in

Açıklamalı Sorular 7

1) İş sağlığı ve güvenliği kurulu toplantısının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az saat önce kurul üyelerine bildirilir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 8 B) 12 C) 36 D)48

Açıklama: iş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğine göre; toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir.

Cevap: D

2)İş sağlığı ve güvenliği kurullarının karar oylamalarında oyların eşit çıkması halinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A) Oylama eşitlik bozulana kadartekrarlanır.
B) Karar kura ile belirlenir.
C) Karar bir sonraki toplantıda tekrar oylanır.
D) Başkanın oyu kararı belirler.

Açıklama: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğine göre; oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler.

Cevap: D

3) İş sağlığı ve güvenliği kurulları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İş sağlığı ve güvenliği kurulları , devamlı olarak en az 50 işçi çalışan ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde kurulur.
B) İş sağlığı ve güvenliği kurulları en az ayda bir kere toplanır.
C) İşveren veya işveren vekili, kurul toplantıları için gerekli yeri, araç ve gereçleri sağlamakla yükümlüdür.
D) İş sağlığı ve güvenliği kurullarının kararları işverenler için tavsiye niteliğindedir.

Açıklama: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin göre; işverenler, iş sağlığı ve güvenliği kurullarında mevzuata uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdür.

Cevap: D

4)Aşağıdaki kimyasallardan hangisi deride renk değişimine neden olur?

A) Alkaliler B) Asitler C)Karbonatlar D)Ağır metaller

Açıklama: Gümüş, cıva, arsenik gibi ağır metallerden kaynaklanan kronik zehirlenme, deride renk değişimi oluşturabilir.

Cevap: D

5)TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Planlama B) Kontrol C) Uygulama D) Politika

Açıklama: Üç yönetim sisteminin de temelinde aynı yaklaşım esas alınmıştır. Bu yaklaşımın ilk aşamasında ilgili yönetim sistemine ait politikanın belirlenmesi yer alır.

Cevap: D

6) Aşağıdakilerden hangisi TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde son adımdır?

A) Planlama B) Uygulama C) Yönetimin Gözden Geçirmesi D) Kontrol ve Düzeltici Faaliyet

Açıklama: TS 18001 standardı, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin geliştirilmesi için bir kuruluşa yardımcı olmak üzere İSG yönetim sisteminin şartlarını belirlemektedir. Hertipte ve büyüklükteki kuruluşa uygulanması amaçlanmıştır ve farklı coğrafi, kültürel ve sosyal şartları karşılamaktadır. Yaklaşımın esası aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Cevap: C

7)Aşağıdakilerin hangisi karbon dioksit gazının özelliğidir?

A) Yanıcı B) Parlayıcı C) Zehirli D) Boğucu

Açıklama: Karbondioksit, ortamda oksijen azalması nedeniyle boğulmaya neden olur.

Cevap: D

8) İşçilerin sağlık muayenelerinden elde edilen verilerin analiz edilmesi TS 18001 standardının hangi aşamasında yapılır?

A) Durum tespiti B) Planlama C) Uygulama ve işletme D) Kontrol ve düzeltici faaliyetler

Açıklama: Durum tespiti; kuruluşun ön durum değerlendirmesi yaparak, “Biz şu anda neredeyiz?” sorusuna cevap aradığı aşamadır. Durum tespitinde;
Mevcut iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre ihtiyaçlar belirlenmeli, Var olan veya önerilen çalışma ortamı ve iş organizasyonundan kaynaklanan veya beklenen tehlikeler ve riskler tanımlanmalı, Yapılan çalışmaların, tehlikelerin ortadan kaldırılması veya risklerin kontrolü için uygun olup olmadığı tespit edilmeli, İşçilerin sağlık muayenelerinden elde edilen veriler analiz edilmelidir.

Cevap: A

9) TS 18001 standardının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Çalışanlar ve ilgili diğer tarafların sağlı ve güvenliğinin korunması
B) Üretilen ürünün güvenliğinin sağlanması
C) İSG alanında sürekli iyileşmenin sağlanması
D) Risklerin yok edilmesi veya en aza indirilmesi

Açıklama: TS 18001:2008 standardını 1. maddesine göre; bu standard aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşa uygulanabilir:

Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak, İSG risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir İSG yönetim sistemi oluşturmak,

Bir İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek,
Kuruluşun beyan ettiği İSG politikasına uygunluk konusunda kendine güvence sağlamak, Aşağıdakileri uygulamak suretiyle bu İSG standardına uygunluğu göstermek:

– Kendi durumunu değerlendirmek ve kendisi tarafından beyanda bulunmak

Müşteriler gibi kuruluş üzerinde ilgisi olan taraflardan uygunluğunun teyidini istemek Kuruluş dışındaki bir taraftan kendi beyanının uygunluğunun teyidini istemek Kuruluşun İSG yönetim sisteminin bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmesini / tescilini istemek Bu standardın bütün şartlarının, herhangi bir İSG yönetim sistemine dâhil edilmesi amaçlanmıştır. Uygulamanın kapsamı kuruluşun İSG politikası, faaliyetlerin yapısı ile çalışmaların riskleri ve karmaşıklığı gibi faktörlere bağlı olacaktır. Bu Standard ile iş sağlığı ve güvenliğinin ele alınması amaçlanmış olup çalışanların refah/sağlık programları, ürün güvenliği ve mülkiyet hasarı veya çevre etkisi gibi diğer sağlık ve güvenlik alanlarının ele alınması amaçlanmamıştır.

Cevap: B

10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde düzeltici faaliyeti tanımlamaktadır?

A) Kuruluşun, İSG politikasına bağlı olarak, genel iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmek üzere, İSG yönetim sistemini geliştirmek için tekrarlanan proses
B) Tespit edilen bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem
C) Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem.
D) Elde edilen sonuçları gösteren veya yapılan faaliyetler hakkında delil oluşturan doküman

Açıklama: TS 18001:2008 standardının 3.4. maddesinde düzeltici faaliyet, tespit edilen bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem olarak tanımlanmaktadır.

Cevap: B

11) Aşağıdakilerden hangisi düzeltici faaliyettir?

A) Yangın sonrası gerekli tedbirlerin alınması
B) İşe giriş sağlık muayenelerinin yapılması
C) Makine koruyucularının kullanılması
D) İletkenlere koruma topraklamasının yapılması

Açıklama: Yangın sonrası gerekli tedbirlerin alınması, dışındaki tüm şıklar önlemdir.

Cevap: A

12)Aşağıda belirtilenlerden hangisi TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde önleyici faaliyeti tanımlamaktadır?

A) Kuruluşun ulaşmak için belirlediği, İSG performansı cinsinden İSG amacı B) Kuruluşun üst yönetimi tarafından ifade edilen, kuruluşun İSG performansına ilişkin genel niyetleri ve yönü
C) Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi
D) Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem

Açıklama: TS 18001:2008 standardının 3.18. maddesinde önleyici faaliyet, potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem olarak tanımlanmaktadır.

Cevap: D

13) İSG politikasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuruluşun İSG risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun olmalıdır.
B) İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için birtaahhüt içermelidir.
C) Üretim hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturmalıdır.
D) İlgili taraflar için ulaşılabilir olmalıdır.

Açıklama: TS18001:2008 standardının 4.2. maddesine göre; kuruluşun üst yönetimi kuruluşun İSG politikasını belirlemeli ve onaylamalı, İSG yönetim sisteminin belirlenmiş kapsamında bu politika aşağıdaki hususları sağlamalıdır. Kuruluşun İSG risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun olmalı, Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için birtaahhüt içermeli, En azından yürürlükteki İSG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyulacağı taahhüdünü içermeli, İSG hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturmalı, Dokümante edilmeli, uygulanmalı ve sürdürülmeli, Çalışanların kendi bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmaları amacı ile kuruluşun kontrolü altında tüm çalışanlara duyurulmalı,
İlgili taraflar için ulaşılabilir olmalı, Kuruluşun kendisine uygun ve ilgili olarak kalmasını sağlamak için periyodik olarak gözden geçirilmelidir.

