in

Açıklamalı Sorular 70

1) Aşağıdakilerden hangisi yetişkinin ev yaşantısından kaynaklanan eğitime katılma engellerinden biri değildir?

A)  Aile üyelerinden birinin veya hepsinin karşı koyması
B)  Ev işlerinden fırsat bulamama
C)  Vücut yorgunluğu
D)  Evdeki koşulların öğrenme için gerekli çalışmaya elverişli olmaması

 Açıklama: Yetişkinin ev yaşantısından kaynaklanan eğitime katılma engelleri şunlardır:
Ev işlerinden fırsat bulamama
Aile üyelerinden birinin veya hepsinin karşı koyması
Evdeki koşulların öğrenme için gerekli çalışmaya elverişli olmaması.

Cevap: C

2) Aşağıdakilerden hangisi gözün görmeyle ilgili olarak işlevlerinden biri değildir?

A) Uyum
B) Adaptasyon
C) Keskinlik
D)Fokus

Açıklama: Gözün görmeyle ilgili olarak temelde dört işlevi vardır:

Keskinlik (en küçük detayları idrak etme kabiliyeti)
Uyum (objeleri hem yakın ve hem de uzaktan açıkça görme kabiliyeti)
Adaptasyon (aydınlık ve karanlığa uyum kabiliyeti)
Renkayırımı (renkler arasındaki benzerlikve ayrılılıkları ayırtetme kabiliyeti)
Cevap: D

3) Aşağıdakilerden hangisi eğitimde kullanılan görsel ve işitsel araçların avantajlarındandır?

A) Kimi durumlarda dili daha çok kullanmayı gerektirmeyebilir.
B) Öğrencilerin düşünmelerini azaltabilir.
C) Temin edilmesi pahalı olabilir.
D) Öğretme ve öğrenme sürecine çeşitlilik ve değişiklik katar.

Açıklama: Görsel ve işitsel araçlara dayalı olarak yapılan eğitimin yararları şunlardır:

Öğrencilerin güdülenme düzeyleri artar.
Öğrenmeyi somutlaştırır.
Bir yaşantı ortamı sağlar.
Öğretme ve öğrenme sürecine çeşitlilik ve değişiklik katar.
Laf kalabalığını önler ve zamanı daha iyi değerlendirmeyi olanaklı kılar.
Öğrenilecek konular üzerinde daha etkili alıştırma ve pratik yapmayı sağlar.
Cevap: D

4) Aşağıdakilerden hangisi eğitimde kullanılan görsel ve işitsel araçların dezavantajlarındandır?

A)  Öğrencilerin güdülenme düzeyleri artar.
B)  Öğrenmeyi somutlaştırır.
C)  Kimi durumlarda dili daha çok kullanmayı gerektirmeyebilir.
D)  Öğrenilecek konular üzerinde daha etkili alıştırma ve pratik yapmayı sağlar.

Açıklama: Görsel ve işitsel araçlara dayalı olarak yapılan eğitimin sakıncaları şunlardır:

Öğrencilerin düşünmelerini azaltabilir.
Kimi durumlarda dili daha çok kullanmayı gerektirmeyebilir.
Aracın temini pahalı ve sürekli taşınması zahmetli olabilir.
İstenilen her aracı anında etkili bir şekilde kullanmak için gerekli zaman ve hazırlık yeterli olmayabilir.
Bazı araçların kullanımında ilgi çabuk dağılabilir.
Cevap: C

5) Aşağıdakilerden hangisi görsel ve işitsel araçların eğitim ortamına katkılarından değildir?

A) Hareket, renk ve ses boyutlarıyla öğrenme zorlaştırır.
B) Bilginin sunuluşunda ve akışında düzen sağlar.
C) Öğrenci tepkilerini gözleme olanağı verir.
D) Öğrenmeyi teşvik edicidir

Açıklama: Görsel ve işitsel araçların eğitim ortamına katkıları şunlardır:

İşitsel araçları önceden kullanmak olanaklıdır.
İşitsel araçlarher derste kullanılabilir.
İşitsel araçların kullanımı kolaydır.
Araçlar ucuzdur.
Görsel araçlar sınıf ortamına getirilmesi olanaksız cisim, olgu ve olayları olduğu anda, olduğu gibi gösterir ve duyurur.
TV ve video heyecan verici ve açıklayıcıdır. Ayrıca ilgi çekici ve sürükleyicidir.
Öğrenmeyi teşvik edicidir.
Sınıf dışı olgu ve olayları sınıf ortamına getirir.
Bilginin sunuluşunda ve akışında düzen sağlar.
Öğrenci tepkilerini gözleme olanağı verir.
Hareket, renk ve ses boyutlarıyla öğrenme kolaylaşır.
Kullanımdan sonra öğrencileri etkinliklere yöneltir.
Cevap: A

6) İletişim, toplumsal yaşamı olanaklı kılar ve bu nedenle toplumsal yaşamın temelidir. Buna göre
aşağıdaki iletişim tanımlarından hangisi iletişimin toplumsal yaşama olan etkisi ile en az ilgilidir?

A) Bilgi, fikir, duygu ve düşüncelerin ifade edilmesi ve karşılıklı olarak değiş tokuşunun yapıldığı süreçtir.
B) Bireysel davranışın aktarımıdır.
C) Bir kişiden diğerine bilgi aktarımıdır.
D) Bilgi verme aracıdır.

Açıklama: Tanımların bazılarına göre iletişim;
İki ya da daha fazla sayıdaki insan arasındaki sesler, yüz ifadeleri, mimikler ve vücut hareketleri yoluyla iletilen ve anlam taşıyan her şeyi içeren bir kavram,
Bir kişiden diğerine bilgi aktarımı,
Bilgi verme aracı,
Katılanların bilgi ve sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya yorumlamaya çalıştıkları bir süreç,
Bilgilerin, fikirlerin, düşüncelerin ve duyguların ifade edilmesi ve karşılıklı olarak değiş tokuşun yapıldığı bir süreçtir.
Cevap: B

7) İletişim, insanın hayatını sosyal bir varlık olarak sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Buna
göre aşağıdakilerden hangisi bu ifadeyi desteklememektedir?

A)  İnsanların kendi amaçları doğrultusunda hareket etmelerini sağlar.
B)  İnsanlar diğer insanlarla bir arada olabilmek, onlara kendilerini anlatabilmek ve onları anlamak için
iletişim kurarlar.
C)  Belli bir toplumda insanın kendinden önce var olan kuralları öğrenmesi, değer ve inançları
benimsemesi ve buna uygun olarak kendisine verilen rolleri oynaması yani toplumsallaşması, ancak
iletişimle gerçekleşebilir.
D)  İnsanları birbirine bağlayarak, onların sosyal bir grup halinde uyum içinde yaşamalarına yardımcı olur.

Açıklama: İletişimin insan hayatında önemli olmasının nedenleri şunlardır:
Sosyal bir varlık olarak insanın yaşamını sürdürmesi için vazgeçilmez bir unsurdur.
İnsanların birbirlerini anlamaları için gerekli olan iletişim; yazılı, sözlü ve sözsüz mesajlarla anlamları iletme sürecidir. İletişim insan varlığını sürdürme biçiminin bir ürünüdür.
Belli bir toplumda insanın kendinden önce var olan kuralları öğrenmesi, değer ve inançları benimsemesi ve buna uygun olarak kendisine verilen rolleri oynaması yani toplumsallaşması, ancak iletişimle gerçekleşebilir.
İnsanlar diğer insanlarla bir arada olabilmek, onlara kendilerini anlatabilmek ve onları anlamak için iletişim kurarlar. Kendi deneyim, duygu ve bilgilerini başkalarına iletişim yoluyla anlattıkları gibi, başkalarının deneyim, duygu ve fikirlerinden de iletişim yoluyla faydalanırlar.
İnsanları kendi amaçları doğrultusunda ortak bir amaçta birleştirerek, toplumsal örgütlenmelerin kurulmasında da rol oynar.
İnsanları birbirine bağlayarak, onların sosyal bir grup halinde uyum içinde yaşamalarına yardımcı olur.
Cevap: A

8) İletişimin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  İnsanın diğer insanlar karşısında çekingen olmasını sağlamak
B)  Başkalarının davranışlarını geliştirmek ve değiştirmek
C)  Toplumsallaşma sürecini yavaşlatmak
D)  Bireysel yaşamı toplumsal yaşamın önünde tutmak

Açıklama: İletişim, insanlar veya grupların birbirlerini etkilemek için ortaya koydukları hertürlü bilinçli veya bilinçdışı davranış türü olarak tanımlanır. Dar anlamda iletişim, iki birim arasındaki her türlü bilgi alışverişi veya kişiler veya gruplar arasındaki mesaj aktarımı olarak da tanımlanabilmektedir. İnsanlar iletişimi kendilerini anlayabilmek, başkalarına anlatabilmek, başkalarını tanımak ve etkilemek amacıyla kullanırlar. İletişimin amacı ender anlamda bilginin taşınmasıdır. İletişimin birden çok amacı vardır. Bu amaçlar şunlardır:
Bilginin taşınması ve belirsizliği giderilmesi
İnsanların duygularını, düşüncelerini ve isteklerini karşısındakilere aktarması
Toplumsal güvenin sağlanması
Toplumsal rol ve sorumlulukların yerine getirilmesi
insanın kendisini ve başkalarını taşımasına yardım etmesi
Alıcıda bir etki yaratması
Alıcıda bir davranış değişikliği yaratması
Cevap: B

9) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin süreç olma özelliğine işaret eder?

A) Mesaj gönderimi
B) Kodlama
C) Kod açma
D) Etkileşim

Açıklama: İletişim, iletişime katılan kişilerin toplumsal, kültürel koşullarının yanı sıra kişilik özelliklerini de yansıtır. Bir başka deyişle iletişim; algılama, öğrenme, dürtü, duygu, eğilim, inanç ve değer gibi insanın davranışını belirleyen unsurlardan ayrı düşünülemez. Bu nedenle iletişim, belli bir başlangıcı ve sonu bulunmayan, dinamik ve çeşitli unsurlarla etkileşim içinde olan karmaşık bir dizi süreçlerin bileşkesi ve bütünü olarak ortaya çıkmaktadır. İletişimi kuranlar arasında etkileşiminin nerede başlayıp nerede bittiğini belirlemek son derece zor olduğundan, iletişim sürecinde belli ve kesin bir başlangıç ve sondan söz edebilmemiz de oldukça zordur.
Cevap: D

10) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki öğelerden biri değildir?

A) Alıcı
B) Kaynak
C) Mesaj
D) Seçici algı

Açıklama: iletişim sürecindeki öğeler şunlardır:
Kaynak: Başkası ile paylaşacak birfikre sahip olan birey, grup ya da kurum
Mesaj: İletişime esas olan haber, bilgi, hareket, jest, mimik, ses, ışık, resim, yazı, işaret vb. semboller
Kanal: Mesajın alıcıya iletilmesini sağlayan araç ve yöntemler
Alıcı: Kaynaktan gelen mesajın iletici araç ve yöntemleri takip ederek ulaştığı kişi
Geribildirim: Kaynaktan gelen mesaja alıcının gösterdiği tepkinin tekrar kaynağa ulaşma süreci
Cevap: D

11) Bilginin, düşüncenin ve duygunun iletime uygun hazır bir mesaj biçimine dönüştürülmesine ne ad verilir?

A) Kanal               B) Alıcı                C)Kodlama           D) Kod açma

Açıklama: Bilginin, düşüncenin ve duygunun iletime uygun hazır bir mesaj biçimine dönüştürülmesine kodlama denir. Kaynağın aklından geçirdiği ya da oluşturduğu düşünceler, alıcıların anlayabileceği sembollerle kodlanarak mesaja dönüştürülür. Bir kaynağın bir mesajı kodlaması, aynı zamanda onun deneyim ve yaşantılarının da bir yansımasıdır. Kodlama, mesajın gönderileceği ortamın yani yüz yüze, telefon, telsiz gibi araçların kullanılmasına bağlı olarak farklılaşır.
Cevap: C

12) Alıcının sağlıklı kod açımı yapabilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangisi temel belirleyicidir?

A)  Mesajın uzun veya kısa olması
B)  Kaynağın ve alıcının referans çerçeveleri
C)  Gürültünün azlığı
D)  Kanalın türü

Açıklama: Kaynakla alıcının referans çerçevelerinin kesişme alanı ne kadar geniş ve ne kadar çok ortak bilgi birikimi içeriyorsa iletişimin gelişme boyutları da o denli geniş olacak, kaynak ile alıcının anlaşma olasılıkları o oranda artacaktır. Örneğin, aynı meslekten kişilerin benzer bilgi ve deneyimlere sahip olmaları nedeniyle, konuşacakları konular hem daha fazla olur hem de birbirlerini çok daha iyi anlarlar. Cevap: B

13) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin işleyişini bozan öğelerdendir?

