in

Açıklamalı İSG Soruları 1

1) Aşağıdakilerden hangisi bel ağrısının oluşumunu kolaylaştıran işle ilgili etkenlerden değildir?

A)Aşırı kilo
B)Yetersiz amir ve arkadaş desteği
C)Ağırlık kaldırma ve taşıma gibi ağır fiziksel zorlanma
D)İş baskısı
Cevap: A

2) Aşağıdakilerden hangisi bel ağrısının en yaygın nedeni olarak kabul edilmektedir?

A)Kas ve bağların aşırı gerilmesi
B)Sırt ve bel kaslarının güçsüzlüğü
C) Aşırı çalışılması
D) Kondisyon yetmezliği

Açıklama: Bel ağrısının en yaygın nedeni kas ve bağların aşırı gerilmesidir. Gerilmeye bağlı zorlanma dizleri bükmeden öne eğilme, ağır kaldırma ve taşıma, dönme gibi uygun olmayan pozisyonlarda oluşmuşsa daha da önemlidir.
Cevap: A

3) Aşağıdakilerden hangisi bel ve sırt incinmeleri için dikkat edilmesi gereken hususlar arasında değildir?

A)Yüksek iskemlelerde veya benzeri yerlerde oturmak bele binen yükü artıracağından bundan
kaçınılmalıdır.
B)Ayakkabı bağlarken veya benzer bir hareket yaparken, çömelerek veya yüksekçe bir cismin üstüne
basarak yapılmalıdır.
C)Ayakta çalışırken mümkün olduğunca yardımcı araç kullanılmalıdır.
D)Otururken pozisyon değiştirmemelidir.

Açıklama: Bel ve sırt incinmeleri için dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

Ayakta çalışırken mümkün olduğunca yardımcı araç kullanılmalıdır.

Yüksek iskemlelerde veya benzeri yerlerde oturmak bele binen yükü artıracağından bundan kaçınılmalıdır.

Koltuğa düzgün oturulmalı ve gerekirse bel kıvrımına uyan yastıkla bel takviye edilmelidir. Otururken sırt düz tutulmalı ve yaslanılmalıdır. Diz eklemleri kalça eklemlerinden daha yüksekte bulunmalı, ayak tabanları yere temas ederken düz konumda olmalı ve yere rahatça basmalıdır. Otururken zaman zaman pozisyon değiştirilmelidir.

Ayakkabı bağlarken veya benzer bir hareket yaparken, çömelerek veya yüksekçe bir cismin üstüne basarak yapılmalıdır.
Cevap: D

4) Aşağıdakilerden hangisi çalışma duruşlarında risk değerlendirmesi için kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A)NIOSH       B) PLIBEL        C) ETA        D) OWAS

Açıklama: Çalışma duruşlarında risk değerlendirmesi için kullanılan yöntemler şunlardır:
OVVAS (1970) – Ovako Çalışma Duruşların Analiz Sistemi
NIOSH (1994) – Amerika Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü Yük Kaldırma Endeksi
PLIBEL (1995) – ErgonomikTehlikelerin Tanımlanmasına Yönelik Kontrol Listesi
Cevap: C

5) Aşağıdakilerden hangisi NIOSH eşitliğinde tavsiye edilen ağırlık sınırı denklemindeki parametrelerden biri değildir?

A) Çalışanın yaşı      B) Sıklık       C) Yük sabiti      D) Asimetri

Açıklama: NIOSH eşitliğinde tavsiye edilen ağırlık sınırı şu denklemle bulunur:
RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM
Bu denklemdeki değişkenler metrik sisteme göre şöyledir.
Yük sabiti (LC): Sabit birdeğerolup23 kilogramdır.
Yatay çarpan (HM): Cismin ayaklardan uzaklığını verir.
Dikey çarpan (VM): Cismin yerden ilk yüksekliğidir.
Uzaklık çarpanı (DM): Cismin ne kadar kaldırıldığını sisteme dâhil eder.
Asimetri çarpanı (AM): Dönme durumları hesaplanır.
Sıklık çarpanı (FM): İşin yapıldığı süre, kaldırılan yükseklik ve dakikadaki kaldırma sayıları için değerler hesaplanmış, uygun bir tablodan bulunur.
Kavrama çarpanı (CM): Taşınan objenin ne kadar iyi kavranabildiğini gösteren değişkendir.
Cevap: A

6) Bir erkek işçinin tek başına kaldırabileceği maksimum yük miktarı kaç kg’dır?

A) 25       B) 35       C) 45       D) 55

Açıklama: ILO’nun 128 sayılı Tek İşçinin Taşıyabileceği En Çok Ağırlıkla İlgili Tavsiye Kararına göre; bir erkek işçinin tek başına kaldırabileceği maksimum yük miktarı 55 kg’dır.
Cevap: D

7) Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işi değildir?

A) Yükün konveyörler vasıtasıyla taşınması
B) Yükün elle kaldırılması
C) Yükün beden gücü kullanılarak başka bir yere götürülmesi
D) Yükün kaldırılması için fiziki olarak destek olunması

Açıklama: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’nin 4. maddesine göre; elle taşıma işi, olumsuz ergonomik koşullar ve nitelikleri bakımından işçilerin bel ve sırt incinmelerine neden olabilecek yüklerin, bir veya daha fazla işçi tarafından elle veya beden gücü kullanılarak kaldırılması, indirilmesi, itilmesi, çekilmesi, başka bir yere götürülmesi veya hareket ettirilmesi gibi işlerin yapılması veya bu işlerin yapılması için fiziki olarak destek olunmasını ifade eder.

Cevap: A

8) Aşağıdakilerden hangisi Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre işverenin yükümlülükleri arasındadır.

A)İşveren yükün elle taşınmasına öncelik vermelidir.
B)İşveren, konu ile ilgili işçilerin görüşlerini almak yerine kendi bilgi ve deneyimlerine başvurmalıdır.
C)İşveren yükün elle taşınmasından kaynaklanan riskleri önlemek için gerekli tedbirleri almalıdır.
D)Elle taşıma işlerinin yapıldığı işyerlerinde, işçiler için sağlık raporunun alınmasına gerek yoktur

Açıklama: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre; işveren, işyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde, iş organizasyonu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle, özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
Cevap: C

9) İşveren, elle taşıma işlerinde işçiler ve/veya temsilcilerine taşınan yükle ilgili genel bilgileri ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin…  hakkında, kesin bilgileri vermekle yükümlüdür.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Kaldırma şekilleri      B) Kavrama yerleri      C) Ölçüleri     D) Ağır tarafının ağırlık merkezinin yeri

Açıklama: Elle Taşıma işleri Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre; işveren, elle taşıma işlerinde işçiler ve/veya temsilcilerine taşınan yükle ilgili genel bilgileri ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin ağır tarafının ağırlık merkezinin yeri hakkında, kesin bilgileri vermekle yükümlüdür.

Cevap: D

10) Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işlerinde yük ile ilgili risk oluşturabilecek faktörlerden biri değildir?

A)Çalışma ortamının özellikleri
B)Yükün özellikleri
C)İşin gerekleri
D)Zihinsel güç gereksinimi

Açıklama: Elle Taşıma işleri Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre yükle ilgili risk faktörleri şu başlıklar altında toplanabilir:
Yükün özellikleri
Fiziksel güç gereksinimi
Çalışma ortamının özellikleri
İşin gerekleri
Cevap: D

11) Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işlerinde işçilerin sırt ve bel incinme risklerini önlemek veya azaltmak için dikkate alınacak yükle ilgili risk faktörlerinden değildir?

A)Yükün özellikleri
B)Fiziksel güç gereksinimi
C)Çalışma ortamının özellikleri
D)İşçinin yeterli eğitime sahip olmaması

Açıklama: 
Cevap: D

12) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri sırt ve bel incinmelerinden işçilerin korunmasını sağlamak için dikkate alınacak yükle ilgili riskfaktörlerindendir?

I-İşin gerekleri
II-Çalışma ortamının özellikleri
III-İşçinin fiziki yapısı
IV-İşçinin uygun olmayan ayakkabı kullanması

A) Yalnız l            B) l,ll      C) III, IV         D) I, III, IV

Açıklama:
Cevap: B

13) Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işlerinde riski artıran faktörlerden biri değildir?

A)Yükün vücuda yakın taşınması
B)Sıcaklık, nem veya havalandırmanın uygun olmaması
C)Yükün kaba olması
D)Yükün vücudun bükülmesini gerektiren bir konumda olması

Açıklama: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; yükün vücuttan uzakta tutulmasını gerektiren bir konumda olması sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilir
Cevap: A

14) Aşağıdaki çalışma ortamı özelliklerinden hangisi sırt incinmesi riskini artırabilir?

A)Zemin düzse ve üzerinde engeller bulunmuyorsa
B)Sıcaklık, nem veya havalandırma uygunsa
C)Çalışılan yer işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikteyse
D)İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıkları varsa

Açıklama: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’nin Ek-l’inde, çalışma ortamı aşağıdaki özelliklerde ise, özellikle sırt incinmesi riskini artırabilir;
Çalışılan yer işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise
Zemin düz değilse, engeller bulunuyorsa veya düşme veya kayma tehlikesi varsa
Çalışma ortam ve şartları, işçilerin yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun bir vücut pozisyonunda taşımasına uygun değilse
işyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıkları varsa
Zemin veya üzerinde durulan yer dengesizse
Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değilse
Cevap: D

15) Aşağıdakilerden hangisi sırt ve bel incinme riski oluşturan işlerden değildir?

A)Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri
B)Uzun süreli molalar
C)İşlemin gerektirdiği, işçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu
D)Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar

 Açıklama: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; aşağıda belirtilen çalışma şekillerinden bir veya daha fazlasını gerektiren işler sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilir.
Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar
Yetersiz ara ve dinlenme süresi
Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri
İşlemin gerektirdiği, işçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu
Cevap: B

16) Aşağıdakilerden hangisinde belirtilen husus yükle ilgili risk faktörlerinden değildir?

A)İşçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu
B)İşçinin elle taşıma konusunda yeterli eğitime sahip olmaması
C)Yükün vücudun bükülmesini gerektiren bir konumda olması
D)Çalışma zemininde engellerin bulunması

 Açıklama: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği nin Ek-ll’sine göre; işçinin elle taşıma konusunda yeterli eğitime sahip olmaması bireysel risk faktörlerindendir.
Cevap:  B

17) Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işleri için bireysel risk faktörlerinden savılmaz?

A)İşçinin yeterli bilgi ve eğitime sahip olmaması
B)İşçinin fiziki yapısının uygun olmaması
C)İşçinin yetersiz dinlenme süresi
D)İşçinin uygun olmayan kişisel koruyucular kullanması

Açıklama: Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’nin Ek-H’sinde; elle taşıma işleri için bireysel risk faktörleri şu şekilde tanımlanmaktadır, işçinin;
yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olmaması,
uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanması,
yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmaması durumunda işçiler risk altında olabilirler.
Cevap: C

18) Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’nde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmamıştır?

A)Bireysel risk faktörleri
B)Çevresel risk faktörleri
C)Çalışma ortamının özellikleri
D)Yükün özellikleri

Açıklama: Elle Taşıma işleri Yönetmeliği’nde çevresel risk faktörlerine ilişkin hususlar bulunmamaktadır.
Cevap: B

19) Yüksekte yapılan çalışmalarda dikkat edilecek hususlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Seyyar iskelelerin kendiliğinden hareket etmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
B)Çalışma zeminlerinde geçişi engelleyen malzeme ve malzeme artığı bulundurulmamalıdır.
C)Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış
çatılarda, çatı merdiveni kullanılmalıdır.
D)İşin mümkün olduğu kadar fazla bölümü yerde tamamlanmalıdır.

Açıklama: Yüksekte yapılan çalışmalarda dikkat edilecek hususlar şunlardır:

Yüksekte çalışacakların; yükseklik korkusu, baş dönmesi, görme kusuru, şeker hastalığı, epilepsi, yüksek tansiyon gibi kronik bir hastalığı olup olmama durumu kontrol edilmelidir.

İşin mümkün olduğu kadarfazla bölümü yerde tamamlanmalıdır.

Düşmelerin önlenmesi için her türlü çalışma zemini temiz ve engelsiz olarak bulundurulmalıdır. Çalışma zeminlerinde geçişi engelleyen malzeme ve malzeme artığı bulundurulmamalıdır. Yağlı maddelerin zemin üzerine dökülerek zemini kaygan hale getirmelerine izin verilmemelidir.

Yüksekte çalışmalar ancak uygun ekipmanlarla veya korkuluklar, platformlar, güvenlik ağları gibi toplu koruma araçları kullanılarak yapılmalıdır. İşin doğası gereği toplu koruma önlemlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde, çalışma yerine ulaşılması için uygun araçlar (sepetli iş makineleri, yükseklikli çalışma platformları vb.) sağlanmalı ve çalışılan yerde vücut tipi emniyet kemeri veya benzeri güvenlik yöntemleri kullanılmalıdır.

Yüksekte bulunan çalışma yerlerinde işçilerin düşmemesi için korkuluk ve çalışma platformundaki malzemelerin düşmemesi için etek tahtaları yapılmalıdır. Korkuluklarda en az birtırabzan, orta seviyesinde bir ara korkuluk ve tabanında eteklik bulunmalıdır. Bunların sağlanamadığı hallerde, işçilere paraşüt tipi emniyet kemeri taktırılmalıdır.

Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlara emniyet kemerleri verilmeli ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanmalıdır.

işçilerin emniyet kemerlerinin kancalarını takacakları yerler uygun olmalıdır. Çatının veya binanın yatay kirişlerinde yapılan çalışmalarda, belli sağlam dikmeler arasına yatay can halatları gerilmelidir. İşçiler emniyet kemerlerinin kancalarını bu halatlara geçirerek ve hat boyunca emniyetli olarak yürüyebilmelidir.

Alçak veya yüksek seviyede olan hareketli veya sabit çalışma yerleri; çalışan işçi sayısı, üzerlerinde bulunabilecek maksimum ağırlık ve bu ağırlığın dağılımı, maruz kalabileceği dış etkiler göz önüne alınarak yeterli sağlamlık ve dayanıklılıkta olmalıdır. Bu çalışma yerlerinin taşıyıcı sistemleri ve diğer kısımları yapısı gereği yeterli sağlamlıkta değilse, çalışma yerinin tamamının veya bir kısmının zamansız veya kendiliğinden hareketini önlemek için, bunların dayanıklılığı uygun ve güvenilir sabitleme metotlarıyla sağlanmalıdır. Çalışma yerlerinin sağlamlığı ve dayanıklılığı uygun şekilde ve özellikle de çalışma yerinin yükseklik veya derinliğinde değişiklik olduğunda kontrol edilmelidir.

Her türlü asma iskele ve sepetlerde yapılan çalışmalarda, çalışan her bir işçi için ayrı birer işe uygun can halatı yukarıda sağlam yerlere takılarak aşağıya sarkıtılma!) ve altlarına uygun bir ağırlık takılmalıdır. İşçiler bellerindeki emniyet kemerlerinin kancalarını bu can halatları üzerinde bulunan emniyet kilitlerine veya halat kavrama teçhizatlarına, eğer bunlar yoksa halat üzerindeki belli aralıklarla yapılan halat gözlerine takmalıdır.

Emniyet kemerleri, can halatları, emniyet kilitleri ve halat kavrama aparatları her çalışmaya başlamadan önce iyice kontrol edilmeli, en ufak bir arıza ve bozukluk halinde kullanılmamalı ve yenileri ile değiştirilmelidir. Bu malzemeler 3 aylık periyotlarla bu konuda yetkin kişilertarafından kontrol edilmeli ve üzerinde kontrol tarihi ve kontrol edenin imzası olmalıdır.

Emniyet kemerlerinin kullanılamayacağı veya korkuluklu çalışma platformu yahut iskele bulunmayan ve 3 metreden yüksek olan yerlerde güvenlik ağı yerleştirilmeden işçi çalıştırılmamalıdır.

Çatılarda ve eğik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskelelerine 1 metre yüksekliğinde korkuluk yapılmalıdır. Bu korkuluklar aynı zamanda, dengesini yitiren bir işçinin düşmesine engel olacak sağlamlıkta olmalıdır.

Emniyet kemeri ve diğer önlemlerin alınamadığı ve işçilerin diz çökerek veya çömelerek çalışmak zorunda oldukları çatı kenarlarına ara korkuluklaryapılmalıdır.

İşçilerin çatı üzerinde veya kenarında veya kırılgan malzemeden yapılmış herhangi bir yüzey üzerinde çalışmak zorunda olduğu hallerde, kırılgan maddeden yapılmış yüzeyde dalgınlıkla yürümelerini veya yere düşmelerini önleyecek önlemler alınmalıdır.

Cam, saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda, çatı merdiveni kullanılmalı ve buralarda tam güvenlik önlemleri alınmadıkça işçi çalıştırılmamalıdır.

Çatı eğimlerinin 45 dereceyi aştığı durumlarda, kaymayı önleyici çatı el merdiveni ya da iskele platformu gibi bir destek sistemi olmaksızın çalışmamalıdır.

Yüksek kodlarda bulunan çalışma yerlerinde, bir yerden bir yere giderken, emniyetli olmayan kestirme yollardan geçmek, halatlardan kaymak, kolonlara tırmanmak, şaka yapmak ve gayri ciddi çalışmak yasaklanmalıdır. Bu yerlerde çalışma yerlerine emniyetli bir şekilde çıkış ve inişi sağlayacak yollar veya merdivenler olmalıdır. Yüksek iskelelerde de uygun merdivenler bulunmalıdır.

Merdivenler yeterli sağlamlıkta olmalı ve uygun şekilde bakım ve muhafazası sağlanmalıdır. Bunlar uygun yerlerde ve amaçlarına uygun olarak doğru bir şekilde kullanılmalıdır. El merdivenleri alana girmek ya da alandan çıkmak amacıyla kullanılmalı ve platform olarak kullanılmamalıdır. El merdivenin düzgün ve yatay bir alana, alt kısmı ile duvar arasındaki mesafe dikey boyunun yaklaşık dörtte biri olacak şekilde yerleştirilmiş olmalıdır.

Çalışma platformları, geçitler ve iskele platformları, kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde yapılmalı, boyutlandırılmalı, kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.

Yüksek betonarme platformlarının döşeme kenarlarına düşmeyi önleyecek korkuluk yapılmalıdır. Bu mümkün olmadığı hallerde, serbest çalışmayı sağlamak için döşeme kenarına korkuluklu iskele yapılmalıdır. Döşeme kenarları en azından, uyarı niteliğinde kırmızı-beyaz renkli şerit bant ile sarılmalıdır.

Yükseltmeli çalışma platformunun ters dönme ihtimaline karşı ya da bir kaçış cihazı yoluyla tahliye edilmesi gerektiği durumlarda çalışanlar bir tüm vücut koşumu ve düşüş kesme ekipmanı giyilmelidir. Makas kaldıraçlı yükseltmeli platform tiplerinde düşüş kesme sistemi gerekli değildir.

Her bir vinçte bir tel halatla asılı tutulan sallanır platformda çalışmakta olan herkes, ankraja bağlanmış bağımsız bir emniyet halatına bağlı birer emniyet koşumu ve çıma halatı giymelidir.

İskele yapımı haricindeki işlerde kullanılmış olan boru ve diğer malzemeler, iskele yapımı işlerinde kullanılmamalıdır.

Yük taşıyan iskelelerde alet ve malzemenin düşerek kazaya sebep olmasını önlemek için döşeme dış kısmına 15 santimetre yüksekliğinde bir etek tahtası konulmalıdır, iskele üzerinde yapılan çalışma anında, iskelelerde köprü görevi görecek geçitler, 60 santimetreden dar ve korkuluksuz yapılmamalıdır.

iskele çalışanlarının emniyetli çalışma sistemleri olmalıdır. Böyle bir sistem yoksa iskele çalışanları koşumlar ve çıma halatları içeren koruma cihazları kullanmalıdır.

İskele üzerinde emniyet kemeri kullanan işçiler yalnız başlarına çalışmamalıdır. Tüm vücut kuşağı içinde asılı kalmış olan işçiler mümkün olduğunca çabuk kurtarılmalıdır.