Cevap: C

14)TS 18001’e göre risk değerlendirmesi, standardın üzerine kurulduğu PUKÖ döngüsünün hangi aşamasında yer alır?

A) Planla B) Uygula C) Kontrol et D) Önlem al

Açıklama: TS 18001:2008 standardı PUKÖ olarak bilinen bir metodoloji üzerine kurulmuştur. PUKÖ kısaca aşağıdaki gibi açıklanabilir:
Planla: Kuruluşun İSG politikasına uygun olarak sonuçların elde edilmesi için gerekli hedefleri ve prosesleri belirle Uygula: Prosesleri uygula
Kontrol et: Prosesleri izle ve İSG politikasına, hedeflerine, yasal ve diğer şartlara göre ölç ve sonuçları bildir Önlem al: İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için önlem al Standardın “planlama” başlığı altındaki 4.3.1. maddesine göre; kuruluş sürekli olarak tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrollerin belirlenmesi için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir.

Cevap: A

15) Prosedür oluşturma, çalışma izni verme, çalışma zamanını kısıtlama, eğitim vb. kontrol önlemleri TS 18001 ‘e göre aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?

A) Mühendislik kontrolleri
B) İdari kontroller
C) Mali kontroller
D) Kişisel koruyucu donanımlar

Açıklama: TS 18001:2008 standardının 4.3.1. maddesine göre; kontrolleri belirlerken veya mevcut kontroller üzerinde değişiklik yapmayı planlarken aşağıdaki hiyerarşiye uygun olarak risklerin azaltılması düşünülmelidir:
Ortadan kaldırma
Yerine koyma
Mühendislik kontrolleri (ekipman ve tesis tasarımı, tehlikeleri bertaraf eden proses oluşturulması, tehlikelerin izolasyonu vb.)
İşaretler/uyarılar ve/veya diğer idari kontroller (prosedür oluşturma, çalışma izni verme, çalışma zamanını kısıtlama, eğitim vb.)
Kişisel koruyucu donanım

Cevap: B

16)Aşağıdaki tehlikelerden korunma yollarından hangisi önceliklidir?

A) Tehlike alanda çalışma süresinin azaltılması
B) Tehlikeye maruz kalan kişiye yönelik koruma uygulanması
C) Tehlikenin kaynağında yok edilmesi
D) Tehlikenin kaynağının yalıtımı

Açıklama: İlk yapılması gereken tehlikenin kaynağında yok edilmesidir.

Cevap: C

17)TS 18001 standardına göre aşağıdakilerden hangisi pratik olan durumlarda ölçülebilir büyüklüklerle ifade edilmeli ve İSG politikası ile tutarlı olmalıdır?

A) Acil durum hazırlığı B) Risk değerlendirmesi C) İSG hedefleri D) Yönetimin gözden geçirmesi

Açıklama: TS 18001:2008 standardının 4.3.3. maddesine göre; kuruluş, içerisindeki her bir ilgili fonksiyon ve seviyede dokümante edilmiş iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.

Hedefler pratik olan durumlarda ölçülebilir büyüklüklerle ifade edilmeli ve İSG politikası ile tutarlı olmalıdır. Buna yaralanmaların ve sağlığın bozulmasının önlenmesi, uygulanabilir yasal şartlara ve kuruluşun taahhüt ettiği diğer şartlara uygunluk ve sürekli iyileştirme taahhüdü dâhil olmalıdır.

Kuruluş, hedeflerini oluştururken ve gözden geçirirken yasal şartları ve kuruluşun taahhüt ettiği diğer şartları, İSG risklerini dikkate almalıdır. Ayrıca kuruluş teknolojik seçeneklerini, finansal çalıştırma ve işletme şartlarını, ilgili tarafların görüşlerini de dikkate almalıdır. Kuruluş, hedeflerine ulaşmak için bir programı veya programları oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Bu programlar en azından aşağıdakileri içermelidir:

Kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde hedeflere ulaşılması için verilen sorumluluk ve yetki

Amaçlara ulaşırken kullanılacak araçlar ve zaman çizelgesi

Programlar düzenli ve planlı aralıklarla gözden geçirilmeli ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerektiğinde yeniden düzenlenmelidir.

