu yoktur?

  • Yapı işleri
  • Kimya sanayi ile ilgili işler
  • Arama ve sondaj işleri
  • Taş ve toprak sanayii ile ilgili işler
  • Gıda satış işleri
 • ‘’TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ’’ ne göre tozla mücadele komisyonu yılda kaç defa toplanır?

  • 3
  • 2
  • 5
  • 6
  • 1
 • Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerindeki fiziksel risk etmenlerinden biri değildir?

  • Termal Konfor
  • Alçak ve Yüksek Basınç
  • Kemirgenler
  • Naniyonize Işınlar
  • Gürültü
 • ‘’ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ’’ ne göre aşağıda belirtilenlerden hangisi ya da hangileri konseyin görevleri arasındadır?

  I. Ulusal iş sağlığı ve güvenliği politika ve stratejileri için öneriler geliştirmek ve alınan kararların kurumlarda uygulanmasını tavsiye etmek
  II. İş sağlığı ve güvenliğinin izleme ve inceleme çalışmalarında bulunmak
  III. İş sağlığı ve güvenliği konusunda toplum ve çalışan yararını gözeterek, Bakanlık ve diğer kurumlar arası koordinasyon, bilgi paylaşımı ve işbirliğine katkı sağlamak

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve III
  • I ve II
  • I,II ve III
 • İş yerlerinde titreşim ölçümü nasıl yapılır?

  • Anemometre
  • Barometre
  • Higrometre
  • Kuru termometre
  • Oktav bantları
 • İşyerlerinde radyasyon kullanımının denetlenmesi hangi kurum tarafından yapılır?

  • ÇSGB
  • İSGÜM
  • Türkiye Atom Kurumu
  • Sağlık Bakanlığı
  • İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

 • ‘’YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ’’ ne göre; muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan plan,
  aşağıdakilerden hangisidir?

  • Sağlık ve Güvenlik Planı
  • Acil Durum Planı
  • Risk Değerlendirmesi
  • Sağlık ve Güvenlik Dokümanı
  • Patlamadan Korunma Dokümanı
 • Aşağıdaki işaretin anlamı nedir?

  Başlatma İşareti
  • Dur
  • Tamam
  • Başlat
  • Kaldır
 • -Aşağıdaki şıklardan hangisinde ilgili kurumun görevi yanlış verilmiştir?

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM); İSG konularında mevzuat çalışması yapmak
  • İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTK); İSG konularında işyerlerinde denetim yapmak
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi (ÇASGEM); İSG konularında eğitim yapmak
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğü (İSGÜM); İSG konularında ölçüm ve analiz hizmetleri sunmak
  • Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK); Ulusal politikalarını belirlemek ve İSG programları hazırlama
 • “Hastalara mesleğini sorunuz” diye öğüt veren, De Morbis Artificum Diatriba isimli meslek hastalıkları kitabını yazan ve İş Hekimliğinin babası sayılan kişi kimdir?

  • Bernardino Ramazzini
  • Georgius Agricola
  • Galen
  • Hipokrat
  • Paracelsus
 • -4857 sayılı İş Kanununa göre; 8 saat çalışan bir işçi ne kadar ara dinlenme hakkına sahip olur?

  • 1,5 saat
  • 1 saat
  • 30 dakika
  • 15 dakika
  • 1,25 saat
 • -İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak iç

  • Durdurma
  • Değerlendirme
  • Risk Analizi
  • Önleme
  • Yapım Metodu
 • ‘’Kişisel koruyucu donanım yönetmeliği’’ hangi kanunun ilgili maddesine dayanılarak çıkartılmıştır?

  • 4703
  • 6331
  • 1475
  • 4857
  • 5510
 • ‘’Kişisel koruyucu donanımların iş yerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik’’ hangi kanunun ilgili maddesine dayanılarak çıkartılmıştır?

  • 4703
  • 6331
  • 1475
  • 4857
 • İş ayakkabılarında aşağıda verilen koruma sınıfları ve açıklamalarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
  I. S1: Çelik burun
  II. S2: Çelik burun + su geçirmezlik
  III. S3: Çelik burun + su geçirmezlik + delinmez taban

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve III
  • II ve III
  • I,II ve III
 • Kaza ağırlık oranı ; kayıp iş gününün toplam fiili çalışma saatine oranının belli bir sabit katsayı ile çarpılması ile hesaplanır. Eğer kazada ölüm ya da sürekli iş göremezlik varsa kayıp güne kaç gün eklenmelidir?

  • 365
  • 100.000
  • 7.500
  • 3650
  • 1
 • Engelli sürücüler için gerekli sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

  • H sınıfı
  • C sınıfı
  • F sınıfı
  • E sınıfı
  • G sınıfı
 • Genelde kuru kimyevi tozlu seyyar yangın söndürücü tüplerde itici gaz olarak kullanılan malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

  • Neon
  • Karbondioksit
  • Argon
  • Azot
  • LPG
 • 4857 sayılı İş Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı sayılan sebeplerden değildir?

  • İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa
  • İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.
  • İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa
  • İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa
  • İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak zam yapılmaz ise
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre; aşağıdaki durumlardan hangisinde işveren çalışanların sağlık muayenelerini yaptırmak zorunda değildir?

  • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde
  • İşe girişlerinde
  • İş değişikliğinde
  • İş bittiğinde
  • İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
 • -6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre; İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç üç gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir
  • İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder
  • İşveren ; Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde SGK ya bildirir
  • -İşveren ; İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde SGK ya bildirir
  • İşveren; bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler
 • “Her madde zehirdir ve zehir olmayan madde yoktur.” diyerek toksikolojinin temelini atan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Hipokrates
  • Juvenal
  • Ramizzini
  • Paracelsus
  • Agricola
 • -1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3) gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  • mg/m3
  • ppm
  • STEL
  • CAS
  • KPa
 • -Çalışanın iş kazası sonucu hayatını kaybetmesi sonucu, SGK kazalının yakınlarına gelir bağlamış, yapılan incelemede, iş kazasının meydana gelmesinde işverenin kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda SGK’ nın bağlanan gelirin işverenden alınması için açacağı dava aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  • Destekten yoksun kalma tazminatı
  • Rücuen tazminat davası
  • Maddi tazminat davası
  • Manevi tazminat davası
  • Taksirle ölüme neden olma tazminatı
 • ‘’BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK’’ e göre yapı yüksekliği kaç m’den daha fazla olan yapılarda, en az 1 asansörün acil hâllerde kullanılmak üzere acil durum asansörü olarak düzenlenmesi şarttır?

  • 51,50
  • 21,50
  • 13,50
  • 71,50
  • 30,50
 • ‘’İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’’ e göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri acil durum planında belirtilmelidir?
  I. İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
  II. Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.
  III. Hazırlandığı tarih ve geçerl

  • Yalnız IV
  • II,III ve IV
  • I , II ve III
  • II ve III
  • I,II , III ve IV
 • Hukukta yürürlükten kaldırılan, varlığı kaldırılan ve/veya kapatılan manasına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

  • Eski hüküm
  • Mülga
  • Müstafi
  • Değişik ibare
  • Ek cümle
 • ‘’MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ’’ ne göre; aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

  • Kademe: Açık işletmelerde belirli aralık, kot ve eğimlerle meydana getirilen basamak şeklindeki çalışma yerler
  • Grizu: Metanın havayla karışımı
  • Nefeslik: Taş içerisinde sürülen galeri
  • Bür: Yerüstüyle bağlantısı olmayan kuyu
  • Baraj: Yeraltında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelle
 • Tüm çalışanların sağlık ve güvenlik konusunda nasıl düşünce, duygu ve alışkanlıklara sahip olduğu ve bunun davranışa nasıl yansıdığıdır. Sağlık ve güvenliğe ilişkin paylaşılan tavır, değer, inanış ve davranışlar olarak tarif edilebilir.

  Bu tanım aşağıdakilerden hangisidir?

  • Risk seviyesi
  • Güvenlik anlayışı
  • Güvenlik kültürü
  • Tehlike bilinci
  • Risk algısı
 • Olayın meydana gelme olasılığı ve bunun çalışanları ne derecede ilgilendirdiği ya da endişelendirdiğinin subjektif bir değerlendirmesidir.

  Bu tanım aşağıdakilerden hangisidir?

  • Risk seviyesi
  • Güvenlik anlayışı
  • Güvenlik kültürü
  • Tehlike bilinci
  • Risk algısı
 • Aşağıda belirtilen rutin olmayan işlerden hangisi ya da hangilerinde mutlaka iş izin sistemi uygulanmalıdır?

  I. Sıcak işler(Ateşli çalışma)
  II. Havai elektrik hatlarında çalışma
  III. Kazı işleri
  IV. Kapalı alanlarda çalışma

  • Yalnız I
  • II,III ve IV
  • I , II ve III
  • II ve III
  • I,II , III ve IV
 • İş yerinde; endüstri toplumunda hastalığa, sağlığın bozulmasına ve kayıplara sebep olan çevresel faktörleri tespit eden, değerlendiren ve onları kontrol eden bilim dalıdır. İşyeri ve çevresi ile ilgili temizlik bilimi de denir.

  Bu tanım aşağıdakilerden hangisidir?

  • İş hijyeni
  • Sağlık
  • Sağlık riski
  • Çevre bilinci
  • Endüstriyel kirlenme
 • Beyaz el sendromu olarak da denir. Titreşimli veya kan akımını engelleyen aletler kullanmak sonucu, parmaklara ait damarlarda geçici daralmaya bağlı olarak ortaya çıkar.

  Bu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

  • Guyon tuneli sendromu
  • Raynauld sendromu
  • Tendinit
  • De Quervain sendromu
  • Karpal tunel sendromu
 • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre; aşağıdaki işaret iş yerlerinde nerede kullanılmalıdır?

  Engellere çarpma ve düşme işareti
  • Ortam gürültüsünün hayli yüksek olduğu iş yerlerinde gürültü makinelerin yakınında
  • Kullanılması uygun olmayan yangın söndürücü sistemlerde
  • Yangın durumunda tahliye için kullanılması uygun olmayan acil çıkış kapılarında
  • Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler
  • Yangın ihtimalinin yüksek olduğu, yanıcı parlayıcı malzeme depolarının girişlerinde
 • Ticari araçlarda yolcu ve yük taşıyan sürücülerin yetkilendirilmiş kuruluşlardan alması zorunlu olduğu belgelerden aşağıda belirtilenlerden hangisi ya da hangileri doğru verilmiştir?

  I. SRC1: Yurtdışı yolcu taşıması yapan sürücüler için
  II. SRC2: Yurtiçi yolcu taşıması yapan sürücüler için
  III. SRC3: Yurtdışı yük taşıyan sürücüler için
  IV. SRC4: Yurtiçi yük taşıyan sürücüler için

  • Yalnız I
  • II,III ve IV
  • I , II ve III
  • II ve III
  • I, II , III ve IV
 • ‘’ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN’’ hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi genel tatil günleri arasında değildir?

  • 15 temmuz
  • 1 mayıs
  • 29 ekim
  • 1 ocak
  • 30 ağustos
 • ‘’GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK’’ e göre gebe veya emziren çalışan günde en fazla kaç saat çalıştırılır?

  • 7,5
  • 11
  • 9
  • 6
  • 10
 • Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmidört saatlik zaman diliminde, kesintisiz kaç saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır?

  • 14
  • 11
  • 24
  • 18
  • 16
 • ‘’ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’’ hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almış olanlardan bu iş için ayrıca mesleki eğitim belgesi istenmez.
  • Asbest tozuna maruziyetin sona ermesinden sonra kayıtlar en az 20 yıl süreyle saklanır.
  • Asbest söküm uzmanlarının eğitimi İSGÜM tarafından yürütülür
  • Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan lifler hesaba katılır.
  • İşveren, bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-TWA) 0,1 lif/cm3’ü geçmemesini sağlar.
 • Çalışanların özellikle sanayide; kimyasallardan hangi yoldan daha fazla etkilendikleri ya da kimyasalların vücuda hangi yolla daha fazla giriş yaptığı söylenebilir?

  • Solunum
  • Deri ile temas
  • Göz tarafından emilerek
  • Yutma
  • Sindirim
 • Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yüksekte çalışmalarda mutlaka kullanılacak kişisel koruyucu donanımlardandır?

  I. Paraşütçü tip emniyet kemeri
  II. Çelik burunlu ayakkabı
  III. Çene bantlı baret

  • Yalnız I
  • II ve III
  • I ve II
  • I ve II
  • I,II ve III
 • Boya, Tiner, Yağ ve Akaryakıt gibi maddelerin sebep olduğu yangınlar hangi sınıf yangınlar olarak nitelendirilir?

  • C sınıfı
  • D sınıfı
  • F sınıfı
  • B sınıfı
  • A sınıfı
 • İlk yardım uygulamalarında; hava girişinin tamamen engellendiği durumlarda, soluk borusuna kaçan cismi çıkarmak için yapılan sıralı hareketlere ne ad verilir?

  • Holger Nielsen
  • Silvester
  • Kalp masajı
  • Yapay solunum
  • Heimlich Manevrası
 • Aşağıda belirtilen termal konfor aralıklarından hangisi ya da hangileri genel iş yerlerindeki ideal şartları gösterir?

  I. Bağıl nem %30 ila %80 arasında
  II. Hava akım hızı 0,3-0,5 m/sn aralığı
  III. Sıcaklık 15-30 santigrat derece aralığı

  • Yalnız I
  • II ve III
  • I ve III
  • Yalnız II
  • I,II ve III
 • Sağlık ve güvenlik işaretlerinde; emniyet işaretleri dışında sarı renk yerine de kullanılan ve özellikle zayıf doğal görüş şartlarında dikkat çekici olduğu için kullanılan renk hangisidir?

  • Yeşil
  • Kırmızı
  • Fluoresan turuncu
  • Mavi
  • Fosforlu yeşil
 • Risk değerlendirme metodları arasında yaygın olarak kullanılan, iş yerlerindeki istatistiklerin kullanımına dayalı, risk hesabına frekans verisini de dahil eden yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

  • 5×5 L tipi matris
  • Fine Kinney
  • Hata türleri ve etkileri analizi(FMEA)
  • What İf
  • HAZOP
 • Dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirilmemesi sonucu; şuçun bilerek işlenmesi ve fakat sonucunun istenmemesi durumu aşağıdakilerden hangisidir?

  • Taksir
  • Kast
  • Haksız fiil
  • Kabahat
  • Kusursuz sorumluluk
 • Aşağıdaki gazlardan hangisi havadan daha ağırdır?

  • LPG
  • Doğalgaz
  • Helyum
  • Asetilen
  • Hidrojen
 • Medyan sinirin sıkışmasına bağlı olarak elde yanma, ağrı ve güç kaybıyla karakterize periferik nöropati tablosu aşağıdakilerden hangisidir?

  • Raynaud sendromu
  • Karpal tünel sendromu
  • Pronator teres sendromu
  • Guyon tüneli sendromu
  • Radial tünel sendromu
 • Ülkemizde ölümlü iş kazalarında başı çeken sektörler aşağıdakilerden hangisidir?

  • Maden-Tekstil
  • Turizm-Maden
  • İnşaat-Otomotiv
  • İnşaat – Maden
  • Hizmet-Sağlık

Share the quiz to view your results!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İşyerinde İşin Durdurulması Hakkında Sorular

İşyerinde İşin Durdurulması (19 soru)

İSG Soru Bankası

Patlayıcı Ortam (16 soru)