in

Türkiyede ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi

HEREDOT
ilk kez çalışanların verimli olabilmesi için yüksek enerjili besinlerle beslenmeleri gerektiğine değinmiştir.
HİPOKRAT
ilk kez kurşunun zararlı etkilerinden söz etmiş, kurşun koliğini tanımlamış, halsizlik, kabızlık, felçler ve görme bozuklukları gibi belirtileri saptamıştır.
NİCANDER
Hipokrates’in çalışmalarını daha da geliştiren Nicander, kurşun koliği ve kurşun anemisini incelemiş ve bunların özelliklerini tanımlamıştır.
PLİNİ
Çalışma ortamındaki tehlikeli tozlara karşı çalışanların korunması amacıyla maske yerine geçmek üzere başlarına torba geçirmelerini önermiştir.
JUVENAL
Özellikle demircilerde görülen göz yakınmaları ve göz hastalıklarının yapılan işten kaynaklandığını, sürekli olarak ayakta çalışanlarda varislerin oluşabileceğini açıklamıştır.
PARACELSUS
ilk iş hekimliği kitabı olan “De Morbis Metallicis”i yazmıştır. Ayrıca zehirlerin kimyasal yapıları ile doz ve organizma arasındaki ilişkiyi saptayabilme gibi çok önemli araştırmalar yapmıştır. Bu nedenle Paracelsus modern toksikolojinin başlangıcı sayılmaktadır.
GEORGİUS AGRİCOLA
Dünyada ilk mineroloji bilgini olarak bilinir. “De Re Metallica” isimli eseri yayınlamıştır. Zamanın jeoloji, madencilik, metalurji bilgilerini de kapsayan önemli kitabında, tozu önlemek için maden ocaklarının havalandırılması gerektiğini belirtmiş, iş kazaları ve iş güvenlik yöntemleri konusunda önerilerde bulunmuştur.
BERDARDİNO RAMAZZİNİ
“De Morbis Artificum Diatriba” isimli kitabında özellikle iş kazalarını önlemek için, iş yerlerinde koruyucu güvenlik önlemlerinin alınmasını önermiştir. İşçi sağlığının kurucusu sayılmıştır. Kurşun ve cıva zehirlenmelerini incelemiş ve belirtilerini saptamıştır. Hastalara ’’ne iş yaptıklarının sorunuz’’ demiştir.
ANTONY ASHLY COOPER
İngiliz parlamento üyesi olarak çalışma koşullarını düzeltmek amacıyla, çalışma saatlerinin azaltılması, maden ocaklarında ve fabrikalarda çalıştırılan kadın ve çocukların korunmasını öngören yasalar çıkarılması konusunda çaba harcamıştır.
THOMAS PERCİVAL
Genç işçilerin çalışma saat ve koşulları ile ilgili olarak bir rapor hazırlamıştır.
SİR ROBERT PEEL
1802 yılında “Çırakların Sağlığı ve Morali” adlı yasanın çıkarılmasını sağlamıştır. Çıkarılan bu Kanun ile İngiltere’de işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak çıkartılan bu ilk yasa çalışma saatini günde 12 saat olarak sınırlamıştır.
ROBERT OWEN
İskoçya’daki fabrikasında on yaşın altında kimseyi çalıştırmamış ve çalışma saatlerini de azaltmıştır. Gençler ve yetişkinler için ayrı ayrı eğitim programları hazırlamış ve iş yerinde çevre koşullarının düzeltilmesi için önemler almıştır.
PERSİVAL POTT
“Bel Kemiği Eğriliklerinde Sık Görülen Alt Taraf Organlarındaki Felçler Üstüne” adındaki kitabında özellikle baca temizleyicilerinde görülen skrotum kanserlerinin nedeni olarak is üzerinde durmuş ve bunu bir meslek hastalığı olarak nitelemiştir.
ORFİLA
1787 ile 1853 yılları arasında yaşayan Orfila ise, zehirli maddelerin analitik yöntemlerle tanımlanabileceğini ileri sürmüş, yeni yöntemler geliştirerek, toksikolojinin ilerlemesine öncülük etmiştir.
CHARLES TURNER THACKRAH
1795 ile 1832 yılları arasında yaşayan ünlü hekim Charles Turner Thackrah iç hastalığı uzmanı iken sonradan meslek hastalıklarına yönelmiş ve bir kitap yayınlayarak, bu konunun İngiltere’de öncülüğünü yapmıştır.
MİCHEL SADLER
Bu çalışmalardan etkilenen Michel Sadler 1832 yılında parlamentoya yeni bir yasa önerisi getirmiş ve 1833 yılında “Fabr ikalar Yasası” adı altında yürürlüğe girmesini sağlamıştır. Bu yasa ile fabrikaların denetimi için müfettiş atanması zorunlu kılınmış, 9 yaşın altındaki çocukların işe alınması ve 18 yaşından küçüklerin ise 12 saatten fazla çalıştırılmaları yasaklanmıştır. 1847 yılında çıkarılan “On Saat Yasası” ile çalışma saatleri sınırlandırılmıştır.
THOMAS LEGGE
Yukarıdaki yasalar neticesinde Thomas Legge kurşun zehirlenmesi gibi şarbonun da meslek hastalığı olduğunu ileri sürmüş, atanan ilk hekim iş güvenliği müfettişi olmuştur.
Dilaver Paşa Nizamnamesi
Çalışma koşullarına ilişkin olarak getirdiği düzenlemeler yanında, madende bir hekim bulundurulmasını da hükme bağlamış olan ilk yasal düzenlemedir. Ancak Padişah tarafından onaylanmadığı için bir tüzük niteliği kazanamamıştır.
Maadin Nizamnamesi
Tanzimat’tan sonraki ikinci önemli belgedir. Genellikle iş güvenliğini ilgilendiren önemli hükümler getirmiştir.
Zonguldak ereğli havzası fehmiyesi
Kömür tozlarının amele menafi füruhuna dair… kısacası artık kömür tozlarının satılıp işçilere pay edilmesini içerir 1921 (Zonguldak büyük bir ildir ve burada çalışanlara pay verilmesi gerekiyordu)
Ereğli havzai fehmiyesi
Kömür işçilerinin çalışma koşullarının düzeltilmesi ile barınma sorunları ile ilgilidir-1921
Borçlar yasası
İş kazası ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sorumlulukları düzenler-1926
Umumi hıfsızsıhha kanunu
İş yerlerinde 50 kişi ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde işyeri hekimi ve tedavi mecburiyeti getirmiştir-1930
Türkiyede İSG ve İş Kanunlarının Kronolojik Sıralaması
  • 1936-3008 sayılı iş kanunu
  • 1971-1475 sayılı iş kanunu
  • 2003-4857 sayılı iş kanunu(AB’nin89/391/EEC sayılı çerçeve direktifine uyumlaştırılmıştır)
  • 2012-6331 sayılı İSGkanunu (Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyince hazırlandı)
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü