in

Engelli Çalışanlar(4 Soru) ve İş Hijyeni (14 Soru)

Engelli Çalışanlar


1-Mevzuatımıza gore aşağıdakilerden hangisi calışma yaşamında ozel risk grubu icinde değildir?
a) Kadın
b) Ozurlu
c) Yaşlı
d) Gocmen calışanlar

2-Ozurluler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) DSO’nun saptadığı olculere gore gelişmiş ulkelerde nufusun % 10’u her hangi bir ozurluluğe sahiptir.
b) DSO’nun saptadığı olculere gore gelişmekte olan ulkelerde ise %12’si her hangi bir ozurluluğe sahiptir
c) Turkiye’de yaklaşık 8 milyon ozurlu birey bulunmaktadır.
d) Ozurluler ile ilgili herhangi bir istatistik yoktur

3-Ulkemizde ozurlu sayılabilmek icin;
Bedensel
Zihinsel
Ruhsal
Duygusal
Sosyal
yeteneklerindeki engelleri nedeniyle calışma gucunun en az ne kadarından yoksun olduğu
sağlık kurulu raporuyla belgelenmiş olmak gerekir?
a) %10
b) %20
c) %40
d) %60

İş Hijyeni

1-Calışanlara yonelik hijyen eğitimi programlarının planlanmasına, eğitimlerin verilmesine konusunda cıkartılmış olan Hijyen Eğitimi Yonetmeliği amacı dışında kalan işyerleri hangisidir?
a) Gıda uretim ve perakende iş yerleri
b) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun bulunmayan işyerleri
c) İnsani tuketim amaclı sular ile doğal mineralli sulan ureten iş yerleri
d) İnsan bedenine temasın soz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri

2-Hijyen eğitimi yonetmeliği hangisini kapsamaz?
a) Gıda uretim ve perakende iş yerleri
b) İnsani tuketim amaclı sular ile doğal mineralli sulann uretimini yapan iş yerleri
c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuafor, dovme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve guzellik salonlan ve benzeri yerler
d) Veteriner Hizmetleri

3-Hijyen eğitimi yonetmeliği hangisini kapsamaz?
a) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler
b) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun gorulen diğer iş kolları
c) Gıda uretimi ve perakende iş yerleri
d) Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki iş yerleri

4-Hijyen eğitimi yonetmeliğinin yurutmesinden sorumlu olmayan bakan hangisidir?
a) Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı
b) İcişleri Bakanı
c) Calışma ve Sosyal Guvenlik Bakanı
d) Sağlık Bakanı *

5-Her iş kolunun ozelliğine gore calışanın kendisinin ve halkın sağlığını tehlikeye sokmayacak bicimde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılacak uygulamalann ve alınan temizlik onlemlerinin butunu ne olarak adlandırılır?
a) Halk sağlığı
b) Cevre ve hafk sağlığı
c) Hijyen ‘
d) Sanitasyon

6-Hijyen Eğitimleri planlamak uzere komisyon hangi genel mudurluk bunyesinde oluşturulur?
a) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Oğrenme Genel Mudurluğunu
b) Sağlık Bakanlığı eğitim dairesi
c) İş Sağlığı ve Guvenliği Genel mudurluğu
d) Calışma ve İş Kurumu İl Mudurluğu

7-Hijyen Eğitimi Yonetmeliğinin kapsadığı iş yerleri icin hangisi yanlış verilmiştir?
a) Calışma ve İş Kurumu İl Mudurluğu tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler calıştırılamaz
b) İş yeri sahipleri ve işletenleri, calışanlannın hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak calıştırılmasından birinci derecede sorumludur
c) Bizzat calışmalari durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de hijyen eğitimi almaya mecburdur
d) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Oğrenme Genel Mudurluğu tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler calıştırılamaz

8-Hijyen eğitimlerinin suresi kac saatten az olamaz?
a) 12 saatten az olamaz
b) 16 saatten az olamaz
c) 8 saatten az olamaz
d) Sektore ve işyerinin ozelliğine gore değişir

9- I- Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Oğrenme Genel Mudurluğune bağlı
oğretim kurumlan
II- Komisyonca belirlenen usul ve esaslar cercevesinde olmak uzere İş yeri
sahipleri ve işletenleri
II I – Yapılan risk analizi sonuclarına gore İş yeri sahipleri ve işletenleri
Hijyen eğitimi verebilecek işyerleri ile ilgili koşul/koşullar hangisinde doğru verilmiştir?
a) I
b) I ve II
c) I, II ve III
d) II ve III

