in

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

Madde 1 (Amaç): Bu yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, çalışma yöntemleri, görev, yetki ve yükümlülüklerini belirler.

Madde 3 (Dayanak): 4857 sayılı İş Kanunu’nun 80. Maddesi.


[level-premium]

Madde 5 (İş sağlığı ve Güvenliği kurullarının oluşumu): İş sağlığı ve güvenliği kurulları aşağıda belirtilen kişilerden oluşur.

a)      İşveren veya işveren vekili,

b)      İş Kanunu’nun 82. maddesi uyarınca iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman,

c)      İş Kanunu’nun 81. maddesi uyarınca görevlendirilen işyeri hekimi,

d)      İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,

e)      Varsa sivil savunma uzmanı,

f)       İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta,

g)      2821 sayılı Sendikalar Kanununun değişik 34. maddesi hükmü uyarınca işyerinde bulunan sendika temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri kişi, işyerinde sendika temsilcisi yoksa o işyerindeki işçilerin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilecek işçi,

h)      Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi.

Madde 8 (Çalışma Usulleri): İş sağlığı ve güvenliği kurulları inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışırlar.

a)      Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Toplantının yeri, günü ve saati toplantıdan en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilir.

b)      Ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına ya da sekreterine yapılması gerekir.

c)      İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından kendisinin sağlığını bozacak ve vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Kurul, aynı gün acilen toplanarak kararını verir, bu durumu tutanakla tespit eder ve karar işçiye yazılı olarak bildirilir.

d)      Kurulun olağan toplantılarının süresi toplam olarak ayda 24 saati geçemez. Bu toplantıların günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır.

e)      Kurul, üyelerin çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler.

f)       Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir.

g)      Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca işçilere duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilan edilir.

Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir.

[/level-premium]

[level-gold]

Madde 5 (İş sağlığı ve Güvenliği kurullarının oluşumu): İş sağlığı ve güvenliği kurulları aşağıda belirtilen kişilerden oluşur.

a)      İşveren veya işveren vekili,

b)      İş Kanunu’nun 82. maddesi uyarınca iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman,

c)      İş Kanunu’nun 81. maddesi uyarınca görevlendirilen işyeri hekimi,

d)      İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,

e)      Varsa sivil savunma uzmanı,

f)       İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta,

g)      2821 sayılı Sendikalar Kanununun değişik 34. maddesi hükmü uyarınca işyerinde bulunan sendika temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri kişi, işyerinde sendika temsilcisi yoksa o işyerindeki işçilerin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilecek işçi,

h)      Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi.

Madde 8 (Çalışma Usulleri): İş sağlığı ve güvenliği kurulları inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışırlar.

a)      Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Toplantının yeri, günü ve saati toplantıdan en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilir.

b)      Ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına ya da sekreterine yapılması gerekir.

c)      İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından kendisinin sağlığını bozacak ve vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Kurul, aynı gün acilen toplanarak kararını verir, bu durumu tutanakla tespit eder ve karar işçiye yazılı olarak bildirilir.

d)      Kurulun olağan toplantılarının süresi toplam olarak ayda 24 saati geçemez. Bu toplantıların günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır.

e)      Kurul, üyelerin çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler.

f)       Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir.

g)      Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca işçilere duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilan edilir.

Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir.

[/level-gold]

[level-vip]

Madde 5 (İş sağlığı ve Güvenliği kurullarının oluşumu): İş sağlığı ve güvenliği kurulları aşağıda belirtilen kişilerden oluşur.

a)      İşveren veya işveren vekili,

b)      İş Kanunu’nun 82. maddesi uyarınca iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman,

c)      İş Kanunu’nun 81. maddesi uyarınca görevlendirilen işyeri hekimi,

d)      İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,

e)      Varsa sivil savunma uzmanı,

f)       İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta,

g)      2821 sayılı Sendikalar Kanununun değişik 34. maddesi hükmü uyarınca işyerinde bulunan sendika temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri kişi, işyerinde sendika temsilcisi yoksa o işyerindeki işçilerin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilecek işçi,

h)      Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi.

Madde 8 (Çalışma Usulleri): İş sağlığı ve güvenliği kurulları inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışırlar.

a)      Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Toplantının yeri, günü ve saati toplantıdan en az 48 saat önce kurul üyelerine bildirilir.

b)      Ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına ya da sekreterine yapılması gerekir.

c)      İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından kendisinin sağlığını bozacak ve vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. Kurul, aynı gün acilen toplanarak kararını verir, bu durumu tutanakla tespit eder ve karar işçiye yazılı olarak bildirilir.

d)      Kurulun olağan toplantılarının süresi toplam olarak ayda 24 saati geçemez. Bu toplantıların günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır.

e)      Kurul, üyelerin çoğunluğu ile toplanır, kararlar toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler.

f)       Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir.

g)      Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca işçilere duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilan edilir.

Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir.

[/level-vip]

[level-standard]

Yazının devamını görüntüleyebilmek için lütfen bir paket satın alınız…

[/level-standard]

[level-visitors]

Yazının devamını görüntüleyebilmek için lütfen bir paket satın alınız…

[/level-visitors]

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin kapatılmasına Dair Yönetmelik