in

Sağlık Güvenlik Eğitimleri (22 Soru)

1-Eğitimlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) İşveren, gecici iş ilişkisi kurulan diğer İşverene Kanunun 16. maddesinin birinci fıkrasındaki hususlar ile ilgili bilgi verir; gecici İş ilişkisi kurulan işveren bu konular hakkında calışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlar.
b) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan İşyerlerinde, alt işverenin calışanlarının eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.
c) İşveren, tehlikeli ve cok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve guvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları iceren
eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden calışmak uzere gelen calışanları işe başlatamaz.
d) Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverenin calışanlarının eğitimlerinden yalnızca alt işveren sorumludur.

2-İş sağlığı ve guvenliği eğitimleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) Cok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa tekrarlanır
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa tekrarlanır
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde uc yılda en az bir defa tekrarlanır
d) Eğitimlerin ne aralıkla yapılacağı İSG Kurulunda belirlenir

3-İş sağlığı ve guvenliği eğitimleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) Calışan fiilen calışmaya başlamadan once, yapacağı iş ve işyerine ozgu riskler ile korunma tedbirlerini iceren konularda oncelikli olarak eğitilir
b) Calışma yeri veya iş değişikliği, iş donanımının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya cıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca
verilir.
c) İş kazası geciren veya meslek hastalığına yakalanan calışana işe donuşunde calışmaya başlamadan once, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yollan ve guvenli calışma yontemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
d) Herhangi bir sebeple 3 aydan fazla sureyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan once bilgi yenileme eğitimi verilir.

4-İş sağlığı ve guvenliği eğitimleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) İşyerinde 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış genc calışanlar gibi ozel politika gerektiren grupların ozellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir.
b) İşyerinde yaşlı, engelli, gebe veya emziren calışanlar gibi ozel politika gerektiren grupların ozellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir.
c) Destek elemanlanna ve calışan temsilcilerine, gorevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilir.
d) Verilecek eğitimlerin iceriğini işveren ve İSG Kurulu belirler

5-İş sağlığı ve guvenliği eğitimleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) İşveren, yıl icinde duzenlenecek eğitim faaliyetlerini gosteren yıllık eğitim programının hazırlanmasını sağlar ve onaylar.
b) Eğitim programlarının hazırlanmasında calışanlann veya temsilcilerinin goruşleri alınır.
c) İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara gore yeni risklerin ortaya cıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır.
d) İşveren hazırladığı yıllık eğitim planını Calışma ve İşkur İl Mudurluğune onaylatır

[level-premium][/level-premium][level-soru-bankasi][/level-soru-bankasi][level-gold][/level-gold][level-vip][/level-vip][level-standard][/level-standard][level-visitors][/level-visitors]

6-İş sağlığı ve guvenliği eğitimleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) İlgili mevzuatın değişmesine bağlı olarak yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın calışanların uygun eğitim almaları sağlanır.
b) Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde duzenleneceği, eğitimin suresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve
amacı hususlarına yer verilir.
c) Calışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya cıkması halinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın calışanların uygun eğitim almaları sağlanır.
d) Yıllık eğitim programında, eğitimleri kimin vereceği de belirtilmelidir

7-Eğitim sureleri hangisinde yanlış verilmiştir?
a) Az tehlikeli işyerleri icin en az sekiz saat
b) Tehlikeli işyerleri icin en az on iki saat
c) Cok tehlikeli işyerleri icin en az on altı saat
d) Cok tehlikeli işyerleri icin en fazla otuz iki saat

8-İş sağlığı ve guvenliği eğitimleri ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
a) Eğitim sureleri dort saat ve katlan şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.
b) Eğitim surelerinin butun olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte iki saat ve katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak
farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.
c) Eğitimler zaman dilimlerine ayrılamaz.
d) Farklı zaman dilimlerinde yapılması zorunlu ise; Calışma ve İşkur İl Mudurluğunde yazılı olarak bilgi verilmelidir.

[level-premium][/level-premium][level-soru-bankasi][/level-soru-bankasi][level-gold][/level-gold][level-vip][/level-vip][level-standard][/level-standard][level-visitors][/level-visitors]

9-Eğitimin temel prensipleri ile ilgili olarak hangisi yanlış verilmiştir?
a) Eğitimin verimli olması icin, eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların secilmesine ozen gosterilir. Eğitim, calışanların kolayca anlayabileceği şekilde
teorik ve uygulamalı olarak duzenlenir.
b) Eğitimler calışanlara bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir.
c) Calışanların, iş sağlığı ve guvenliği konusunda sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlannın ayrı ayn ve olculebilir bir bicimde ortaya konması esastır.
d) Calışanların hoşuna gitmeyen konularda eğitim duzenlenemez

10-Eğitimin temel prensipleri ile ilgili olarak hangisi yanlış verilmiştir?
a) İşverenin kendi belirleyeceği bir yontem ile bireysel seviye tespiti yapılarak calışanlann eğitim oncesi seviyesi ve mevzuatta yer alan konular dışında almaları
gereken eğitimler belirlenir.
b) İş sağlığı ve guvenliği eğitimleri; calışanlarda iş sağlığı ve guvenliğine yonelik davranış değişikliği sağlamayı ve eğitimlerde aktanlan bilgilerin oneminin
calışanlarca kavranmasını amaclar.
c) Verilen eğitimin sonunda olcme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuclanna gore eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek ihtiyac duyulması
halinde, eğitim programında veya eğiticilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır.
d) Calışanlara işe başlamadan once verilecek iş sağlığı ve guvenliği eğitimleri de dahil olmak uzere, eğitim yonetmeliğinde birinci bolumde belirtilen genel konular
işverence gerekli ve yeterli sistemin kurulması halinde uzaktan eğitim şeklinde verilebilir.

11-Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar arasında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) İşyerinde gorevli iş guvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından verilebilir
b) İşci, işveren ve kamu gorevlileri kuruluşlan veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfian ve ortaklaşa oluşturduklan eğitim merkezleri, universiteler, kamu
kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan verebilir
c) Bakanlıkca yetkilendirilmiş eğitim kurumlan ve ortak sağlık ve guvenlik birimleri
tarafından verilebilir
d) İSG Danışmanlık firmaları eğitimleri verebilir

12-Aşağıdakilerden hangisi bir eğ itm en d e a ranacak özelliklerden değildir?
a) Calışanlara verilecek eğitimlerde eğitmenler konulara gore uzmanlık alanı dikkate alınarak secilmelidir
b) Calışanlann eğitmeni benimsemesi gerekir
c) Eğitmenin işini benimsemesi gerekir
d) Katılımcılann en yaşlısı bile eğitmenden daima daha genc olmalıdır

[level-premium][/level-premium][level-soru-bankasi][/level-soru-bankasi][level-gold][/level-gold][level-vip][/level-vip][level-standard][/level-standard][level-visitors][/level-visitors]

13-Eğ!timlerin belgelendirilmesi konusunda hangisi yanlıştır?
a) Duzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler calışanlann ozluk dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası duzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, gorev unvanı, eğitimin konusu, suresi, eğitimi verenin adı, soyadı, gorev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.
b) Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da duzenlenen sertifikada yer alır.
c) Bu Yonetmeliğin yururluğe girdiği tarihten once yururlukten kaldırılan Yonetmelik kapsamında verilen iş sağlığı ve guvenliği eğitimieri gecerli sayılır.
d) Onceki yonetmelik hukumlerine gore verilmiş olan eğitimler gecersizdir

14-İşveren tarafından, iş sağlığı ve guvenliği kurulu uyelerine ve yedeklerine hangi iş sağlığı ve guvenliği konularında eğitim verilmesi gerekmemektedir?
a) Meslek ahlakı
b) İş sağlığı ve guvenliği konulannda ulusal mevzuat ve standartlar
c) Etkili iletişim teknikleri
d) Meslek hastalıklan

15-Aşağıdakilerden hangisi, Yetişkin Sağlık Eğitim Teknikleri” dersinin oğrenim hedeflerinden birisi değildir?
a) Yetişkin eğitiminin ozelliklerini oğrenmek,
b) Yetişkin eğitim tekniklerini oğrenmek,
c) İşyerinde sağlık eğitimi konusu hakkında dersler verebilmek,
d) Sağlığı geliştirmede sağlık eğitiminin yerini oğrenmek,

16-Kendisinin ve başkalarının yaşamını surdurebilmek icin uretim yapabilecek ve gereken kararları, kendi başına alabilecek bicimde bedensel ve ruhsal gelişimini tamamlamış ve icinde yaşadığı toplum tarafından kabul edilen kişiye ne ad verilir?
a) Genc birey
b) Olgun birey
c) Yetişkin birey
d) Orta yaşlı birey

17-Aşağıdakilerden hangisi ulkemizde yetişkin olarak kabul edilmeyebilir?
a) Askere gidenler
b) Devlet memurlan
c) Sigortalı olarak calışanlar
d) Surucu ehliyeti almış olanlar

18-Yetişkin eğitiminin verimli olabilmesi icin derse başlamadan once hangisi muhakkak yapılmalıdır?
a) Oğrenecekleri bilgileri nerede ve nasıl kullanabilecekleri acıklanmalıdır
b) Ders notlarının kaynağı acıklanmalıdır
c) Eğitici sınıfa katılımcılardan once gelmelidir
d) Eğitim sonunda alacaklan belgeler (sertifika, katılım belgesi, diploma vb.) hakkında bilgi verilmelidir

19-Yetişkin eğitimi ile ilgili olarak doğru olanı işaretleyiniz.
a) Eğitim tarihleri katılımcılar tarafından belirlenir
b) Verilen bilgilerin hangilerinin faydalı olacağına katılımcılar karar verir
c) Verilen bilgiler katılımcılar tarafından kabul edilebilir olmalıdır
d) Eğiticinin yaşı katılımcılardan buyuk olmalıdır

[level-premium][/level-premium][level-soru-bankasi][/level-soru-bankasi][level-gold][/level-gold][level-vip][/level-vip][level-standard][/level-standard][level-visitors][/level-visitors]

20-işyerlerinde calışanlara verilecek İş sağlığı ve guvenliği eğitimleri icin aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Sağlık ve guvenlik ile ilgili ozel gorevi bulunan calışanlar ve temsilcileri ozel olarak eğitilmelidir
b) Eğitimlerde gecen sure calışma suresinden sayılmaz
c) Calışanlar işyerinde duzenlenecek olan eğitimlere katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedurlere uymakla yukumludurler
d) Ozel onlem alınmasını gerektiren alanlarda calışanlara ozel eğitim verilir

21-Yetişkinler, bilgi ve becerilerini bir surecten, ceşitli aşamalardan gecirdikten sonra oğrenir ve kabul ederler. Aşağıdakilerden hangisi bu sureclerin icindedir?
a) Uygulama
b) Değerlendirme, Deneme
c) Farkında olma, İlgilenme
d) Hepsi

22-Okula devam eden cocukların eğitim donemindeki calışma sureleri, eğitim saatleri dışında olmak uzere, en fazla gunde ne kadar olabilir?
a) Yarım saat
b) Bir saat
c) İki saat
d) Dort saat

Cevaplar:

saglık guvenlk egtim

Meslek Eğitimleri (9 Soru)

İSG Sınava Hazırlık Çözümlü Sorular

23 Şubat B sınıfı Sınav Soruları ve Çözümü