in ,

Genel Tekrar 7 (20 Soru)

 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve seyyar iskelelerde özel tedbirler için hangisi yanlış verilmiştir?

  • Tahta cephe iskeleleri statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanır.
  • İskelelerde çalışılan platformlara güvenli ulaşımın sağlanması için merdiven sistemleri veya benzeri güvenli ulaşım sistemleri kullanılır.
  • skelelerde çalışılan platformlara güvenli ulaşımın sağlanması için merdiven sistemleri veya benzeri güvenli ulaşım sistemleri kullanılır.
  • Cephe iskeleleri binaya mümkün olduğunca yakın kurulur, bunun mümkün olmadığı durumlarda çalışanların bina ile iskele arasından düşmelerini önleyici tedbirler alınır.
  • Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskelelerinin kurulumunda, taşıyıcı sisteme ait düşey ve yatay elemanların eksiksiz olarak kullanılması ve sistemin yeteri kadar çapraz elemanlarla takviye edilmesi sağlanır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre İskelelerde genel tedbirlerden hangisi yanlış verilmiştir?

  • Doğru şekilde ve bakımlı bulundurulmalı
  • Korozyona karşı uygun malzeme kullanılmalı
  • İskele sistemlerinin güvenli bir şekilde desteklenmeli
  • İskelelerde görülen kusurların bir ay içerisinde giderilerek zayıf kısımlar güçlendirilmeli
  • İskele sisteminde çatlak, kırık, yıpranmış ve korozyona uğramış özellikteki iskele ve bağlantı elemanlarının kullanılmamalı
 • Soru: | Toplam Soru:

  – İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az kaç olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler?

  • 5
  • 10
  • 30
  • 40
  • 50
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyin sekretaryası aşağıdakilerden hangisidir?

  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
  • İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
  • Sağlık Bakanlığı
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, Grup 1 biyolojik etkenler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan etkenlerdir
  • İnsanda hastalığa yol açabilen ancak topluma yayılma olasılığı olmayan etkenlerdir
  • İnsanda hafif hastalığa neden olabilen ancak topluma yayılma olasılığı olmayan ve tedavi olanağı olan etkenlerdir.
  • İnsanda ağır hastalığa neden olan, topluma yayılma olasılığı olan ancak genellikle etkili koruma ve tedavi olanağı olan etkenlerdir
  • İnsanda ağır hastalığa neden olan, topluma yayılma riski olan ancak etkili koruma ve tedavi olanağı olmayan etkenlerdir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Dikişli veya dikişsiz taşınabilir gaz tüpleri, standartlarda süre belirtilmemişse azami kaç yılda bir periyodik kontrole tabi tutulmalıdır?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 6
  • 8
 • Soru: | Toplam Soru:

  “ İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik Kurallar” aşağıdaki hangi kuruluş tarafından hazırlanmıştır?

  • Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
  • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
  • Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu (ICOH)
  • Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA)
  • Birleşmiş Milletler (BM)
 • Soru: | Toplam Soru:

  Alçak Gerilim ile Yüksek Gerilim arasındaki sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir?

  • 120
  • 220
  • 380
  • 1000
  • 3000
 • Soru: | Toplam Soru:

  I-İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.
  II- İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde.
  III- İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde.
  IV- Yeni işçiler işe başladığında.

  İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik’e göre işveren, verilen durumlardan hangilerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırır veya tekrarlatır?

  • Yalnız IV
  • I ve III
  • I, II ve III
  • II, III ve IV
  • I, II, III ve IV
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş hijyeni ile ilgili hangisi yanlıştır?

  • İşyerinde sağlığın bozulmasına, hastalığa ve huzursuzluğa neden olan çevresel faktörleri saptayan, değerlendiren ve kontrol eden bilim alanıdır.
  • Kayıt altına alınan tüm bilgiler raporlanmalıdır
  • İş hijyeni ekip çalışmasıyla yürütülmesi gereken çalışmalardandır.
  • İş hijyenine ilişkin tüm çalışmalar kayıt altına alınmalıdır.
  • İşyerinde iş hijyenisti yoksa kargaşa yaratmamak için, yetkili iş hijyenisti gelene kadar bu çalışmalar askıya alınmalıdır
 • Soru: | Toplam Soru:

  On yıllık kıdemi olan bir işçinin tutuklanması durumunda işveren ne kadar bir süre bekledikten sonra sözleşmeyi haklı nedenle sona erdirebilir?

  • On Hafta
  • Dokuz Hafta
  • Sekiz Hafta
  • Altı Hafta
  • Dört Hafta
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre aşağıdaki işaretin anlamı nedir ?

  İsg Levha
  • Kuvvetli manyetik alan
  • İyonlaştırıcı radyasyon
  • Oksitleyici madde
  • Biyolojik risk
  • İyonlaştırıcı olmayan radyasyon
 • Soru: | Toplam Soru:

  Gece çalışmaları ………..ve ………saatleri arasında söz konudur. Boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

  • 19.00-05.00
  • 18.00-06.00
  • 20.00-07.00
  • 19.00-05.00
  • 20.00-06.00
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş yerindeki riskleri kontrol altına alma yöntemleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  • Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak
  • Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek
  • Toplu koruma önlemlerini, kişisel korunma önlemlerine tercih etmek
  • Mühendislik önlemlerini uygulamak
  • Hukuki yaklaşımlardan yararlanmak
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi fiziksel risk etmeni değildir?

  • Aydınlatma
  • Epoksi kullanımı
  • Basınç
  • Gürültü
  • Termal konfor
 • Soru: | Toplam Soru:

  Termal konfor aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

  • Havanın nemi
  • Havanın sıcaklığı
  • Hava akım hızı
  • Radyant ısı
  • İyonize ışınlar
 • Soru: | Toplam Soru:


  I. Normatif olmak
  II. İnsan davranışını konu almak
  III. İnsan iradesi ürünü kurallar olmak
  IV. Yaptırıma bağlanmış olmak

  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri toplumsal davranış kurallarının ortak özelliklerindendir?

  • II ve IV
  • I ve IV
  • I, II ve IV
  • II, III ve IV
  • I, II, III ve IV
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 2000 çalışanı olan bir iş yerinde tam gün çalışacak en az kaç iş güvenliği uzmanı görevlendirilir?

  • 3
  • 4
  • 6
  • 8
  • 12
 • Soru: | Toplam Soru:

  Dünyada ilk mineroloji bilgini olan ve bazı zehirlerin etkisini belirleyerek, koruyucu önlemler alan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

  • Hipokrat
  • Ramazzini
  • Paracelsus
  • Agricola
  • Juvenal
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddedir?

  • Çok toksik madde
  • Kanserojen madde
  • Üreme için toksik madde
  • Mutajen madde
  • Zararlı madde

İş Güvenliği Çözümlü Sorular

Acil Durumlar

İş Sağlığı Güvenliği Çözümlü Soruları

Genel Tekrar 8 (20 Soru)