in

Ara Dinlenmeler ve Sözleşme Türleri

ÇALIŞMA SÜRELERİNE GÖRE VERİLECEK ARA DİNLENME SÜRELERİ

4 Saat ve kısa süreler15 dkÇocuklarda 30 dk
4 saat 7,5 saat arası(7,5 saat dâhil )30 dkÇocuklarda 1 saat
7,5 saatten fazlası60 dk

İş Sözleşmesinin Türleri

Süreksiz İş: Nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işlere süreksiz iş.

Sürekli İş: 30 günden fazla süren işlere sürekli iş denir.

Belirli Süreli İş: Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.

Belirsiz Süreli İş: İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır.Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar.

Deneme Süreli İş Sözleşmesi: Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok 2 ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle 4 aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi: en çok 2 ay olup toplu sözleşmelerle 4 ay’a kadar uzatılabilir.

Takım Sözleşmesi İle Oluşturulan İş Sözleşmeleri: Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir.

Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi: Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya d ayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir. Çağrı üzerine çalıştırmalar 4 gün önceden işçiye bildirilir ve günde en az 4 saat çalıştırılabilir.4857 ye göre taraflarca belirtilmediği taktirde çağrı üzerine çalışmalar haftalık 20 saat olarak belirlenmiş sayılırKısmi Süreli İş: İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir.

Kısmi Süreli İşçi: Haklı bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz.

Çalışma Süresinden Sayılan Haller 4857

1-İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.

2-işçinin işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.

3-Yeraltında çalışanların asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler.

4-İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi sırasında asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.

5-Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler.

6-işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine(karayolu yapımı vb işler) hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler.

Çalışma Süresinden Sayılmayan Haller 4857

1-İş güvenliği uzmanlarının yolda geçen süreleri çalışma süresinden sayılmaz.

2-işçilerin işverence sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.

Geçici İş İlişkisi

1-İşyeri devrinde devralan ve devreden birlikte sorumlu olup bu sorumluluk devreden için 2 yıl ile sınırlıdır.

2-Kamudan, maden, işyerlerinden ve toplu iş çıkarılan işyerlerinden 8 ay boyunca geçici iş ilişkisi kurulamaz

3-Özel istihdam bürosu Geçici iş ilişkisinde işverendir, işçi ile yazılı sözleşme yapılır işçi ile yapılan sözleşmelerde 3 ayı geçmeyecek şekilde işe çağırılmadığında haklı fesih yapılacağı bildirilir.

4-Geçici iş ilişkisi sona eren işveren 6 ay geçmeden tekrar geçici işçi çalıştırılamaz.

5-Geçici işçiler mevcut işyerindeki toplam işçi sayısının ¼ ünden fazlası olamaz.

6-10 ve daha az işçi çalıştırılıyor ise 5 kişiye kadar geçici işçi çalıştırılabilir.

7-İşçi sayısı hesabında kısmi çalıştırılanlar tam süreli çalışana dönüştürülür.

8-İşveren işyerinin bir bölümünü devrettiğinde, işçiyi bu işyerinin başka bir bölümünde rızasını alarak çalıştırmaya başlasa dahi geçici iş ilişkisi kurmuş olur bu süre 6 ayı geçemez ve 2 defa tekrarlanabilir.

Montaj Risk Değerlendirme

Korunma Politikaları

İSG deneme sınavı

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik