in ,

Deneme 10 (50 soru)

İş Güvenliği Çözümlü Soru Bankası

 • Question of

  “ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ ” ne göre; periyodik kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi aşağıdakilere göre yapılır,

  I.Kusursuz olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayen e kuruluşu tarafından mavi renkli bilgi etiketi iliştirilir. II.Hafif kusurlu olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından sarı renkli bilgi etiketi iliştirilir. II.Güvensiz olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilir.

  Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  • Yalnız III
  • I ve III
  • I, II ve III
  • Yalnız II
  • II ve III
 • Question of

  Çalışanlara uzaktan verilecek İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • İlk defa verilecek temel eğitimler gerekli sistem kurulması koşuluyla uzaktan verilebilir.
  • Kullanılan uzaktan eğitim yönetim sistemi uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
  • Kullanıcıların katılımına imkan sağlayan etkileşimli yapıda olur.
  • Katılımcıların sisteme giriş ve çıkışları izlenir ve raporlanır.
  • Sağlam ve kullanıcı talebini karşılayabilir nitelikte olur.
 • Question of

  Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren hangi sürede gece çalışmaya zorlanamazlar?

  • 2 yıl boyunca
  • 6 ay boyunca
  • Doğuma kadar ve doğuma izleyen 1 yıl boyunca
  • Toplam 24 hafta
  • Toplam 16 hafta
 • Question of

  “TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ” ne göre; Bakteri sporları dahil her türlü mikrobiyal yaşamın fiziksel, kimyasal, mekanik metotlar veya radyasyon yoluyla tamamen ya da tamamına yakınının yok edilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

  • Tıbbi temizlik
  • Çevre bilinci
  • Sterilizasyon
  • Dehidrasyon
  • Atık kontrolü
 • Question of

  Vücuttan bir zarar oluşturmadan atılabilen tozlara lnert Tozlar denir. Bu tozlar solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlardır.

  Aşağıdakilerden hangisi buna bir örnektir?

  • Pamuk tozu
  • Saman tozu
  • Gübre tozu
  • Baryum tozu
  • Asbest tozu
 • Question of

  Statik elektrik, içinden sıvı veya gaz geçişi olan hortum ve tesisatlarda veya iletken olmayan maddelerin sürtünmesi sonucu oluşur.

  Aşağıdakilerden hangisi statik elektriğe karşı alınacak spesifik-özel önlemlerden değildir?

  • Sistemin topraklamasının yapılmalı
  • Statik elektrik oluşması muhtemel yerlerde çalışan personele, stat ik elektr ik giderici elbise, eldiven ve ayakkabı verilmesi
  • Ortamın nemlendirilmesi
  • Personel için belirli noktalarda “statik elektrik deşarj istasyonu” kurulması
  • Kaçak akım rölesi kullanılması
 • Question of

  Gürültülü ortamlarda çalışanların sağlık muayeneleri yapılması sırasında; işyeri hekimi kulak muayenesi ıçın, kulak kanalının durumunu öğrenmek, kulak kıkırdak yapısının kontrol edilmesini sağlamak, kanaldan başlayarak kulak içyapısının gözden geçirilmesi için aşağıdakilerden hangisini kullanır?

  • Faz – kontrast mikroskobu
  • Stetoskop
  • Tartı aleti
  • Otoskop
  • Oftalmoskop
 • Question of

  Türkiye’de kullanılan meslek hastalıkları listesine göre, mesleki solunum sistemi hastalıkları aşağıdaki grupların hangisinde yer alır?

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
 • Question of

  Epidemiyolojik araştırma türler i arasında; ilgilenilen hastalığın toplumdaki sıklığının (prevalansının) araştırıldığı, bütün topluma genellenebilir sonuçlar elde edilen, toplumun tamamının veya temsil eden bir örneğinin incelendiği çalışmalar hangisidir?

  • Vaka-kontrol
  • Kohort
  • Kesitsel
  • Metolojik
  • Tanımlayıcı
 • Question of

  “SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİ İLE YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE” ne kadar zamanda bir acil durum planları yenilenir?

  • 6 ay
  • 1 yıl
  • 18 ay
  • 2 yıl
  • 3 yıl
 • Question of

  “İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLAR! YÖNETMELİĞİ” ne göre alışveriş merkezlerindeki yürüyen merdivenlerin periyodik kontrolleri standartlarda süre belirtilmemişse azami ne kadar sürede yapılır?

  • 6 ay
  • 1 yıl
  • 3 ay
  • 2 yıl
  • 3 yıl
 • Question of

  “ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ ” ne göre; periyodik kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi aşağıdakilere göre yapılır,

  Aşağıdaki tanımlardan hangileri doğrudur?

  I. İNSİDANS : Belirtilen nüfusta belirli bir sürede ortaya çıkan yeni vakaların görülme hızını temsil eder.
  II. PREVALANS: Zaman içinde belirli bir noktada tanımlanan nüfustaki mevcut vakaların sıklığıdır.
  III. FATALİTE HIZI: herhangi bir hastalığın öldürecek düzeyini ya da ne kadar öldürücü olduğunu gösteren bir ölçüttür .

  • Hepsi
  • Hiçbiri
  • I ve III
  • I ve II
  • Yalnız II
 • Question of

  Biyolojik etkenlere karşı yapılacak olan aşı uygulamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • Biyolojik etkenlere maruz kalanlar, etkene karşı etkili bir aşı varsa aşılanacaktır.
  • Aşılama, ilgili mevzuat ve uygulamalara uygun yürütülecektir .
  • Çalışanlar, aşılanmanın ve aşılanmamanın sakıncaları ve yararları hakkında bilgilendirilecektir.
  • Aşılama bedeli çalışana yüklenmeyecektir.
  • İstendiğinde yetkililere gösterilmek üzere, ilgili çalışanlar için toplu aşılama belgesi düzenlenecektir .
 • Question of

  İş kazası tanımı birçok kaynakta farklı şekillerde yorumlanmıştır. Aşağıdaki iş kazası tanımının kaynağı hangisidir?

  Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaydır.

  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • 4857 sayılı İş Kanunu
  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  • ILO Uluslararası Çalışma Örgütü
  • WHO Dünya Sağlık Örgütü
 • Question of

  48S7 sayılı İş Kanununa göre; süresi en az ne kadar olan iş sözleşmelerinin yazılı yapılma şartı vardır?

  • 1 yıl
  • 6 ay
  • 3 ay
  • 1 ay
  • 2 yıl
 • Question of

  4857 sayılı İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalara ne ad verilir?

  • Fazla sürelerle çalışma
  • Fazla çalışma
  • Mesai
  • Ekstra çalışma
  • Yasal olmayan çalışma
 • Question of

  İşgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen işyerlerine ne ad verilir?

  • Ayrıcalıklı işyeri
  • Bağımsız işyeri
  • Kamu işyeri
  • Korumalı işyeri
  • Özel nitelikli işyeri
 • Question of

  Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen asansörün ilk periyodik kontrolü kim tarafından yapılır?

  • Asansör üretici firma
  • Sorumlu Makine Mühendisi
  • Yüksek Makine Teknikeri
  • A tipi muayene kuruluşu
  • Apartman yönetimi
 • Question of

  “İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” e göre; eğiticilerin eğitim belgesi en az kaç saatlik eğitim ile, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eğitimlerdir?

  • 40 saat
  • 45 saat
  • 120 saat
  • 80 saat
  • 30 saat
 • Question of

  NFPA(Ulusal Yangından Korunma Birliği) standartlarına göre; kimyasalın suyla tepkimeye girmesi, basınç altında olup olmadığı, patlayıcı özellik gösterip göstermeyeceği, oksitleyici etkisi olup olmadığı ve kısaca kararsızlık ve tepkime durumlarının belirtildiği bölüm hangi renk ile ifade edilir.

  • Kırmızı
  • Beyaz
  • Sarı
  • Yeşil
  • Mavi
 • Question of

  “ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK” e göre; kadın işçiye, analık izninin bitiminden itibaren isteği halinde kaç aya kadar ücretsiz izin verilir?

  • 6
  • 9
  • 12
  • 15
  • 18
 • Question of

  Metan gazı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıstır?

  I. Yanıcı ve patlayıcı bir gazdır.
  II. Renksiz ve kokusuzdur.
  III. Havadan daha ağırdır.

  • Yalnız III
  • Yalnız II
  • Hepsi
  • II ve III
  • I ve III
 • Question of

  Genellikle karmaşık proseslerde uygulanan bir risk değerlendirme metodudur. Geçmiş 5 yıllık olay verileri incelenerek mevcut riskler değerlendirilir?

  Bu risk değerlendirme metodolojisi aşağıdakilerden hangisidir?

  • HAZOP
  • Fine Kinney Metodu
  • What İf
  • Ltipi Matris Yöntemi
  • Çok Değişkenli X tipi Matris Yöntemi
 • Question of

  Bireylerin birbirleriyle ve toplumla ilişkilerini düzenleyen; emirler, yasaklar ve yetkiler içeren; devlet tarafından yaptırıma bağlanmış kurallar bütünü aşağıdakilerden hangisidir?

  • Devlet kuralları
  • Örf ve adet kuralları
  • Din kuralları
  • Hukuk kuralları
  • Ahlak kuralları
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi makinaların mekanik tehlikeleri arasında değildir?

  • Ezilme
  • Titreşim
  • Delinme
  • Dolanma
  • Kesilme
 • Question of

  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı, 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının yüzde kaçı kadarıdır?

  • 1.6
  • 1.8
  • 2.2
  • 2
  • 1.5
 • Question of

  Kanserojen veya mutajen maddelerden, ilgili yönetmeliğin ekinde sınır deeerleri verilmiş aşağıdaki maddelerden hangisinin ya da hangilerinin diğerlerinden farklı olarak deri yoluyla da maruziyet durumu olabileceği görülmektedir.

  II. Vinilklorür monomeri
  III. Sert ağaç tozları

  • Yalnız I
  • Hepsi
  • I ve II
  • I ve III
  • II ve III
 • Question of

  4857 sayılı iş Kanununa göre işyerinin devri halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar.

  Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren kaç yıl ile sınırlıdır?

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Question of

  Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır.

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam kaç saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz?

  • 80
  • 100
  • 120
  • 60
  • 180
 • Question of

  Kimyasal olarak tepkimeye girmeyen, kokusuz, tatsız ve renksiz olan doğal bir radyoaktif gazdır. Toprak ve kayalar üzerinde yer alan uranyumun parçalanması ile oluşur. Akciğer kanserlerinde sigaradan sonra en önemli etkendir.

  Yukarıda tarif edilen mııdde ıışııfıdııkilerden hangisidir?

  • Karbondioksit
  • Asbest
  • Radon
  • Metan
  • Karbonmonoksit
 • Question of

  “Hukuk” sözcüğü dilimize Arapçadan giren hak kelimesinden türemiştir ve hukuk kelimesi hak kelimesinin çoğuludur.

  Hak bir kişiye tanınan yetkiyi ve bir davranış imkanını ifade eder.

  Hak kavramını açıklamak için çeşitli teoriler ileri sürülmüştür. Hakkın, hukuken korunan ve sahibine korunmadan yararlanma yetkisi tanınan menfaat olduğunu ifade eden teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

  • İrade teorisi
  • Hak teorisi
  • Karma teori
  • Hukuk teorisi
  • Çoğul teori
 • Question of

  Kadın çalışanlar hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  I. Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitind en itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.
  II. Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.
  III. Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretsiz izin verilir.

  • Yalnız III
  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • I ve III
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında veri toplama ve değerlendirme faaliyetinde bulunan kurum veya kuruluşlardan değildir?

  • Çalışma Sosyal Güvelik Bakanlığı
  • İşveren Sendika Temsilcilikleri
  • Türkiye İstatistik Kurumu
  • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
  • Sağlık Bakanlığı
 • Question of

  Mesleki akciğer hastalıklarının önlenmesine yönelik temel radyolojik değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

  • Hemogram
  • Aşılama
  • Odyometri
  • EKG
  • SFT
 • Question of

  isk değerlendirme sürecinde ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

  • Zarar göreceklerin belirlenmesi
  • Tehlikelerin belirlenmesi
  • Kontrol ve izleme
  • Risklerin belirlenmesi
  • Önlemlerin planlanması
 • Question of

  Basıncın belli bir değeri aşması sonucu kişi solunum ile fazla azot alacağından azot narkozu görülür. Karar verme, düşünme ve istemli hareketler kötüleşebilir.

  Sualtı çalışmalarında atmosfer basıncı hangi değeri aştığında azot narkozu etkisi görülür.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Question of

  Aşağıda verilen risk kontrol tedbirlerinin doğru öncelik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?


  I. Riskler konusunda çalışanlara eğitim verilmesi
  II. Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması III. Tehlikelinin, daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi

  • II-III-I
  • I-II-III
  • I-III-II
  • II-I-III
  • III-II-I
 • Question of

  Üzerinde deney yapılan canlıların yarısının ölmesi için yeterli olan yoğunluğu ve gerekli maruz kalma süresini belirten (konsantrasyon ve süre) ifade tam olarak aşağıdakilerden hangisidir?

  • LCt50
  • LC50
  • LD50
  • UEL50
  • LEL50
 • Question of

  Herhangi bir kimyasalın yan etki gözlenmeyen düzeyini gösteren kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?

  • LOAEL
  • NOAEL
  • TLV
  • MAC
  • OEL
 • Question of

  Ergonomide, vücudun, başın, gövdenin, kol ve bacak üyelerinin boşluktaki konfigürasyonu, hizalanması olarak tanımlanan, duruş olarak da ifade edilen terim aşağıdakilerden hangisidir?

