in

Açıklamalı Sorular 19

1) İnsanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş olan ve Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Ek-lll’ünde yer almayan bütün virüsler en az hangi grupta sınıflandırılmış sayılacaktır?

A) 1 B)2 C) 3 D) 4

Açıklama: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Ek-lll’üne göre; insanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş olan ve bu ekte yer almayan bütün virüsler en az Grup 2 de sınıflandırılmış sayılacaktır.

Cevap: B

2)
I-Organik
II-İnorganik
III-Fibrojenik
IV-İnert
V-Kanserojen

Kalsiyum karbonat tozu yukarıdaki özelliklerden hangilerine sahiptir?

A) I, IV B) II, IV C) I, III, V D) II, III, V

Açıklama: Tozlar kendisini meydana getiren maddelerin ve tozun fiziki yapısına göre; organik, inorganik, fibrojenik, kanserojen, radyoaktif, alerjik ve inerttozlarolaraksınıflandırılır. Buna göre;

Uranyum; inorganik, kanserojen ve radyoaktif tozdur.
Kalsiyum karbonat; inorganik ve inert tozdur.
Nikel; inorganik ve kanserojen tozdur.
Asbest; inorganik, fibrojenik ve kanserojen tozdur.
Pamuk; organik ve alerjik tozdur

Cevap: B

3) Aşağıdakilerden hangisi mobbinge uğrayanların genel özelliklerindendir?

A) İşini iyi yapmayanlar
B) Çevresindekilerce sevilmeyenler
C) Bağımsız ve yaratıcı olanlar
D) Diğerlerine göre daha düşük özelliklere sahip olanlar

Açıklama: Mobbinge uğrayanların genel özellikleri şunlardır:

•İşini çok iyi yapanlar
•Çevresindekilerce sevilen ve ilişkileri olumlu olanlar
•Çalışma ilkeleri ve değerleri sağlam olup bunlardan ödün vermeyenler
•Dürüst ve güvenilir olanlar
•Bağımsızve yaratıcı olanlar
•Diğerlerine göre üstün özelliklere sahip olanlar

Cevap: C

4) Aşağıdakilerden hangisi kulak koruyucularını kullanırken yapılmamalıdır?

A) Gürültüsüz yerde takılıp çıkarılmalıdır.
B) Temiz elle takılıp çıkarılmalıdır.
C) Kulak koruyucusunu kullanmakta güçlük çekiliyorsa durum işyeri hekimine bildirilmelidir.
D) Kulak koruyucuları yıprandığında bile kullanılmalıdır.

Açıklama: Kulak koruyucuların kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

Kulak koruyucuları gürültüsüz biryerde temiz elle takılmalı ve çıkartılmalıdır.

Alıştırma programı sonunda kulak koruyucusunu kullanmakta halen güçlük çekiliyorsa durum işyeri hekimine bildirilmelidir.
Kulak koruyucuları yıprandığında, sertleştiğinde veya şekilleri bozulduğunda yenisi ile değiştirilmelidir.
Kulak koruyucusu kullanılarak gürültünün kontrol altına alındığı yerlerde koruyucuyu kısa bir süre bile çıkarmak sakıncalıdır.
İşçilerdeki kulak koruyucularının duymayı zorlaştırdığına dair inanç yanlıştır. Çünkü kulak koruyucuları yüksek frekanslı sesleri alçak frekanslı seslerden daha çok tutar ve alçak frekans bölgesinde olan insan sesleri daha iyi işitilir. Bu nedenle, koruyucu kullananlar karşılıklı konuşmada birbirlerini daha iyi duyarlar.

Cevap: D

5) Belli bir süre içinde seviyeleri değişim gösteren, genellikle “A”- frekans ağırlıklı ses seviyesi olarak ölçülen, gürültünün enerji açısından eşdeğeri olan sabit seviye
“C”-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının maksimum değeri
Sekiz saatlik iş günü için, anlık darbeli gürültünün de dâhil olduğu bütün gürültü maruziyet düzeylerinin zaman ağırlıklı ortalama

Yukarıda verilen tanımların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Günlük gürültü maruziyet düzeyi – ses etkilenim düzeyi – eşdeğer gürültü seviyesi
B) En yüksek ses basıncı – eşdeğer gürültü seviyesi – günlük gürültü maruziyet düzeyi
C) Eşdeğer gürültü seviyesi – ses etkilenim düzeyi – günlük gürültü maruziyet düzeyi
D) Eşdeğer gürültü seviyesi – en yüksek ses basıncı – günlük gürültü maruziyet düzeyi

Açıklama: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile Gürültü Yönetmeliği’ne göre;

Eşdeğer gürültü seviyesi (Leq): Belli bir süre içinde seviyeleri değişim gösteren, genellikle “A”- frekans ağırlıklı ses seviyesi olarak ölçülen, gürültünün enerji açısından eşdeğeri olan sabit seviyeyi,

En yüksek ses basıncı (P^J: “C”-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının maksimum değerini,

Günlük gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8h) (dB (A) re.20 pPa): TSE 2607 IS01999:1990 standardında tanımlandığı gibi, sekiz saatlik iş günü için, anlık darbeli gürültünün de dâhil olduğu bütün gürültü maruziyet düzeylerinin zaman ağırlıklı ortalamasını ifade eder.

