in

İsg İle İlgili Diğer Yasalar Ve Temel Hukuk (48 Soru)

1-Aşağıdakilerden hangisi sosyal yaşamı duzenleyen kurallar arasında sayılmaz?
a) Din Kuralları
b) Ahlak Kuralları
c) İSG Kuralları
d) Hukuk Kuralları

2-Aşağıdakilerden hangisi sosyal yaşamı duzenleyen kurallar arasında sayılmaz?
a) Gorgu Kurallan
b) İSG Kurallan
c) Ahlak Kuralları
d) Hukuk Kurallan

3-Yaptırımı Bireyler ve toplum icinde ayıplanma ve kucuk gorulme olan kurallar
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hukuk kurallan
b) Ahlak kurallan
c) Din Kuralları
d) İSG Kralları

4-Aşağıdakilerden hangisi Ahlak Kuralları icinde değerlendirilmez?
a) Kotu hisler beslemek
b) Ornek davranışlar sergilemek
c) Başkasının şeref ve haysiyetine saygılı olmak
d) Hasta ziyaretleri

5-Aşağıdakilerden hangisi Ahlak Kurallan icinde değerlendirilmez?
a) Durust davranmak
b) Verdiği soze sadık kalmak
c) Dedikodu yapmak
d) Selamlaşma

6-Y=)ptınmı saygısız, gorgusuz, vefasız vb. olarak değerlendirilmek olan kurallar
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hukuk Kurallan
b) Din Kurallan
c) Gorgu Kurallan
d) Ahlak Kuralları

7-Aşağıdakilerden hangisi Gorgu Kuralları icinde değerlendirilmez?
a) Buyuklerini saymak, kucuklerini sevmek ve korumak
b) Sofra kuralları
c) Durust davranmak
d) Selamlaşma

8-Aşağıdakilerden hangisi Gorgu Kuralları icinde değerlendirilmez?
a) Selamlaşma
b) Başkasının şeref ve haysiyetine saygılı olmak
c) Başsağlığı ziyaretleri
d) Hasta ziyaretleri

9-Sosyal hayatta bireyler arasında ya da birey ile toplum arasında ilişkileri duzenleyen ve yaptınmı bulunan kurallar butunudur. Bu tanım icin aşağıdakilerden hangisi uygundur?
a) Hukuk c) Gelenek
b) Kanun d) İnanc

[level-premium][/level-premium][level-soru-bankasi][/level-soru-bankasi][level-gold][/level-gold][level-vip][/level-vip][level-standard][/level-standard][level-visitors][/level-visitors]

10-Bir kuralın hukuk kuralı olabilmesi icin 3 unsurun bulunması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bu kuralın toplumun tamamı tarafından benimsenmiş olması
b) Toplumda herkes tarafından benimsenmesi gerekmez.
c) Bu kuralın devlet tarafından (yetkili merci) desteklenmiş olması gerekir.
d) Bu kurala uyulmaması durumunda bir yaptırım (mueyyide) ile karşılaşılması soz konusudur.

11-Anayasanın 124. maddesine gore gorev alanları ile ilgili yasa ve tuzuklerin uygulanmasını belirleyen yonetmelikleri hangisi cıkartabilir?
a) Başbakanlık
b) Bakanlıklar ve
c) Kamu Kuruluştan
d) Hepsi

12-Yonetmeliklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yonetmelikler yasa ve tuzuklere aykırı olamayacağı gibi ust hukuk kurallanna da aykırı olamaz
b) Ust hukuk kurallarına aykırı olarak duzenlenen yonetmeliklerin iptali konusunda Danıştay’a dava acılır
c) Yonetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanması zorunludur
d) Yonetmeliklerin yasa ve tuzuklere aykın olduğu gozden kacmış ve bu şekilde yayınlanmışsa ancak kanunla değiştirilebilir.

13-Başbakanlık, Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşlarının mevzuat doğrultusunda belirli bir konunun uygulanmasına yonelik yazılı emirlerine ne denir?
a) Genelge c) Tuzuk
b) Yonetmelik d) İctihat

14-Genelgeler icin aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Genelgeler konusu ve numarası ile adlandırılır
b) Aynı konuda cıkarılan genelgelerden en son duzenlenen esas alınır
c) Genelgeler ilgili Başbakanlık ve Bakanlık tarafından hazırlandıktan sonra tum birimlere ulaştınlır
d) Genelgelerin yururluk suresi 1 yıldır

15-Aşağıdakilerden hangisi yayınlanmadan once Yargıtay onayından gecer?
a) Tuzukler c) Genelgeler
b) Yonetmelikler d) Hicbiri

16-Aşağıdakilerden hangisi yayınlanmadan once Danıştay onayından gecer?
a) Tuzukler c) Genelgeler
b) Yonetmelikler d) Hepsi

17-Sucun bilerek ve sonucun istenerek gercekleştirilmesine ne denir?
a) Kast c) Bilincli taksir
b) Taksir d) Olası kast

18-Dikkat ve ozen yukumluluğune aykırılık dolayısıyla, sucun bilinerek fakat sonucun istenmeyerek gercekleştirilmesine ne denir?
a) Kast c) Bilincli taksir
b) Taksir d) Olası kast

19-Bir hukuk dalının tumunu ya da buyuk bolumunu duzenleyen kanuna ne ad verilir?
a) Anayasa c) Oz Bakımından Kanun
b) Genel kanun d) Ozel Kanun

20- 1 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan bir kanunun yururluk tarihi
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) 1 Aralık 2012 c) 1 Aralık 2013
b) 25 Kasım 2012 d) 16 Ocak 2013

21-Aşağıdakilerden hangisi bakanlar kurulu tarafından cıkartılamaz?
a) Kanun c) Yonetmelik
b) Tuzuk d) Tebliğ

22-İşverenin, iş akdinden doğan iş sağlığı ve guvenliği onlemlerini alma borcunu duzenleyen hukuk kuralı aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
a) Ceza Kanunu c) Borclar Kanunu ≫
b) İş Kanunu d) Sosyal Guvenlik Kanunu

23-Borclar Kanunu 417. Maddesi işverene hangi gorevi vermiştir?
a) İşcinin kişiliğinin korunması gorevi
b) İşcinin maaşının duzgun odenmesi gorevi ^
c) İşciyle yazılı sozleşme yapması gorevi
d) Yukarıdakilerin hepsi

24-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan işveren kusurunun cezai yonden yaptırımlan aşağıdaki hangi mevzuatta yer alır?
a) Turk Ceza Kanunu c) Borclar Kanunu
b) İş Kanunu d) Turk Ticaret Kanunu

25-Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın 50’nci maddesinde sayılan ve calışma şartları bakımından ozel olarak korunması gereken kişiler arasında yer almaz?
a) Kucukler c) Cıraklar
b) Kadınlar d) Bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar

26-Borclar Kanununa gore iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda işcinin calışma gucunde meydana gelen eksilme nedeniyle uğradığı gelir kaybının giderilmesi amacıyla
acılacak olan dava aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maddi tazminat davası
b) Manevi tazminat davası
c) Destekten yoksun kalma tazminat davası
d) Rucu tazminat davası

27-Bir iş kazası neticesinde hayatını kaybeden bir işcinin aşağıdaki yakmlanndan hangisi destekten yoksun kalma tazminatından yararlanamaz?
a) Dul kalan ve herhangi bir geliri olmayan eşi
b) İlkokula giden kız cocuğu
c) 24 yaşında olan ve universitede okuyan erkek cocuğu
d) Memur emeklisi olan ozurlu babası

28-Aşağıdakilerden hangisi bireysel iş hukuku anlamında iş kazasının oluşmasını engelleyen ve nedensellik bağını kesen sebeplerden değildir?
a) Kazaya uğrayan işcinin ağır kusuru
b) Yapılan işin risk derecesi
c) Ucuncu kişinin kusurlu davranışı
d) Mucbir sebepler

29- Ulkemizde yasalar hiyerarşisi aşağıdakilerden hangisi gibidir?
a) Uluslararası sozleşmeler – Anayasa – Kanun – Tuzuk – Yonetmelik – Tebliğ
b) Anayasa – Kanun – Tuzuk – Yonetmelik – Tebliğ – Uluslararası sozleşmeler
c) Anayasa – Kanun – Tuzuk – Uluslararası sozleşmeler – Yonetmelik – Tebliğ
d) Anayasa – Kanun ve Uluslararası sozleşmeler – Tuzuk – Yonetmelik – Tebliğ

30-İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Gorevleri Hakkındaki 3146 sayılı yasanın 13. maddesinde hangi birimler icinde yer
almıştır?
a) Danışma Ve Denetim Birimleri
b) Surekli Kurullar
c) Yardımcı Birimler
d) Ana hizmet Birimleri

31-Hangisi İş denetimi turlerinden değildir?
a) Soruşturma
b) İnceleme Teftişi
c) Kontrol Teftiş
d) Araştırma

32-Hangisi İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca denetimi yapılan calışma hayatını duzenleyen kanunlardan değildir?
a) Sendikalar Kanunu
b) Toplu İş Sozleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
c) Yabancıların Calışma İzni Hakkında Kanun
d) Kamu Gorevlileri Sendikaları Kanunu

33-4817 sayılı Yabancılann Calışma İzni Hakkında Kanun uygulamasına ilişkin asli denetim yetkisi kime verilmiştir?
a) İŞKUR Mufettişleri – SGK Mufettişleri
b) İŞKUR Mufettişleri – CSGB İş Mufettişleri
c) CSGB İş Mufettişleri – SGK Mufettişleri
d) CSGB Mufettişleri – SGK Mufettişleri

34-İdari yonden cozumlenemeyen iş uyuşmazlıklarının cozum yeri aşağıdaki mahkemelerden hangisidir?
a) İş Mahkemeleridir. C) Sulh Hukuk Mahkemeleridir.
b) İdari Mahkemelerdir. d) Hepsidir

35-En yuksek mevduat faizi uygulaması aşağıdakilerden hangisi icin soz konusudur?
a) İhbar tazminatı c) Kotu niyet tazminatı
b) Kıdem tazminatı d) Hepsi

36-Kıdem tazminatının hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi goz onunde tutulur?
a) Fazla mesai ucretleri
b) İşyerinde kullanılmak icin verilen sabun ve havlu bedelleri
c) Her yıl verilen ikramiyeler
d) Hepsi

37-İdari para cezasına itiraz hangi mahkemeye yapılır?
a) İdare Mahkemesi c) Ticaret Mahkemesi
b) Asliye Ceza Mahkemesi d) Sulh Ceza Mahkemesi

38-Elli bin Turk Lirasından az idari para cezalarında soruşturma zamanaşımı ne kadardır?
a) Bir yıl b) Uc yıl c) Beş yıl d) On yıl

39-İdari para cezasına itiraz suresi tebliğ tarihinden itibaren ne zaman sona erer?
a) 7 gun b) 10 gun c) 15 gun d) 30 gun

40-Meslek hastalıkları aşağıdaki hangi mevzuatta tanımlanmıştır?
a) 5510 Sayılı Yasa 14. madde
b) 506 Sayılı SSK yasası 11-B madde
c) SSK Sağlık İşlemleri Tuzuğu Madde 62
d) İş kanunu __ j

41-İş kazaları aşağıdaki hangi mevzuatta tanımlanmıştır?
a) 5510 Sayılı Yasa 13. madde c) Borclar Kanunu
b) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu d) İş Kanunu

42 -Meslek Hastalıkları listelerini kim hazırlar?
a) SSK Yuksek Sağlık Kurulu yapar
b) Meslek Hastalıkları Hastaneleri
c) Tıp Fakulteleri
d) Dunya Sağlık Orgutu hazırlar ve butun ulkelere yayınlar

43-İş sozleşmesinin feshinin gecerli bir sebebe dayandırıldığının ispat yukumluluğu kime aittir?
a) İşciye c) İşverene
b) İşveren vekiline d) Davacıya

44-Aşağıdakilerden hangisi T.C Anayasası’nın calışma hayatı ile ilgili icerdiği duzenlemelerden birisi değildir?
a) Kucukler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar calışma şartlan bakımından ozel olarak korunurlar
b) İşciler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlannı ve calışma şartlarını duzenlemek amacıyla toplu iş sozleşmesi yapma hakkına sahiptirler
c) İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve guvenliğinin sağlanması icin gerekli her turlu onlemi almak, arac ve gerecleri noksansız bulundurmakla yukumludurler
d) Herkes, sosyal guvenlik hakkına sahiptir

45-Aşağıdakilerden hangisinde iş sağlığı ve guvenliğine ilişkin bir madde bulunmaz?
a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
b) Borclar Kanunu
c) Anayasa t
d) İSG Kanunu

46-Aşağıdakilerden hangisi yalnızca CE işareti icin en doğru ifadedir?
a) CE işaretini taşıyan bir ucurtma guvenlik şartlarına uyabilir ve iyi ucmak zorundadır
b) CE işareti urunun kaliteli olduğunu belirtir
c) CE işareti urunun AB direktiflerince belirlenen şartlara uygun olarak uretildiğini ve pazara sunulduğunu belirtir
d) CE işaretli tum urunlerin onaylanmış kuruluşlarca uygunluk denetiminden gectiğini belirtir

47-Temel hak ve ozgurluklere ilişkin usulune gore yururluğe konulmuş uluslararası antlaşmalarla ulusal kanunlar cakıştığı takdirde nasıl bir yola başvurulması gerekir?
a) Uluslararası Adalet Divanına başvurulmalıdır
b) Uluslararası antlaşma hukumleri esas alınmalıdır
c) Anayasa mahkerrıesine başvurulmalıdır
d) Ulusal kanunlar esas alınmalıdır.

48-Gunde 7,5 saat ve daha az calışılması gereken işlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) Cıva izabe fırınlarında ve elementer cıva bulunan ocaklarda gorulen işlerde 6 saat calışılabilir
b) Kurşun izabe fırınlannın teksif odalarında biriken kuru tozlan kaldırma işlerinde 4 saat calışılabilir
c) Karbon sulfurden etkilenme riski bulunan işlerde 6 saat calışılabilir
d) Karbonatlı ve organik fosforlu insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, cozelti olarak hazırlanması ve uygulanması işlerinde gunaşırı calışılabilir

49-Gunde 7,5 saat ve daha az calışılması gereken işlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) Yonetmelikte belirtilen gunluk en cok iş surelerinden sonra diğer herhangi bir işte calıştırılmazlar
b) Bu Yonetmelik kapsamına giren işlerde fazla calışma yapılamaz
c) Bu Yonetmelik kapsamındaki işyerleri işin yurutulduğu yerin bağlı bulunduğu Calışma ve İşkur İl Mudurluğune yazılı olarak bildirim yapmakla yukumludurler
d) Yonetmelikte belirtilen gunluk en cok iş surelerinden sonra Calışma ve İşkur İl Mudurluklerinden izin alarak diğer herhangi bir işte calışabilirler

Cevaplar:isg ile ilgl

Balıkçı Gemilerinde İsg (11 Soru)

Askeri İşyerlerinde İsg (9 Soru)