in

Tarım Ve Ormandan Sayılan İşler (17 Soru)

1-Tanm ve Ormandan Sayılan İşlerde Calışanların Calışma Koşullarına İlişkin Yonetmelik hangisini kapsar?
a) 1-50 işcinin calıştığı tanm ve orman işlerinin yapıldığı işyeri veya işletmelerinde iş sozleşmesi ile calışan işcileri ve işverenleri
b) 50 ve daha fazla işcinin calıştığı tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyeri veya işletmelerinde iş sozleşmesi ile calışan İşcileri ve işverenleri
c) 51 ve daha fazla işcinin calıştığı tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyeri veya işletmelerinde iş sozleşmesi ile calışan işcileri ve işverenleri
d) 151 ve daha fazla işcinin calıştığı tanm ve orman işlerinin yapıldığı işyeri veya işletmelerinde iş sozleşmesi ile calışan işcileri ve işverenleri

2-Tanm ve ormandan sayılan işlerde calışanlarla işverenleri arasında yapılan iş sozleşmesi ile ilgili olarak hangisi yanlış verilmiştir?
a) 4857 sayılı İş Kanununun 8 inci maddesinde belirtilen hususlar ve işin niteliği itibari ile bulunması gereken sair hususlar yer alır
b) Suresi bir yıl ve daha fazla olan belirli sureli iş sozleşmelerinin yazılı olarak yapılması zorunludur
c) Yazılı sozleşme yapılmayan hallerde, işveren yonetmeliğe Uygun olarak yazılı belge vermek zorunda değildir
d) 4857 sayılı İş Kanununun 16.maddesi uyarınca birden cok işcinin meydana getirdiği takımı temsilen bu işcilerden biri, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle takım
sozleşmesi yapabilir

[level-premium][/level-premium][level-soru-bankasi][/level-soru-bankasi][level-gold][/level-gold][level-vip][/level-vip][level-standard][/level-standard][level-visitors][/level-visitors]

3-Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Calışanların Calışma Koşullarına İlişkin Yonetmelik kapsamında hangisi yanlış verilmiştir?
a) İşcilere ucretleri, bir iş karşılığında işveren veya ucuncu kişiler tarafından en gec ayda bir Turk parası ile işyerinde odenir veya bankada ozel olarak acılan işcinin
hesabına yatırılır
b) İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı odemelerde işciye ucret hesabını gosterir imzalı veya işyerinin ozel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır
c) Verilecek pusulada, odemenin gunu ve ilişkin olduğu donem ile fazla calışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ucretleri gibi asıl ucrete yapılan her ceşit
eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her ceşit kesintilerin ayrı ayrı gosterilmesi gerekir.
d) Bu işlemler damga vergisi ve her ceşit resim ve harctan muaf tutulamaz

4-Sanayi-Ticaret-Orman-Tarım İşleri Yonetmeliğinin amacı nedir?
a) Hangi işlerin sanayi-ticaret-tarım ve orman işleri olduğunu belirlenmesi
b) Sanayi-ticaret-tarım-orman işlerinin hangi durumlarda yapılacağını belirler
c) Sanayi-ticaret-tarım-orman işlerinin İSG kurallarını belirler
d) İşlerin ayrılmasını belirler

5-Sanayi- Ticaret-Orman-Tarım İşleri yonetmeliği hangi kurum tarafından yurutulmektedir?
a) Sosyal Guvenlik Kurumu
b) Calışma ve Sosyal Guvenlik Kurumu
c) Sağlık Kurumu
d) Hekimler ve Tabipler Birliği

6-Aşağıdakilerden hangisi Sanayi,- Ticaret, Tarım, Orman İşleri Listesi dışında kalmaktadır?
a) Sanayiden Sayılan İşler
b) Ticaretten Sayılan İşler
c) Tanm ve Orman İşleri
d) Maden işleri

[level-premium][/level-premium][level-soru-bankasi][/level-soru-bankasi][level-gold][/level-gold][level-vip][/level-vip][level-standard][/level-standard][level-visitors][/level-visitors]

7 -Petrol ve Doğalgaz Arama işleri hangi iş listesinin icinde yer almaktadır?
a) Sanayiden Sayılan İşler
b) Ticaretten Sayılan İşler
c) Tarım ve Orman İşleri
d) Yer altı işleri

8-Aşağıdakilerden hangisi Ticaretten Sayılan işler Listesinin dışında kalmaktadır?
a) Hukuki hizmetler,
b) Fotoğrafcılık işleri,
c) Kuafor, berber ve guzellik salonlarında yapılan işler,
d) Cop ve kanalizasyon hizmetleri işleri,

9-Her tu r iş ve gelir hayvanı uretme, yetiştirme, ıslah, bakım, gudu, terbiye, hastalık ve asalaklarıyla mucadele, kırkım, sağım ve urunlerinin elde edilmesi, toplanması, muhafaza
işleri hangi iş listesinde yer almaktadır?
a) Sanayiden Sayılan İşler c) Tarım ve Orman İşleri
b) Ticaretten Sayılan İşler d) Yer altı işleri

10-Aşağıdakilerden hangisi tarım ve orman işleri arasında yer almaz?
a) Orman ici dinlenme yerleri ve kent ormanlarının kurulması
b) Her turlu iş ve gelir hayvanlarının yetiştirilmesi
c) Zirai mucadele ilac bayiliği işleri
d) Yem ve sus bitkilerinin yetiştirilmesi, uretimi, ıslahı

11-Aşağıdakilerden hangisi ticarettenen sayılan işler arasında yer almaz?
a) Cop ve kanalizasyon hizmetleri işleri
b) Komisyonculuk işleri
c) Başka yerde tasnif edilmemiş tamir işleri
d) Hukuki hizmetler

[level-premium][/level-premium][level-soru-bankasi][/level-soru-bankasi][level-gold][/level-gold][level-vip][/level-vip][level-standard][/level-standard][level-visitors][/level-visitors]

12-Aşağıdakilerden hangisi sanayiden sayılan işler arasında yer almaz?
a) Apre, boya, yazma ve basmacılık işleri
b) Bilimsel araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda yapılan işler
c) Bataklık kurutma, gol ve akarsu ıslah işleri
d) Petrol ve doğalgaz arama işleri

13-Aşağıdakilerden hangisi ticarettenen sayılan işler arasında yer alır?
a) Elektrik ve her ceşit muharrik kuvvetleri elde etme, değiştirme, taşıma, kurma ve dağıtma İşleri
b) Sulama birliklerince ortaklaşa odeme usulu ile tarımsal sulama sistemlerinin işletilmesi
c) Cop ve kanalizasyon hizmetleri işleri
d) Depoculuk, ambarcılık, antrepoculuk ve benzeri işler

14-Bataklık kurutma, gol ve akarsu ıslah işleri aşağıdakllerden hangisi icerisinde yer almaktadır?
a) Tarrm ve orman işleri c) Ticaretten sayılan işler
b) Sanayiden sayılan işler d) Maden işleri

15-Sondaj, toprak kazı, yarma ve doldurma işleri hangi işler kapsamında yer alır?
a) Maden işleri
b) Tarım ve orman İşleri
c) Sanayiden sayılan işler
d) Ticaretten sayılan işler

16-Petrol urunlerinin sıvılaştınlmış petrol gazı (SPG) dahil depolanması, taşınması, dolum ve dağıtımı (akaryakıt ve SPG istasyonları dahil) işleri hangi işler kapsamında yer alır?
a) Tanm ve orman işleri
b) Maden İşleri
c) Ticaretten sayılan işler
d) Sanayiden sayılan işler

17-Hangisi ilgili kanuna gore ticaretten sayılacak işlerden biri değildir
a) Bankacılık ve flnans sektoru ile İlgili işlerle, sigortacılık, komisyonculuk, depoculuk,ambarcılık, antrepoculuk.
b) Her turlu madenleri arama ve topraktan cıkarma, taş, kum ve kirec ocakları.
c) Ham, yan ve tam yapılmış her ceşit bitkisel, hayvani veya sınai urun ve malların alımı ve satımı.
d) Su urunleri alımı ve satımı.

18-Hangisi ilgili kanuna gore sanayiden sayılacak işlerden biri değildir
a) Her turlu kurma, onarma, sokme, dağıtma ve yıkma.
b) Su urunleri alımı ve satımı işleri
c) Bina yapılması ve onarımı, değiştirilmesi, bozulması, yıkılması ve bunlara yardımcı her turlu sınai yapım.
d) Ham, yarı ve tam yapılmış maddelerin işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi, suslenmesi, satış icin hazırlanması.

Cevaplar:tarım

Askeri İşyerlerinde İsg (9 Soru)

24 Mayıs 2014 Tarihli İsg/İh Sınavı Duyurusu