in

Açıklamalı Sorular 55

1) Basıncı düşük bir akışkanı belli bir rezervuardan veya direkt su şebekesinden alarak kullanım yerlerine basınçlı bir şekilde ileten ve işletimini kullanım şartlarına göre tamamen otomatik olarak gerçekleştiren pompa sistemlerine ne denir?

A) Hidrofor sistemleri     B) Kompresörler      C) Otoklavlar      D) Boyler kazanları

 Açıklama: Hidrofor sistemleri, basıncı düşük bir akışkanı belli bir rezervuardan veya direkt su şebekesinden alarak kullanım yerlerine basınçlı bir şekilde ileten ve işletimini kullanım şartlarına göre tamamen otomatik olarak gerçekleştiren pompa sistemleridir. Hidroforlu pompalar kullanılmazlarsa, su her kullanıldığında, basıncı karşılamak için pompaların sürekli olarak çalışmaları gerekeceğinden motorlar yanar. Hidrofor sistemlerinde ise motor suyu belli bir basınca kadar hidroforun içine basar. Su kullanıldıkça basınç belli birdeğere düşene kadar ise motor çalışmaz. 
Cevap: A

2) Basınçlı kapların periyodik kontrol formlarında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?

A)İmalatçı firmanın bilgileri
B)Kontrolün yapılmasını isteyen kuruluşun unvanı
C)Periyodik kontrolün yapıldığı tarih
D) Raporun düzenlendiği tarih

Açıklama: Basınçlı kapların periyodik kontrollerinde imalatçı firmanın bilgileri gerekli değildir. İmalatçı firma, ekipmanla ilgili kullanma, bakım ve onarım gibi bilgileri ekipmanla birlikte alıcıya vermek zorundadır. Bu bilgiler gerektiğinde periyodik kontrollerde kullanılır. 
Cevap: A

3) Aşağıdaki testtekniklerinden hangisi basınçlı kaplara uygulanmaz?

A)Hidrolik testi      B) Rezonans testi       C)Radyografi testi       D) Ultrasoniktest

Açıklama: Basınçlı kaplarda test teknikleri şunlardır:

Zorlayıcı testler (deformatif): Basınçlı kap üzerinde bulunan her noktanın belirli bir kuvvetle zorlanmasıdır.
Zorlayıcı olmayan testler (non-deformatif): Basınçlı kabın hassas yerlerinin özel yöntemlerle incelenmesidir. Basınçlı kaba zorlayıcı test tekniklerinin uygulanmasında sakınca görülmesi halinde uygulanırlar.
Zorlayıcı test teknikleri:
Hidrolik test: Basınçlı kabın tamamı veya bir kısmının uygun şartlarda bir sıvı ile doldurulup basınçlandırılması, izlenmesi ve boşaltılarak sonuçlarının irdelenmesi tekniğidir.
Pnömatik test: Basınçlı kabın tamamı veya bir kısmının uygun şartlarda bir gaz ile doldurulup sıkıştırılması, izlenmesi ve boşaltılarak sonuçlarının irdelenmesi tekniğidir.
Zorlayıcı olmayan test teknikleri:
Gözle muayene testi
Sıvı sızdırma (penetrasyon) testi
Manyetik partikül testi
Radyografik test (gamma ve x-ray)
Ultrasoniktest
Cevap: B

4) Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kaplara uygulanan zorlayıcı testlerden biridir?

A)Hidrolik testi
B) Penetrasyon testi
C) Manyetik partikül testi
D) Ultrasonik test

Açıklama: 
Cevap: A

5) Aşağıdakilerden hangisi buhar kazanlarının hidrostatik testlerinde yapılacak işlemlerden değildir?

A)Kazan 30 °C su ile doldurulmalıdır.
B)Kazanın bütün giriş ve çıkışları kapatılıp gerektiğinde flanşlarla körlenmelidir.
C)Gerekli her türlü sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmalıdır.
D)Kalibre edilmiş manometre kazanın uygun yerine monte edilmelidir.

Açıklama: Buhar kazanlarının hidrostatik testlerinde yapılacak işlemlerşunlardır:
Gerekli hertürlü sağlık ve güvenliktedbirleri alınmalıdır.
Kazanın bütün giriş ve çıkışları kapatılıp gerektiğinde flanşlarla körlenmelidir.
Kalibre edilmiş manometre kazanın uygun yerine monte edilmelidir.
Kazan 20 °C su ile doldurulmalıdır.
Su cenderesi gibi test aletlerinden faydalanılarak kazan en yüksek işletme basıncının 1,5 katı basınca hidrostatik olarak çıkarılmalıdır.
Kazanın su depolama kapasitesine bağlı olarak yeterli bir süre (2-12 saat) bekletilmelidir.
Basınç düşmesi olup olmadığı gözlenmelidir.
Basınç düşmesi tespit edilmesi halinde buna sebep olabilecek kaçak, sızıntı, terleme ve deformasyon olup olmadığı gözle ve ölçümleme ile dikkatlice kontrol ve tespit edilmelidir.
Basınç düşmesi ve diğer uygunsuzlukların bulunmadığı durumda kazan boşaltılarak işletme için gerekli hazırlıklar tamamlamalıdır.
Test raporlarına geçirmek için gerekli değerler kayda alınarak hazırlanmalıdır.
Cevap: A

6) Aşağıdakilerden hangisi basınç düşürme cihazlarından değildir?

A) Emniyet valfleri
B) Patlama diskleri
C) Bel verme çubukları
D) Basınç şalterleri

Açıklama: Basınç düşürme cihazları, izin verilen limit aşıldığında devreye girerek basıncı tamamen veya limit içinde kalacak şekilde düşüren cihazlardır. Bunlara örnek olarak; emniyet valfleri, patlama diskleri, bel verme çubukları ve kontrollü basınç düşürme sistemleri verilebilir.
Cevap: D

7) Kazanların periyodik kontrolleri kaç ayda bir yapılmalıdır?

A) 3        B)6         C) 12      D) 18

Açıklama:
Cevap: C

8) Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok kaç katı ile yapılmalıdır?

A) 1             B) 1,1          C) 1,25           D) 1,5

Açıklama:
Cevap: D

9) Aşağıdakilerden hangisi kazan dairelerinin en belirgin özelliğidir?

A)Sıcak olması
B) Sürekli havalandırılması
C) Aydınlık olması
D) Kuru olması

Açıklama:
Cevap: B

10) İş sağlığı ve güvenliği açısından kazan dairelerinin nerede olması gerekir?

A) Yangına ve patlamalara karşı ayrı bir bölmede veya binada
B) İşyerlerinin en üst katında
C) İşyerlerinin bodrum katında
D) Çalışma yapılan katta

Açıklama: 
Cevap: A

11) Kazan daireleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A)Kazan dairelerinin dışarı açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır.
B)Kazan dairesi drenaj sistemi ile donatılacaktır.
C)Kazan daireleri sürekli havalandırılacaktır.
D)Kazan dairelerinin tavanı gerektiğinde kazan üzerinde çalışmayı kolaylaştıracak yükseklikte olacaktır

Açıklama:
Cevap: A

12) Basınçlı kapların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının kaç katı ile yapılmalıdır?

A) 1,1            B) 1,25           C) 1,5        D) 2

Açıklama: 
Cevap: C

13) Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

A)Maksimum izin verilebilen basıncı 0,5 bar’dan küçük olan basınçlı ekipmanları
B)Maksimum izin verilebilen basıncı 1 bar’dan büyük olan basınçlı ekipmanları
C)Maksimum izin verilebilen basıncı 2 bar’dan büyük olan basınçlı ekipmanları
D)Maksimum izin verilebilen basıncı 5 bar’dan büyük olan basınçlı ekipmanları

Açıklama: 22.01.2007 tarih ve 26411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’nin 2. maddesine göre; bu Yönetmelik; maksimum izin verilebilen basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanları kapsar.
Cevap: A

14) Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisi kapsamaz?

A) Yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bar’dan daha yüksek olan ancak azami çalışma basıncı 30 bar’ı geçmeyen kapları
B) Asgari çalışma sıcaklığı -50 °C’den düşük; azami çalışma sıcaklığı ise çelik için 300 °C’den, alüminyum veya alüminyum alaşımlı kaplar için 100 °C’den fazla olmayan kapları
C) Basınç altında kabın direncine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar, alaşımsız çelikten veya
alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyum alaşımından yapılmış olan kapları
D) Radyoaktif yayılıma neden olabilecek nükleer amaçlar için kullanılmak üzere tasarımlanmış kapları

Açıklama: 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği’nin 2. maddesine göre; bu Yönetmelik; yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bar’dan daha yüksek olan ancak azami çalışma basıncı 30 bar’ı geçmeyen, içine hava veya azot gazı konulmak üzere seri olarak üretilen ve ateşe maruz kalmayan, kaynaklı basit basınçlı kapları kapsar. Bu Yönetmelik ayrıca;
Basınç altında kabın direncine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar, alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyum alaşımından yapılmış olan,
Kap ya dışa doğru bombeleşerek kapatılmış, dairesel kesitli ve/veya düz uçları silindirik olan kısımla aynı eksen etrafında dönen veya iki bombeli ucu aynı eksen etrafında dönen bir silindirik bölümden oluşan,
Kabın azami çalışma basıncı 30 bar’dan fazla ve bu basınç ile kabın kapasitesi (PS ile V’nin çarpımı) 10.000 bar x litreden fazla olmayan,
Asgari çalışma sıcaklığı -50 °C’den düşük; azami çalışma sıcaklığı ise çelik için 300 °C’den, alüminyum veya alüminyum alaşımlı kaplar için 100 °C’den fazla olmayan kapları kapsar.
Bu Yönetmelik, arıza durumunda radyoaktif yayılıma neden olabilecek nükleer amaçlar için kullanılmak üzere tasarımlanmış basınçlı kapları, gemi ve uçakların içine ve dışına yerleştirilen veya bunların çalıştırılması için tasarımlanan basınçlı kapları ve yangın söndürücüleri kapsamaz.
Cevap: D

15) Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği’ne göre basınç altında kabın direncine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar hangi çeşit malzemelerden yapılmış olmalıdır?

A)Alaşımlı çelik malzemelerden
B)Alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyum alaşımdan
C)Kromlu ve vanadyumlu malzemelerden
D)Paslanmaz çelikten ya da alaşımlarından

Açıklama:
Cevap: B

16) Basınçlı kapların imalatı sonrasında yapılacak basınç testleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A)İmalat sonrası basınç testi uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.
B)İşletme basıncının 1,5 katına eşit bir basınçta hidrostatik test uygulanır.
C)Tasarım basıncının 1,5 katına eşit bir basınçta hidrostatik ya da pnömatik test uygulanır.
D)Tasarım basıncının 1,25 katı ile tahribatsız muayene metotları uygulanır

Açıklama: Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre; onaylanmış kuruluş kapların tasarım ve üretim programlarına göre üretilip üretilmediğini kontrol eder; partideki her bir kabın sağlamlığının kontrolü amacıyla kabın tasarım basıncının 1,5 katına eşit bir Ph basıncında bir hidrostatik ya da pnömatik test uygular.
Cevap: C

17) Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği’ne göre; yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bar’dan daha yüksek olan ancak azami çalışma basıncı 30 bar’ı geçmeyen, içine hava veya azot gazı konulmak üzere seri olarak üretilen ve ateşe maruz kalmayan, kaynaklı basit basınçlı kapların silindirik bölümün ve uçların gerçek et kalınlığı, çelik kaplarda ve alüminyum veya alaşımlı alüminyum kaplarda sırası ile kaçar mm’den az olmamalıdır?

A) 1 – 1      B) 1 – 2       C)2 – 2       D)2 – 3

Açıklama: Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; silindirik bölümün ve uçların gerçek et kalınlığı, çelik kaplarda 2 mm’den, alüminyum veya alaşımlı alüminyum kaplarda, 3 mm’den az olmamalıdır.
Cevap: D

18) Basınçlı kapların imalatçı ya da ithalatçıları tarafından kullanıcılara verilmesi gerekli talimatlarda aşağıdakilerden hangi bilgilerin bulunması gerekli değildir?

A)Tehlikelerin renk kotları
B)Kabın öngörülen kullanım amacı
C)Kabın emniyeti için bakım şartları
D)Kabın emniyeti için montaj şartları

Açıklama: Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği’nin Ek-H’sine göre; talimatlarda aşağıda belirtilen bilgiler yer almalıdır:
Azami çalışma basıncı bar cinsinden 
Azami çalışma sıcaklığı °C cinsinden
Asgari çalışma sıcaklığı °C cinsinden
Kabın kapasitesi litre cinsinden
İmalatçının ismi ya da markası
Kabın tipi
CE uygunluk işaretinin vurulduğu yılın son iki rakamı
Kabın öngörülen kullanım amacı
Kabın emniyeti için bakım ve montaj şartları
Bu bilgiler, Türkçe olarak veya kabın gönderileceği ülkenin dilinde yazılmalıdır.
Cevap: A

19) Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmeliğe göre; basınçlı kap tanımı için aşağıdakilerden hangisi/hangileri uygundur?

I-İçerisindeki gaz, buhar veya sıvı akışkanlarını 0,5 bar’dan daha fazla basınca maruz kalarak muhafaza eden sabit ya da hareketli kaplar
II-0,5 bar’dan daha fazla etkili basınç uygulayan gaz, buhar veya sıvı akışkanları üzerine tasarlanan ya da geliştirilen sabit ya da hareketli kap veya depolar
III-İçerisindeki gaz, buhar veya sıvı akışkanlarını 5 bar’dan daha fazla basınca maruz kalarak muhafaza eden sabit ya da hareketli kaplar
IV-5 bar’dan daha fazla etkili basınç uygulayan gaz, buhar veya sıvı akışkanları üzerine tasarlanan ya da geliştirilen sabit ya da hareketli kap veya depolar

A) Yalnız l        B) yalnız IV          C) I ,II        D) III, IV

Açıklama: 10.11.2000 tarih ve 24226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmeliğin 2. maddesine göre; bu Yönetmelik; amacı doğrultusunda içerisindeki gaz, buhar veya sıvı akışkanlarını 0,5 bar’dan daha fazla basınca maruz kalarak muhafaza eden sabit ya da hareketli kapları kapsar. Aynı yönetmeliğin 4. maddesine göre ise; basınçlı kap, 0,5 bar’dan daha fazla etkili basınç uygulayan – gaz, buhar veya sıvı akışkanları üzerine tasarlanan ya da geliştirilen sabit yada hareketli kabı veya depoyu ifade eder.
Cevap:  C

20) Basınçlı kap, iç basıncı…. bar’dan büyük olan kap ve ekipmanlara denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 0,5        B)  1       C) 1,5      D) 2

Açıklama: 
Cevap: A

21)
I-Tamamen veya kısmen kapatılmış sınırlı bir hacim
II-Kısıtlı giriş ve çıkışlar
III-Sınırlı miktarda hava
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kapalı ortamların özelliklerindendir?

A) Yalnız l       B) l,ll       C) II, III      D) I, II, III

Açıklama: Kapalı ortamlar, tamamen veya kısmen kapatılmış sınırlı hacimleri olan ve içerlerinde sınırlı miktarda hava bulunan ortamlardır. Bu ortamlar, çalışma yeri olarak tasarlanmamış olup giriş ve çıkışları kısıtlı hale getirilmiştir.
Cevap: D

22) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kapalı alanlarda çalışmalarda karşılaşılabilecektehlikelerdendir?

I-Yanıcı ve zehirli atmosfer oluşumu
II-Yutulma
III-Düz olmayan veya ıslak zeminler

A) Yalnız l       B) l,ll      C) ll,lll     D) I, II, III

Açıklama: Kapalı alanlardaki potansiyel tehlikeler şunlardır:
Atmosferik tehlikeler: Oksijen yetersizliği, yanıcı ve zehirli atmosfer oluşumu
Fiziksel ve mekanik tehlikeler: Yüksek sıcaklık, nem, gürültü, titreşim, enerji kaynakları, hareketli makine parçaları, düz olmayan veya ıslak zeminler vb.
Yutulma tehlikeleri: Ezilmiş taş, hububat, un veya talaş gibi gevşek malzeme depolanan silolarda, malzemelerin çalışanların ağırlığıyla çökmesi
Korozif tehlikeler: Asit, solvent ve temizlik malzemesi gibi korozif kimyasalların deriyi, mukozayı veya gözleri tahriş etmesi, solunum sistemi ve sindirim sistemine zarar vermesi
Biyolojik tehlikeler: Küf ve spor gibi solunum sistemini tahriş edebilen biyolojik maddelerin, atık iyileştirme ve arıtma işlemlerinde karşılaşılan bakteri ve virüslerin, kuş ve hayvan dışkılarının sağlığa zarar vermesiÇalışma anındaki tehlikeler: Kaynak, kumlama, basınçlı su ile yıkama ve temizleme, kaplama, boyama gibi işlerin yapılması ile elektrikli aletlerin kullanımı

Diğer tehlikeler: Dar görüş alanı, yetersiz aydınlatma, emniyetsiz basamaklar, kemirgenler vb.
Cevap: D

23) Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda çalışmalarda alınacak genel korunma önlemlerinden değildir?

A) Yer altı işlerinde, delme ve kazma sırasında çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak yeterli ve uygun havalandırma tesisatı yapılmalıdır.
B) Kapalı alanlarda asla yalnız çalışılmamalı, mutlaka ikinci bir kişi kapalı alan dışında yardımcı olarak bulunmalıdır.
C) Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği yeraltı işlerinde açık alevli lambalar kullanılmalıdır.
D) Tehlikeli maddelerin taşındığı boru ve kanalların onarım işleriyle görevlendirilen işçilere, taşınan maddelerin özelliklerine uygun kişisel korunma donanımları verilmelidir.

Açıklama: Kapalı alanlarda çalışmalarda alınacak genel korunma önlemleri şunlardır:

Kapalı alanlarda asla yalnız çalışılmamalı ve mutlaka ikinci bir kişi kapalı alan dışında yardımcı olarak bulunmalıdır.
Kuyu veya diğer yeraltı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde zararlı, zehirleyici, boğucu veya parlayıcı gaz veya sıvıların tehlikeli bir şekilde birikebileceği göz önünde bulundurularak gerekli ve yeterli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Bu gibi yerlerde, tecrübeli ve usta işçiler çalıştırılmalı, bunlara uygun kişisel koruyucu donanım verilmeli ve tecrübeli bir veya birden fazla gözlemci görevlendirilmelidir.
Tehlikeli maddelerin taşındığı boru ve kanalların onarım işleriyle görevlendirilen işçilere, taşınan maddelerin özelliklerine uygun kişisel korunma donanımları verilmelidir.
Kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerde çalıştırılacak işçilere güvenlik kemeri ve sinyal ipleri gibi
uygun koruyucu donanımlar verilmelidir. Gerekli durumlarda, bu gibi çalışma yerlerine temiz hava
sağlanmalıdır.
Ortamda oksijenin olmama ihtimali yüksek olduğu için temiz hava beslemeli maskeler kullanılmalıdır.
Bu maskelere temiz hava, dalgıçlarda olduğu gibi tüple veya temiz hava pompasıyla sağlanmalıdır.
Yeraltı işlerinde, delme ve kazma sırasında çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak yeterli ve uygun havalandırma tesisatı yapılmalıdır.
Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği yeraltı işlerinde açık alevli lamba veya cihazlar kullanılmamalıdır.
Çalışanlar; pis su, gaz ve dumanların bulunduğu depolara ancak deponun iyice havalandırılıp temizlendiğine emin olunduktan sonra sokulmalı ve çalıştığı süre boyunca depo havası denetim altında bulundurulmalıdır.
Tehlikeli gaz, buhar veya sislerin meydana gelebileceği tank veya depolar içinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde, işçilere maskeler, solunum cihazları ile emniyet kemerleri gibi uygun kişisel korunma donanımı verilmeli ve iş süresince tank veya depo ağzında birgözlemci bulundurulmalıdır.
Onarılacak depo veya tanklar, başka depo veya tanklarla bağlantılı olduğunda, bağlantı borularının
vanaları güvenli bir şekilde kapatılmalı veya bu borular sökülerek bağlantı ağızları, körtapa veya kapaklarla kapatılmalıdır.
Gömlekli veya çift cidarlı veya kapalı kaplarda ısı veya kaynak işleri yapılmadan önce bunlar iyice havalandırmalı ve kaynak işlerinin yapıldığı sürece hiçbir şekilde oksijen verilmemelidir.
Kazı işlerinin yapılacağı yerlerde, elektrik kabloları, gaz boruları, suyolları, kanalizasyon ve benzeri tesisatın bulunup bulunmadığı önceden araştırılmalı ve duruma göre gereken önlemler alınmalıdır.
Kazı sırasında, zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı hallerde, çalışanlar derhal oradan uzaklaştırılmalı, gaz çıkışı önlenmeli ve biriken gaz boşaltılmadıkça kazı işlerine başlanmamalıdır.
Patlayıcı maddelerin kullanıldığı veya serbest silisin bulunduğu yerlerde, kazı toprağı ıslatılmalıdır.
Kaya kazılmasını gerektiren yer altı işlerinde, sulu delici makineler kullanılmalı veya tozların çalışanların sağlığına zarar vermemesi için gerekli diğer önlemler alınmalıdır.
Elektrikle aydınlatılmış yer altı işyerlerinde, akımın kesilmesi halinde işçilerin tahliye edilmelerini sağlamak ve ancak bu sürede kullanılmak üzere madenci lambaları veya fenerleri ya da benzeri uygun aydınlatma araçları bulundurulmalıdır.
Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği veya depolandığı binalarda inşaat, bakım ve onarım işlerine başlanmadan önce, aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
İş kısmen veya tamamen durdurulmalıdır.
O mahalde bulunan bütün parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle bunların bileşimlerine giren diğer maddeler, tehlikeli bölgenin dışına çıkarılmalıdır.
Onarılacak kısım, bütün parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin artıklarından ve bulaşıklarından tamamen temizlenmelidir.
İnşaat, bakım ve onarım, teknik, yetkili ve sorumlu bir elemanın devamlı nezareti ile sağlanmalıdır.
Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı özellikteki çeşitli kimyasal maddelerin ortam havasında bulunan miktarları, belli ve gerekli zaman aralıkları içinde ölçülerek bu miktarların, kimyasal maddelerin ortam
havasında bulunmasına izin verilen ve orada çalışanların sağlığını bozmayacak olan en çok miktardan fazla olup olmadığı tespit edilmeli ve havalandırma tesisatı yeterlilik bakımından yetkili elemanlarca kontrol edilmelidir.
Parlama ve patlama tehlikesi oluşturabilen organik tozun meydana geldiği, taşındığı, aktarıldığı ve çalışıldığı yerlerde, elektrik motor ve jeneratörleri toz geçirmez etanş tipten olmalı veya devamlı olarak temiz hava beslenen yalıtılmış hücrelerde bulundurulmalıdır.
Her işyerinde düzenli aralıklarla risk değerlendirmesi yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.
Cevap: C

24) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kapalı alanlarda çalışmalarda alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerindendir?

I-Düzenli aralıklarla risk değerlendirmesi yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.
II-Gömlekli veya çift cidarlı veya kapalı kaplarda ısı veya kaynak işleri yapılmadan önce bunlar iyice havalandırmalı ve kaynak işlerinin yapıldığı sürece hiçbir şekilde oksijen verilmemelidir.
III-Kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerde çalıştırılacak işçilere güvenlik kemeri ve sinyal ipleri gibi uygun koruyucu donanımlar verilmelidir.
IV-Ortamda oksijenin olmama ihtimali yüksek olduğu için temiz hava beslemeli maskeler kullanılmalıdır.

A) Yalnız IV         B) l,ll      C) II, III, IV       D) I, II, III, IV

Açıklama:  
Cevap: D

25) Yüzeyinde hidroklorik asit veya hidrokarbonlu bileşikler bulunan iş parçaları, kaynak öncesi bu bileşiklerden arındırılmalıdır. Aksi takdirde, kaynak esnasında zehirli ……………… oluşumuna neden olurlar.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Hidrojen        B) Amin gazları      C)Fosgen        D) Fosfor oksit

Açıklama: Yüzeyinde hidroklorik asit veya hidrokarbonlu bileşikler bulunan iş parçaları, kaynak öncesi bu bileşiklerden arındırılmalıdır. Aksi takdirde, kaynak esnasında zehirli fosgen oluşumuna neden olurlar (CO+Cl, —- COCI2).

Cevap: C

İSG Soru Bankası

Açıklamalı Sorular 61

İSG Sınavı

6331 Soru Çözümü