10-Hijyen eğitimleri ile ilgili olarak hangisi yanlış verilmiştir?
a) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Oğrenme Genel Mudurluğu iş kollarının ozelliğine gore komisyonca belirlenen eğitim iceriklerinin eğitim formatına uygun olarak ulke genelinde verilmesini sağlar. Eğitimler sekiz saatten az olamaz
b) Genel Mudurluğe bağlı oğretim kurumlannca, katılımcılara eğitim sonunda eyaygın sistemi uzerinde kurs bitirme belgesi verilir. Belgeler, kişi hizmet verdiği surece gecerli kabul edilir
c) Genel Mudurluk, eğitim ile ilgili yapacağı masrafları karşılamak uzere eğitime katılanlardan ucret talep edebilir. Kurslarda, uygulama yapılması gerekir ise uygulama sırasında kullanılabilecek şahsi malzemeler katılımcılar tarafından
tedarik edilir
d) Genel Mudurluk, eğitim ile ilgili yapacağı masrafları karşılamak uzere eğitime katılanlardan ucret talep edebilir. Kurslarda, uygulama yapılması gerekir ise uygulama sırasında kullanılabilecek şahsi malzemeler eğitim kurumu tarafından tedarik edilir

11-Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Oğrenme Genel Mudurluğu bunyesinde eğitimlerin planlanması icin iş kollannın gruplandırmasını yapmak, iş kollannın yapısına uygun olarak eğitimleri planlamak ve iş kollannın durumuna gore eğitim iceriğini belirlemek uzere bir komisyon kurulur. Komisyon uyeleri konusunda hangisi yanlış verilmiştir?
a) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Oğrenme Genel Mudurluğu tarafından gorevlendirilen bir başkan
b) Bakanlıklarca gorevlendirilecek ikişer uye
c) Sağlık Bakanlığınca belirlenecek bir tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, bir enfeksiyon hastalıklan ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, bir halk sağlığı uzmanı, bir deri ve zuhrevi hastalıkları uzmanı
d) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek bir veteriner hekim ve bir gıda muhendisi/ziraat muhendisi (gıda veya sut bolumu mezunu

12-Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Oğrenme Genel Mudurluğu bunyesinde eğitimlerin planlanması icin iş kollannın gruplandırmasını yapmak, iş kollarının yapısına uygun olarak eğitimleri planlamak ve iş kollannın durumuna gore eğitim iceriğini belirlemek uzere bir komisyon kurulur. Komisyon uyeleri konusunda hangisi yanlış verilmiştir?
a) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Oğrenme Genel Mudurluğu tarafından gorevlendirilen bir başkan
b) Bakanlıklarca gorevlendirilecek birer uye
c) Sağlık Bakanlığınca belirlenecek bir tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, bir enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uznianı, bir halk sağlığı uzmanı, bir deri ve zuhrevi hastalıklan uzmanı
d) Turkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Turkiye Esnaf ve Sanatkarlan Konfederasyonundan yeteri kadar temsilci

13-Komisyon, iş kollarının gruplandırmasını yaparak iş koluna gore eğitim koııulannı ve surelerini; eğitimlerin, iş yeri sahiplerince veya işletenlerince verilmesi durumunda ise eğitimlere ve belgelendirme işlemlerine ait usul ve esasları belirler. Komisyonla ilgili
olarak hangisi yanlış verilmiştir?
a) Komisyon yılda en az bir kez toplanır
b) Kararlar, salt coğunlukla alınır
c) Komisyon yılda en fazla bir kez toplanır
d) Komisyonun sekretarya hizmetleri Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Oğrenme Genel Mudurluğunce yurutulur

14-Bazı hastalıklan bulunanlar iyileşme hallni/bulaştıncıiığın olmadığını raporla belgeleyene kadar Yonetmelik kapsamındaki iş yerlerinde calışamaz ve calıştırılamazlar.Soz konusu hastalıklarla ilgili olarak hangisi yanlış verilmiştir?
a) Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler ile ishali bulunanlar
b) Vucudun gorunur kısımlannda acık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri, halkta tiksintiye yol acabilecek deri lezyonları bulunanlar; cuzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar
c) Bulaşıcı Hastalıklar Surveyans ve Kontrol Esasları Yonetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı acısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar
d) İşyeri hekimince belirlenmiş olan hastalıklar

Cevaplar:ishijyni

23 Şubat Yükselme Sınav Soruları Açıklandı

Balıkçı Gemilerinde İsg (11 Soru)