Cevap: D

6) EU-OSHA, ILO, WHO kısaltmaları ile bilinen uluslararası kuruluşların açık şekilde yazılışları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Avrupa İş Güvenliği Merkezi – Uluslararası Çalışma Örgütü – Dünya Sağlık Örgütü
B) Uluslararası Çalışma Örgütü – Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi – Dünya Sağlık Örgütü
C) Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı – Uluslararası Çalışma Örgütü – Dünya Sağlık Örgütü
D) Uluslararası Çalışma Örgütü – Dünya Sağlık Örgütü – Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi

Açıklama:

EU-OSHA (European Agency tor Safety and Health at Work): Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı 
ILO (International LabourOrganization): Uluslararası Çalışma Örgütü WHO (VVorld Health Organization): Dünya Sağlık Örgütü

Cevap: C

7) “İnsan işitme sisteminin özelliği dikkate alınarak, ses basıncı seviyesinin frekanslara göre farklı şekilde değiştirilmesi” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Eşdeğer gürültü seviyesi B) Desibel C) Ağırlıklama D) Ses etkilenim düzeyi

Açıklama: 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ne göre ağırlıklama, insan işitme sisteminin özelliğinin dikkate alınarak, ses basıncı seviyesinin frekanslara göre farklı şekilde değiştirilmesini ifade eder.

Cevap: C

8) Gürültü Yönetmeliği’ne göre maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 80 dB B) 85 dB C)87 dB D)90 dB

Açıklama: Gürültü Yönetmeliği’nin göre; bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, günlük gürültü maruziyet düzeyleri ve en yüksek ses basıncı yönünden maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri, aşağıda verilmiştir;
Maruziyet sınır değerleri: LEX, 8h = 87 dB (A) ve P^ = 200 pPa
En yüksek maruziyet eylem değerleri: LEX, 8h=85 dB (A) ve P^ = 140 pPa
En düşük maruziyet eylem değerleri: LEX, 8h=80 dB (A) ve Ppeak =112 [jPa

Cevap: C

9) Gürültü Yönetmeliği’ne göre en yüksek maruziyet eylem değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 75 dB B) 80dB C) 85dB D) 87dB

Cevap: C

10) Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durumlar içinde yer almaz?

A) Uygun olmayan makine koruyucular
B) Yetersiz ve bakımsız bina, alet ve makineler
C) Yetersiz aydınlatma ve havalandırma
D)Kişisel koruyucuları kullanmama

Açıklama: Tehlikeli durumlar:

Koruyucusuz veya koruyucusu yetersiz makineler

Kusurlu veya noksan teçhizatlar

Bina yapısı ile ilgili bozukluklar

Organizasyon, yerleşim bozukluğu veya düzensizliği
Kötü termal şartlar (ısıtma-havalandırma)

Kaygan, zayıf ve arızalı zeminde çalışma

Güvenliksiz istifleme

Elektrik tesisatının uygunsuzluğu ve kötü aydınlatma Tehlikeli hareketler:

Koruyucuları kullanılmaz hale getirme

Güvenliksiz malzeme kullanma

Çalışan makineler üzerinde bakım, onarım ve temizlik yapma

Kişisel koruyucuları kullanmama

İş disiplinine uymama

İş yaparken gereken özen ve dikkati göstermeme

Cevap: D

11) İşçiyi etkileyen gürültü maruziyetinin belirlenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kullanılan kişisel kulak koruyucusunun etkisi dikkate alınmadan en yüksek maruziyet etkin değeri uygulanır.
B) Kullanılan kişisel kulak koruyucusunun koruyucu etkisi dikkate alınarak en düşük maruziyet etkin değeri uygulanır.
C) Kullanılan kişisel kulak koruyucusunun koruyucu etkisi dikkate alınarak en yüksek maruziyet etkin değeri uygulanır.
D) Kullanılan kişisel kulak koruyucusunun koruyucu etkisi dikkate alınarak maruziyet sınır değeri uygulanır.

Açıklama: Gürültü Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre; işçiyi etkileyen maruziyetin belirlenmesinde, işçinin kullandığı kişisel kulak koruyucularının koruyucu etkisi de dikkate alınarak maruziyet sınır değer uygulanacaktır. Maruziyet etkin değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmayacaktır.

Cevap: D

12)

I- en düşük Maruziyet eylem değeri
II- en yüksek Maruziyet eylem değeri
III- Maruziyetsınırdeğeri

Gürültü Yönetmeliği’ne göre işçiyi etkileyen maruziyetin belirlenmesinde yukarıdakilerden hangisi/hangilerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz?

A) Yalnız l B)l,ll C) II, İM D) I, II, III

Cevap: B

13) Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiği iş yerlerinde maruziyet değerleri için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Saatlik maruziyet değeri B) Haftalık maruziyet değeri C) Aylık maruziyet değeri D) Yıllık maruziyet değeri

Açıklama: Gürültü Yönetmeliği’nin göre; günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde ve aşağıdaki şartlara uyulmak kaydı ile maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerlerinin uygulanmasında günlük maruziyet değerleri yerine haftalık maruziyet değerleri kullanılabilir:

Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi 87 dB (A) maruziyet sınır değerini aşmayacaktır.

Bu işlerdeki riskleri en aza indirmek için yeterli önlemler alınmış olacaktır.

Cevap: B

14) Haftalık gürültü maruziyet düzeyi dB (A) maruziyet sınır değerini aşmayacaktır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 80 B) 85 C) 87 D) 90

Açıklama: 

Gürültü genel olarak, istenmeyen ve rahatsız edici sesler olarak tanımlanır. Endüstrideki gürültü ise; işyerlerinde çalışanların üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen sesler olarak tanımlanmaktadır. Endüstrideki başlıca gürültü kaynakları; güç cihazları, klima sistemleri, soğutma sistemleri, kompresörler, pompa ve kolektörler, hava ve su kanal boruları, havalandırma boruları, fanlar ve benzerleridir.

Cevap: C

15) Gürültüden kaynaklanan maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için öncelikli önlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kulak koruyucusu kullanmak
B) Gürültü kaynağı ile çalışan arasındaki mesafeyi artırmak
C) Gürültü kaynağını kapalı bir bölme içine almak
D) Çalışanı kapalı bir bölme içine almak

Açıklama: Gürültü Yönetmeliği’nin 7. maddesine göre; gürültüden kaynaklanan maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için; teknik gelişmelere uygun önlemler alınarak gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler kaynağında yok edilecek veya en aza indirilecektir.

Cevap: C

16) Aşağıdakilerden hangisi gürültüye maruziyeti azaltma yöntemlerinden biri değildir?

A) Gürültü kaynağının ayrı bir bölmeye almak
B) Gürültüye maruz kalanların periyodik muayenelerini yapmak
C) Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasına gürültüyü önleyici engel koymak
D) Gürültülü ortamdaki çalışma süresinin kısaltılması

Açıklama: Gürültü Yönetmeliği’nin göre; gürültüye maruz kalanların periyodik muayenelerini yapmak, gürültüye maruziyeti azaltacak yöntemlerden biri değildir.

Cevap: B

17) Gürültülü çalışma ortamında kulak koruyucusu kullanma zorunluluğu, gürültü maruziyeti kaç desibel olduğunda başlar?

A) 75 B) 80 C)85 D) 87

Açıklama: Gürültü göre; gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler başka yollarla önlenemiyor ise; aşağıda belirtilen koşullarda, işçilere, kişiye tam olarak uyan kulak koruyucuları verilecek ve bu koruyucular işçiler tarafından kullanılacaktır:

Gürültü maruziyeti en düşük maruziyet etkin değerleri aştığında, işveren kulak koruyucuları sağlayarak işçilerin – kullanımına hazır halde bulunduracaktır,

Gürültü maruziyeti en yüksek maruziyet etkin değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında, kulak koruyucuları kullanılacaktır,

Kulak koruyucuları işitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek bir biçimde seçilecektir.

Cevap: C

18) Gürültü maruziyeti kaç desibeli aştığında, işveren kulak koruyucuları sağlayarak işçilerin kullanımına hazır halde bulundurmalıdır?

A) 75 B) 80 C)85 D) 87

Cevap: B

19) Kulak koruyucuları ne zaman kullanılmalıdır?

A) Gürültü maruziyeti maruziyetsınırdeğerine ulaştığında
B) Gürültü maruziyeti en yüksek maruziyet etkin değerine ulaştığında
C) Gürültü maruziyeti en düşük maruziyet etkin değerine ulaştığında
D) Gürültü maruziyeti maruziyet sınır değerini aştığında

Açıklama: Gürültü Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre; gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler başka yollarla önlenemiyor ise; aşağıda belirtilen koşullarda, işçilere, kişiye tam olarak uyan kulak koruyucuları verilecek ve bu koruyucular işçiler tarafından kullanılacaktır:
Gürültü maruziyeti en düşük maruziyet etkin değerleri aştığında, işveren kulak koruyucuları sağlayarak işçilerin – kullanımına hazır halde bulunduracaktır,
Gürültü maruziyeti en yüksek maruziyet etkin değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında, kulak koruyucuları kullanılacaktır,
Kulak koruyucuları işitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek bir biçimde seçilecektir. 

Cevap: B

20) Gürültü maruziyeti hangi değere ulaştığında ya da aştığında kulak koruyucularının kullanılması zorunludur?

A) 80dB(A) B)85dB(A) C)87dB(A) D) 90dB(A)

Açıklama: Gürültü Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre; gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler başka yollarla önlenemiyor ise; aşağıda belirtilen koşullarda, işçilere, kişiye tam olarak uyan kulak koruyucuları verilecek ve bu koruyucular işçiler tarafından kullanılacaktır:
Gürültü maruziyeti en düşük maruziyet etkin değerleri aştığında, işveren kulak koruyucuları sağlayarak işçilerin – kullanımına hazır halde bulunduracaktır,
Gürültü maruziyeti en yüksek maruziyet etkin değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında, kulak koruyucuları kullanılacaktır,
Kulak koruyucuları işitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek bir biçimde seçilecektir. 

Cevap: B

21) Gürültülü işlerde çalışacakların seçiminde aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir?

A) Doğuştan sağır ve dilsiz olanlar B) Kulak hastalığı olanlar

C) Sinirsistemi hastalığı olanlar D) Hipertansiyonlular

Cevap: A

22) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre gürültüden ileri gelen işitme kaybı aşağıdaki meslek hastalıkları gruplarından hangisinde yer alır?

A) Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları
B) Fiziki etkenlerle olan meslek hastalıkları
C) Mesleki cilt hastalıkları
D)Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları

Açıklama: 11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre meslek hastalıkları, Meslek Hastalıkları Listesinde (Ek-2);

Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları,
Mesleki cilt hastalıkları,
Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları,
Meslek bulaşıcı hastalıklar,
Fiziki etkenlerle olan meslek hastalıkları, olmak üzere beş grupta toplanmıştır.
Gürültüden ileri gelen işitme kayıpları ise fiziki etkenlerle olan meslek hastalıkları grubunda yer almaktadır.

Cevap: B

23)
I- Gürültülü işte en az iki yıl çalışmış olmak gerekir.
II- Yükümlülüksüresi 6aydır.
III- Çok gürültülü işte en az biryıl çalışmış olmakgerekir.
IV- Gürültü düzeyinin sürekli olarak 85 dB (A)’nın üstünde olduğu işlerde en az 30 gün çalışmış olmakgerekir.

Gürültüden ileri gelen işitme kaybının meslek hastalığı sayılmasına ilişkin yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) I, II, III B) I, II, IV C) II, III, IV D) I, II, III, IV

Açıklama: Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ndeki Meslek Hastalıkları Listesine göre; gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için gürültülü işte en az iki yıl, gürültü şiddeti sürekli olarak 85 desibelin üstünde olan işlerde en az 30 gün çalışılmış olmak gereklidir. Gürültüden ileri gelen işitme kaybı için yükümlük süresi de 6 ay olarak belirtilmiştir.

Cevap: B

24) Çalışma istasyonlarının tanımlanmamış olduğu ya da tanımlanamadığı durumlarda, A-ağırlıklı ses basınç değerleri makina yüzeyinden …….. metre mesafede ve zeminden veya erişim platformundan ………… metre yükseklikte ölçülmelidir.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 0,5-1 B) 1 -1,2 C)1-1,6 D) 2 -1,6

Açıklama: 03.03.2009 tarih ve 27158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Makina Emniyeti Yönetmeliği’nin Ek-1’ine göre; çalışma istasyonlarının tanımlanmamış olduğu ya da tanımlanamadığı durumlarda, A-ağırlıklı ses basınç değerleri makina yüzeyinden 1 metre mesafede ve zeminden veya erişim platformundan 1,6 metre yükseklikte ölçülmelidir.

Cevap: C

25) Gürültü düzeyi kaç desibeli aşan işlerde günde en fazla 7,5 saat çalışılabilir?

A) 85 B) 90 C) 92 D) 100

Açıklama: 15.04.2004 tarih ve 25434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken işler Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesine göre; gürültü düzeyi 85 dB (A)’yı aşan işlerde, günde en fazla yedi buçuk saat çalışılabileceği belirtilmiştir.

Cevap: A

İş Sağlığı ve Güvenliği Açıklamalı Sorular

Açıklamalı Sorular 18

İş Güvenliği Çözümlü Sorular

Açıklamalı Sorular 20