in

Açıklamalı Sorular 61

1) Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç kaza olduğunu hesaplamak için aşağıdaki parametrelerden hangileri gereklidir?

I-   Toplam kaza sayısı
II-  1.000.000 katsayısı
III- 225.000 katsayısı
IV- Toplam çalışma saati

A) II, III                 B) I, II, III                   C) I, III, IV           D) I, II, III, IV

Açıklama: İş kazası sıklık hızı iki yöntemle hesaplanır:
1. yöntem birtakvim yılında çalışılan 1.000.000 iş saatine karşılık kaç kaza olduğunu gösterir. İş kazası sıklık hızı=Toplam kaza sayısı /Toplam çalışma saati x 1.000.000
2. yöntem tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç kaza olduğunu gösterir. İş kazası sıklık hızı=Toplam kaza sayısı/Toplam çalışma saati x 225.000
Cevap: C

2) Çalışılan her 100 saatte kaç saatin kaybedildiğini hesaplamak için aşağıdaki parametrelerden hangileri gereklidir?

I-   Toplam kayıp gün sayısı
II-  1.000.000 katsayısı
III- 225.000katsayısı
IV- Toplam çalışma saati

A) I, II                    B) I, IV       C) II, III, IV            D) I, II, III, IV

Açıklama: İş kazası ağırlık hızı iki yöntemle hesaplanır:

1. yöntem birtakvim yılında çalışılan 1.000.000 saatte kaç iş gününün iş kazası nedeniyle kaybedildiğini gösterir. İş kazası ağırlık hızı=Toplam kayıp gün sayısı /Toplam çalışma saati x 1.000.000
2. yöntem tam gün çalışılan her 100 saatte kaç saatin kaybedildiğini gösterir.
İş kazası ağırlık hızı=Toplam kayıp gün sayısı x 8/Toplam çalışma saati x 100
Cevap: B

3) Günde 8 saat çalışılan bir işyerinde prime tahakkuk edilen gün sayısı 22.500 ve iş kazası sayısı 20 ise tam gün çalışan her 100 kişi için iş kazası sıklık hızı kaç olmalıdır?

A) 5                  B) 10                          C)20                              D)25

Açıklama: İş kazası sıklık hızı =Toplam kaza sayısı /Toplam çalışma saati x 225.000 İş kazası sıklık hızı = 20/(22.500 x 8) x 225.000 = 25
Cevap: D

4) Günde 8 saat çalışılan bir işyerinde prime tahakkuk edilen gün sayısı 1.200.000 ve iş kazası sonucu toplam gün kaybı sayısı 48 ise iş kazası ağırlık hızı kaç olmalıdır?

A) 0,5                         B)5                      C)8                        D) 10

Açıklama: iş kazası ağırlık hızı=Toplam kayıp gün sayısı /Toplam çalışma saati x 1.000.000 İş kaza ağırlık hızı = 48/ (1.200.000 x 8) x 1.000.000 = 5
Cevap: B

5) İş kazası aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır?

A) 4857 sayılı İş Kanunu
B) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
C) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
D) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

Açıklama: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesine göre; iş kazası,Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
Bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.
Cevap: B

6) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olay iş kazası değildir?

A) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada
B) Emziren kadın sigortalının iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda
C) Sigortalının kendi aracıyla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında
D) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada

Açıklama:
Cevap: C

7) Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir?

A) Görevli olarak işyerine malzeme almaya giden işçinin trafik kazası geçirmesi
B) Sigortasız çalıştırılan işçinin işyerinde kaza geçirmesi
C) İşçinin işyerinde intihar etmesi
D) İşçinin gözlüğünü düşürüp kırması

Açıklama:
Cevap: D

8) Aşağıdakilerden hangisi iş kazası sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan haklardan biri değildir?

A) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
B) İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması
C) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
D) İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine destekten yoksun kalma tazminatı verilmesi

Açıklama: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 16. maddesine göre; iş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:
Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi
Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması
Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi
Cevap: D

9) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Geçici iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için ödenir.
B) Geçici iş göremezliğin ikinci gününden başlamak üzere her gün için ödenir.
C) Geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödenir.
D) Geçici iş göremezliğin beşinci gününden başlamak üzere her gün için ödenir.

Açıklama: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 18. maddesine göre; Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
Cevap: A

10) İş kazası sonucu Sosyal Güvenlik Kurumunca verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancının ne kadarıdır?

A) Yüzde yirmi beşi
B) Yüzde otuz beşi
C) Yüzde ellisi
D) Yüzde yetmişi

Açıklama: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 18. maddesine göre; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde 17. maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir.
Cevap: C

11) İş kazası sonucu Sosyal Güvenlik Kurumunca verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, ayaktan tedavilerde günlük kazancının ne kadarıdır?

