in

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

Madde 1 (Amaç): Bu yönetmeliğin amacı, yapı işyerlerinde alınacak asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.

Madde 2 (Kapsam): Bu yönetmelik, Yer altı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki işyerleri hariç, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm yapı işyerlerinde uygulanır.


[level-premium]

Madde 3 (Dayanak): 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78. Maddesi.

Madde 4 (Tanımlar): Bu yönetmelikte geçen;

a)      Yapı İşleri: İnşa ve inşaat mühendisliği işlerinin yürütüldüğü Ek-1’de yer alan işler ile benzeri diğer işleri,

b)      Proje: Yapı işlerinin tasarımından tamamlanmasına kadar yürütülen tüm işleri,

c)      İşveren: projeyi üstlenen ve işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi,

d)      Proje Sorumlusu: İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,

e)      Alt İşveren: İşverenden yapı işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde veya yardımcı işlerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi,

f)       Kendi Adına Çalışan İşçi: Yapı işyerinde işçi ve işveren dışında, iş yapan ve yanında işçi çalıştırmayan, projenin tamamlanmasında profesyonel katkı sağlayan kişiyi,

g)      Hazırlık Koordinatörü: Projenin hazırlık aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu yönetmeliğin yedinci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

h)      Uygulama Koordinatörü: Projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu yönetmeliğin sekizinci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Madde 5 (Koordinatörlerin Atanması, Sağlık ve Güvenlik Planı ve Bildirim):

a)      İşveren veya proje sorumlusu aşağıda belirtilen durumlarda, yapı işine başlamadan önce Ek-3’te belirtilen bilgileri içeren bildirimi Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür;

–       Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20’den fazla işçi çalıştırılacaksa,

–       İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa.

Bu bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldığı levha, açıkça görünecek şekilde yapı alanın uygun bir yerine konulacaktır. Gerektiğinde bu bilgiler güncelleştirilecektir.

EK-1
YAPI İŞLERİ (İNŞA VE MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI) LİSTESİ

1- Kazı

2- Hafriyat

3- İnşa

4- Prefabrike elemanların montajı ve sökümü

5- Değiştirme veya donatma

6- Tadilatlar

7- Yenileme

8- Tamir

9- Sökme

10- Yıkım

11- Restorasyon

12- Bakım, boyama ve temizleme

13- Drenaj

EK-3
YÖNETMELİĞİN 5. MADDESİNİN (c) BENDİNE GÖRE ÖN BİLDİRİMDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR

1. Bildirim tarihi,

2. İnşaatın tam adresi,

3. Yüklenicilerin ad ve adresi,

4. Proje tipi (*),

5. Proje sorumlularının adı ve adresi,

6. Proje hazırlık safhasındaki güvenlik ve sağlık koordinatörlerinin adı ve adresi,

7. Proje uygulama safhasındaki güvenlik ve sağlık koordinatörlerinin adı ve adresi,

8. İşin planlanan başlama tarihi,

9. Planlanan çalışma süresi,

10. İnşaat alanında çalışacak tahmin edilen azami işçi sayısı,

11. İnşaat alanında çalışacak müteahhitler ve kendi adına çalışan kişilerin sayısı,

12. Seçilmiş müteahhitler hakkında bilgi.

(*) Yapılan inşaatın yapı çeşidi yazılacaktır ( köprü, bina, yol gibi)

[/level-premium]

[level-gold]

Madde 3 (Dayanak): 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78. Maddesi.

Madde 4 (Tanımlar): Bu yönetmelikte geçen;

a)      Yapı İşleri: İnşa ve inşaat mühendisliği işlerinin yürütüldüğü Ek-1’de yer alan işler ile benzeri diğer işleri,

b)      Proje: Yapı işlerinin tasarımından tamamlanmasına kadar yürütülen tüm işleri,

c)      İşveren: projeyi üstlenen ve işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi,

d)      Proje Sorumlusu: İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,

e)      Alt İşveren: İşverenden yapı işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde veya yardımcı işlerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi,

f)       Kendi Adına Çalışan İşçi: Yapı işyerinde işçi ve işveren dışında, iş yapan ve yanında işçi çalıştırmayan, projenin tamamlanmasında profesyonel katkı sağlayan kişiyi,

g)      Hazırlık Koordinatörü: Projenin hazırlık aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu yönetmeliğin yedinci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

h)      Uygulama Koordinatörü: Projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu yönetmeliğin sekizinci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Madde 5 (Koordinatörlerin Atanması, Sağlık ve Güvenlik Planı ve Bildirim):

a)      İşveren veya proje sorumlusu aşağıda belirtilen durumlarda, yapı işine başlamadan önce Ek-3’te belirtilen bilgileri içeren bildirimi Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür;

–       Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20’den fazla işçi çalıştırılacaksa,

–       İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa.

Bu bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldığı levha, açıkça görünecek şekilde yapı alanın uygun bir yerine konulacaktır. Gerektiğinde bu bilgiler güncelleştirilecektir.

EK-1
YAPI İŞLERİ (İNŞA VE MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI) LİSTESİ

1- Kazı

2- Hafriyat

3- İnşa

4- Prefabrike elemanların montajı ve sökümü

5- Değiştirme veya donatma

6- Tadilatlar

7- Yenileme

8- Tamir

9- Sökme

10- Yıkım

11- Restorasyon

12- Bakım, boyama ve temizleme

13- Drenaj

EK-3
YÖNETMELİĞİN 5. MADDESİNİN (c) BENDİNE GÖRE ÖN BİLDİRİMDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR

1. Bildirim tarihi,

2. İnşaatın tam adresi,

3. Yüklenicilerin ad ve adresi,

4. Proje tipi (*),

5. Proje sorumlularının adı ve adresi,

6. Proje hazırlık safhasındaki güvenlik ve sağlık koordinatörlerinin adı ve adresi,

7. Proje uygulama safhasındaki güvenlik ve sağlık koordinatörlerinin adı ve adresi,

8. İşin planlanan başlama tarihi,

9. Planlanan çalışma süresi,

10. İnşaat alanında çalışacak tahmin edilen azami işçi sayısı,

11. İnşaat alanında çalışacak müteahhitler ve kendi adına çalışan kişilerin sayısı,

12. Seçilmiş müteahhitler hakkında bilgi.

(*) Yapılan inşaatın yapı çeşidi yazılacaktır ( köprü, bina, yol gibi)

[/level-gold]

[level-vip]

Madde 3 (Dayanak): 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78. Maddesi.

Madde 4 (Tanımlar): Bu yönetmelikte geçen;

a)      Yapı İşleri: İnşa ve inşaat mühendisliği işlerinin yürütüldüğü Ek-1’de yer alan işler ile benzeri diğer işleri,

b)      Proje: Yapı işlerinin tasarımından tamamlanmasına kadar yürütülen tüm işleri,

c)      İşveren: projeyi üstlenen ve işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi,

d)      Proje Sorumlusu: İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,

e)      Alt İşveren: İşverenden yapı işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde veya yardımcı işlerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi,

f)       Kendi Adına Çalışan İşçi: Yapı işyerinde işçi ve işveren dışında, iş yapan ve yanında işçi çalıştırmayan, projenin tamamlanmasında profesyonel katkı sağlayan kişiyi,

g)      Hazırlık Koordinatörü: Projenin hazırlık aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu yönetmeliğin yedinci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

h)      Uygulama Koordinatörü: Projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu yönetmeliğin sekizinci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Madde 5 (Koordinatörlerin Atanması, Sağlık ve Güvenlik Planı ve Bildirim):

a)      İşveren veya proje sorumlusu aşağıda belirtilen durumlarda, yapı işine başlamadan önce Ek-3’te belirtilen bilgileri içeren bildirimi Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür;

–       Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20’den fazla işçi çalıştırılacaksa,

–       İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa.

Bu bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldığı levha, açıkça görünecek şekilde yapı alanın uygun bir yerine konulacaktır. Gerektiğinde bu bilgiler güncelleştirilecektir.

EK-1
YAPI İŞLERİ (İNŞA VE MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI) LİSTESİ

1- Kazı

2- Hafriyat

3- İnşa

4- Prefabrike elemanların montajı ve sökümü

5- Değiştirme veya donatma

6- Tadilatlar

7- Yenileme

8- Tamir

9- Sökme

10- Yıkım

11- Restorasyon

12- Bakım, boyama ve temizleme

13- Drenaj

EK-3
YÖNETMELİĞİN 5. MADDESİNİN (c) BENDİNE GÖRE ÖN BİLDİRİMDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR

1. Bildirim tarihi,

2. İnşaatın tam adresi,

3. Yüklenicilerin ad ve adresi,

4. Proje tipi (*),

5. Proje sorumlularının adı ve adresi,

6. Proje hazırlık safhasındaki güvenlik ve sağlık koordinatörlerinin adı ve adresi,

7. Proje uygulama safhasındaki güvenlik ve sağlık koordinatörlerinin adı ve adresi,

8. İşin planlanan başlama tarihi,

9. Planlanan çalışma süresi,

10. İnşaat alanında çalışacak tahmin edilen azami işçi sayısı,

11. İnşaat alanında çalışacak müteahhitler ve kendi adına çalışan kişilerin sayısı,

12. Seçilmiş müteahhitler hakkında bilgi.

(*) Yapılan inşaatın yapı çeşidi yazılacaktır ( köprü, bina, yol gibi)

[/level-vip]

[level-standard]

Yazının devamını görüntüleyebilmek için lütfen bir paket satın alınız…

[/level-standard]

[level-visitors]

Yazının devamını görüntüleyebilmek için lütfen bir paket satın alınız…

[/level-visitors]

Titreşim Yönetmeliği

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği