in ,

İş Ekipmanları (125 Soru)

 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyerinde kullanılan iş donanımının kontrolu İle İlgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • İş donanımının guvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolu yapılır
  • Donanımın kurulmasından sonra ve İlk defa kullanılmadan once periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolu yapılır
  • Her yer değişikliğinde donanımın periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolu yapılır
  • Doğru kurulduğu ve guvenli şekilde calıştığını gosteren belge bir defaya mahsus olarak ilk kurulum sonunda duzenlenir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Anzaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş donanımının periyodik kontrollerini yetkili kişiler yapabilir. Periyodik kontrollerinin yapılması İşveren tarafından sağlanır. Hangisi yanlıştır?

  • Calışma şeklinde değişiklikler olduğunda yapılmalıdır
  • Kazalar, doğal olaylar gibi iş donanımındaki guvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra yapılmalıdır
  • Donanımın uzun sure kullanılmaması gibi iş donanımındaki guvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra yapılmalıdır
  • rızanın zamanında belirlenip giderilmesi aciliyet gosteriyorsa sağlık ve guvenlik koşullannın korunması konusunda gevşek davranılabilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Periyodik kontroller ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Kontrol sonucları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gosterilmek uzere uygun şekilde saklanır.
  • İş donanımı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de donanımla birlikte bulundurulur.
  • Hangi tur iş donanımın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu duzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar mevzuatta belirtilmiştir.
  • Hangi tur iş donanımın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu duzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar işyerinde yapılacak risk analizleri sonucunda belirlenir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Calışanların sağlık ve guvenliği yonunden, ozel risk taşıyan iş donanımlarının kullanılmasında alınacak onlemler konusunda hangisi yanlıştır?

  • İş donanımı, sadece o donanımı kullanmak uzere gorevlendirilen kişilerce kullanılır.
  • İş donanımlarının tamiri, tadili, kontrolu, bakımı ve hizmete alınması bu işleri yapmakla ozel olarak gorevlendirilen kişilerce yapılır.
  • İş donanımlannın tamiri, tadili, kontrolu, bakımı ve hizmete alınması bu donanımları kullanmakla ozel olarak gorevlendirilen kişilerce yapılır.
  • İşverenler iş donanımlarının amaca uygun olarak kullanılması konusunda sorumludur
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş donanımlarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Asgari sağlık ve guvenlik gereklerinin uygulanmasında ve calışanların iş donanımı kullanımı konusunda operatorun deneyimi oncelikle dikkate alınır.
  • Asgari sağlık ve guvenlik gereklerinin uygulanmasında, calışanlann iş donanımı kullanımı sırasındaki duruş pozisyonları ve calışma şekilleri ile ergonomi prensipleri işverence tam olarak dikkate alınır
  • Asgari sağlık ve guvenlik gereklerinin uygulanmasında, calışanların iş donanımı kullanımı konusunda işveren veya işveren vekilinin talimattan oncelikle dikkate alınır
  • Asgari sağlık ve guvenlik gereklerinin uygulanmasında, calışanların iş donanımı kullanımı sırasındaki duruş pozisyonları ve calışma şekilleri ile ergonomi prensipleri operator tarafından tam olarak dikkate alınır
 • Soru: | Toplam Soru:

  iş donanımları ve bunlann kullanımına ilişkin olarak calışanların bilgilendirilmesi ile ilgili olarak işveren aşağıdakilerden hangisine uymakla yukumlu değildir?

  • Calışanlara, kullandıkları iş donanımına ve bu iş donanımın kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve uygun olması halinde yazılı talimat verilir.
  • İmalatcı tarafından iş donanımıyla birlikte verilen kullanım kılavuzu calışanlara verilecek talimatlarda dikkate alınarak hazırlanır.
  • Talimatlar iş donanımıyla beraber bulundurulur
  • Operatorun sertifikası varsa ayrıca talimat verilmesine gerek yoktur. Zorunlu durumlarda yalnızca sozlu talimat yeterlidir
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş donanımlarının kullanılması ile ilgili olarak calışanlara verilecek yazılı talimatlar hangisini icermez?

  • İş donanımının kullanım koşulları
  • İş donanımında ongorulen anormal durumlar
  • Bulunması halinde iş donanımının onceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuclar
  • İş donanımlarının yedek parcalarının neler olduğu
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş donanımlannın kullanılması ile ilgili olarak calışanlara verilecek yazılı talimatlar konusunda hangisini yanlıştır?

  • Calışanlar, kendileri kullanmasalar bile calışma alanında veya işycjinde bulunan iş donanımlarının kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden haberdar edilirler
  • İş donanımı uzerinde yapılacak değişikliklerden kaynaklanabilecek tehlikelerden calışanlar haberdar edilir.
  • Bu bilgiler ve yazılı talimatların, basit ve kolay anlaşılır bir şekilde olması gerekir.
  • İş donanımı uzerinde yapılacak değişiklikler konusunda calışanlar haberdar edilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş donanımını kullanmakla gorevli calışanlara işveren tarafından hangi konuda eğitim verilmesine gerek yoktur?

  • Kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kacınma yollarına ilişkin konular
  • İş donanımının tamiri ve tadili konulan
  • İş donanımlannın kontrol ve bakımı konuları
  • İş donanımlarının marka ve modelleri
 • Soru: | Toplam Soru:

  Periyodik kontrol yapacak kişi ve kuruluşlara akreditasyon, yetkilendirme ve eğitim zorunluluğu getirmeye kim yetkilidir?

  • Turk Akreditasyon Kurumu (TURKAK)
  • Turk Standartları Enstitusu (TSE)
  • Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı
  • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Periyodik kontrolleri yapılmış iş donanımları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Periyodik kontrol raporunun gerceğe aykın duzenlenmesi durumunda, periyodik kontrol raporları gecersiz sayılır
  • İlgili olcutlere uygun olmayan kişilerce yapılması durumunda, periyodik kontrol raporları gecersiz sayılır
  • Uygun olmayan deney ve test yontemleri kullanılarak yapılması durumunda, periyodik kontrol raporları gecersiz sayılır
  • Uygunsuzlukların Bakanlıkca tespit edilmesi durumunda, periyodik kontrol raporları gecersiz sayıldığı gibi ayrıca duzenleyen kişiler hakkında Turk Ceza Kanunu (TCK) 85. maddeye gore de işlem yapılır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş Ekipmanları Yonetmeliğinin yururluğe girmesinden once duzenlenmiş olan periyodik kontrol raporlarının durumu hakkında hangisi doğrudur?

  • Kontrol raporları suresince gecerlidir. Yonetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl boyunca periyodik kontrol raporunda kayıt numarası aranmaz
  • Periyodik kontrol raporları gecersizdir
  • Raporların gecerli olabilmesi icin Yonetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 3 ay icinde İş Sağlığı ve Guvenliği Genel Mudurluğune onaylatılmalıdır
  • Raporlann gecerli olabilmesi icin Yonetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay icinde İş Sağlığı ve Guvenliği Genel Mudurluğune onaylatılmalıdır
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş donanımında bulunan ve guvenliği etkileyen kumanda cihazlan icin asgari gerekler konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Acıkca gorulebilir ve tanınabilir ozellikte olur. Gerektiğinde uygun şekilde işaretlenir.
  • Kumanda cihazlan zorunlu haller dışında, tehlikeli bolgenin dışına yerleştirilir ve bunların kullanımı ek bir tehlike oluşturmaz. Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmaması gerekir.
  • Operator, ana kumanda yerinden tehlike bolgesinde herhangi bir kimsenin bulunmadığından emin olması gerekir. Bu mumkun değilse makine calışmaya başlamadan once otomatik olarak devreye girecek sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunur.
  • Kumanda cihazları tehlikeli bolgenin dışına yerleştirilemez ve bunların kullanımı ek bir tehlike oluşturmaz
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş donanımında bulunan ve guvenliği etkileyen kumanda cihazlan icin asgari gerekler konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • İş donanımının calıştınlması veya durdurulması sebebiyle doğabilecek tehlikelere maruz kalan calışanlar yeterli zaman ve imkan sağlayan tedbirlerle bu tehlikelerden korunur.
  • Kumanda sistemleri guvenli ve planlanan kullanım şartlannda meydana gelebilecek arıza, bozulma veya herhangi bir zorlanma goz onune alınarak uygun nitelikte secilir.
  • İş donanımlannın calıştırılması, bu amac icin yapılmış kumandalann ancak bilerek ve isteyerek kullanılması ile sağlanır.
  • İş donanımı calıştınlmadan once operator tarafından butun kumandalar sırayla denenerek ne işe yaradığı anlaşılmaya calışılır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş donanımlarının calıştınlması, bu amac icin yapılmış kumandalann ancak bilerek ve isteyerek kullanılması ile sağlanır. Bu kural, calışanlar icin tehlike oluşturmadığı surece uygulanır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Herhangi bir sebeple iş donanımın durmasından sonra tekrar calıştınlmasında uygulanır
  • Hız, basınc gibi calışma şartlarında onemli değişiklikler yapılırken de uygulanır
  • Bu kural otomatik calışan iş donanımının normal calışma programının devamı suresindeki tekrar harekete gecme veya calışma şartlarındaki değişiklikler icin uygulanmaz.
  • Hangi kumandanın nasıl kullanılacağına yalnızca operator karar verebilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Butun iş donanımlarında, donanımı tumuyle ve guvenli bir şekilde durdurabilecek bir sistem bulunur.
  • Her bir calışma yerinde, tehlikenin durumuna gore, iş donanımının tamamını veya bir kısmını durdurabilecek ve bu donanımın guvenli bir durumda kalmasını sağlayacak kumanda sistemi bulunur.
  • İş donanımlarının calıştırma sistemleri, durdurma sistemlerine ğore oncelikli olması gerekir.
  • İş donanımı veya tehlikeli kısımları durdurulduğunda, bunları harekete geciren enerji de kesilecek ozelliğe sahip olur.
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş donanımının tehlikesi ve normal durma suresinin gerektirmesi halinde iş donanımında acil durdurma sistemi bulunur. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Parca fırlaması veya duşmesi riski taşıyan iş donanımları, bu riskleri ortadan kaldırmaya uygun guvenlik tertibatı ile donatılır.
  • Gaz, buhar, sıvı veya toz cıkarma tehlikesi olan iş donanımları, bunları kaynağında tutacak veya cekecek uygun sistemlerle donatılır.
  • Calışanların sağlığı ve guvenliği acısından gerekiyorsa, iş donanımı ve parcaları uygun yontemlerle sabitlenir.
  • Calışanlar kendileri de ayrıca ilave durdurma sistemi kurabilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş donanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Calışanların sağlık ve guvenliği acısından onemli bir tehlike oluşturabilecek, iş donanımının parcalarının kırılması, kopması veya dağılması riskine karşı uygun koruma onlemleri alınır.
  • İş donanımının hareketli parcalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol acabileceği hallere karşı onlemler alınır.
  • İş donanımı; Tehlikeli bolgeye ulaşmayı onleyecek veya bu bolgeye ulaşılmadan once hareketli parcaların durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile donatılır.
  • Calışanların sağlık ve guvenliği acısından onemli bir tehlike oluşturabilecek, iş donanımının parcalarının kınlması, kopması veya dağılması riskine karşı uygun KKD oncelikli olarak verilir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Koruyucular ve koruma donanımı ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  • Sağlam yapıda olur,
  • İlave bir tehlikeye sebep olmayacak ozellikte olur,
  • Kolayca yerinden cıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde olur,
  • Operatorun kolayca sokup takabileceği ozellikte olur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Koruyucular ve koruma donanımı ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  • Tehlike bolgesinden yeterli uzaklıkta bulunur,
  • Donanımın gorulmesi gereken operasyon noktalarına engel olmayacak ozellikte olur,
  • Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar ve bunların cıkarılmasına gerek kalmadan parca takılması, sokulmesi ve bakımı icin gerekli işlemlerin yapılması , mumkun olur.
  • Operatorun kolayca sokup takabileceği ozellikte olur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • İş donanımının calışılan veya bakımı yapılan bolge ve operasyon noktaları, yapılacak işleme uygun şekilde aydınlatılır.
  • İş donanımının yuksek veya cok duşuk sıcaklıktaki parcalarına calışanların yaklaşmasını veya temasını engelleyecek tedbirler alınır.
  • İş donanımına ait ikaz donanımları kolay algılanır ve anlaşılır olur.
  • İş donanımı sadece tasarım ve imalat amacına uygun işlerde ve şartlarda değil, tadilat yapılarak başka işlerde de kullanılabilir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • İş donanımının bakım işleri, ancak iş donanımı kapalı iken yapılabilir
  • İş donanımı calışırken yapılacak bakım işlerinde gerekli onlemler alınır
  • İş donanımı calışırken yapılacak bakım işlerinde bu işlerin tehlike bolgesi dışında yapılması sağlanır.
  • Hepsi de doğrudur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Bakım defteri bulunan makinelerde bakımla İlgili İşlemler gunu gunune bu deftere işlenir
  • Guvenli elektronik imza ile imzalanmış ve elektronik ortamda saklanan kayıtlar da bakım defteri olarak kabul edilir
  • İş donanımlarının enerji kaynaklarını kesecek arac ve gerecler kolayca gorulebilir ve tanınabilir ozellikte olur
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Uzerinde calışan bulunan hareketli iş donanımı, normal calışma koşullarında devrilme Risriskine karşı aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Cihaz bir ceyrekten (90 derecelik acı) fazla donmeyecek şekilde yapılmış olur
  • Cihaz bir ceyrekten fazla donuyorsa, uzerinde bulunan calışanın etrafında yeterli acıklık bulunur
  • Bu koruyucu yapı veya sistem iş donanımının kendi parcası olabilir
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Calışma sırasında iş donanımı sabitleniyorsa koruyucu yapı veya sistemler gerekmez
  • Devrilmesi mumkun olmayacak şekilde tasarımı yapılmışsa koruyucu yapı veya sistemler gerekmez
  • Devrilmesi halinde, uzerinde bulunan calışanın donanım ile yer arasında sıkışarak ezilmesini onleyici koruyucu yapı veya sistem bulunur
  • Hepsi de doğrudur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Uzerinde bir veya daha fazla calışanın bulunduğu forkliftlerin devrilmesinden kaynaklanan risklerin acığa cıkmaması icin hangisi yapılmalıdır?

  • Surucu icin kabin bulunur, forklift devrilmeyecek yapıda olur
  • Forkliftin devrilmesi halinde, yer ile forkliftin belirli kısımları arasında taşınan calışanlar icin, yeterli acıklık kalmasını sağlayacak yapıda olur
  • Forklift, devrilmesi halinde surucunun forkliftin parcaları tarafından ezilmesinin onleyecek yapıda olur
  • Hepsi de yapılmalıdır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yuk kaldırma makineleri icin hangisi doğrudur?

  • Yuk kaldırma donanımı kalıcı olarak kurulduğunda, ozellikle kaldırılan yuk ve montaj veya bağlantı noktalarındaki gerilmeler dikkate alınarak donanımın mukavemet ve kararlılığı sağlanır.
  • Kaldırılabilecek maksimum yuk miktarı acıkca gorunecek şekilde işaretlenir. Kaldırma icin kullanılan aksesuarlar da guvenli kullanım icin gereken ozelliklerini gosterecek şekilde işaretlenir.
  • İnsan kaldırmak ve taşımak icin tasarlanmamış iş donanımları, amacı dışında kullanımını onlemek icin uygun bir şekilde ve acıkca işaretlenir.
  • Hepsi de doğrudur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kendinden hareketli veya bir başka arac vasıtasıyla hareket edebilen iş donanımlarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • Kendinden hareketli iş donanımları, bu donanımların guvenli kullanımı ile ilgili uygun eğitim almış calışanlar tarafından kullanılır.
  • İş donanımı bir calışma alanı icinde hareket ediyorsa, uygun trafik kuralları ile hız sınırları konulur ve uygulanır.
  • Kendinden hareketli iş donanımının calışrpa alanında, gorevli olmayan calışanların bulunmasını onleyecek gerekli duzenleme yapılır.
  • İş donanımı bir calışma alanı icinde hareket ediyorsa, uygun trafik kuralları ile hız sınırları belirlenmesine gerek yoktur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kendinden hareketli veya bir başka arac vasıtasıyla hareket edebilen iş donanımlarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  • İşin gereği olarak bu alanda calışan bulunması zorunlu ise, bu calışanların iş donanımı nedeniyle zarar gormesini onleyecek uygun tedbirler alınır.
  • Mekanik olarak hareket ettirilen seyyar İş donanımlarında, ancak guvenliğin tam olarak sağlanması halinde calışan taşınmasına izin verilebilir.
  • Calışma yerlerinde, calışanlar icin guvenlik ve sağlık riski yaratmayacak yeterli hava sağlanması şartıyla icten yanmalı motorlu seyyar iş donanımı kullanılabilir.
  • Mekanik olarak hareket ettirilen seyyar iş donanımlarında, guvenliğin tam olarak sağlanması halinde bile calışan taşınmasına izin verilemez
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • İnsanların kaldırılmasında sadece bu amac icin sağlanan iş donanımı ve aksesuarian kullanılır.
  • İnsanlan kaldırmak amacıyla yapılmamış iş donanımı, gerekli onlemleri almak ve gozetim altında olmak şartıyla olağan dışı durumlarda insanların kaldırılmasında kullanılabilir.
  • Calışanlar yuk kaldırmak icin tasarlanmış iş donanımı uzerindeyken, donanımın kumandası icin her zaman gorevli bir kişi bulunur.
  • Hepsi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Teknik zorunluluk soz konusu ise yukun altında insan bulunabilir
  • Calışanların bulunabileceği korunmasız calışma yerlerinin uzerinden yuk gecirilmez.
  • Uygun calışma yontemleri belirlenip uygulanarak calışanların bulunabileceği korumasız yerlerin uzerinden yuk gecirilebilir
  • Hepsi de doğrudur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sapanın şekli ve yapısı dikkate alınarak kaldırma aksesuarian aşağıdakilerden hangisine uygun olarak secilir?

  • Kaldınlacak yuke
  • Kavrama noktalarına
  • Bağlantı elemanlanna ve atmosfer şartlarına
  • Hepsi de dikkate alınır
 • Soru: | Toplam Soru:

  EI merdivenlerinin kullanımı ile olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Portatif el merdivenleri, basamaklan yatay konumda olacak şekilde duzgun, sağlam, olcusu uygun, sabit pabuclar uzerinde durmalıdır.
  • Asılı duran el merdivenleri guvenli bir şekilde tutturu lu r, ip merdivenler haric, yerlerinden cıkarılması ve sallanması onlenir.
  • Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında ust veya alt uclan sabitlenerek veya kaymaz bir malzeme kullanılarak veya aynı korumayı sağlayan diğer tedbirlerle, ayaklannın kayması onlenir.
  • Platformlara cıkmakta kullanılan el merdivenleri, platformda tutunacak yer bulunmadığı durumlarda, guvenli cıkışı sağlamak icin platform seviyesi hizasında tesis edilir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  EI merdivenlerinin kullanımı ile olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Platformlara cıkmakta kullanılan el merdivenleri, platformda tutunacak yer bulunmadığı durumlarda, guvenli cıkışı sağlamak icin platform seviyesini yeteri kadar aşacak uzunlukta tesis edilir.
  • Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parcalarının birbirinden ayrı hareket etmeleri onlenecek şekilde kullanılır.
  • Mobil el merdivenleri, uzerine cıkılmadan once hareketleri durdurulur ve sabitlenir.
  • El merdivenlerinde her zaman calışanlann elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve sağlam destek bulunur. Ozellikle, bir el merdiveni uzerinde elle yuk taşınıyorsa bu durum elle tutacak yer bulunması zorunluluğunu ortadan kaldınr.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Standartlarda sure belirtilmemişse Buhar kazanlarının periyodik muayene suresi ne kadardır?

  • 1 yıl
  • 2 yıl
  • 3 yıl
  • 6 ay
 • Soru: | Toplam Soru:

  Standartlarda sure belirtilmemişse Kalorifer kazanlannın periyodik muayene suresi ne kadardır?

  • 1 yıl
  • 2 yıl
  • 3 yıl
  • 6 ay
 • Soru: | Toplam Soru:

  Standartlarda sure belirtilmemişse taşınabilir gaz tupleri (Dikişli, dikişsiz) periyodik muayene suresi ne kadardır?

  • 1 yıl
  • 2 yıl
  • 3 yıl
  • 6 ay
 • Soru: | Toplam Soru:

  Taşınabilir asetilen tupleri periyodik muayene sureleri ne kadardır?

  • TS EN 12863 standardında belirtilen sürelerde
  • 1 yıl
  • 5 yıl
  • Muayene suresi yoktur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Standartiarda sure belirtilmemişse Manifoldlu asetilen tup demetleri periyodik muayene suresi ne kadardır?

  • 1 yıl
  • 2 yıl
  • 3 yıl
  • 6 ay
 • Soru: | Toplam Soru:

  Standartlarda sure belirtilmemişse Manifoldlu tup demetleri periyodik muayene suresi ne kadardır?

  • 1 yıl
  • 2 yıl
  • 3 yıl
  • 6 ay
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yerustu sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG ve benzeri) periyodik muayene suresi ne kadardır?

  • 1 yıl
  • 5 yıl
  • 10 yıl
  • Risk analizine gore belirlenir
 • Soru: | Toplam Soru:

  LPG ve benzeri yeraltı sıvılaştınlmış gaz tanklarının periyodik muayene suresi nedir?

  • 1 yıl
  • 3 yıl
  • 5 yıl
  • 10 yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  Standartlarda sure belirtilmemişse kullanımdaki LPG tuplerinin periyodik muayene suresi nedir?

  • 1 yıl
  • 2 yıl
  • 3 yıl
  • 5 yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  Standartlarda sure belirtilmemişse basınclı hava tanklarının periyodik muayene sureleri nedir?

  • 1 yıl
  • 2 yıl
  • 3 yıl
  • 5 yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kriyojenik tanklar ne kadar surede periyodik muayeneden gecirilir?

  • Belirlenmiş bir muayene suresi yoktur
  • Kullanıcıya bırakılmıştır
  • Risk analizi sonuclarına gore belirlenir
  • TS EN: 13458 – 3 standardında belirtilen surelerde.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Tehllkeli sıvılann bulunduğu tank ve depolar icin belirlenmiş periyodik muayene suresi nedir?

  • 3 yıl
  • 5 yıl
  • 10 yıl
  • 15 yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kaldırma ve iletme donanımları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Standartlarda aksi belirtilmediği surece, beyan edilen yukun en az 2 katını, etkili ve guvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek gucte olur.
  • Standartlarda aksi belirtilmediği surece, beyan edilen yukun en az 1,5 katını, etkili ve guvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek gucte olur.
  • Standartlarda aksi belirtilmediği surece, beyan edilen yukun en az 2,5 katını, etkili ve guvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek gucte olur.
  • Standartlarda aksi belirtilmediği surece, kaldırma ve iletme donanımları, beyan edilen yukun en az 1,25 katını, etkili ve guvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek gucte olur ve bunların bu yuke dayanıklı ve yeterli yuk frenleri bulunur.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kaldırma ve iletme donanımlannın periyodik kontrolleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Muayeneleri makine muhendisleri yapabilir
  • Muayeneleri makine teknikerleri yapabilir
  • Muayeneleri makine yuksek teknikerleri yapabilir
  • Deneyimli her teknik persohel yapabilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kaldırma ve iletme donanımlannın periyodik kontrollerinin tahribatsız muayene yontemleri ile yapılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Muayeneleri makine muhendisleri yapabilir
  • Muayeneleri makine teknikerleri yapabilir
  • Muayeneleri makine yuksek teknikerleri yapabilir
  • Bu kontroller sadece TS EN 473 standardına gore eğitim almış muhendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yuksek teknikerler tarafından yapılabilir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Standartlarda sure belirtilmemişse kaldırma ve/veya iletme aracları icin azami periyodik muayene suresi nedir?

  • 1 yıl
  • 2 yıl
  • 3 yıl
  • 5 yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  Standartlarda sure belirtilmemişse insan ve yuk taşıyan asansorler icin periyodik muayene suresi azami ne kadardır?

  • 1 yıl
  • 2 yıl
  • 3 yıl
  • 5 yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  Standartlarda sure belirtilmemişse yuruyen merdiven ve yuruyen bant icin azami periyodik muayene suresi ne kadardır?’

  • 1 yıl
  • 2 yıl
  • 3 yıl
  • 5 yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  Standartlarda sure belirtilmemişse forkllft, transpalet, lift vb. istif makineleri icin azami periyodik muayene suresi nedir?

  • 1 yıl
  • 2 yıl
  • 3 yıl
  • 5 yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  Standartlarda sure belirtilmemişse yapı iskeleleri icin azami periyodik muayene suresi nedir?

  • 1 ay
  • 2 ay
  • 3 ay
  • 6 ay
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Vinclerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yuku, beyan edilen yukun en az 1,5 katı, dinamik deneyde ise en az 1,25 katı olması gerekir.
  • Vinclerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yuku, beyan edilen yukun en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 2 katı olması gerekir.
  • Vinclerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yuku, beyan edilen yukun en az 1,1 katı, dinamik deneyde ise en az 1,25 katı olması gerekir.
  • Vinclerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yuku, beyan edilen yukun en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  İskelelerin periyodik kontrollerini yapacak kişiler İcin hangisi yanlıştır?

  • Muhendislik ve mimarlık fakultelerinden İnşaat ve makine muhendisliği ile mimarlık bolumu mezunlan yapar
  • Muhendislik ve mimarlık fakultelerinden İnşaat ve makine muhendisliği ile mimarlık bolumu mezunlan makine ve inşaat teknikeri veya yuksek teknikerleri
  • Gemi inşası işlerinde gemi inşaatı muhendisi tarafından yapılır
  • İskelede calışacak olan personel yapar
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • İlgili standartlarda aksi belirtilmediği surece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.
  • Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akumulator ve transformator ve benzeri e le k trik ‘ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik muhendisleri, elektrik tekniker veya yuksek teknikerleri tarafından yapılır.
  • Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine muhendisleri, makine tekniker veya yuksek teknikerleri tarafından yapılır.
  • Yapılacak risk analizi sonunda tesisatların periyodik muayene sureleri belirlenir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Standartlarda sure belirtilmemişse Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner icin azami periyodik sure ne kadardır?

  • 6 ay
  • 3 ay
  • Her ay
  • 12 ay
 • Soru: | Toplam Soru:

  Akumulator, Transformator periyodik muayeneleri imalatcının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır. Azami muayene suresi ne kadardır?

  • 1 yıl
  • 2 yıl
  • 3 yıl
  • 5 yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  Standartlarda sure belirtilmemişse Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı periyodik muayenesi icin azami sure ne kadardır?

  • 1 yıl
  • 2 yıl
  • 3 yıl
  • 5 yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yangın Sondurme cihazı periyodik muayenelerinde neye dikkat edilir?

  • TS ISO 11602-2 standardında belirtilen kriter ve surelere
  • Calışma Bakanlığı tebliğlerine
  • Uretici firmanın vereceği bilgilere
  • Bolge İtfaiye Birimlerinden bir yetkilinin goruşlerine
 • Soru: | Toplam Soru:

  Havalandırma ve Klima Tesisatı periyodik muayeneleri projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yonelik olarak ne kadar zamanda bir yapılır?

  • 1 yıl
  • 2 yıl
  • 3 yıl
  • 5 yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Makine ve tezgahların periyodik kontrolleri, makine muhendisleri, makine tekniker veya yuksek teknikerleri tarafından yapılır.
  • Elektronik kumanda sistemi İle donatılmış makine ve tezgahların periyodik kontrolu; makine veya mekatronik muhendisi ile elektrik muhendisleri tarafından yapılır
  • Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış makine ve tezgahların periyodik kontrolu; makine veya mekatronik muhendisi ile elektrik muhendisleri ve/veya bunların teknikerleri tarafından birlikte yapılır.
  • Muayene kurslanna katılan her personel kendi kullandığı makine ve tezgahın periyodik muayenesini yapabilir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Vinclerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yuku, beyan edilen yukun en az 1,5 katı, dinamik deneyde ise en az 1,25 katı olması gerekir.
  • Vinclerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yuku, beyan edilen yukun en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 2 katı olması gerekir.
  • Vinclerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yuku, beyan edilen yukun en az 1,1 katı, dinamik deneyde ise en az 1,25 katı olması gerekir.
  • Vinclerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yuku, beyan edilen yukun en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  İskelelerin periyodik kontrollerini yapacak kişiler icin hangisi yanlıştır?

  • Muhendislik ve mimarlık fakultelerinden inşaat ve makine muhendisliği ile mimarlık bolumu mezunları yapar
  • Muhendislik ve mimarlık fakultelerinden inşaat ve makine muhendisliği ile mimarlık bolumu mezunlan makine ve inşaat teknikeri veya yuksek teknikerleri
  • Gemi inşası işlerinde gemi inşaatı muhendisi tarafından yapılır
  • İskelede calışacak formen de yapabilir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • İlgili standartlarda aksi belirtilmediği surece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.
  • Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akumulator ve transformator ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik muhendisleri, elektrik tekniker veya yuksek teknikerleri tarafından yapılır.
  • Elektrik dışında kalan diğer tesisatın periyodik kontrolleri makine muhendisleri, makine tekniker veya yuksek teknikerleri tarafından yapılır.
  • Yapılacak risk analizi sonunda tesisatların periyodik muayene sureleri belirlenir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Standartlarda sure belirtilmemişse Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner icin azami periyodik sure ne kadardır?

  • 6 ay
  • 3 ay
  • Her ay
  • 12 ay
 • Soru: | Toplam Soru:

  Akumulator, Transformator periyodik muayeneleri imalatcının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır. Azami muayene suresi ne kadardır?

  • 1 yıl
  • 2 yıl
  • 3 yıl
  • 5 yıl
 • Soru: | Toplam Soru:

  lş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gereklerden olan Kumanda cihazlan, ………….. hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır.

  Cumlesini tamamlamak icin noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?

  • İstem dışı
  • Hatalı
  • Tehlikeli
  • Cihazın kumandasındaki
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş ekipmanlarının calıştırma ve durdurma sistemlerinde oncelik hangisindedir?

  • Calıştırma sisteminde
  • Durdurma sisteminde
  • İkisi de onceliklidir
  • İkisinin de onceliği yoktur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yuk kaldırmak icin tasarlanmış seyyar veya sokulup-takılabilir İş ekipmanlannın ………….. dikkate alınarak ongorulen butun kullanım şartlannda sağlam ve kararlı bir şekilde kullanılması sağlanacaktır. Cumlesini tamamlamak icin noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?

  • Aksesuarian da
  • Zemin ozellikleri de
  • Yuk kaldırma kapasitesi de
  • Yuk kaldırma kapasitesi de
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş ekipmanını kontrolunde ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

  • Yetkili Teknik Eleman Temin edilmesi
  • Kontrol, olcum, test usul ve tekniğinin belirlenmesi
  • Testte kullanılacak cihaz ve aletlerin temin edilmesi
  • Kontrol periyotlarının belirlenmesi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Makinayı calıştırmaya başlamadan, aşağıdakilerden hangisi ilk once kontrol edilmelidir?

  • Makina koruyucularının yerinde olup olmadığı
  • Makinaya enerji sağlayan kablonun prize takılı olup olmadığı
  • Makina ayarlarının uygun olup olmadığı
  • Makinanın cevresinde herhangi bir kimsenin bulunup bulunmadığı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi makine ve tezgahlarda alınması gereken genel guvenlik onlemleri arasında sayılamaz?

  • Her anza hemen sorumlusuna bildirilmelidir
  • Uygun iş elbisesi giyilmelidir
  • Makinalar amacı dışında kullanılmamalıdır
  • Makinayı kullanan operator sadece kendi guvenliğinden sorumludur
 • Soru: | Toplam Soru:

  Makine ve Tezgahlarda durdurma duğmesi ne renktir?

  • Mavi
  • Yeşil
  • Sarı
  • Kırmızı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Makinelerin hareketli akşamının aydınlatılmasında ışıksal goruntu yanılmalarını (stroboskopik etkileri) onlemek icin aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

  I- Uygun lamba secmek
  II- Balast kullanma (Faz kaydıncı – Dekatorlu)
  III- Cok fazlı besleme bicimi uygulamak

  • I-II
  • I-III
  • II-III
  • I-II-III
 • Soru: | Toplam Soru:

  Urunler uzerine yerleştirilen CE işaretinin anlamı icin aşağıdakilerden hangisi kesin doğru değildir?

  • Urunlerin cok kaliteli olduğunu gosterir
  • Urunlerin insan can ve mal guvenliğine zarar vermeyeceğini ifade eder,
  • Urunlerin cevreye zarar vermeyeceğini anlatır,
  • Urunlerin bitki ve hayvan varlığı zarar vermeyeceğini gosterir,
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanı tanımına uygundur.

  • Her turlu iş makinalan ve parcaları,
  • İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makina, alet ve tesisi,
  • İşyerindeki uretim makinalarını,
  • Elektrikle calışan makina ve tezgahları
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi imalatcıların guvenlikle ilgili sorumluluklanndan birisi değildir?

  • Kullanıcılara bakiye riskler hakkında ikazlarda bulunmak,
  • Kullanıcıların iş başında eğitimi,
  • Urunlerin uygun şekilde İşaret ve etiketlenmesi,
  • Urunlerin işletme talimatlannın hazırlanarak kullanıcılara verilmesi,
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi urunlerin imalatcılan tarafından hazırlanması zorunlu olan işletme talimatlarında belirtilmesi zorunlu hususlardan biri değildir?

  • Operatorler tarafından kullanılabilecek calışma yerleri,
  • Makinanın onceden belirtilen şekilde kullanılması,
  • İşletmeye alma prosedurleri
  • İmalat amacı dışında nasıl kullanılması gerektiği,
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi imalatcıların sorumluluklanndan biri değildir?

  • Tasarımda yapısal guvenlik tedbirlerini almak,
  • Kapsam alanındaki urunlere prosedur gereği CE sertifikası temin etmek,
  • İmalatta muhtemel riskleri değerlendirmek,
  • Pazarlama esnasında kullanıcılara ozel olarak urun tanıtımı yapmak,
 • Soru: | Toplam Soru:

  Loder Buldozer iş makinası kullanan operatorlerin sahip olması gereken surucu ehliyet aşağıdakilerden hangisidir?

  • B sınıfı
  • G sınıfı
  • F Sınıfı
  • D Sınıfı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi kumanda cihazları icin doğru değildir?

  • Kumanda cihazları tehlikeli bolgenin icine yerleştirilmelidir.
  • Makine devreye girmeden once sesli ve ışıklı ikaz sistemi olmalıdır.
  • Tehlikeye maruz kalan işcilerin korunabilmesi icin yeterli zaman ve imkan olanağı vermelidir.
  • Kumanda sistemleri sadece bilerek ve isteyerek kullanılabilecek şekilde dizayn edilmedir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kumanda sistemlerinin bilerek ve isteyerek kullanılma ozelliği aşağıdakilerden hangisinde gecerli değildir?

  • Ekipmanın durmasından sonra tekrar calıştırılmasında
  • Hızda değişiklikler yapılırken
  • Basıncta değişiklikler yapılırken
  • Otomatik calışan iş ekipmanının normal calışma programının devamı suresinde
 • Soru: | Toplam Soru:

  İşyerinde kullanılan motorlu araclarla ilgili hangisi yanlıştır

  • Geri gelirken ışık ve ses sinyali verecek
  • Operatorun onunu gormediği durumlarda otomatik olarak tcalışan ışık ve ses sinyali olacak
  • Tehlikelere maruz kalan işcilerin bu tehlikelerden korunabilmeleri icin yeterli zaman ve imkanı olacak
  • Calıştırma sistemleri, durdurma sistemlerine gore oncelikli olacaktır
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş ekipmanlannın kumanda cihazlarında zorunlu haller dışında aşağıdakilerdenhangisine gerek yoktur?

  • Tehlikeli bolge dışına yerleştirilmeli
  • Acıkca gorulebilir ve tanınabilir olması
  • İstem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmamalı
  • Calıştırılması veya durdurulması sırasında doğabilecek tehlikelere maruz kalan işcilerin bu tehlikelerden korunabilmeleri icin yeterli zaman ve imkanı olmalı
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş ekipmanlan ile yapılan hangi tu r calışmalarda sertifikalı eleman bulundurma yukumluluğu vardır?

  • İş ekipmanlannın calıştırılması durdurulması
  • İş ekipmanlarının sergilenmesi
  • İş ekipmanlarının kullanım talimatı hazırlanması
  • İş ekipmanlannın satış ve pazarlanması
 • Soru: | Toplam Soru:

  Makineyi işletmeye alma ve kullanma bilgilerinde neler yer almalıdır?

  • Basit arızalann tespitine ilişkin uyarılar ve arıza giderme bilgileri
  • Calıştırma oncesi kontrolunun yapılması ve calıştırma yontemi
  • İmalatcı firmadan alınan mal alım faturasının aydıntıları
  • Makinenin takma & sökme işlemlerinin yapılması
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi makine ve tezgahlarda uyulması gereken guvenlik onlemlerinden değildir?

  • Makine calışır durumdayken terk edilmemelidir.
  • Makine calışırken cevre ile ilgilenilmemeli, dikkatin dağılmasına mani olunmalıdır.
  • Makinelerin aralarında en az 6 metre mesafe bulunmalıdır.
  • Uygun iş elbisesi giyilmeli, gerekiyorsa koruyucu gozluk kullanılmalıdır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi makine ve tezgahlarda uyulması gereken guvenlik onlemlerinden değildir?

  • Her makinenin calıştırma, kullanma ve kapatma talimatı olmalıdır.
  • Makineler amacı dışında farklı yontemler İcin kullanılmamalıdır.
  • Makinenin operatoru kendi guvenliğinin ve yakın cevresinde calışanların guvenliğine dikkat etmelidir.
  • Makineyi; sorumlusu dışında da işveren talimatı ile tum personel kullanabilir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kompresor dairesi elektrik tesisatının ozellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  • İmalatcıların onerilerine uygun pano ve tesisat hazırianmalıdır.
  • Tesisat yetkili elektrikcilere yaptırılacak ve periyodik bakım ve kontrolleri yapılacaktır.
  • Kumanda panosu tehlike bolgesinin dışına yerleştirilmelidir.
  • İşletme topraklama hattı ile tank govdesi arasında bağlantı oluşturulmalıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi kompresor dairesinde uyulması gerekli guvenlik kurallarından biri değildir?

  • Kompresor dairesi calışanlardan 15 metre uzakta yerleştirilecektir.
  • Kompresorlerin temiz hava emmesi sağlanmış olacaktır.
  • Kompresor dairesi kumanda panosu tehlike bolgesi dışına yerleştirilmiş olmalıdır.
  • Kompresorler patlamalara dayanıklı ayn bir bolume yerleştirilecektir.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi kompresor basınclı hava tanklarında bulunması gerekli guvenlik cihazlardan biri değildir?

  • Uzaktan durdurma sistemi
  • Seviye gostergesi
  • Su tahliye sistemi
  • Manometre
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi, basınclı hava tesisatında kullanılan hava tanklannın kullanım amaclarından birisi değildir?

  • Cıkış havasının sıcaklığını duşurmek
  • Havanın şartlanmasını sağlamak
  • Basınc dalgalanmalarını onlemek
  • Kompresorun sık sık devreye girmesini onlemek
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi kazanlar ile yapılan calışmalarda alınması gerekli guvenlik tedbirlerinden biri değildir?

  • Kazan dairesi elektrik sistemi exproof ozellikli olarak kurulacaktır.
  • Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerle calışan işyerlerindeki kazan dairelerinin diğer atolyelere acılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır.
  • Kazanların gorunur yerine imalatcı tarafından kazanı tanıtıcı bilgi plakası konulacaktır.
  • Her ceşit buhar ve sıcak su kazanları ile bunların malzeme ve techizatı, fennin, tekniğin ve kullanılacağı işin gereklerine uygun bir şekilde yapılmış olacaktır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kazan dairesinin yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  • Kazan dairesi drenaj sistemi ile donatılacaktır.
  • Kazan dairelerinin dışarı acılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır.
  • Kazan dairelerinin tavanı gerektiğinde kazan uzerinde calışmayı kolaylaştıracak yukseklikte olacaktır.
  • Kazan daireleri surekli havalandınlacaktır. Tabii havalandırmanın yeterli olmadığı hallerde uygun aspirasyon tesisatı yapılacaktır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gereklerden olan kumanda cihazları ……………….. hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır. Cumlesini tamamlamak icin noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

  • İstem dışı
  • Hatalı
  • Tehlikeli
  • Cihazın kumandasındaki
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş ekipmanlarının calıştırma ve durdurma sistemlerinde oncelik hangisindedir?

  • Calıştırma sisteminde
  • Durdurma sisteminde
  • İkisi de onceliklidir
  • İkisinin de onceliği yoktur
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gereklerden olan aşağıdaki koruyucular ve koruma donanımı ile ilgili ozelliklerden hangisi yanlıştır?

  • Sağlam yapıda olmalı
  • İlave tehlike yaratmamalı
  • Kolayca yerinden cıkarılacak veya etkisiz hale getirilecek şekilde olmalı
  • Tehlike bolgesinden yeterli uzaklıkta bulunmalı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yuk kaldırmak icin tasarlanmış seyyar veya sokulup- takılabilir iş ekipmanlarının ………………..dikkate alınarak on gorulen butun kullanım şartlarında sağlam ve karalı bir şekilde kullanılması sağlanacaktır. Cumlesini tamamlamak icin noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

  • Aksesuarları da
  • Zemin ozellikleri de
  • Yuk kaldırma kapasitesi de
  • Kaldırılacak yukler de
 • Soru: | Toplam Soru:

  Yuksekte yapılan gecici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili olarak duşmeleri onleyen toplu korumaya yonelik koruyucular nerelerde kesintiye uğrayabilir?

  • Kaldırma araclarının bulunduğu yerde
  • Catılarda
  • Seyyar ve sabit merdiven başlarında
  • Katlar veya ara gecişler arasındaki gecişlerde
 • Soru: | Toplam Soru:

  Halat kullanılarak yapılan calışmalarla ilgili ozel hukumlerden olan işcilere, calışma halatına bağlı…….. verilecek ve kullandırılacaktır. Cumlesini tamamlamak icin noktalı yere hangisinin gelmesi uygundur?

  • Paraşutcu tipi emniyet kemeri
  • Emniyet kemeri
  • Guvenlik halatı
  • Halat tutucu
 • Soru: | Toplam Soru:

  İş ekipmanı kontrolunde ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

  • Yetkili teknik eleman temin edilmesi
  • Kontrol, olcum, test usul ve tekniğinin belirlenmesi
  • Testte kullanılacak cihaz ve aletlerin temin edilmesi
  • Kontrol periyotlarının belirlenmesi
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki şartlardan hangisi, kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler icin risk oluşturuyorsa gecerli değildir?

  • Ekipmanda yetkisiz kişilerce calıştınlmasını onleyecek donanım bulunacaktır
  • Aynı anda hareket eden birden fazla elemanı bulunan İş ekipmanında bu elemanlann carpışmasının etkilerini en aza indirecek onlemler alınacaktır
  • Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, kontrol sınırlannın dışına cıkması halinde manuel olarak duracak şekilde olacaktır
  • Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, normal şartlarda carpma ve ezilme tehlikelerine karşı korunaklı olacak, bunun sağlanamadığı hallerde diğer uygun araclarla carpma riski kontrol altına alınacaktır
 • Soru: | Toplam Soru:

  iş ekipmanlannda bulunacak asgari genel gereklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • İş ekipmanında bulunan ve guvenliği etkileyen kumanda cihazlan acıkca gorulebilir ve tanınabilir ozellikte olacak ve gerektiğinde uygun şekilde işaretlenecektir
  • İş ekipmanının yuksek veya cok duşuk sıcaklıktaki parcaları, işcilerin teması veya yaklaşması riskine karşı korunacaktır
  • İş ekipmanına ait ikaz donanımları yalnızca yetkili uzmanlar tarafından kolay algılanır ve anlaşılır olacaktır
  • Butun iş ekipmanı, işcilerin doğrudan veya dolaylı olarak elektrikle temas riskinden korunmasına uygun olacaktır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi işcileri kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlannda alınacak onlemler arasında yer almaz?

  • Kabin icinin dış ortamla bağlantısı onlenecek
  • Taşıma kabininin duşme riski uygun araclarla onlenecek
  • Herhangi bir olay neticesinde kabin icinde mahsur kalan işcilerin tehlikeye maruz kalmaması ve kurtanlması sağlanacak
  • Kullanıcının kendisinin kabinden duşme riski onlenecek
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi halat kullanılarak yapılan calışmalar icin gecerli değildir?

  • Halat kullanılarak yapılan calışmalarda mutlaka bir kancalı halat bulundurulmalı
  • Acil durumda işcinin kurtarılma planı yapılmalıdır
  • İşcilere paraşutcu tip emniyet kemeri verilmeli
  • Guvenli iniş ve cıkış aracları duşmeyi onleyecek kendinden kilitlenen sisteme sahip olmalıdır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının kontrolu icin gecerli değildir?

  • İlgili kontrollerin kayıt altına alınması ve belgelendirilmesi usul ve esasları TMMOB tarafından belirtilen doğrultuda yapılmalıdır
  • Ekipmanların uzun sure kullanılmaması ve arıza durumunda, sağlık ve guvenlik koşullarının korunması amacıyla gerekli bakımları yapılmalıdır
  • İş ekipmanının kurulma şartlarına uygun kurulması sağlanacak, uzman kişiler tarafından ilk calıştırması yapılacak ve doğru kurulup, calıştığı belgelenmelidir
  • Uzman kişilerce periyodik bakımları yapılmalıdır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi yuksekte yapılan gecici işler icin gecerli değildir?

  • İş ekipmanlan kullanılmasında kullanılan platformların ergonomik koşullarda yapılması sağlanmadığı durumda ise kişisel korumaya onem verilmelidir
  • Duşuşleri engelleyecek koruyucular kullanılmalıdır
  • İş ekipmanları kullanılmasında kullanılan platformların ergonomik koşullardayapılması sağlanmalı
  • Platformlar, katlar, ara gecitler duşme riskine gore duzenlenmelidir
 • Soru: | Toplam Soru:

  Her makine icin bulundurulması gereken işletme talimatlarının icerdiği bilgiler icin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Makinanın onarımı ile ilgili teknik resimler ve diyagramlar haric guvenlikle ilgili olan faydalı talimatları ihtiva etmelidir
  • Butun makinalar, servise alındıklarında, orijinal dilindeki bir talimat veya bu talimatın makinanın kullanılacağı ulkenin dili veya dillerindeki bir tercumesi ile verilmelidir
  • Makinayı ta rif eden herhangi bir dokuman, guvenlik bakımından, talimatlarla ters duşmemelidir
  • Gerekli durumlarda taljmat, titreşim ve gurultuyu azaltmak icin gereken tesisat ve montajla ilgili kuralları sağlamalıdır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık tarafından, makinaların ve emniyet parcalarının piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya makine veya emniyet parcaları piyasada iken, bu Yonetmelik hukumlerine uygun olarak uretilip uretilmediğinin ve guvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini, ifade eder?

  • Uyumlaştırılmış Ulusal Standart
  • AT Tip İncelemesi Belgesi
  • Piyasa Gozetimi ve Denetimi
  • AT Uygunluk Beyanı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Makineyi calıştırmaya başlamadan, aşağıdakilerden hangisi İlk once kontrol edilmelidir?

  • Makine koruyucularının yerinde olup olmadığı
  • Makineye enerji sağlayan kablonun prize takılı olup olmadığı
  • Makine ayarlarının uygun olup olmadığı
  • Makinenin cevresinde herhangi bir kimsenin bulunup bulunmadığı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Genel İSG Kuralları acısından Makine ve tezgahtar arasındaki acıklık en az kac santimetre olmalıdır?

  • 60 cm
  • 80 cm
  • 100 cm
  • 150 cm
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi makine ve tezgahlarda alınması gereken genel guvenlik onlemleri arasında sayılamaz?

  • Her anza hemen sorumlusuna bildirilmelidir
  • Uygun iş elbisesi giyilmelidir.
  • Makineler amacı dışında kullanılmamalıdır.
  • Makineyi kullanan operator sadece kendi guvenliğinden sorumludur.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Genel ISG Kuralları acısından Zımpara taşı tezgahında, taş ile mesnet aralığı en fazla ne kadar olmalıdır?

  • 1 mm
  • 3 mm
  • 5 mm
  • 8 mm
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi makine koruyuculannda genel olarak bulunması gereken ozellikler arasında sayılamaz?

  • Etkin olmalıdır
  • Cok parcalı olmalıdır
  • Calışmayı zorlaştırmamalı, uretimi engellememelidir
  • Koruyucunun kendisi tehlike oluşturmamalıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Makine ve Tezgahlarda durdurma duğmesi ne renktir?

  • Mavi
  • Yeşil
  • Sarı
  • Kırmızı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Makine ve Tezgahlarda calıştırma duğmesi ne renktir?

  • Mavi
  • Yeşil
  • Sarı
  • Kırmızı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Bir makinede uc işci calışıyorsa ve tehlikeli bir durum var ise, bu makinede en az kac adet calıştırma ve durdurma duğmesi olmalıdır?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Soru: | Toplam Soru:

  Taşlama tezgahında emniyetli calışma icin aşağıdakilerden hangisi yapılması yanlıştır?

  • İş Gözlüğü Takmak
  • Taşlanacak parca ile goz arasındaki mesafeyi 15 cm ye ayarlamak
  • Elleri yeterince uzakta tutmak
  • Gerekli kuvveti uygulayacak şekilde durmak
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki torna tezgahlarındaki guvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır?

  • Operasyon noktası uygun şekilde korunmalı
  • Kayış kasnağa elle tutularak fren yaptırılmalı
  • Talaş fırlamasına karşı tedbir alınmalı
  • Cubuk halinde donen uzun malzeme koruyucu icine alınmalı
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki pres tezgahlarındaki guvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır?

  • Acık kalıpla yapılan calışmalarda cift el kumanda tertibatı veya fotosel tertibatı olmalı
  • Hidrolik ve pnomatik preslerde manometre ve emniyet supabı olmalı
  • Pres kalıplarının koşeleri ve kenarları keskin olmalı
  • Kalıp bağlarken motor durdurulmalı, başlık ile tabla arasında takozlar yerleştirilmeli
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdaki matkap ve freze tezgahlarında guvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır?

  • Cıkan talaşlar elle supurulmeli
  • Parca işlenirken talaş takım ağızlarında talaş temizliği yapılmamalı
  • İşlenecek parca uygun şekilde bağlanmalı
  • Doner tablaya bağlanan parcaların cıkıntılı kısımları koruyucu icine alınmalı
 • Soru: | Toplam Soru:

  CE (Conformity of Europe) harfleri ne anlama gelmektedir?

  • Konforlu Avrupa
  • Avrupa’ya uygunluk
  • Avrupa birliği
  • Gumruk birliği
 • Soru: | Toplam Soru:

  EN (Europe Norm) harfleri ne anlama gelmektedir?

  • Avrupa şartları
  • Avrupa standartları
  • Avrupa uygunluk
  • Avrupa kalitesi

İş güvenliği elektrik ile ilgili sorular

Elektrik (48 Soru)

İsg Asbest Soru Bankası

Asbest (25 soru)