Çelik borulu iskeleler, sağa ve sola sallanmayacak şekilde yeteri kadar çapraz borularla takviye edilmeli ve binadan ayrılmayacak şekilde tespit olunmalıdır. Çelik borulu iskelelerdeki platformlarda kullanılacak kalas veya diğer ahşap kısımların özellikleri ile kullanılacak çaprazlar, korkuluklar, ara korkuluklar ve benzeri kısımlardaki aralıklar aranan özelliklere uygun ve sağlam yapıda olmalıdır.

Boru veya madeni iskeleler statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanmalıdır. Bu koşullar sağlanmadan iskele üzerine kesinlikle çıkılmamalıdır.

Seyyar iskelelerin kendiliğinden hareket etmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Bütün kaldırma araçları ile bağlantıları, sabitleme ve destekleme elemanları da dâhil bütün yardımcı kısımları kullanım amacına uygun ve yeterli sağlamlıkta tasarlanmış ve imal edilmiş olmalı, doğru şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Aşağıya malzeme atılmamalıdır. Ancak özel tedbirler alınarak yukarıdaki malzemeler kontrollü olarak aşağıya indirilmelidir.

Yüksekte çalışanların bulunduğu yerlerde, aşağıdakiler dikkatli olmalı ve iskele veya platformların altından geçmemelidir. Çalışma alanının altına güvenlik şeridi çekilmelidir.
Hızı saatte 40 – 50 km olan rüzgârlı havalarda, zeminin kaygan ve buzlu olması halinde, yüksekte yapılan her türlü montaj, bakım ve onarım çalışmaları durdurulmalıdır.
Sisli ve alacakaranlık havalarda, çalışma devam ettiği sürece, iskeledeki merdiven ve asansör başları ve çalışılan döşemeler boydan boya uygun şekilde aydınlatılmalıdır.
Kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı ile ilgili olarak çalışana eğitim verilmelidir. Düşmeyi önleyici ekipman, kinetik enerjiyi absorbe eden frenleme ekipmanı, vücudu boşlukta tutabilen donanım gibi düşmelere karşı kullanılan donanımlar tam ve eksiksiz olarak bilinmeli ve uygun zamanda uygun ekipman kullanılmalıdır.
Koruyucu baretler yüksekte çalışırken mutlaka giyilmelidir. Yapılan işe göre uygun sağlamlıkta ve rahat kullanımı olan baretler tercih edilmelidir.
Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılar çatı gibi çalışma alanlarında mutlaka giyilmelidir.
Emniyet kemerlerinin yeterli olmadığı durumlarda ek güvenlik halatları kullanılmalıdır.
İşi yaparken, olası kaza durumunda müdahaleyi sağlayacak kurtarıcı organizasyon, önceden düşünmeli ve sağlanmalıdır.
Cevap: A

20) Yüksekte yapılan çalışmalarda alınacak önlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Düşmelerin önlenmesi için her türlü çalışma zemini temiz ve engelsiz olarak bulundurulmalıdır.
B)Çatılarda ve eğik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskelelerine 75 santimetre yüksekliğinde
korkuluk yapılmalıdır.
C)Kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı ile ilgili olarak çalışana eğitim verilmelidir.
D)Hızı saatte 40 – 50 km olan rüzgârlı havalarda, zeminin kaygan ve buzlu olması halinde, yüksekte
yapılan hertürlü montaj, bakım ve onarım çalışmaları durdurulmalıdır.

Açıklama: 
Cevap: B

21) Aşağıdakilerden hangisi yüksekte yapılan çalışmalarda alınacak önlemlerden değildir?

A)Yüksekte çalışmalar ancak uygun ekipmanlarla veya korkuluklar, platformlar, güvenlik ağları gibi
toplu koruma araçları kullanılarak yapılmalıdır.
B)Emniyet kemerleri, can halatları, emniyet kilitleri ve halat kavrama aparatları her çalışmaya
başlamadan önce iyice kontrol edilmeli, en ufak bir arıza ve bozukluk halinde kullanılmamalı
C)Korkuluklu çalışma platformu yahut iskele bulunmayan ve 3 metreden yüksek olan yerlerde
güvenlik ağı yerleştirilmeden işçi çalıştırılmamalıdır.
D)Yük taşıyan iskelelerde alet ve malzemenin düşerek kazaya sebep olmasını önlemek için döşeme dış
kısmına 30 santimetre yüksekliğinde bir etek tahtası konulmalıdır.

Açıklama:
Cevap: D

22) Aşağıdakilerden hangileri düşmeyi önleme sistemlerindendir?

I-Korkuluk
II-Güvenlik izleme sistemi
III-Kişisel düşmeyi durdurma sistemi
IV-Kontrollü giriş alanı

A) I,II        B) III, IV     C) I,III,IV     D)I,II, III, IV

Açıklama: Düşmeyi önleme sistemleri, düşme tehlikelerini kontrol altına almak için tasarlanmış teçhizatları ifade eder. Bu sistemler, düşmeyi engeller veya güvenli olarak düşmeyi durdurur. Tipik bir düşmeyi önleme sistemi aşağıdakileri içerir:

Kişisel düşmeyi durdurma sistemi
Korkuluk
Güvenlik ağı sistemi
Uyarı halatı sistemi
Güvenli izleme sistemi
Kontrollü giriş alanı
Cevap: D

23) Aşağıdakilerden hangisi platformlarda alınması gereken güvenlik önlemlerinden değildir?

A)Platformsuz çalışmalardan mümkün olduğunca kaçınılacaktır.
B)Platform kenarlarında düşmeyi önleyici korkuluklar ile malzeme düşmelerini önleyici eteklikler
olacaktır.
C)Platformlar düşmeyi önlemek için mümkün olduğunca dar olacaktır.
D)Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır.

Açıklama: Yüksekte çalışmalarda platformsuz çalışmalardan mümkün olduğunca kaçınılacaktır. Platformlarda alınması gereken güvenlik önlemleri ise şunlardır:
Platformlar, üzerinde bulunabilecek azami yüke dayanacak şekilde yapılacaktır.
Platformlar, çalışmalar için yeterli genişlikte olacaktır.
Platformlara çıkış ve inişler güvenli şekilde yapılacaktır.
Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır.
Platform kenarlarında düşmeyi önleyici korkuluklar ile malzeme düşmelerini önleyici eteklikler olacaktır.
Çalışanın bulunduğu platform ile ilgililer arasında iletişimi sağlayıcı uygun tedbirler alınmalıdır.
Gerekli durumlarda kişisel koruyucu kullanımı sağlanmalıdır.
Tehlike ve risk derecesi yüksek hallerde platform üzerinde çalışanı gözlemleyen yardımcı elemanlar bulunacaktır.
Sabit platform yapılamayan durumlarda geçici iskele yada iş ekipmanı kullanılabilecektir.
Çalışanlar bu konuda özel olarak eğitilecektir.
Cevap: C

24) Aşağıdakilerden hangisi iskelelerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A)İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, yetkili uzman bir kişinin
gözetimi altında yapılacaktır.
B)Tekerlekli iskelelerin yüksekte çalışma sırasında kaza ile hareket etmesi uygun araçlarla
önlenecektir.
C)İskeleler yalnız dayanıklı metal malzemeden imal edilecektir.
D)İskelelerin platform elemanları ve dikey korkulukları arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli
boşluklar bulunmayacaktır.

Açıklama: İskeleler, yapıldığı malzemenin cinsine göre üçe ayrılır.

Ahşap iskeleler
Çelik veya boru iskeleler (metal iskeleler)
Askılı makaralı cephe iskeleleri
Cevap: C

25) Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemerlerinin yeterli olmadığı ve ek güvenlik halatlarına ihtiyaç duyulduğu çalışmalardan değildir?

A)Vinçlerin yüksekte bulunan kabinlerinde çalışma
B)Kuyu ve kanalizasyonlarda çalışma
C)Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde çalışma
D)Paraşütle atlanarak yapılan çalışma

Açıklama: Emniyet kemerlerinin yeterli olmadığı aşağıdaki durumlarda ek güvenlik halatlarına ihtiyaç vardır.
Vinçlerin yüksekte bulunan kabinlerinde çalışma
Ambarlarda kullanılan istifleme ve boşaltım ekipmanlarının yüksek kabinlerinde çalışma
Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde çalışma
Kuyu ve kanalizasyonlarda çalışma
Cevap: D

İSG Sınavı

Deneme 10 (50 soru)

4857 Sayılı İş Kanunu Konu Anlatımı

4857 Sayılı İş Kanunu Konu Anlatımı