in ,

İsg ile İlgili Diğer Yasalar Ve Temel Hukuk (49 Soru)

 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi sosyal yaşamı duzenleyen kurallar arasında sayılmaz?

  • Din Kuralları
  • Ahlak Kuralları
  • İSG Kuralları
  • Hukuk Kuralları
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi sosyal yaşamı duzenleyen kurallar arasında sayılmaz?

  • Görgü Kuralları
  • İSG Kuralları
  • Ahlak Kuralları
  • Hukuk Kuralları
 • Question of

  Yaptırımı Bireyler ve toplum icinde ayıplanma ve kucuk gorulme olan kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

  • Hukuk Kuralları
  • Ahlak Kuralları
  • Din Kuralları
  • İSG Kuralları
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi Ahlak Kuralları icinde değerlendirilmez?

  • Kotu hisler beslemek
  • Ornek davranışlar sergilemek
  • Başkasının şeref ve haysiyetine saygılı olmak
  • Hasta ziyaretleri
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi Ahlak Kurallan icinde değerlendirilmez?

  • Durust davranmak
  • Verdiği soze sadık kalmak
  • Dedikodu yapmak
  • Selamlaşma
 • Question of

  Yaptınmı saygısız, gorgusuz, vefasız vb. olarak değerlendirilmek olan kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

  • Hukuk Kuralları
  • Din Kuralları
  • Gorgu Kuralları
  • Ahlak Kuralları
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi Gorgu Kuralları icinde değerlendirilmez?

  • Buyuklerini saymak, kucuklerini sevmek ve korumak
  • Sofra kuralları
  • Selamlaşma
  • Durust davranmak
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi Gorgu Kuralları icinde değerlendirilmez?

  • Selamlaşma
  • Başkasının şeref ve haysiyetine saygılı olmak
  • Başsağlığı ziyaretleri
  • Hasta ziyaretleri
 • Question of

  Sosyal hayatta bireyler arasında ya da birey ile toplum arasında ilişkileri duzenleyen ve yaptınmı bulunan kurallar butunudur. Bu tanım icin aşağıdakilerden hangisi uygundur?

  • Hukuk
  • Kanun
  • Gelenek
  • İnanc
 • Question of

  Bir kuralın hukuk kuralı olabilmesi icin 3 unsurun bulunması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Bu kuralın toplumun tamamı tarafından benimsenmiş olması
  • Toplumda herkes tarafından benimsenmesi gerekmez.
  • Bu kuralın devlet tarafından (yetkili merci) desteklenmiş olması gerekir.
  • Bu kurala uyulmaması durumunda bir yaptırım (mueyyide) ile karşılaşılması soz konusudur.
 • Question of

  Anayasanın 124. maddesine gore gorev alanları ile ilgili yasa ve tuzuklerin uygulanmasını belirleyen yonetmelikleri hangisi cıkartabilir?

  • Başbakanlık
  • Bakanlıklar
  • Kamu Kuruluştarı
  • Hepsi
 • Question of

  Yonetmeliklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Yonetmelikler yasa ve tuzuklere aykırı olamayacağı gibi ust hukuk kurallanna da aykırı olamaz
  • Ust hukuk kurallarına aykırı olarak duzenlenen yonetmeliklerin iptali konusunda Danıştay’a dava acılır
  • Yonetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanması zorunludur
  • Yonetmeliklerin yasa ve tuzuklere aykın olduğu gozden kacmış ve bu şekilde yayınlanmışsa ancak kanunla değiştirilebilir.
 • Question of

  Başbakanlık, Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşlarının mevzuat doğrultusunda belirli bir konunun uygulanmasına yonelik yazılı emirlerine ne denir?

  • Genelge
  • Yonetmelik
  • Tuzuk
  • İctihat
 • Question of

  Genelgeler icin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • Genelgeler konusu ve numarası ile adlandırılır
  • Aynı konuda cıkarılan genelgelerden en son duzenlenen esas alınır
  • Genelgeler ilgili Başbakanlık ve Bakanlık tarafından hazırlandıktan sonra tum birimlere ulaştırılır
  • Genelgelerin yururluk suresi 1 yıldır
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi yayınlanmadan once Yargıtay onayından gecer?

  • Tuzukler
  • Yonetmelikler
  • Genelgeler
  • Hicbiri
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi yayınlanmadan once Danıştay onayından gecer?

  • Tuzukler
  • Yonetmelikler
  • Genelgeler
  • Hepsi
 • Question of

  Sucun bilerek ve sonucun istenerek gercekleştirilmesine ne denir?

  • Kast
  • Taksir
  • Bilincli taksir
  • Olası kast
 • Question of

  Dikkat ve ozen yukumluluğune aykırılık dolayısıyla, sucun bilinerek fakat sonucun istenmeyerek gercekleştirilmesine ne denir?

  • Kast
  • Taksir
  • Bilincli taksir
  • Olası kast
 • Question of

  Bir hukuk dalının tumunu ya da buyuk bolumunu duzenleyen kanuna ne ad verilir?

  • Anayasa
  • Genel kanun
  • Öz Bakımından Kanun
  • Özel Kanun
 • Question of

  1 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan bir kanunun yururluk tarihi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  • 1 Aralık 2012
  • 25 Kasım 2012
  • 1 Aralık 2013
  • 16 Ocak 2013
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi bakanlar kurulu tarafından cıkartılamaz?

  • Kanun
  • Tuzuk
  • Yonetmelik
  • Tebliğ
 • Question of

  İşverenin, iş akdinden doğan iş sağlığı ve guvenliği onlemlerini alma borcunu duzenleyen hukuk kuralı aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

  • Ceza Kanunu
  • İş Kanunu
  • Borclar Kanunu
  • Sosyal Guvenlik Kanunu
 • Question of

  Borclar Kanunu 417. Maddesi işverene hangi gorevi vermiştir?

  • İşcinin kişiliğinin korunması gorevi
  • İşcinin maaşının duzgun odenmesi gorevi
  • İşciyle yazılı sozleşme yapması gorevi
  • Yukarıdakilerin hepsi
 • Question of

  İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan işveren kusurunun cezai yonden yaptırımlan aşağıdaki hangi mevzuatta yer alır?

  • Turk Ceza Kanunu
  • İş Kanunu
  • Borclar Kanunu
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın 50’nci maddesinde sayılan ve calışma şartları bakımından ozel olarak korunması gereken kişiler arasında yer almaz?

  • Kucukler
  • Kadınlar
  • Cıraklar
  • Bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar
 • Question of

  Borclar Kanununa gore iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda işcinin calışma gucunde meydana gelen eksilme nedeniyle uğradığı gelir kaybının giderilmesi amacıyla acılacak olan dava aşağıdakilerden hangisidir?

  • Maddi tazminat davası
  • Manevi tazminat davası
  • Destekten yoksun kalma tazminat davası
  • Rucu tazminat davası
 • Question of

  Bir iş kazası neticesinde hayatını kaybeden bir işcinin aşağıdaki yakmlanndan hangisi destekten yoksun kalma tazminatından yararlanamaz?

  • Dul kalan ve herhangi bir geliri olmayan eşi
  • İlkokula giden kız cocuğu
  • 24 yaşında olan ve universitede okuyan erkek cocuğu
  • Memur emeklisi olan ozurlu babası
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi bireysel iş hukuku anlamında iş kazasının oluşmasını engelleyen ve nedensellik bağını kesen sebeplerden değildir?

  • Kazaya uğrayan işcinin ağır kusuru
  • Yapılan işin risk derecesi
  • Ucuncu kişinin kusurlu davranışı
  • Mucbir sebepler
 • Question of

  Ulkemizde yasalar hiyerarşisi aşağıdakilerden hangisi gibidir?

  • Uluslararası sozleşmeler – Anayasa – Kanun – Tuzuk – Yonetmelik – Tebliğ
  • Anayasa – Kanun – Tuzuk – Yonetmelik – Tebliğ – Uluslararası sozleşmeler
  • Anayasa – Kanun – Tuzuk – Uluslararası sozleşmeler – Yonetmelik – Tebliğ
  • Anayasa – Kanun ve Uluslararası sozleşmeler – Tuzuk – Yonetmelik – Tebliğ
 • Question of

  İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Gorevleri Hakkındaki 3146 sayılı yasanın 13. maddesinde hangi birimler icinde yer almıştır?

  • Danışma Ve Denetim Birimleri
  • Surekli Kurullar
  • Yardımcı Birimler
  • Ana hizmet Birimleri
 • Question of

  Hangisi İş denetimi turlerinden değildir?

  • Soruşturma
  • İnceleme Teftişi
  • Kontrol Teftiş
  • Araştırma
 • Question of

  Hangisi İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca denetimi yapılan calışma hayatını duzenleyen kanunlardan değildir?

  • Sendikalar Kanunu
  • Toplu İş Sozleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
  • Yabancıların Calışma İzni Hakkında Kanun
  • Kamu Gorevlileri Sendikaları Kanunu
 • Question of

  4817 sayılı Yabancılann Calışma İzni Hakkında Kanun uygulamasına ilişkin asli denetim yetkisi kime verilmiştir?

  • İŞKUR Mufettişleri – SGK Mufettişleri
  • İŞKUR Mufettişleri – CSGB İş Mufettişleri
  • CSGB İş Mufettişleri – SGK Mufettişleri
  • CSGB Mufettişleri – SGK Mufettişleri
 • Question of

  İdari yonden cozumlenemeyen iş uyuşmazlıklarının cozum yeri aşağıdaki mahkemelerden hangisidir?

  • İş Mahkemeleridir
  • İdari Mahkemelerdir
  • Sulh Hukuk Mahkemeleridir
  • Hepsidir
 • Question of

  En yuksek mevduat faizi uygulaması aşağıdakilerden hangisi icin soz konusudur?

  • İhbar tazminatı
  • Kıdem tazminatı
  • Kotu niyet tazminatı
  • Hepsi
 • Question of

  Kıdem tazminatının hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi goz onunde tutulur?

  • Fazla mesai ucretleri
  • İşyerinde kullanılmak icin verilen sabun ve havlu bedelleri
  • Her yıl verilen ikramiyeler
  • Hepsi
 • Question of

  İdari para cezasına itiraz hangi mahkemeye yapılır?

  • İdare Mahkemesi
  • Asliye Ceza Mahkemesi
  • Ticaret Mahkemesi
  • Sulh Ceza Mahkemesi
 • Question of

  Elli bin Turk Lirasından az idari para cezalarında soruşturma zamanaşımı ne kadardır?

  • Bir yıl
  • Uc yıl
  • Beş yıl
  • On yıl
 • Question of

  İdari para cezasına itiraz suresi tebliğ tarihinden itibaren ne zaman sona erer?

  • 7 gün
  • 10 gün
  • 30 gün
  • 15 gün
 • Question of

  Meslek hastalıkları aşağıdaki hangi mevzuatta tanımlanmıştır?

  • 5510 Sayılı Yasa 14. madde
  • 506 Sayılı SSK yasası 11-B madde
  • SSK Sağlık İşlemleri Tuzuğu Madde 62
  • İş kanunu
 • Question of

  İş kazaları aşağıdaki hangi mevzuatta tanımlanmıştır?

  • 5510 Sayılı Yasa 13. madde
  • Umumi Hıfzıssıhha Kanun
  • Borclar Kanunu
  • İş Kanunu
 • Question of

  Meslek Hastalıkları listelerini kim hazırlar?

  • SSK Yuksek Sağlık Kurulu yapar
  • NoMeslek Hastalıkları Hastaneleri
  • Tıp Fakulteleri
  • Dunya Sağlık Orgutu hazırlar ve butun ulkelere yayınlar
 • Question of

  İş sozleşmesinin feshinin gecerli bir sebebe dayandırıldığının ispat yukumluluğu kime aittir?

  • İşciye
  • İşveren vekiline
  • İşverene
  • Davacıya
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi T.C Anayasası’nın calışma hayatı ile ilgili icerdiği duzenlemelerden birisi değildir?

  • Kucukler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar calışma şartlan bakımından ozel olarak korunurlar
  • İşciler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlannı ve calışma şartlarını duzenlemek amacıyla toplu iş sozleşmesi yapma hakkına sahiptirler
  • İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve guvenliğinin sağlanması icin gerekli her turlu onlemi almak, arac ve gerecleri noksansız bulundurmakla yukumludurler
  • Herkes, sosyal guvenlik hakkına sahiptir
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisinde iş sağlığı ve guvenliğine ilişkin bir madde bulunmaz?

  • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
  • Borclar Kanunu
  • Anayasa
  • İSG Kanunu
 • Question of

  Aşağıdakilerden hangisi yalnızca CE işareti icin en doğru ifadedir?

  • CE işaretini taşıyan bir ucurtma guvenlik şartlarına uyabilir ve iyi ucmak zorundadır
  • CE işareti urunun kaliteli olduğunu belirtir
  • CE işareti urunun AB direktiflerince belirlenen şartlara uygun olarak uretildiğini ve pazara sunulduğunu belirtir
  • CE işaretli tum urunlerin onaylanmış kuruluşlarca uygunluk denetiminden gectiğini belirtir
 • Question of

  Temel hak ve ozgurluklere ilişkin usulune gore yururluğe konulmuş uluslararası antlaşmalarla ulusal kanunlar cakıştığı takdirde nasıl bir yola başvurulması gerekir?

  • Uluslararası Adalet Divanına başvurulmalıdır
  • Uluslararası antlaşma hukumleri esas alınmalıdır
  • Anayasa mahkerrıesine başvurulmalıdır
  • Ulusal kanunlar esas alınmalıdır
 • Question of

  Gunde 7,5 saat ve daha az calışılması gereken işlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  • Cıva izabe fırınlarında ve elementer cıva bulunan ocaklarda gorulen işlerde 6 saat calışılabilir
  • Kurşun izabe fırınlannın teksif odalarında biriken kuru tozlan kaldırma işlerinde 4 saat calışılabilir
  • Karbon sulfurden etkilenme riski bulunan işlerde 6 saat calışılabilir
  • Karbonatlı ve organik fosforlu insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, cozelti olarak hazırlanması ve uygulanması işlerinde gunaşırı calışılabilir
 • Question of

  Gunde 7,5 saat ve daha az calışılması gereken işlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  • Yonetmelikte belirtilen gunluk en cok iş surelerinden sonra diğer herhangi bir işte calıştırılmazlar
  • Bu Yonetmelik kapsamına giren işlerde fazla calışma yapılamaz
  • Bu Yonetmelik kapsamındaki işyerleri işin yurutulduğu yerin bağlı bulunduğu Calışma ve İşkur İl Mudurluğune yazılı olarak bildirim yapmakla yukumludurler
  • Yonetmelikte belirtilen gunluk en cok iş surelerinden sonra Calışma ve İşkur İl Mudurluklerinden izin alarak diğer herhangi bir işte calışabilirler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Risk değerlendirmesi ve analizi soruları

Plastik İmalatı Risk Analizi

Askeri iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği

Askeri İşyerlerinde İsg (9 Soru)