A) Dörtte biri
B) Üçte biri
C) Dörtte ikisi
D) Üçte ikisi

Açıklama:
Cevap: D

12) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az yüzde kaç oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır?

A) 10                       B) 20             C) 60                           D) 70

Açıklama: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 19. maddesine göre; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.
Cevap: A

13) İş kazası sonucu sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık kazancının yüzde kaçı oranında gelir bağlanır?

A) 50                     B)70                     C) 90                        D) 100

Açıklama: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 19. maddesine göre; sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, 17. maddeye göre hesaplanan aylık kazancının % 70’i oranında gelir bağlanır.
Cevap: B

14) İş kazası sonucu sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise sürekli iş göremezlik gelir bağlama oranı yüzde kaç olarak uygulanır?

A) 70                   B) 90                          C) 100                D) 150

Açıklama: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 19. maddesine göre; sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı % 100 olarak uygulanır.

Cevap: C 

15) İş kazası sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüz kaçını kaybettiği Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılır?

A) 50                       B) 60                C)70                         D) 100

Açıklama: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 25. maddesine göre; meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiği Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malul sayılır.
Cevap: B

16) İş kazası meydana geldiğinde işverenin sorumluluğuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İş kazası, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir
hareketi sonucu meydana gelmişse, işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı sorumlu hale gelir.
B) İşverenin eylemi hukuka aykırı olmamakla birlikte, yaptığı hareketin hukuka aykırı sonuç
doğurabileceğini bilmesi, ihmali veya ağır ihmali Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı sorumluluğunu
ortadan kaldırır.
C) İş kazası, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir
hareketi sonucu meydana gelmişse, Sosyal Güvenlik Kurumunca sigortalıya veya hak sahiplerine Kanun
gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler işverene ödettirilir.
D) İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.

Açıklama: 28.09.2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu ile Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler Hakkında Tebliğin 5. maddesinde işverenin sorumluğu şu şekilde belirtilmiştir:
İş kazası veya meslek hastalığının, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmesi durumunda, işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı sorumlu hale gelir.
Kasıt; iş kazası veya meslek hastalığına işverenin bilerek ve isteyerek, hukuka aykırı eylemiyle neden olması halidir. Zarara neden olan eylemin bilinçli olarak yapılması kasıt için yeterli olup, sonuçlarının istenip istenmemesi kastı ortadan kaldırmaz.
İş kazası veya meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir
İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır. Kaçınılmazlık, olayın meydana geldiği tarihte geçerli bilimsel ve teknik kurallar gereğince alınacak tüm önlemlere rağmen iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesi durumudur. İşveren alınması gerekli bir önlemi almamış ise olayın kaçınılmazlığından söz edilemez.
İş kazasının, 5510 sayılı Kanunun 13. maddesinde belirtilen sürede işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir.
Meslek hastalığının, 5510 sayılı Kanunun 14. maddesinde belirtilen sürede işveren veya Kanunun 4. maddesi kapsamındaki sigortalıların kendilerince Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için Kurumca bu durum için yapılmış masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri kendilerine rücu edilir.
Cevap: B

17) Çalışan bir kişinin sağlık sorunları üç grupta ele alınabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biri değildir?

A) Kalıtımsal sağlık sorunları
B) Genel sağlık sorunları
C) İşle ilişkili sağlık sorunları
D) İşe özgü olan sağlık sorunları

Açıklama: Çalışan bir kişinin sağlık sorunları üç grupta ele alınabilir:

Genel sağlık sorunları: Çalışan kişiler de toplumun diğer bireyleri gibi genel hastalıklar yakalanabilirler. Bu hastalıkların ortaya çıkmasında, çalışma hayatının veya belirli bir işte çalışıyor olmanın özel birönemi yoktur.
İşe özgü olan sağlık sorunları: Doğrudan çalışma hayatında karşılaşılan faktörlerin etkisi ile meydana gelirler. İş kazaları ile meslek hastalıkları bu grupta yer alır.
İşle ilişkili sağlık sorunları: Bu hastalılar belirli bir işe özgü olmayıp herhangi bir kişide görülebilirler. Ancak bazı işlerde çalışıyor olmak, bu hastalıkların ortaya çıkmasında bir miktar rol oynayabilir ya da hastalığın seyri üzerinde etkili olabilir. İşle ilişkili hastalıklar genellikle kronik ve dejeneratif hastalıklardır. Koroner kalp hastalığı, kronik bronşit, bazı kanserler, hipertansiyon ve dejeneratif artrit gibi hastalıklar bu grupta yer alır.
Çalışanlar arasında en sık görülen sağlık sorunları genel hastalıklar olup özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları çalışma hayatında en çok karşılaşılan genel hastalıklardandır. Çalışanlar arasında ikinci sıklıkta görülen sağlık sorunları işle ilişkili hastalıklardır. Meslek hastalıkları ise çalışma hayatına özgü olan sağlık sorunları olmasına rağmen, gerçekte en seyrek görülen sağlık sorunlarındandır. Ancak meslek hastalıkları işyerlerinde yapılacak düzenlemelerle önlenebilir. Bu yüzden iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları açısından meslek hastalıkları konusunun özel bir önemi vardır.
Cevap: A

18) Çalışma hayatında en çok karşılaşılan sağlık sorunları aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Kalp damar hastalıkları
B)  Üst solunum yolu enfeksiyonları
C)  Duyu kaybına yol açan hastalıklar
D)  İşle ilişkili hastalıklar

Açıklama:
Cevap: B

19) Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına ait bir özelliktir?

A)  Tedavileri kolaydır.
B)  Sağlık riskleri önemli değildir.
C)  Sadece belli yaşın üzerindeki çalışanlarda görülürler.
D)  İşyerlerinde yapılacak düzenlemelerle önlenebilirler.

Açıklama:
Cevap: D

20) Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığının tanımıdır?

A)   Belli meslek sahiplerinde sıkça görülen hastalıklardır.
B)   Meslek değişikliği sonucunda ortaya çıkan hastalıklardır.
C)   Çalışma hayatındaki stres nedeniyle ortaya çıkan hastalıklardır.
D)   Kişilerin çalışma hayatında karşılaştıkları etkenler nedeniyle meydana gelen hastalıklardır.

Açıklama: Meslek hastalığı, bir kişinin çalışma hayatında karşılaştığı etkenler nedeniyle meydana gelen hastalıktır. Bu hastalıklar belirli mesleklere özgü hastalıklar olup yapılan iş ile hastalık arasında doğrudan nedensel bir ilişki söz konusudur. Bu ilişki öyle bir boyuttadır ki, kişi söz konusu işte çalışmıyor olsa bu hastalık meydana gelmeyecektir. Örneğin, kurşun zehirlenmesi ancak kurşun kullanılan işlerde çalışan kişilerde ve benzeri şekilde pnömokonyoz da ancak tozlu ortamlarda çalışan kişilerde meydana gelebilir. Meslek nedeniyle kurşun etkilenmesi olmayan bir kişide kurşun zehirlenmesi görülmeyeceği gibi, tozlu yerlerde çalışmayanlarda da pnömokonyoz meydana gelemez. Meslek hastalıkları çoğunlukla kronik seyirli hastalıklardır ve uzun süreli etkilenme sonucunda meydana gelirler. Bu yüzden meslek hastalığı tanımında bazı mesleklerde çalışıyorolmanın yanı sıra, belirli bir işyerinde uzunca birsüreden beri çalışıyor olma özelliği de yeralmalıdır.
Cevap: D

21) Meslek hastalıklarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Meslek hastalıkları çoğunlukla akut hastalıklardır ve kısa süreli etkilenme sonucunda meydana
gelirler.
B) Meslek hastalıkları belirli mesleklere özgü hastalıklardır.
C) Yapılan iş ile meslek hastalıkları arasında doğrudan nedensel bir ilişki söz konusudur.
D) Meslek hastalığı tanımında bazı mesleklerde çalışıyor olmanın yanı sıra, belirli bir işyerinde uzunca bir
süreden beri çalışıyor olma özelliği de yer almalıdır

Açıklama:
Cevap: A

22) Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıkları sınıflandırmasında veralmaz?

A)   Hastalanan sistemlere göre sınıflandırma
B)   Çalışanların cinsiyetlerine göre sınıflandırma
C)   Çalışma ortamındaki etkenlere göre sınıflandırma
D)   Hastalanan organlara göre sınıflandırma

Açıklama: Meslek hastalıklarının sınıflandırılması şu şekilde yapılmaktadır: • Organ veya sistemlere göre:

Hastalanan organlara göre o Akciğer o Deri
Hastalanan sistemlere göre o Sinirsistemi o Sindirim sistemi
Etkenlere göre:
Kimyasal etkenler
o Metal ve metaloidler (kurşun, cıva, krom, arsenik, nikel vb.) o Halojenli hidrokarbonlar (karbontetraklorür, trikloretilen, metilbromürvb.) o Aromatik hidrokarbonlar (benzol, nitroz ve kloronitro bileşikleri) o Gazlar (karbon monoksit, karbondioksit, azot oksit, karbondisülfür ve arsenikli hidrojenler) o Organik fosforlu bileşikler (tarım ilaçları, malation, paration vb.) o Makine yağları o Maden kömürü katranı
Tozlar
o Mineral tozları (silis, asbest, kömür vb.) o Organik tozlar (pamuk tozu vb.)
Fizik etkenler
o Gürültü o Işık o Sıcaklık
o İyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon o Alçak ve yüksek basınç
Biyolojik etkenler
o Bakteriyel (şarbon, brusellozis, tetanoz, ruam, hepatit, leptospirozvb.) virütik o Mantar ve parazitler (aktinomikoz, ankilostoma vb.)
Cevap: B

