in ,

Deneme 9 (50 Soru)

 • Question of

  Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre; aşağıdakilerden hangileri yönetmelikte belirtilen temel eğitim konularındandır?

  I. Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim
  II. İşyeri temizliği ve düzeni
  III. Tahliye ve kurtarma

  • Yalnız I
  • Yalnız III
  • II ve III
  • I ve II
  • I, II ve III
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı iş Kanunu kapsamındadır?

  • Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri
  • Deniz ve hava taşıma işleri
  • 50’d en az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmeleri
  • Ev hizmetleri
  • Çıraklar ve sporcular
 • Question of

  -“SAĞLIK KURALLAR! BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK” e göre; kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde en çok kaç saat çalışılabilir?

  • 4
  • 3
  • 7,5
  • 6
  • 11
 • Question of

  4857 sayılı iş Kanununa göre; işveren çağrı üzerine çağırdığı işçiyi sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise her çağrıda günde en az kaç saat üst üste çalıştırmak zorundadır?

  • 5
  • 3
  • 8
  • 4
  • 2
 • Question of

  -Kamu kurum ve kuruluşu olmayan, 75 çalışanı bulunan, özel bir işyerinde en az kaç engelli işçi çalıştırma zorunluluğu vardır?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Question of

  Yeni yönetim şekli ve Anayasamızın yeni hükümlerine göre yürütme yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir.

  • Cumhurbaşkanlığı
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
  • Anayasa Mahkemesi
  • Başbakanlık
  • Maliye Bakanlığı
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangileri ateşli çalışma(kaynak ve kesme işleri) işlerindeki mevcut tehlikeler arasında gösterilebilir?

  I. Gürültü
  II. Yangın
  III. Elektrik iV. Zararlı ışınlar

  • I, II, III ve IV
  • I ve II
  • II ve IV
  • I, II ve III
  • III ve IV
 • Question of

  6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır.

  Aşağıda belirtilenlerden hangisinde sağlık raporu aile hekimi ya da kamu hizmet sunucularından alınabilir?

  • 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlike li işyerleri
  • 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri
  • 10’dan az çalışanı bulunan ve çok tehlike li işycrlcri
  • Tam zamanlı işyeri hekimi görevlendirilmemiş işyerleri
  • Az tehlike li tüm işyerleri çalışan sayısına bakılmaksızın
 • Question of

  “BİYOLOJİK RİSKLERİNİN ETKENLERE ÖNLENMESİ MARUZİYET HAKKINDA YÖNETMELİK” e göre;

  Biyolojik etkenlerin risk gruplandırmalarında Grup-1 dışında kalan sınıflandırmaların, İlk kez kullanımında çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne ön bildirim işin başlamasından en az kaç gün önce yapılmalıdır?

  • Bildirim şartı yoktur
  • 30
  • 15
  • 60
  • 45
 • Question of

  Yeni yönetim şekli ile beraber aşağıdaki kurumlardan hangisi artık mevcut değildir?

  • Cumhurbaşkanlığı
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
  • Anayasa Mahkemesi
  • Başbakanlık
  • İçişleri Bakanlığı
 • Question of

  ILO’nun 1988 tarihinde kabul ettiği İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık sözleşme numarası aşağıdakilerden hangisidir?

  • 167
  • 177
  • 156
  • 112
  • 176
 • Question of

  ILO’nun 1995 tarihinde kabul elliği Madım İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık sözleşme numarası aşağıdakilerden hangisidir?

  • 176
  • 156
  • 167
  • 118
  • 186
 • Question of

  ” BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ’ ‘ne göre; büyük kazaya sebebiyet verme potansiyeli olan bütünlük kaybını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

  • Ramak kala olay
  • İş Kazası
  • Kritik olay
  • Hasarsız Endüstriyel kaza
  • Faciaya ramak kala
 • Question of

  Bir işveren şantiye sahasında işçiler için gürültü önleyici kulaklık hazır bulundurmaktadır.

  Buna göre gürültü maruziyet değeri kaç Db(A)’ya ulaştığında çalışanlar kulaklığı kullanmak zorundadır?

  • 85
  • 75
  • 80
  • 90
  • 70
 • Question of

  Yer altı maden işletmesinde çalışanların işe giriş muayenesini yapacak olan işyeri hekimi, sağlık hizmet sunucularına yönlendireceği çalışanlardan, aşağıda belirtilen sağlık taramalarından hangilerinin yaptırmalarını istemelidir?

