in

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Madde 1 (Amaç): Bu yönetmeliğin amacı, işçilerin i kanserojen ve mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanan risklerden korunması için bu maddelere maruziyetin önlenmesi de dahil olmak üzere gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini belirlemektir.

Madde 3 (Dayanak): 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78. Maddesi.

Madde 4 (Tanımlar): Bu yönetmelikte geçen;

a)      Kanserojen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddeleri,


[level-premium]

b)      Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddeleri,

c)      Sınır değer: Kanserojen ve mutajen maddenin, işçinin solunum bölgesinde bulunan havadaki, Ek-3’de belirlenen referans zaman aralığındaki, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonunu ifade eder.

Madde 5 (Risk Değerlendirilmesi): Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların, bu maddelere maruziyet şekli, maruziyet miktarı ve maruziyet süresi belirlenerek risk değerlendirilmesi yapılacak ve alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri belirlenecektir.

Risk değerlendirilmesi yapılırken çalışma şartları, maruziyet şekli ve derecesi dikkate alınarak, risk değerlendirmesinin geçerli olduğu süre ile hangi aralılarla yenileneceği belirlenecek ve her durumda en az 5 yılda bir defa yenilenecektir.

Madde 13 (Eğirim): İşveren, işçilerin ve/veya temsilcilerinin yeterli ve uygun eğitim almalarını sağlayacak, işçilere özellikle aşağıdaki konularda gerekli bilgi ve talimatı verecektir;

a)      Sağlığı etkileyebilecek riskler ile sigara içmenin getireceği ek riskler,

b)      Maruziyeti önlemek için alınması gerekli önlemler,

c)      Hijyen kuralları,

d)      Koruyucu malzeme ve giyim eşyalarının kullanılması,

e)      Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmaları da dâhil yapılması gereken işler,

Yeni bir risk ortaya çıktığında veya risklerde değişiklik olduğunda eğitim yenilenecek ve belirli aralıklarla tekrarlanacaktır.

İşveren kanserojen ve mutajen madde içeren tesis ve kapların üzerinde bulunması gereken etiket, uyarı ve tehlike işaretleri ile ilgili olarak işçilere gerekli bilgi ve eğitimi verecektir.

Madde 17 (Kayıtların Saklanması): Bu yönetmeliğin 14. maddesinin (c) bendinde ve 16. maddesinin (d) bendinde belirtilen kayıtlar (kişisel sağlık kayıtları) maruziyetin sona ermesinden sonra en az 40 yıl süre ile saklanacaktır.

İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren bu kayıtları Bakanlığa vermek zorundadır.

 

Madde 18 (Sınır Değerler): Kanserojen ve mutajen maddelerin sınır değerleri Ek-3’de verilmiştir.

EK-III

MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ

 

Sınır Değerler

Açıklama

Maddenin Adı

EINECS (1)

CAS (2)

Mg/m3  (3)

ppm  (4)

Benzen

200-753-7

71-43-2

3.25 (3)

1 (5)

Deri (6)

Vinilklorür monomeri

200-831

75-01-4

7.77 (3)

3 (5)

—-

Sert ağaç tozları

—-

—-

5.0 (5)

—-

—-

 

(1) EINECS: Mevcut kimyasal maddelerin Avrupa envanteri

(2) CAS: Kimyasal abstrakt servis numarası

(3) mg/m3: Bir metre küp havadaki maddenin miligram olarak miktarı (20 C sıcaklıkta ve 760 mm Civa basıncında)

(4) ppm: Milyonda kısım olarak hacim (milimetre/metreküp)

(5) Sekiz saatlik referans zamanına göre hesaplanan veya ölçülen değer

(6) Deri yoluyla da maruziyetin olabildiği durumlar

(7) Sert ağaç tozu diğer ağaç tozları ile karışık ise karışımın tümü için bu değer uygulanır.

[/level-premium]

[level-gold]

b)      Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddeleri,

c)      Sınır değer: Kanserojen ve mutajen maddenin, işçinin solunum bölgesinde bulunan havadaki, Ek-3’de belirlenen referans zaman aralığındaki, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonunu ifade eder.

Madde 5 (Risk Değerlendirilmesi): Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların, bu maddelere maruziyet şekli, maruziyet miktarı ve maruziyet süresi belirlenerek risk değerlendirilmesi yapılacak ve alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri belirlenecektir.

Risk değerlendirilmesi yapılırken çalışma şartları, maruziyet şekli ve derecesi dikkate alınarak, risk değerlendirmesinin geçerli olduğu süre ile hangi aralılarla yenileneceği belirlenecek ve her durumda en az 5 yılda bir defa yenilenecektir.

Madde 13 (Eğirim): İşveren, işçilerin ve/veya temsilcilerinin yeterli ve uygun eğitim almalarını sağlayacak, işçilere özellikle aşağıdaki konularda gerekli bilgi ve talimatı verecektir;

a)      Sağlığı etkileyebilecek riskler ile sigara içmenin getireceği ek riskler,

b)      Maruziyeti önlemek için alınması gerekli önlemler,

c)      Hijyen kuralları,

d)      Koruyucu malzeme ve giyim eşyalarının kullanılması,

e)      Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmaları da dâhil yapılması gereken işler,

Yeni bir risk ortaya çıktığında veya risklerde değişiklik olduğunda eğitim yenilenecek ve belirli aralıklarla tekrarlanacaktır.

İşveren kanserojen ve mutajen madde içeren tesis ve kapların üzerinde bulunması gereken etiket, uyarı ve tehlike işaretleri ile ilgili olarak işçilere gerekli bilgi ve eğitimi verecektir.

Madde 17 (Kayıtların Saklanması): Bu yönetmeliğin 14. maddesinin (c) bendinde ve 16. maddesinin (d) bendinde belirtilen kayıtlar (kişisel sağlık kayıtları) maruziyetin sona ermesinden sonra en az 40 yıl süre ile saklanacaktır.

İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren bu kayıtları Bakanlığa vermek zorundadır.

 

Madde 18 (Sınır Değerler): Kanserojen ve mutajen maddelerin sınır değerleri Ek-3’de verilmiştir.

EK-III

MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ

 

Sınır Değerler

Açıklama

Maddenin Adı

EINECS (1)

CAS (2)

Mg/m3  (3)

ppm  (4)

Benzen

200-753-7

71-43-2

3.25 (3)

1 (5)

Deri (6)

Vinilklorür monomeri

200-831

75-01-4

7.77 (3)

3 (5)

—-

Sert ağaç tozları

—-

—-

5.0 (5)

—-

—-

 

(1) EINECS: Mevcut kimyasal maddelerin Avrupa envanteri

(2) CAS: Kimyasal abstrakt servis numarası

(3) mg/m3: Bir metre küp havadaki maddenin miligram olarak miktarı (20 C sıcaklıkta ve 760 mm Civa basıncında)

(4) ppm: Milyonda kısım olarak hacim (milimetre/metreküp)

(5) Sekiz saatlik referans zamanına göre hesaplanan veya ölçülen değer

(6) Deri yoluyla da maruziyetin olabildiği durumlar

(7) Sert ağaç tozu diğer ağaç tozları ile karışık ise karışımın tümü için bu değer uygulanır.

[/level-gold]

[level-vip]

b)      Mutajen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddeleri,

c)      Sınır değer: Kanserojen ve mutajen maddenin, işçinin solunum bölgesinde bulunan havadaki, Ek-3’de belirlenen referans zaman aralığındaki, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonunu ifade eder.

Madde 5 (Risk Değerlendirilmesi): Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların, bu maddelere maruziyet şekli, maruziyet miktarı ve maruziyet süresi belirlenerek risk değerlendirilmesi yapılacak ve alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri belirlenecektir.

Risk değerlendirilmesi yapılırken çalışma şartları, maruziyet şekli ve derecesi dikkate alınarak, risk değerlendirmesinin geçerli olduğu süre ile hangi aralılarla yenileneceği belirlenecek ve her durumda en az 5 yılda bir defa yenilenecektir.

Madde 13 (Eğirim): İşveren, işçilerin ve/veya temsilcilerinin yeterli ve uygun eğitim almalarını sağlayacak, işçilere özellikle aşağıdaki konularda gerekli bilgi ve talimatı verecektir;

a)      Sağlığı etkileyebilecek riskler ile sigara içmenin getireceği ek riskler,

b)      Maruziyeti önlemek için alınması gerekli önlemler,

c)      Hijyen kuralları,

d)      Koruyucu malzeme ve giyim eşyalarının kullanılması,

e)      Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmaları da dâhil yapılması gereken işler,

Yeni bir risk ortaya çıktığında veya risklerde değişiklik olduğunda eğitim yenilenecek ve belirli aralıklarla tekrarlanacaktır.

İşveren kanserojen ve mutajen madde içeren tesis ve kapların üzerinde bulunması gereken etiket, uyarı ve tehlike işaretleri ile ilgili olarak işçilere gerekli bilgi ve eğitimi verecektir.

Madde 17 (Kayıtların Saklanması): Bu yönetmeliğin 14. maddesinin (c) bendinde ve 16. maddesinin (d) bendinde belirtilen kayıtlar (kişisel sağlık kayıtları) maruziyetin sona ermesinden sonra en az 40 yıl süre ile saklanacaktır.

İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren bu kayıtları Bakanlığa vermek zorundadır.

 

Madde 18 (Sınır Değerler): Kanserojen ve mutajen maddelerin sınır değerleri Ek-3’de verilmiştir.

EK-III

MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ

 

Sınır Değerler

Açıklama

Maddenin Adı

EINECS (1)

CAS (2)

Mg/m3  (3)

ppm  (4)

Benzen

200-753-7

71-43-2

3.25 (3)

1 (5)

Deri (6)

Vinilklorür monomeri

200-831

75-01-4

7.77 (3)

3 (5)

—-

Sert ağaç tozları

—-

—-

5.0 (5)

—-

—-

 

(1) EINECS: Mevcut kimyasal maddelerin Avrupa envanteri

(2) CAS: Kimyasal abstrakt servis numarası

(3) mg/m3: Bir metre küp havadaki maddenin miligram olarak miktarı (20 C sıcaklıkta ve 760 mm Civa basıncında)

(4) ppm: Milyonda kısım olarak hacim (milimetre/metreküp)

(5) Sekiz saatlik referans zamanına göre hesaplanan veya ölçülen değer

(6) Deri yoluyla da maruziyetin olabildiği durumlar

(7) Sert ağaç tozu diğer ağaç tozları ile karışık ise karışımın tümü için bu değer uygulanır.

[/level-vip]

[level-standard]

Yazının devamını görüntüleyebilmek için lütfen bir paket satın alınız…

[/level-standard]

[level-visitors]

Yazının devamını görüntüleyebilmek için lütfen bir paket satın alınız…

[/level-visitors]

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin kapatılmasına Dair Yönetmelik

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik