in ,

Genel Tekrar 6 (20 Soru)

 • Soru: | Toplam Soru:

  Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartlarından hangisi yanlıştır ?

  • Alt işverene verilen iş, işyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır.
  • Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır
  • Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır.
  • Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalı, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır.
  • Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmamalıdır.
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre hangisi asbest çesidi değildir?

  • Tremolit
  • Krosidolit
  • Krizotil
  • Grünerit
  • Amonit
 • Soru: | Toplam Soru:

  Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’e göre Asbest tozuna maruziyetin sona ermesinden sonra kayıtlar en az kaç yıl süreyle saklanır?

  • 5
  • 10
  • 20
  • 40
  • 50
 • Soru: | Toplam Soru:

  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre Havasında, % kaçtan çok karbondioksit bulunan yerlerde gerekli güvenlik önlemleri alınarak mevcut olan tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla önleyici faaliyetler ve kurtarma çalışmaları dışında çalışılmaz?

  • 0,2
  • 0,5
  • 1
  • 2
  • 5
  • 1
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi Basit yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardandır ?

  • Yüksekten düşmelere karşı kullanılan donanımlar
  • Kimyasal maddelere veya iyonlaştırıcı radyasyona karşı sınırlı bir koruma sağlayan araçlar
  • Elektrik tehlikesi ve tehlikeli voltaja karşı veya yüksek gerilim işlerinde kullanılan yalıtıcı özellikli donanımlar
  • Su altına dalmada kullanılanları da içeren, atmosferden tam yalıtım sağlayan koruyucu solunum araçlar
  • Seyreltik deterjan çözeltisi ve benzeri çözeltilere karşı kullanılan eldivenler
 • Soru: | Toplam Soru:

  4857 sayılı İş Kanunu’na göre, geçici iş ilişkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  • İşveren, devir sırasında işçinin yazılı rızasını almalıdır
  • Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçiye talimat verme hakkına sahiptir
  • Geçici iş ilişkisi, gerektiğinde sadece bir defa yenilenebilir
  • Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçiyi gözetme borcundan asıl işverenle birlikte sorumludur
  • Geçici iş ilişkisi, altı ayı geçmemek üzere yazılı olarak yapılır
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenin, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturması yükümlülüğünün bulunması için en az kaç çalışanın olması gerekir?

  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 50
 • Soru: | Toplam Soru:

  Aşağıdakilerden hangisi idari yaptırımlardan biridir?

  • Disiplin cezası
  • Hapis cezası
  • Adli para cezası
  • Tazminat
  • Tutuklama
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinde yer almaz?

  • Devlet Personel Başkanı
  • Kalkınma Bakanlığını temsilen bir genel müdür
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanı
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
 • Soru: | Toplam Soru:

  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliğine gore İnorganik kurşun ve bileşiklerinin mesleki maruziyet sınır değeri kaç mg/m3 ’dür ?

  • 0.075
  • 0,15
  • 0,08
  • 0,5
  • 0,02
 • Soru: | Toplam Soru:

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, çalışmaktan kaçınma hakkıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • Ciddi ve yakın bir tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar, kurula veya işverene durumu bildirmeksizin çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilir
  • Ciddi ve yakın bir tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda çalışanlar, işverene haber vermeden tehlikeli bölgeyi terk edemez
  • Çalışmaktan kaçınan çalışanlar, çalışmadıkları süreye ilişkin ücretlerini talep edemez
  • İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmesini feshedebilir
  • Devlet memurlarının çalışmaktan kaçınma hakları bulunmamaktadır
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre aşağıdaki işaretin anlamı nedir ?

  Sağlık ve güvenlik işaretleri
  • Acil çıkış ve kaçış yolu
  • ilk yardım telefonu
  • Güvenlik duşu
  • Göz duşu
  • Aşındırıcı madde
 • Soru: | Toplam Soru:

  Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik göre, gece dönemine denk düşen 20.00-06.00 saatleri arasındaki işçi postalarında, kaç yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmaları yasaktır?

  • 14
  • 15
  • 16
  • 18
  • 20
 • Soru: | Toplam Soru:

  Sanayi, Ticaret, Tarım Ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik’e göre hangisi sanayiden sayılan işlerden değildir ?

  • Petrol ve doğalgaz arama
  • Çimento ve hazır beton
  • Hukuki hizmetler
  • Yemek fabrikalarındaki üretim işleri
  • Cam sanayi işleri
 • Soru: | Toplam Soru:

  Ebola virüsü hangi sınıf biyolojik etmenlerdendir?

  • Grup 1
  • Grup 2
  • Grup 3
  • Grup 4
  • henüz sınıflandırılmamış
 • Soru: | Toplam Soru:

  Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e göre; tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kaç yılda en bir defa tekrarlanır?

  • 3
  • 2
  • 4
  • 5
  • 10
 • Soru: | Toplam Soru:

  Çalışanlara, kullandıkları iş ekipmanına ve bu iş ekipmanın kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve uygun olması halinde yazılı talimat verilir. Bu talimat, imalatçı tarafından iş ekipmanıyla birlikte verilen kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanır. Talimatlar iş ekipmanıyla beraber bulundurulur. Bu bilgiler ve yazılı talimatlar

  I- İş ekipmanının kullanım koşulları.
  II- İş ekipmanı kullanımı sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ilgili ergonomi prensipleri
  III- İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar.
  IV- İş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar.
  en az hangi bilgileri içerecek şekilde hazırlanır?

  • III ve IV
  • I ve III
  • I, II ve III
  • I ,III ve IV
  • I, II ,III ve IV
 • Soru: | Toplam Soru:

  Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde kaç saatten fazla olamaz?

  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 7,5
 • Soru: | Toplam Soru:

  Alçak gerilim tesislerinde dolaylı temasa karşı koruma yöntemlerinden hangisi yanlış verilmiştir?

  • Koruma sınıfı I olan donanım kullanma
  • Beslemenin otomatik olarak ayrılması
  • Topraklamasız tamamlayıcı yerel eşpotansiyel kuşaklama
  • İletken olmayan mahallerde koruma
  • Elektriksel ayırma
 • Soru: | Toplam Soru:

  Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi kaç günden az olamaz?

  • 10
  • 15
  • 20
  • 30
  • 50

İSG Soru Bankası Fiziksel Risk Etmenleri

Fiziksel Risk Etmenleri

İş Güvenliği Çözümlü Sorular

Acil Durumlar