in ,

Deneme Sınavı 1

 • Soru: | Toplam Soru:

  ‘’ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’’ e göre eğitim sonrası düzenlenecek belgede aşağıdakilerden hangisinin olmasına gerek yoktur?

  • Eğitime katılan kişinin adı – soyadı
  • Eğitime katılan kişinin değerlendirme notu
  • Eğitimin tarihi
  • Eğitimi verenin adı – soyadı
  • Eğitimin konusu
 • Soru: | Toplam Soru:

  ‘’ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’’ e göre eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından verilir
  • Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından verilir
  • Ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından verilir
  • Üniversiteler tarafından verilir
  • Yapı işlerinde Şantiye Şefleri tarafından verilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  ‘’BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK’’ e göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri koruyucu aşılamanın uygulanmasındaki esaslardandır?
  I. Biyolojik etkenlere maruz kalanlar, etkene karşı etkili bir aşı varsa aşılanacaktır.
  II. Aşılama, ilgili mevzuat ve uygulamalara uygun yürütülecektir. Çalışanlar, aşılanmanın ve aşılanmamanın sakıncaları ve yararları hakkında bilgilendirilecektir.
  III. Aşılama bedeli gerektiğinde çalışana yüklenebilecektir.

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • II ve III
  • I ve II
  • I,II ve III
 • Soru: | Toplam Soru:

  ‘’ ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ’’ ne göre aşağıdakilerden hangisi bireysel risk faktörlerinden değildir?

  • Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmamaları
  • İşin gerektirdiği, çalışan tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu
  • Uygun olmayan giysi
  • Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapılarının uygun olmaması
  • Uygun olmayan ayakkabı
 • Soru: | Toplam Soru:

  4857 sayılı İş Kanununa göre; kamu iş yerleri hangi oranda engelli personel çalıştırmakla yükümlüdür?

  • %3
  • %2
  • %5
  • %4
  • %7
 • Soru: | Toplam Soru:

  4857 sayılı İş Kanununa göre; yeni iş arama süresi günde kaç saatten az olamaz?

  • 3
  • 2
  • 4
  • 1,5
  • 1
 • Soru: | Toplam Soru:

  ‘’EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’’ e göre operatörlerin gözlerinin korunması için aşağıda belirtilen hangi durum ya da durumlarda göz muayenesi yapılır?
  I. Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce
  II. Yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla
  III. Ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve III
  • I ve II
  • I, II ve III
 • Soru: | Toplam Soru:

  ‘’İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ’’ ne göre İlkyardım eğitimi, ilkyardım eğitici eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitmeni eğitim programlarında katılımcı sayısı en fazla kaç kişidir?

  • 30
  • 21
  • 25
  • 40
  • 7
 • Soru: | Toplam Soru:

  4857 sayılı İş Kanununa göre; Aşağıdaki boşluğa gelecek ibare hangisidir?
  Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi ……. günden az olamaz.

  • 20
  • 14
  • 26
  • 30
  • 7
 • Soru: | Toplam Soru:

  4857 sayılı İş Kanununa göre; fazla çalışma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri yanlıştır?

  I.Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerek yoktur.
  II.Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.
  III.Çok tehlikeli işlerde fazla çalışma yapılamaz.

  • Yalnız I
  • Yalnız III
  • I ve III
  • I ve II
  • I, II ve III
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay aşağıdakilerden hangisidir?

  • Ramak kala
  • Hasarsız olay
  • İş kazası
  • Tehlike
  • Risk
 • Soru: | Toplam Soru:

  -6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi işverenin genel yükümlülükleri arasında değildir?

  • Tespit öneri defterini noterden onaylatır
  • İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar
  • Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır
  • Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır
  • Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır
 • Soru: | Toplam Soru:

  -6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyine kim başkanlık eder?

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
  • Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı
  • Sağlık Bakanı
  • İş Teftiş Kurulu Başkanı
  • Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; aşağıdaki boşlukları sırasıyla uygun şekilde dolduran şık hangisidir?

  İşveren, İş kazalarını kazadan sonraki ……. iş günü içinde ………………..bildirir .

  • 2/ Sağlık hizmeti sunucularına
  • 1/İşyeri hekimine
  • 3/İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne
  • 3/ Sosyal Güvenlik Kurumuna
  • 10/İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna
 • Soru: | Toplam Soru:

  ‘’ İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’’ e göre;
  ‘’Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yer’’ ifadesi aşağıdakilerden hangisine aittir?

  • Toplanma merkezi
  • Revir
  • Kriz masası
  • Yeşil bölge
  • Güvenli yer
 • Soru: | Toplam Soru:

  -‘’ İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’’ e göre; hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç kaç yılda bir yenilenir?

  • 2/4/6
  • 1/2/3
  • 2/4/8
  • 3/6/9
  • 3/5/7
 • Soru: | Toplam Soru:

  -‘’İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ’’ ne göre eğitim merkezleri, ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimi programlarında kaç katılımcıya bir eğitmen olacak şekilde çalışırlar?

  • 30
  • 21
  • 10
  • 20
  • 7
 • Soru: | Toplam Soru:

  ’BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK’’ e göre hastanelerde koridor genişlikleri en az kaç metre olmalıdır?

  • 3,8
  • 2
  • 2,8
  • 2,5
  • 1,5
 • Soru: | Toplam Soru:

  Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir.

  Yukarıdaki yönetmelik aşağıdakilerden hangisidir?

  • MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ
  • ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK
  • ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK
  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
  • TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ
 • Soru: | Toplam Soru:

  ‘’ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK’’ e göre; haftalık gürültü maruziyet düzeyi, kaç Db(A) maruziyet sınır değerini aşamaz?

  • 80
  • 85
  • 95
  • 62
  • 87
 • Soru: | Toplam Soru:

  ’BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ’e göre; kaçış yollarının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri esas alınır?

  I. yapının kullanım sınıfı
  II. kullanıcı yükü
  III. kat alanı
  IV. çıkışa kadar alınacak yol ve çıkışların kapasitesi

  • Yalnız I
  • II ve III
  • I ve III
  • I, II ve III
  • I, II , III ve IV
 • Soru: | Toplam Soru:

  ’BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ’e göre; yüksek binalarda kaçış yollarının ve merdivenlerin genişliği en az kaç cm olmalıdır?

  • 200
  • 120
  • 280
  • 300
 • Soru: | Toplam Soru:

  -’BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ’e göre; söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla kaç metre olmalıdır?

  • 25
  • 12
  • 35
  • 75
  • 120
 • Soru: | Toplam Soru:

  ’BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ’e göre; taşınabilir söndürme cihazları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  I.A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu,
  II. B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü,
  III.C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli,
  IV.D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru metal tozlu,

  • Yalnız I
  • II ve III
  • I ve III
  • I, II ve III
  • I, II , III ve IV
 • Soru: | Toplam Soru:

  -‘’GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK’’ e göre yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen süre boyunca ne kadar süre gece çalıştırılması yasaktır?

  • 4 ay
  • 2 yıl
  • 1 yıl
  • 3 yıl
  • 5 yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  ‘’İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’’ e göre laboratuvar bölümlerinde , kimyasal maddeler varsa, bunların depolanması için en az kaç m2’lik ayrı bir bölüm tahsisi edilmelidir?

  • 6
  • 12
  • 25
  • 5
  • 10
 • Soru: | Toplam Soru:

  ‘’İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’’ e göre laboratuvar personeli asgari kaç kişiden oluşmalıdır?

  • 6
  • 1
  • 3
  • 10
  • 4
 • Soru: | Toplam Soru:

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK e göre ; kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitim konuları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  • İletişim teknikleri
  • Psikososyal risk etmenleri
  • Meslek hastalıkları
  • İş hijyeninin temel ilkeleri
  • İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar
 • Soru: | Toplam Soru:

  ‘’KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’’ hangi iki kanunun ilgili maddelerine dayanılarak çıkartılmıştır?

  • 4857-6331
  • 6098-4857
  • 6331-4703
  • 5544-6331
  • 506-4857
 • Soru: | Toplam Soru:

  OHSAS 18001 yönetim sistemleri uygulamalarında ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

  • Planlama
  • Politika
  • Uygulama
  • Kontrol etme
  • Önlem alma
 • Soru: | Toplam Soru:

  Dokunmaya karşı tehlikeli gerilim; doğru akımda ……..,…. alternatif akımda …………. üzerinde olan gerilimdir.

  Yukarıdaki boşluğa hangi ifadeler gelmelidir?

  • 50 volt / 120 volt
  • 100 volt / 220 volt
  • 50 amper / 120 amper
  • 220 volt / 1000 volt
  • 220 amper / 1000 amper
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kaynak arkını havanın zararlı etkilerinden korumak için çeşitli gazlar kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bunlardandır?

  I. Argon (Ar)
  II. Helyum (He)
  III. Karbondioksit (CO2)

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • II ve III
  • I ve II
  • I, II ve III
 • Soru: | Toplam Soru:

  – İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili maddi sorumluluk konusu hangi kanunda yer almaktadır?

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • Borçlar Kanunu
  • Türk Ceza Kanunu
  • İş Kanunu
  • Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun
 • Soru: | Toplam Soru:

  Renksiz, kokusuz, nemsiz ve havadan hafif bir gazdır. Kaçakların farkedilebilmesi için özel olarak kokulandırılır. Bu gaz aşağıdakilerden hangisidir?

  • LPG
  • Metan
  • Amonyak
  • Karbonmonoksit(CO)
  • Doğal gaz
 • Soru: | Toplam Soru:

  Endüstride hemen hemen her üretim sektöründe yağ giderme ve temizlik gibi işlemlerinde kullanılır. Halojenli ve halojensiz olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdaki hangisi bu kimyasal genel adıdır ?

  • Benzen
  • Solvent
  • Formaldehit
  • Arsin
  • Flor
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi biyolojik ajan olarak sınıflandırılamaz?

  • Mantarlar
  • Mistler
  • Bakteriler
  • Virüsler
  • Prionlar
 • Soru: | Toplam Soru:

  Besin maddelerine üretimi, depolaması ve tüketimi sırasında zarar veren canlıları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan zehirli kimyasallara genel olarak ne ad verilir?

  • Pestisid
  • Etilen
  • Solvent
  • Biyolojik ajan
  • Mantar
 • Soru: | Toplam Soru:

  İnsan vücudunun terleme sonucu aşırı su kaybına ne denir?

  • Hipotermi
  • Dehidrasyon
  • Isıl stres
  • Soğuk ısırması
  • Isıl yorgunluk
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştıcı radyasyon türlerinden değildir?

  • Ultraviyole (UV)
  • Alfa partikülleri
  • Beta partikülleri
  • X-ışınları
  • Nötronlar
 • Soru: | Toplam Soru:

  B Sınıfı yangınlar ve özellikle de canlı elektrikli ekipman içeren yangınlar için uygundur. Yangını boğmaya yarar. D Sınıfı yangınları için uygun değildir. Dikkatli kullanılmalıdır; kullanım esnasında yangın söndürücünün gövdesi çok soğuyarak buz yanıklarına sebep olabilir?

  Yukarıdaki açıklama hangi tip yangın söndürücüye aittir?

  • Su
  • Köpük
  • Kuru kimyevi toz
  • Islak kimyasal
  • Karbondioksit
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre aşağıdaki ifade ne anlama gelmektedir?

  Onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış çalışan.

  • Çocuk çalışan
  • Stajyer
  • Genç çalışan
  • Çırak
  • Çalışan
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işverenin yükümlülükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  I. İşveren; Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır
  II. İşveren;İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz
  III. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • II ve III
  • I ve II
  • I, II ve III
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden ………. sorumludur.

  Yukarıdaki boşluğa hangi ifade gelmelidir?

  • İş Güvenliği Uzmanı
  • İş Yeri hekimi
  • OSGB
  • İşçiler
  • İşveren
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlardan hangisi ya da hangileri dikkate alınır?

  I. Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
  II. Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
  III. İşyerinin tertip ve düzeni.

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • II ve III
  • I ve II
  • I, II ve III
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; İşveren; çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

  Aşağıdaki hangisi bu hallerden biri değildir?

  • İşe girişlerinde
  • İşe başladıklarında
  • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde
  • İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla
  • İşveren vekili değiştiğinde
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; aşağıdaki boşluğu doldurunuz?

  ………………………. sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz?

  • Çok Tehlikeli
  • Tehlikeli
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli
  • Az tehlikeli
  • Ağır ve tehlikeli
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre çalışanların eğitimleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz
  • Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.
  • Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
  • Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilemez.
  • İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise sağlık raporları aşağıda belirtilenlerden hangisi ya da hangilerinden alınabilir?
  I. Aile hekimi
  II. Kamu hizmet sunucuları
  III. Özel hastane

  • Yalnız I
  • Yalnız II
  • I ve III
  • I ve II
  • I, II ve III
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple ……………dan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
  Yukarıdaki boşluğa hangi ifade gelmelidir?

  • 6 ay
  • 12 ay
  • 18 ay
  • 4 ay
  • 2 ay
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre ;çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmeyen işverenlere çalışan başına ne kadar idari para cezası verilir?

  • 500 TL
  • 200 TL
  • 1.500 TL
  • 5.000 TL
  • 1.000 TL

Başbakan, Iş Sağlığı Kongresi'nde konuştu

Ulusal İSG Konseyi (22 soru)

İSG Soru bankası biyolojik risk etmenleri soruları

Biyolojik Risk Etmenleri (55 soru)