in

Açıklamalı Sorular 18

1) Genç ve sağlıklı bir kişi hangi şiddet aralığındaki sesleri duyar?

A) 1 µPa-2pPa B)2µPa-5µPa C) 5 µPa – 20 Pa D)20µPa-200Pa

Açıklama: Sağlıklı bir insan kulağı, ses basıncı cinsinden, 20 pPa ile 200 Pa arasında bulunan ses şiddetlerine duyarlıdır.

Cevap: D

2) İnsanlar üzerinde fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve performans etkileri bulunan fiziksel risk etmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Basınç B) Radyasyon C) Titreşim D) Gürültü

Açıklama: Gürültünün insanlar üzerindeki etkilerini 4 gruba ayırmak mümkündür:

Fiziksel etkiler: Geçici ve kalıcı işitme kayıpları
Fizyolojik etkiler: Kan basıncında artma, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında yavaşlama ve ani refleksler
Psikolojik etkiler: Davranış bozuklukları, aşırı sinirlenme ve stres
Performans etkileri: İş veriminde düşme, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerde yavaşlama

Cevap: D

3) Gürültü nedeni ile kan basıncının artması gürültünün insanlar üzerindeki etkilerinden hangi gruba girmektedir?

A) Fizyolojik etkiler B) Fiziksel etkiler C) Psikolojik etkiler D) Performans etkileri

Açıklama: Gürültü insanları fizyolojik olarak etkilemektedir.

Cevap: A

4) 

I. Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 2000 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

II. Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1500 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.

III. Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 250 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

IV. Tehlikesiz sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1500 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.

İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin çalışma süreleri ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I, II, III, IV B) l,ll c) II, III, IV d) III, IV

Açıklama: İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin ve İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin göre tehlikesiz sınıf tanımlaması yoktur..

Cevap: B

5)Aşağıdakilerden hangisi birden bire şiddetli gürültünün etkisinde kalındığında meydana gelen kişisel bozukluklardan biri değildir?

A) Terlemenin artması
B) Solunum hızının değişmesi
C) Kan basıncının düşmesi
D) Dolaşım bozukluğu

Açıklama: Birden bire şiddetli bir gürültünün etkisinde kalındığında ise; kan basıncının yükselmesi, dolaşım bozukluğu, solunum hızının değişmesi, terlemenin artması ve stres görülebilir. Performansta gerileme, dolayısı ile iş veriminde azalma da meydana gelebilir.

Cevap: C

6)Ani yüksek bir patlamanın dış kulak zarını zedelemesi sonucunda orta kulaktaki kemikçiklerde düzensizliklerin oluşmasına sebep olan işitme kaybı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İletim tipi işitme kaybı
B) Algı tipi işitme kaybı
C) Anatomik işitme kaybı
D) Fizyolojik işitme kaybı

Açıklama: Şiddetli gürültüye maruz kalan kişilerde görülen işitme kayıpları iki tiptir.

İletim tipi işitme kaybı: Dış ve orta kulakta oluşan işitme kaybı tipidir. Ses şiddeti, dış ve orta kulaktan geçerken bir kayba uğrar ve iç kulağa aynen iletilmez. Bu işitme kaybı tipi, ani yüksek bir patlamanın dış kulak zarını zedelemesi sonucunda görülür. Aynı ses orta kulaktaki kemikçiklerde de düzensizlikler oluşturabilir.
Algı tipi işitme kaybı: Bu işitme kaybı tipi, iç kulakta görülen bir işitme kaybıdır. İç kulaktaki kokleada bulunan sıvının veya liflerin bozulması ile duyma sinirlerinin çalışmamasıdır. Bu işitme kaybı tipi daha çok, yüksek şiddette ve yüksek frekanslı seslerin zamanla oluşturduğu işitme kaybıdır.

Cevap: A

7) Gürültüden ileri gelen algı tipi işitme kaybı işitme organımızın hangi bölgesinde meydana gelir?

A) Dış kulak zarında
B) Orta kulak kanalında
C) Orta kulakçıktaki kemikçilerde
D) iç kulaktaki duyma sinirlerinde

Açıklama:

Cevap: D

8) Kalıcı işitme kaybının birinci evresinde bozukluk hangi frekans aralığında oluşur?

A) 1000-1500 Hz B) 1500-4000 Hz C) 4000-4500 Hz D) 4500-6000 Hz

Açıklama: Endüstride yüksek gürültüye bir süre maruz kalan kişilerde geçici algı tipi bir işitme kaybı görülebilir. Bu etkilenme uzun süre olursa, işitme kaybı devamlı (kalıcı) olur ve kulak kaybettiği duyma yeteneğini artık geri kazanamaz. Kalıcı işitme kaybı her iki kulakta simetrik olarak oluşur ve devreleri şunlardır:
Kalıcı işitme kaybının birinci evresinde bozukluk hangi frekans aralığında oluşur?

1. devre: İşitme kaybının farkında olunmadığı devredir. Ancak odyometrik inceleme ile tanısı konur. Günlük konuşmaların frekansı 500-2000 Hz arasında iken bozukluk4000-4500 Hz arasındadır.
2. devre: Kalıcı işitme kaybı ilerledikçe bozukluğun frekans yayılımı genişler. Fısıltılar güçlükle duyulur.
3. devre: Bozukluğun frekans yayılımı çok genişler. Normal konuşmalar duyulmaz olur.

Cevap:C

9) Gürültünün işitme duyusu üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?

A) Odyometre B) Ampermetre C) Voltmetre D)Aerometre

Açıklama: Odyoloji, kişilerin işitme kayıplarını tespit eden, işitme kaybının derecesini ve türünü tayin eden ve gerektiği durumlarda rehabilitasyonunu yapan bilim dalıdır. Odyometri; işitme alanı ve işitme eşik değerini tespit etmek için yapılan ölçümlere diğer bir deyişle işitme duyusunun ölçülmesi için yapılan işlemlere denir. Odyometrik ölçümlerde kullanılan cihazlara odyometre denir. Odyometre elektrik enerjisini hassas olarak değişen miktarlarda ses enerjisine dönüştüren elektronik bircihazdır.

Cevap: A

11)Süreksiz işlere ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?

A) Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlerdir.
B) Nitelikleri bakımından en çok altı ay süren işlerdir.
C) Nitelikleri bakımından en çok biryıl süren işlerdir.
D) Süresi belli olmayan işlerdir.

Açıklama: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 10. maddesine göre; nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir.

Cevap: A

11) Gürültünün işitme duyusu üzerindeki etkisi odyometre ile ölçüldüğünde elde edilen sonuç grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Odyometre B) Odyogram C) Odyometrik film D) Gürültü doz raporu

Açıklama: İşitme testinin sonuç grafiğine odyogram denir.

Cevap: A

12) Gürültüden ileri gelen işitme kayıplarının tespitinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Gürültüyü meydana getiren sesin şiddeti
B) Gürültüye karşı kişisel duyarlılık
C) Gürültüden etkilenme süresi
D) Gürültüye maruz kalan kişinin yaşı

Açıklama: Gürültüden ileri gelen işitme kayıplarının tespitinde öncelikle gürültüyü meydana getiren sesin şiddeti dikkate alınır. Gürültüden etkilenme süresi oldukça önemli bir faktördür. Uzun süre şiddetli bir gürültünün etkisinde kalan kişinin büyük ölçüde işitme kaybına uğraması muhtemeldir. İşitme kaybının tespitinde, yaş da önemli bir faktördür. Özellikle işitme kaybının tespiti için yaşın dikkate alınması şarttır. İşitme kaybının tespitinde, kişilerin 40 yaşından sonraki yaşları için, 0,5 dB (A)/yıl işitme kaybı olarak dikkate alınmalıdır. Gürültüden etkilenme, kişiden kişiye çok farklı sonuçlar gösterir, iç kulağın fonksiyonu bakımından durumu, evvelce geçirilen veya halen mevcut olan hastalıklar, kişilerin duyarlılığında önemli faktördür. Ancak, işitme kaybının tespitinde bu faktörler dikkate alınmaz.

Cevap: B

13) İşyerlerindeki gürültünün ölçülmesinde, insan kulağı için en düşük ses basınç değeri olarak aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

A)15mikrobar B) 15 mikro paskal C) 20mikro bar D) 20 mikro paskal

Açıklama: Sağlıklı bir insan kulağı, ses basıncı cinsinden, 20 µPa ile 200 Pa arasında bulunan ses şiddetlerine duyarlıdır. 20 µPa şiddetindeki sese işitme eşiği, 200 Pa şiddetindeki sese de ağrı eşiği denir. Lümerik olarak bu duyma aralığı 10basamaklı sayısal bir skala içerir. Bu çok geniş sayısal aralıktaki ses basıncını daha dar aralıktaki sayısal bir ifade ile tanımlamak için desibel birimi kullanılır. P’atikte gürültü düzeyi ölçü birimi desibeldir. Lp=10Log(P2/P02) = 20Log (P/P0) Lp=Ses basınç düzeyi P = Ses basıncı P0=Referans ses basıncı

Bu ifadede, P0 sağlıklı genç bir kulağın duyabildiği en düşük ses basıncı olan 20 pPa’dır. Logaritmik ifadenin bir sonucu olarak, Lp = 0 dB’lik bir ses basıncı 20 pPa, Lp= 140 dB’lik ses basıncı 200 Pa karşıtıdır. Bu nedenle desibel cinsinden 0 dB’e işitme eşiği, 140 dB’e de ağrı eşiği denir.

Cevap: D

14)

I. Çalışanın yetenek ve eğitiminden yararlanılamadığı durum
II.Çalışanın işteki rolü hakkında yeterince bilgilendirilmediği durum
III.Çalışanın birbiriyle uyuşmayan rolleri üstlenmesinin istendiği durum

Yukarıda verilenlersırasıyla aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Rol yetersizliği – Rol çatışması – Rol belirsizliği
B) Rol çatışması – Rol belirsizliği – Rol yetersizliği
C) Rol yetersizliği – Rol belirsizliği – Rol çatışması
D) Rol belirsizliği – Rol çatışması – Rol yetersizliği

Açıklama: Örgütsel rol ile ilgili psikososyal tehlikeler şunlardır:

• Rol belirsizliği: İşçi rolü hakkında yeterince bilgilendirilmediğinde ortaya çıkar. Amaçlar, beklentiler, hedefler ve sorumluluklardaki belirsizlikler de bu durumu destekler. Bu sorunu yaşayan işçilerde iş doyumunun azaldığı, işe bağlı gerilimin arttığı ve sıklaştığı, öz güvenin azaldığı, iş güdüsünün azaldığı, kan basıncının ve kalp hızının arttığı, depresyonun sıklaştığı ve işten ayrılma eğiliminin arttığı görülür.

•Rol çatışması: İşçiden değerleriyle çatışan bir rolü ya da birbiriyle uyuşmayan rolleri üstlenmesi istendiğinde ortaya çıkar. Çatışma arttıkça iş doyumu azalır, iş gerilimi ve kalp hızı artar.
•Rol yetersizliği: Örgütün işçinin yeteneklerinden ve eğitiminden yararlanamadığı durumlarda ortaya çıkar, iş doyumunu azaltır ve gerilimi artırır.
•Sorumluluk: İşçilerin sorumlulukları artırıldığında kalp basıncının, kolesterol düzeyinin, duygulanımsal tükenmenin ve ilişkilerde kişiliksizleşmenin de arttığı görülür.

Cevap: C 

15) Aşağıdakilerden hangisi uygun ortam sıcaklığını belirleyen faktörlerden değildir?

A) Çalışanın beslenme durumu
B) Çalışanın fiziki ve ruhi yapısı
C) Yapılan işin süresi
D) Yapılan işin niteliği

Açıklama: Uygun ortam sıcaklığını belirleyen faktörler şunlardır:
Yapılan işin niteliği (ağır ve hafif iş gibi)
Çalışanın fiziki ve ruhi yapısı (zayıf, şişman, sakin, tez canlı ve heyecanlı gibi)
Kişinin sağlık durumu (hasta ve iyi olma hali gibi)
Çalışma sırasında giyim durumu (ince ve kalın giyimli)
Çalışanın beslenme durumu (yapılan işe uygun veya uygun değil gibi)

Cevap: C

16)Ortamda belli bir noktada ölçülen ses basıncının referans ses basıncına oranının 10 tabanına göre logaritmasının 20 ile çarpılmasıyla bulunan ve desibel cinsinden ifade edilen değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ses basınç düzeyi B) Eşdeğer ses seviyesi C) Ses etkilenim düzeyi D) Eşdeğer gürültü seviyesi

Açıklama: 

Cevap: A

17) Kulak zarının yırtılmasına sebep olabilecek gürültü düzeyi kaç desibeldir?

A) 98 B) 120 C)130 D) 140

Açıklama: Sesin iki temel belirleyicisi frekansı ve şiddetidir. Sesin şiddeti doğrudan kulak zarına ulaşan mekanik basınçla ilişkilidir ve desibel (dB) olarak ölçülür. Kulak 0 ile140 dB arası sesleri algılar. 140 dB gürültü düzeyi kulakta ağrı ve kulak zarında yırtılma gibi etkiler yapar.

Cevap:D

18) Gürültüden ileri gelen işitme kaybına esas olacak gürültü şiddeti, ses ölçme cihazlarının hangi skalasında ölçülmelidir?

A) Lineer skalası B) A skalası C) B skalası D) C skalası

Açıklama: Ses ölçme cihazlarında A, B, C ve lineer ölçme konumları vardır. Bunlardan A skalası insan kulağının duyma eğrisine göre kalibre edilmiştir. Bir başka ifade ile A skalasındaki ölçme, insan kulağının duyduğu değerdir. B skalası telefon şirketleri tarafından kullanılan ve C skalası ise tüm seslerin ölçmesinde kullanılan bir skaladır. Ayrıca, cihazlarda bulunan lineerskalası da, frekans analizi yapılmak istendiğinde kullanılan bir skaladır.

Cevap: B

19) Aşağıdakilerden hangisi insanların ortamla ısı alış verişlerine etki eden faktörlerden değildir?

A) Hava akım hızı B) Gürültü C) Hava sıcaklığı D) Radyantısı

Açıklama: İnsanın ortamla ısı alış verişine etki eden dört ayrı faktör vardır:

Hava sıcaklığı
Havanın nem yoğunluğu
Havaakımhızı
Radyanısı

Cevap:B

20) Her biri ayrı ayrı 87 dB gürültüye neden olan iki makine, aynı çalışma ortamında birlikte çalıştırıldıklarında kaç dB gürültüye neden olurlar?

A) 87 B) 90 C) 140 D) 174

Açıklama: İki gürültü kaynağının ayrı ayrı çıkardıkları gürültü düzeyleri biliniyorsa, her ikisinin birlikte çıkardıkları gürültü düzeyini bulmak için aşağıdaki tablo kullanılabilir. Ses düzeyleri arasındaki farka karşıt gelen değer, yüksek düzeydeki ses düzeyine eklenerek bulunabilir.

Ses Düzeyleri Arasındaki Fark

Yüksek Düzeydeki Ses Düzeyine Eklenecek Miktar

(dB)

(dB)

0
3.0
2
2.6
3
1.8
4
1.5
5
1.2
6
1.0
7
0.9
8
0.8
13
0.4
12
0.3
14
0.2
16
0.1
87 + 3 = 90 dB

Cevap: B

21) Her biri yalnız başına çalıştırıldığında sırasıyla 84 ve 80 dB gürültüye neden olan iki makine, aynı çalışma ortamında birlikte çalıştırıldıklarında ortam gürültüsü kaç desibel olur?

A) 164 B) 82 C) 85,5 D) 84

Açıklama: 

Cevap: C

22) İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde yapılması gereken görevlendirme belgesi ve sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İSGB’lerde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında; OSGB’lerden hizmet alınması durumunda OSGB ile işveren arasında sözleşme imzalanır.
B) OSGB’lerde çalışan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile Bölge Çalışma Müdürlüğü arasında sözleşme imzalanır.
C) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları için görevlendirme belgeleri düzenlenir.
D) Sözleşme ve görevlendirme belgeleri üç nüsha olarak düzenlenir.

Açıklama: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği göre; OSGB’lerde çalışan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile OSGB arasında sözleşme imzalanır.

Cevap: B

23) Periyodik durum değerlendirmesi yapılırken aşağıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?

I- İSG yönetim sisteminin genel performansı

II- Sistem bileşenlerinin performansı

III- Denetleme bulguları

IV- İç ve dış faktörler

A)l, II B) III, IV C) I, II, III D) I, II, III, IV

Açıklama: Periyodik durum değerlendirmesi yapılırken; İSG yönetim sisteminin genel performansı, sistemin bileşenlerinin performansı, denetleme bulguları, iç ve dış faktörler (değişen organizasyonel yapı, değişen kanunlar, yeni teknoloji sunumu vb.) dikkate alınmalıdır.

Cevap: D

24) İşyerlerinde hijyen kurallarına uyulmadan veya yeterli önlem alınmadan çalışılması durumunda benzen hangi hastalığa neden olur?

A)Kan kanseri
B) Omurilik kanseri
C) Karaciğer kanseri
D) Bağırsak kanseri

Açıklama: Benzen (benzol); solunum, sindirim ve cilt yolu ile organizmaya girer. Cilt ve mukozaları tahriş eder. Solunum yolu ile alınan benzolün ortalama % 50’si soluk verme ile yeniden dışarı atılır. Benzolün organizmadaki son parçalanma ürünü fenol, idrarla dışarı atılır. Akut zehirlenmede narkotik etki ön plandadır. Karaciğer ve böbrek zararları ortaya çıkabilir. Kronik etkilenmede ise en çok hematopoetik sistem zarar görür. Bu zarardan sorumlu olan ara parçalanma ürünü benzol epoksittir. Etki ilerleyince aplastik anemi ya da pansitopeni oluşabilir. Yüksek konsantrasyonlardan etkilenmiş olgularda miyeloid lösemi oluşabilir. Etkilenme ile kemik iliği zararı (ya da lösemi) oluşması arasındaki latent dönem yirmi yılı bulabilir.

Cevap: A

25) Kanserojen bir kimyasala maruz kaldıktan sonra kanser oluşumu için geçen süreye ne denir?

A) İlerleme dönemi
B) Latent dönemi
C) Gizlilik dönemi
D) Oluşum dönemi

Açıklama: Kanser vücuttaki hücrelerin yeteri derecede farklılaşmaya uğramaksızın kontrolsüz ve hızlı bir şekilde bölünmesi ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Kanser oluşturabilen kimyasal bileşiklere kanserojen denir. Genellikle kanserojen bir kimyasala maruz kaldıktan sonra kanser (tümör) oluşumu için bir süre geçmesi gerekir. Bu süreye latent dönemi denir. Örneğin; bu süre radyasyonun oluşturduğu lösemi için 4 – 6, asbestin oluşturduğu akciğer zarı kanseri için 30 – 40 yıldır.

Cevap: B

İSG Açıklamalı Soru Bankası

Açıklamalı Sorular 17

İş güvenliği açıklamalı sorular

Açıklamalı Sorular 19