  Akciğer grafiği
  Solunum fonksiyon testi-SFT
  Anamnez
  Kan tahlili-Hemogram

  • I, II ve IV
  • I ve II
  • I ve III
  • I, II, III
  • II ve III
 • Question of

  Yüksek dirençleri nedeniyle doğaya karıştığında ortamda uzun süre kalan, besin zincirinde aktarılarak biyolojik birikime uğrayan, bu yolla insan sağlığı ve çevre üzerinde zararlı etkilere yol açan kimyasal bileşiklerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

  • Kalıcı Organik Kirleticiler
  • Çevre Kirleticileri
  • Organik Kimyasallar
  • Kimyasal Kirleticiler
  • İnorganik Kirleticiler
 • Question of

  İşyerlerinde ortam ölçümleri kapsamında yapılan titreşim ölçümleri aşağıda belirtilen hangi ölçüm aletleri ile gerçekleştirilebilir?

  I. Oktav bantları
  II. Vibrasyon dedektörleri
  III. Titreşim higrometreleri

  • I ve II
  • Yalnız I
  • I ve III
  • I, II ve III
  • II ve III
 • Question of

  İşyerlerinde ortam ölçümleri kapsamında elektro- manyetik alanlara dair ilgili ölçümler için kullanılacak alet aşağıdakilerden hangisidir?

  • Elektrometre
  • Desibelmetre
  • Lüksmetre
  • Gaussmetre
  • Anemometre
 • Question of

  “KANSEROJEN VEYA MUTAJEN SAĞLIK VE HAKKINDA MADDELERLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YÖNETMELİK” e göre; sert ağaç tozlarının mg/m3 cinsinden mesleki maruziyet sınır değeri ne kadardır?

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
 • Question of

  “ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ” e göre;

  Asbest söküm uzmanı, her iş değişiminde ve işe başlamadan önce asbest söküm çalışanlarına kaç saatlik asbest söküm bilgilendirmesi yapar?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Question of

  Hukuka aykırı olarak tatbik edilen bir uygulamanın hiç doğmamış gibi ortadan kaldırılması şeklinde ifade edilen terim aşağıdakilerden hangisidir?

  • Mülga
  • Hükümsüzlük
  • iptal
  • Değişiklik
  • Butlan
 • Question of

  lş Güvenliği Uzmanlığı kurslarında bir sınıfta en fazla kaç kursiyer yer alabilir?

  • 25
  • 20
  • 15
  • 21
  • 19
 • Question of

  Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), her yıl dünyada kanser yapıcı maddeleri düzenli olarak özelliklerine göre gruplara ayırmaktadır. Ajansın kanserojen maddeler listesinde asbest maddesi hangi grupta sınıflandırılmıştır.

  • Grup-1
  • Grup-2
  • Grup-0
  • Grup-3
  • Grup-4
 • Question of

  Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen asansörün ilk periyodik kontrolü kim tarafından yapılır?

  • Sorumlu Makine Mühendisi
  • A tipi muayene kuruluşu
  • Yüksek Makine Teknikeri
  • Apartman yönetimi
  • Asansör üretici firma
 • Question of

  “YERALTI MADEN İŞYERLERİNDE KURULACAK SIĞINMA ODALARI HAKKINDA TEBLİĞ” e göre; işveren, henüz hazırlık aşamasında olan ve üretim aşamasına geçmemiş faaliyet alanları hariç, çalışma alanlarının temiz hava girişi sağlayan kuyu dibine veya insan naklinin gerçekleştirildiği ana ve bağlantı yolları kullanılarak yeryüzüne olan mesafesinin kaç metreyi aşması durumunda sığınma odalarını kurar veya inşa eder?

  • 700
  • 500
  • 600
  • 800
  • 900
 • Question of

  -Sözcük anlamı “zehir bilimi” olan, başlıca uğraş alanı zehirlerin kaynakları, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, etki mekanizmaları, dozları, zehirlenmelerin tedavileri, izolasyonu, analizleri, güvenli kullanımları için risk analizleri ve standardizasyonlarının yapılmasını amaçlayan bilim dalı hangisidir?

  • Toksikoloji
  • Ergonomi
  • Epidemiyoloji
  • Antropometri
  • Fizyoloji
 • Question of

  Altın, gümüş işleme işinde çalışanlar, dişçilikte amalgam kullananlar bu maddenin zararlarına maruz kalabilirler. Ellerde titreme, bulantı, kusma, yorgunluk, uykusuzluk, konuşma, görme bozuklukları, karaciğer ve böbrek bozuklukları, bu etkenin neden olabileceği meslek hastalığının olası belirtileridir. Bu ajan aşağıdakilerden hangisidir?

  • İnsektisid
  • Hidrojen sülfür
  • Civa
  • Benzen
  • Kadmiyum
 • Question of

  4857 sayılı İş Kanunu”na göre tam zamanlı iş sözleşmesiyle 170 işçi çalıştıran bir kamu kuruluşu en az kaç engelli işçi çalıştırmakla yükümlüdür?

  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 • Question of

  -Günde 7,5 saat çalışılan çok tehlikeli bir iş yerinde ara dinlenmesi kaç dakikadır?

  • 30
  • 10
  • 20
  • 15
  • 25
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi güncel mevzuatımıza göre yer altı maden işlerinde çalışanlara sağlanan özel imtiyazlardandır?

  • Aşağıdakilerden hangisi güncel mevzuatımıza göre yer altı maden işlerinde çalışanlara sağlanan özel imtiyazlardandır?
  • Yol İzni
  • İhbar süreleri artırımı
  • Grev hakkı
  • Eğitim hakkı
 • Question of

  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre;

  I. Risk kontro l adımları
  II. Denetim, izleme, yenileme
  III. Dokümantasyon
  IV. Risklerin belirlenme si ve analizi

  aşamalarının tehlikelerin bclirlenme~inden sonraki uygun sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  • IV-I-III-II
  • IV-I-II-III
  • III-II-IV-I
  • I-IV-III-II
  • I-II-III-IV
 • Question of

  İş Hekimliği ile ilgili ilk kitabı yazan kimdir?

  • Ramazanni
  • Paracelsus
  • Heredot
  • Hipokrat
  • Juvenel
 • Question of

  1997 yılında sera etkisi yaratan gazların salınımlarını (emisyon) azaltmak üzere sanayileşmiş ülkelere çeşitli hedefler belirleyen uluslararası hangisidir?

  • Kyoto Protokolü
  • Montreal Protokolü
  • 155 nolu ILO Sözleşmesi
  • Roterdam Sözleşmesi
  • Stockholm Sözleşmesi
 • Question of

  Aşağıdaki yönetim sistemlerinden hangisi ya da hangilerinin isimleri doğru verilmiştir?

  I. 150 9001 Kalite Yönetim Sistemi
  II. 150 14001 Çevre Yönetim Sistemi
  III. 150 18001 İSG Yönetim Sistemi

  • I ve II
  • Yalnız I
  • Yalnız III
  • II ve III
  • I, II ve III
 • Question of

  Yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ; meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç hangi süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirir.

  • 10 iş günü
  • 10 gün
  • 7 gün
  • 15 gün
  • 15 iş günü
 • Question of

  Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren kaç hafta analık hali izni kullandırılır?

  • 8
  • 6
  • 4
  • 10
  • 12
 • Question of

  Başka bir süre belirtilmedikçe 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri hangi terimle ifade edilir?

  • PPM
  • EINECS
  • TWA
  • CAS
  • STEL
 • Question of

  Normal çalışma şartlarında, havada bulut halinde bulunan tutuşabilir tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler hangi şekilde ifade edilir?

  • Bölge 21
  • Bölge 20
  • Bölge 0
  • Bölge 1
  • Bölge 22
 • Question of

  MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ ne göre; en geç ne kadar sürede düzenli olarak gerekli acil durum tatbikatları yapılır?

  • 1 yıl
  • 6 ay
  • 3 ay
  • 2 yıl
  • 18 ay
 • Question of

  Aşağıdaki Anayasamızda yer alan hükümlerden hangisi doğru değildir?

  • Yürütme yetk isi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve kanunl ara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.
  • Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.
  • Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Mecl isinindir. Bu yetki devredilebilir.
  • Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebep lerle ayırım gözeti lmeksizin kanun önünde eşittir.
  • Kadınlar ve erkek ler eşit haklara sahipti r. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
 • Question of

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlık; iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile bazı şartlarda İşverenlere destek sağlar.

  Aşağıdakilerden hangileri bu şartları sağlayan işyerlerinden değildir?

  I. Kamu kurum ve kuruluşları
  II. Ondan az çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri
  III. Ondan az çalışanı olan tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve II
  • II ve III
  • I, II ve III
 • Question of

  4857 sayılı İş Kanununa göre; özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, Türkiye İş Kurumunca izin verilen özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak bir işçisini geçici olarak bu işverene devri ile geçici iş ilişkisi kurulabilir.

  Aşağıda belirtilen işlerden hangisi için geçici iş lllşklsl kurulamaz?

  • Mevsimlik tarım işlerinde
  • Ev hizmetlerinde
  • İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde
  • İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olmayan işlerde veya üretimi önem li ölçüde etk ileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkmaması halinde
  • İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörü lemeyen şekilde artması halinde
 • Question of

  Yapı işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre; ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskelelerinde taşıyıcı sisteme ait dairesel kesitli düşey ve yatay elemanların anma dış çapının en az ne kadar olması gerekir?

  • 48,3 mm
  • 2,3 inç
  • 25 mm
  • 0,23 inç
  • 7 cm
 • Question of

  Eski bir eternit çatı sökümü işinde, işyeri hekiminin çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerinde, akciğer kanseri riski bakımından dikkate alması gereken en önemli durum aşağıdakilerden hangisidir?

  • Alkol alışkanlığı
  • Sigara alışkanlığı
  • Tıbbi ilaç suistimali
  • Madde alışkanlığı
  • Kahve alışkanlığı
 • Question of

  45-Kişisel koruyucu donanımlar arasında iş güvenliği ayakkabılarında aşağıda verilen koruma sınıfları ve açıklamalarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

  I. S1: Çelik burun
  II. S2: Çelik burun+su geçirm ezlik
  III. S3: Çelik burun+su geçirmezlik+delinmez taban

  • I, II ve III
  • II ve III
  • I ve III
  • Yalnız I
  • Yalnız II
 • Question of

  Suyu seven toprak bakterileri ile bulaşır, ciğerlere solunduğunda tehlikeli olur ve hastalığına sebep olur. Hastalık, işyerlerindeki su sistemleri bakteri ile kirlendiğinde ve bu kirlenmiş su mist oluşturmak üzere spreylendiğinde meydana gelebilir. Bu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

  • Şarbon
  • Leptospiroz
  • Lejyoner
  • Mezotelyoma
  • Plevral plaklar
 • Question of

  “İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLAR! YÖNETMELİĞİ” ne göre alışveriş merkezlerindeki yürüyen merdivenlerin periyodik kontrolleri standartlarda süre belirtilmemişse azami ne kadar sürede yapılır?

  • 1 yıl
  • 6 ay
  • 2 yıl
  • 3 yıl
  • 18 ay
 • Question of

  “YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ” ne göre; aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.
  • İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez.
  • Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır.
  • İşçi hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan en az bir hafta önce işverene yazılı olarak bildirir .
  • Aynı tarihe rastlayan izin isteklerinde; işyerindeki kıdem ve bir önceki yıl iznini kullandığı tar ih dikkate alınarak öncelikler belirlenir.
 • Question of

  “ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLAR! HAKKINDA YÖNETMELİK” e göre; maddenin veya karışımın yapısal özelliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri hangi terim ile ifade edilir?

  • Depolama
  • Saklama
  • Elleçleme
  • Dağıtıcı
  • Karışım
 • Question of

  Sıklıkla bir arada bulunan ve hava yollarını daraltan akciğer hastalıkları kronik bronşit ile amfizemin birleşimidir. Hastalık akciğerlere giren ve akciğerlerden çıkan hava akışını sınırlandırarak nefes darlığına yol açar.

  Yukarıda belirtilen toza bağlı ortaya çıkan meslek hastalığı aşağıdakllerden hangisidir?

  • Silikozis
  • Alüminoz
  • Asbestozis
  • Siderozis
  • KOAH

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İSG Hizmetleri Yönetmeliği

İSG Hizmetleri Yönetmeliği

İş Güvenliği Çözümlü Soru Bankası

Deneme 10 (50 soru)