23) Mesleki akciğer hastalıkları ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

A)  Bissinoz hastalığı pamuk, keten ve kendirtozlarının sebep olduğu bir hastalıktır.
B)  Antrakoz hastalığı kömür madeni işçilerinde görülen bir meslek hastalığıdır.
C)  Silikoz hastalığı kristalize olmamış silika tozlarının neden olduğu bir hastalıktır.
D)  Asbestoz hastalığı en çok izolasyon ve tersane işçilerinde görülen bir meslek hastalığıdır.

Açıklama: Kimyasal madde ve tozların birçoğu soluma yoluyla vücuda girerler. Soluma yoluyla maruz kalınan maddelerden ilk etkilenen organ akciğer olduğu için akciğerler, toksik etkilenmelerin vücuttaki ilk hedefidir. En tehlikeli mesleki akciğer hastalıkları ise şunlardır:
Asbestoz: Akciğerlerde gittikçe ilerleyen nefes darlığına yol açar ve özel bir tedavisi yoktur. Bu hastalık genelde 10-20 yıllık bir periyot sonunda ortaya çıkar. Asbestin yol açtığı bu hastalığa en çok izolasyon ve tersane işçileri yakalanmaktadır.
Bissinoz: Göğüste sıkışma, öksürük ve solunum yollarında tıkanıklığa sebep olur. Bu etkiler akut veya kronik şekilde görülebilir. Pamuk, keten ve kendir (kenevir) tozlarının sebep olduğu bu hastalığa en çok tekstil işçileri yakalanmaktadır.

Silikoz: ilerleyen bir hastalık olup solunumu engeller. Silika kristallerinin sebep olduğu bu hastalık, en çok maden, döküm ve yol açma gibi patlatarak aşındırma işinde çalışan işçiler ile taş, kil ve cam işleyen işçiler de görülür.
Antrakoz (kömür işçileri pnömokonyozu): Bu hastalığa kömür tozları yol açar. Kömür madeni işçilerinin yaklaşık % 5’inin bu hastalığa yakalandığı bilinmektedir.
Akciğer kanseri: Birçok belirtisi ve türü vardır. Kromatlar, arsenik, asbest, kloroeterler, radyasyon, nikel ve polinükleer aromatik hidrokarbon bileşikleri gibi maddeler bu hastalığa yol açar. Bu maddelerin etkileri sigara içen kişilerde akciğer kanseri riskini arttırır.
Astım: Aşırı hassas akciğer reaksiyonları ile oluşur. Bu hastalığa yol açan maddeler hububat ve un tozları, metaller, inorganik kimyasal maddeler, izosiyanat, enzimler ve mantarlardır. Bu maddelerden tarım, üretim ve montaj gibi geniş bir alandaki çalışanların etkilendiği görülür.
Cevap: C

24) Aşağıdakilerden hangisi travmatik yaralanmalardan değildir?

A) Göz kaybı
B) Yanma
C) Bissinoz
D) Kırılmalar

Açıklama:
Cevap: C

25) Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığı açısından karbon monoksitin özelliklerinden değildir?

A) Yüksek oranda maruziyette oksijensiz kalmaya neden olması
B) Merkezi sinir sitemi ve beyin fonksiyonları etkilemesi
C) Hemoglobine bağlanması
D) Astım nöbetlerini tetiklemesi

Açıklama: Karbon monoksit kandaki hemoglobine bağlanarak zarar vermektedir. Hemoglobin oksijen taşıyan bir protein olup hayat için önemlidir. Karbon monoksit ile bağlanınca kanın oksijen taşıma kapasitesi etkilenmektedir. Yüksek oranda karbon monoksit oksijensiz kalmaya neden olmakta, güç ve refleks kaybı, yorulma, baş ağrısı gibi beyinin oksijensiz kalmasına ait belirtiler oluşmaktadır. Buna akciğer ve kalbin de olumsuzlukları eklendiğinde ölümcül etkiler ortaya çıkmaktadır. Merkezi sinir sitemi ve beyin fonksiyonları etkilenmektedir.
Cevap: D

Açıklamalı İSG Soruları

Açıklamalı İSG Soruları 5

İş Güvenliği

Açıklamalı Sorular 55