in

Koruma ve Önleme Politikaları

Önlem: Mesleki roller önlemek veya azaltmak için iş yerinde yapılan işlerin bütün aşamalarında planlanmış veya alınmış önlemlerin tümü olarak tanımlanmaktadır.
Koruma: SAĞLIK VE GÜVENLİK RİSKLERİN ÖNLENEMEMESİ DURUMUNDA ÇALIŞANLARIN OLUMSUZ ETKİLEMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDIR.
1. LO 155 SAYILI SÖZLEŞME

İSG ve çalışma ortamına ilişkin;

2. Bölümü “ Ulusal politika ilkesi “ Başlıklı

3. Bölümü : Ulusal düzeyde eylem “ Başlıklı

4. Madde ; Her üyenin İSG Büyük politika olacağı

5. Madde ; Makine, Ekipman , iş düzenlemesi, Eğitim, İşçilerin korunmasını

6. Madde ; politikanın geliştirileceği, görev ve sorumlulukların belirlenmesi

7. Madde; Ortamın gözden geçirileceği

8. Madde; Yasa ve yönetmelik çıkartılacağı

9. Madde; Mevzuata uyumun denetleneceği, Uymayanın cezalandırılacağı

10. Madde; Yasalara uyumda yol gösterici tedbir alınacağı

11. Madde; Yetkili makamların görevlerini yerine getirmesi

12. Madde; Makine üreticilerinin ulusal hukuku dikkate almaları

13. Madde; İşçinin hakkı olarak işten uzaklaşması

14. Madde; eğitim

15. Madde; Yasa, Yönetmelik yapılacağına ilişkin taahhüt

16. Madde; Fiziksel, Kimyasal riskLerin işverene azaltılacağı

17. Madde; 2’den safla iş yeri varsa ortaklaşa önlem alınacağı

18. Madde; Acil durmlarda önlem

19. Madde; İşletmede işçi ve işveren arasındaki ilişki olması


Hukuki Yönden İSG

İSG Politikaları