A) Gürültü
B) İleri besleme
C) Geri besleme
D) Kodlama

Açıklama: İletişimi bozan unsur olarak tanımlanan gürültü, çok değişik şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin, iki kişinin konuşması sırasında radyodan gelen müzik bile gereğinde gürültü olarak algılanabilir. Genel anlamda bakıldığında, içinde gizli de olsa hata payı taşımayan hiç bir iletişim sistemi yoktur. Her türlü elektronik sinyal, yazılan ya da konuşulan sözcükler mutlaka içlerinde amaçlanan anlama şu ya da bu ölçüde de olsa belli bir engel oluşturabilir.
Cevap: A

14) Etkili iletişim kurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A)  İnsanların sıralarını beklememeleri
B)  İnsanların birbirine açık fikirli yaklaşmaları
C)  İnsanların ortak amaca değil bireysel amaca yönelmeleri
D)  İnsanlarla bağlantı kurmamaları

Açıklama: Etkili iletişimin gerçekleşebilmesi için öncelikle;
İnsanların sıralarını beklemeleri,
İnsanların birbiriyle bağlantı kurmalar,
İnsanların birbirine açık fikirli yaklaşmaları,
insanların ortak bir amaç çevresinde toplanmaları gerekmektedir.
Cevap: B

15) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde etkinliği artırmanın yollarından biri değildir?

A) Kullanılan kanalın yeniliği
B) Kaynağın inanılır bulunması
C) Mesajın alıcının dikkatini çekecek şekilde düzenlenmesi
D) Mesajın dili

Açıklama: iletişimde etkinliği sağlamanın koşulları şunlardır:
Kaynağın inanılır bulunması iletişimin etkisini artırır.
Kaynak, alıcının kendisini nasıl gördüğünü iyi değerlendirmelidir.
Mesaj, alıcının dikkatini çekecek şekilde düzenlenmelidir.
Mesajların kodlanmasında kullanılan simgelerin, mesajı gönderen kaynak kadar mesajı alacak, algılayacak ve açımlayacak alıcı tarafından da bilinen simgeler olması gerekir.
Mesaj, insanların bireysel ihtiyaçlarına seslenmeli, bu ihtiyaçların farkına vardırmalı ve onları giderme isteği yaratarak bu doğrultuda davranışa geçmeye motive edici olmalıdır.
Mesajın etkili olabilmesi için, alıcının temel değerlerini, tutumlarını ve inançlarını bilmek ve bunları mesajın kodlanması sırasında dikkate almak gerekir.
Mesajın dili anlaşılır, içeriği açık ve seçik olmalıdır.
Mesajın alıcıya ulaşabilmesi için en uygun iletişim aracı seçilmelidir.
Alıcıya aynı anda ne kadar çok iletişim aracı ile ulaşılırsa, örneğin, mesajın sözel olarak iletilmesi ile
yetinmeyip, bunun yazılı olarak da iletilmesi durumunda iletişim de o derece etkili olur.
Alıcının, iletişime katılma isteğinin derecesi, iletişimin etkinliğini yükseltmekte ya da azalmaktadır.

Cevap: A

16) Kendini ifade etme sürecine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulama değildir?

A)  Verilecek mesaj sayısının mümkün olduğunca fazla sayıda olması sağlamak
B)  Dinleyicinin ilgisini çekecek bir konuda konuşmak
C)  Dinleyicinin kim olduğuna ve özelliklerine göre davranmak
D)  Kendine ilişkin olarak ifade edilecek duygu ve düşüncelerden emin olmak

Açıklama: İletişimin amacı kendini, kendi bildiklerini, düşündüklerini veya kendi hissettiklerini anlatmak olduğunda mesajın hazırlanması ve iletilmesi farklı bir özellik kazanır. Kişinin kendini değerlendirmesi ve kendini karşısındakine doğru anlatmak için özel bir çaba göstermesi gerekir. İfade etmeye başlamadan önce kişinin kendini tanımaya çalışması gerekir. Dinleyicinin özelliklerini de dikkate alarak benlik tanımının yapılması çok yararlı olacaktır. Kendini tanıma veya tanımlama yöntemi olarak kişinin kendine sorular sorması veya bir yakınının kendisi hakkındaki gözlem ve görüşlerini alması mümkündür.
Kendini ifade etme sürecinde, dinleyicinin kim olduğuna ve özelliklerine göre, kişinin doğru benliğini seçmesi veya belirlemesi oldukça önemlidir. Bunun için dinleyici ile geçmiş yaşantılar, dinleyiciye ilişkin tutumlar ve dinleyicinin kimliğine (benliğine) ilişkin bilgilere ulaşılması yararlı olur.
Kendine ilişkin olarak ifade edilecek duygu ve düşüncelerden emin olmak gerekir. Kendi davranışlarını ve duygularını gözlemek veya fikirleri sorgulamak yöntemlerine başvurulabilir.
Bir anlatım planı belirlenmelidir. Anlatılmak istenen ve istenmeyen konu başlıkları belirlenmeli, anlatılmak istenenler bir anlatım planı içinde düzenlenmelidir. Konunun sınırlarının doğru çizilmesi dinleyicinin anlamasını kolaylaştıracaktır. Doğal olarak dinleyicinin ilgisini çeken bir konu seçilmeli veya dinleyicinin ilgisini çekecek bir sunum yapılmalıdır. Dinleyicide peşin yargı ve tepkilere yol açacak konulardan kesinlikle kaçınılmalıdır.
Mümkünse birçok konu değil, birtek konu yeteri kadar ayrıntılı olarak sunulmalıdır. Konu örnekler, ortak yaşantılar (gerçekler) gibi kanıtlarla desteklenmelidir.
Cevap: A

17) İnsanların iletişim kurma şekillerinin diğer canlılardan üstün oluşu, kavramları sembolize edebilmesinden kaynaklanır. Buna göre hangisi insanlara özgü iletişim kurma yetilerinden biri değildir?

A) Olay ve olgular hakkında fikir geliştirip aktarma
B) Düşünce ve bilgi aktarımı
C) Duygularını belirtme
D) Nesnel varlığı olmayan duygu ve düşünceler hakkında iletişim kurma

Açıklama: Canlılar içinde yalnız insan simge yaratma özelliğine sahiptir. Bu özelliği ile başkalarına yalnız duygularını belirtme değil, düşünce ve bilgilerini de biriktirip aktarma olanağına sahiptir. Böylece, çevresinde bulunamayan nesneler, olay ve olgular ya da nesnel varlığı olmayan duygu ve düşünceler hakkında ileti alışverişinde bulunabildiği gibi, geçmişte olmuş bitmişler ya da gelecekte olabilecekler konusunda da iletişimi gerçekleştirebilir. Ayrıca, yine bu özelliği sayesinde iletilerini değişik mekânlara ulaştırabilir. Bu nedenle insan iletişimi, anlamlarında uzlaşılmış simgeler aracılığı ile bilgilerin, düşüncelerin, duyguların biriktirilip aktarılmasının ve alışverişinin hem ortak hem de değişik zaman ve mekân boyutlarında gerçekleştirilmesidir.
Cevap: C

18) Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden değildir?

A)  Kullanılan kanallara ve araçlara göre iletişim
B)  Zaman ve mekân boyutlarıyla iletişimi
C)  Kullanılan kodlara göre iletişim
D)  Kişinin özelliklerine göre iletişim

Açıklama: İletişim türleri şunlardır:
Toplumsal ilişkiler sistemi açısından iletişim: Kişilerarası, grup içi, örgütsel ve toplumsal iletişim
Grup ilişkilerinin yapısına göre iletişim: Biçimsel olmayan yatay ve biçimsel dikey iletişim
Kullanılan kanallara ve araçlara göre iletişim: Görsel, görsel ve işitsel, dokunma ile iletişim, telekomünikasyon ve kitle iletişimi
Kullanılan kodlara göre iletişim: Sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim
Zaman ve mekân boyutuna göre iletişim: Yüz yüze ve uzaktan iletişim
Örgüt ve kurum açısından iletişim: Dikey ve yatay iletişim, fısıltı gazetesi
Cevap: D

19) Aşağıdakilerden hangisi kullanılan kanallara ve araçlara göre iletişim türlerinden biri değildir?

A) Kitle iletişimi
B) Görsel ve işitsel iletişim
C) Örgütsel iletişim
D) Dokunma ile iletişim

Açıklama:
Cevap: C

20) Aşağıdakilerden hangisi kullanılan koda göre iletişim türlerinden biri değildir?

A) Yazılı iletişim
B) Görsel iletişim
C) Sözlü iletişim
D) Sözsüz iletişim

Açıklama:
Cevap: B

21) İnsanların yüz yüze kurdukları iletişim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişilerarası iletişim
B) Yazılı iletişim
C) Grup içi iletişim
D) Toplumsal iletişim

Açıklama: Özellikle, sosyal iletişim ve sosyal etkileşim terimleriyle kişilerarası iletişim teriminin bazen eş anlamlı, bazen de farklı anlamlarda kullanıldığı görülmektedir. Kaynak ve göndericinin insan olduğu iletişim biçimi olarak tanımlanan sosyal iletişimde gönderici ve alıcı arasında zaman ve mekân birliği bulunması şartı aranmaz. Gönderici ve alıcı arasında zaman ve mekân birliğinin bulunması durumunda ise, bu iletişim şekline sosyal etkileşim adı verilir. Sosyal etkileşim olarak adlandırılan davranış şekline, kişilerarası iletişim adı da verilmektedir. Kişilerarası iletişim, insanların yüz yüze kurdukları bir iletişim biçimi olduğu için sözlü ve sözsüz iletişim biçimleri aracılığıyla gerçekleşir.

Cevap: A

22) Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin özelliklerinden biri değildir?

A)  Duygu ve coşkuları yeterli biçimde dile getirme
B)  Yazınsal içerik hakkında bilgi verme
C)  İletişim yokluğunu olanaksız kılma
D)  Güvenilir iletiler sağlama

Açıklama: Sözlü ve yazılı dil, iletişimde kullandığımız kodlardır. Ancak, iletişim kavramının içine sadece, konuşma yazma gibi sözlü iletişim teknikleri değil, sözsüz iletişim teknikleri de girmektedir, iletişimimizin temel bir yönünü de sözsüz iletişim oluşturur. İleri doğru uzatılmış, yukarı dönük bir avuç, çatılmış kaşlar, kısık gözler, konuşurken araya konan mesafe, yakaya takılan karanfil, yüz ifadeleri, mimikler, yani kısaca beden dili sözsüz iletişimde kullanılır. Özellikle yüz yüze ilişkilerimizde beden dilinin çok önemli rolü vardır. Sözsüz iletişimin özellikleri şunlardır:
İletişim yokluğunu olanaksız kılar.
Duygu ve coşkuları yeterli biçimde dile getirir.
Sözel içerik hakkında bilgi verir.
Güvenilir iletiler sağlar.
Cevap: B

23) Beden dili aşağıdakilerden hangisinde oldukça önemlidir?

A) Kişilerarası iletişim
B) Sözlü iletişim
C) Sözsüz iletişim
D) Yazılı iletişim

Açıklama:
Cevap: C

24) Toplumsal ilişkilerde bilgilerin biriktirilmesini ve güvenilir olarak iletilmesini sağlama gibi özellikleriyle diğerlerinden ayrılan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazılı iletişim
B) Kitle iletişimi
C) Bireylerarası iletişim
D) Sözlü iletişim

Açıklama: Sözlü iletişim en ekili iletişim biçimi olmasına karşın yazılı iletişimde kalıcı olması nedeniyle önemlidir. Yazılı iletişim kültürü, gelişmiş toplumların en belirgin özellikleri arasında yer alır. Diğer yandan kurumsal yani iş ilişkilerinde resmi iletişimde sözlü iletişimi çoğu kez yazılı iletişimle destekleme ya da sözlü yerine yazılı iletişim kurma zorunluluğu vardır. İletişim etkisinin güçlü bir şekilde gerçekleşmesi açısından sözün yazıyla desteklenmesi gerekir.
Cevap: A

25) Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimi oluşturan yapı taşlarından biri değildir?

A) Yazma
B) Konuşma
C) Düşünme
D) Okuma

Açıklama: Sözlü iletişimde 4 temel yapıtaşı vardır. Bunlar; dinleme, konuşma, okuma ve yazmadır.
Cevap: C

İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümlü Sorular

Açıklamalı Sorular 69

21 Aralık Sınav Soru ve Cevapları Yayınlandı