  • Postür
  • Şekil
  • Oturuş
  • Bakış
  • İstikamet
 • Question of

  Etkili iletişim teknikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

  I.İletişimin belirleyici noktası bireyin kendisiy le başlayan süreç olmasıdır. Bireylerin kend ilerini tanımaları, ifade etmek istediklerini tam olarak bilmelerini de sağlayacağı için gereksiz konuşmaların önüne geçerek doğru hedefe odaklanabilmeyi sağlayacaktır.
  II.İletişim teknikleri hedefin e, doğru, tam ve net olarak anlaşılabilmeyi koyar. Böylece doğru hedefe ulaşabilmek için ifadelerinizde kullandığınız sözcükleri ve onların iletiminde daha dikkatli olmak sizin yanlış anlaşılmanızın da önüne geçecektir .
  III.Jest ve mimiklerle desteklenmeyen konuşmalar dinleyenler tarafından çok daha çabuk etkileşime dönüştürülebilir.

  • Yalnız III
  • Yalnız II
  • I ve II
  • II ve III
  • Hepsi
 • Question of

  İtfaiye araçlarının şehrin her binasına ulaşabilmesi için, ulaşım yollarının tamamında itfaiye araçlarının engellenmeden geçmesine yetecek genişlikte yolun trafiğe açık olmasına özen gösterilir.

  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre; İtfaiye araçlarının yaklaşabildiği son noktadan binanın dış cephesindeki herhangi bir noktasına olan yatay uzaklık en çok kaç metre olabilir?

  • 45
  • 30
  • 15
  • 20
  • 25
 • Question of

  İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmeliğe göre; işin durdurulması kararı, valilik veya kaymakamlık tarafından kolluk kuvvetleri marifetiyle kaç saat içinde yerine getirtilir?

  • 24
  • 48
  • 32
  • 6
  • 12
 • Question of

  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre; kuyu ve başaşağıların dip ve başlarının katlardaki yatay yollarla olan bağlantı yerlerini ifade eden aşağıdakilerden hangisidir?

  • Freno
  • Cep
  • Kademe
  • Röset
  • Lağım
 • Question of

  Pestisitlerin kullanılması sırasında alınması gerekli önlemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • İlaçlama aletler i öncelik le kontro l edilerek sızıntı ve kaçak bulunup bulunmadığı gözden geçirilmelidir.
  • Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılma zorunluluğunda rüzgar karşıdan gelecek şekilde hareket edilmelidir.
  • Kullanmadan önce etiket bilgileri kontro l edilerek belirt ilen emniyetli kullanım talimatları uygulanır.
  • İlaç hazırlama ve ilaçlama sırasında sigara içilmeme li ve yiyecek yenmemelidir.
  • İlaçlama sırasında özel elbise, maske, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.
 • Question of

  0HSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi, ISO kapsamında tamamen yerini hangi standarda bırakması beklenmektedir?

  • ISO 18001
  • ISO 14001
  • ISO 18002
  • ISO 27001
  • ISO 45001
 • Question of

  İşyerlerin de kaza ve ramak kala olayların araştırılması tekrarlarının yaşanmaması için önemli bir faaliyettir.

  Kaza ve ramak kala gibi olayların araştırılması OHSAS 18001′ in hangi safhasında yer almaktadır?

  • Politika
  • Planlama
  • Uygulama ve İşletme
  • Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
  • Yönetimin Gözden Geçirmesi
 • Question of

  Yüksekte çalışmalarda kullanılır, genellikle kordon ya da ilave halat vazifesi görür. Emniyet kemerinin parçası şeklinde çift ya da tek şekilde kullanılır.

  Bu ifadenin tam karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Şok emici
  • Jumar
  • Lanyard
  • Yaşam halatı
  • Karabina
 • Question of

  Ağırlıklı olarak yol inşaatlarında kullanılan, tesviye etmek ve zemini düzeltmek görevini gören iş makinesi aşağıdakilerden hangisidir?

  • Loder
  • Dozer
  • Kepçe
  • Greyder
  • Ekskavatör
 • Question of

  İşyerlerinde havadaki zararlı gazların ölçümü, çalışanların sağlığı açısından önemli bir görevdir.

  1 m3 havada bulunan zararlı maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3) gösteren birim aşağıdakilerden hangisidir?

  • mg/m3
  • ppm
  • STEL
  • CAS
  • KPa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İş Güvenliği

Deneme 9 (50 Soru)

İSG Çözümlü Sorular

Açıklamalı İSG Soruları 1