Cevap: C

18)İSG yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli kaynakların sağlanması TS 18001 standardının hangi aşamasında yapılır?

A) Politika B) Planlama C) Uygulama ve işletme D) Kontrol ve düzeltici faaliyetler

Açıklama: TS 18001:2008 standardının “uygulama ve işletme” başlığı altındaki 4.4.1. maddesine göre; İSG ve İSG yönetim sisteminin nihai sorumluluğunu üst yönetim üzerine almalıdır. Üst yönetim taahhüdünü aşağıdakileri uygulamak suretiyle göstermelidir:

İSG yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli kaynakların sağlanmalıdır. Etkili İSG yönetimini kolaylaştırmak için, görevler, sorumluluklar ve hesap verme durumları tayin edilmeli ve bunlar ile yetkiler dokümante edilmeli ve duyurulmalıdır.

Cevap: C

19)Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması için her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin hangi aşamasında yapılır?

A) Planlama B) Uygulama C) Kontrol D) Önlem alma

Açıklama: TS 18001:2008 standardının “uygulama ve işletme” başlığının altındaki 4.4.2. maddesinde eğitim, bilinç ve yeterlilik konuları, 4.4.3. maddesinde de iletişim, katılım ve danışma konuları yer almaktadır.

Cevap: B

20)OHSAS 18001 standardı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)OHSAS 18001, kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin nasıl uygulanacağını anlatan destek dokümandır.
B) OHSAS 18001 ‘e göre iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi, organizasyonun yönetim sisteminin, faaliyet alanı ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği risklerini yönetmek için kullanılan parçasıdır.
C) OHSAS 18001, organizasyonların kalite, çevre ve işçi sağlığı ve iş güvenliği sistemlerini birbirlerine entegre etmelerini kolaylaştırmak için, ISO 9001 kalite ve ISO 14001 çevre yönetim sistemi standartları ile uyumlu olarak geliştirilmiştir.
D) BS 8800’nin aksine OHSAS 18001, bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin içerisinde bulunması gereken kritik yönetim elemanlarını tanımlamaktadır.

Açıklama: OHSAS 18002 uygulama kılavuzu olup, kuruluşlarda sistemin nasıl uygulanacağını anlatan destek dokümandır.

Cevap: A

21)Aşağıda önce risk, sonra tehlike yazılmıştır. Bu sıralamalardan hangisi yanlıştır?

A) Doğal gaz – Yangın veya patlama
B) Bel ağrısı-Elle taşıma işleri
C) Elde dolaşım bozuklukları – Titreşim
D) Bulanık görme- Kaynak ışınları

Açıklama: Başlıca tehlike kaynakları şunlardır:

Gürültü ve titreşim
Termal konfor şartları (sıcaklık, nem, havalandırma)
Aydınlatma
Radyasyon (iyonize ve noniyonize ışınlar)
Alçak veya yüksek basınç
Kimyasal etkenler (gazlar, tozlar vb.)
Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı maddeler
Biyolojik etkenler
Seyyar el aletleri
Elektrikli aletler
Sabit makine ve tezgâhlar
Hareketli erişim ekipmanları (merdivenler, platformlar)
Mekanik kaldırma araçları
Basınçlı kaplar
Elle taşıma işleri
Yüksekte çalışma
Kapalı ortamlarda çalışma
Ekranlı araçlarla çalışma
Motorlu araçlarla çalışma
Ürünler, emisyonlarve atıklar
Uygun olmayan duruş ve çalışma şekilleri
Rutin çalışma
İş stresi
İşyeri yerleşim planı
Yalnız çalışma
İstenmeyen insan davranışları (dikkatsizlik, yorgunluk vb.)

Cevap: A

22)Termal konfor aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

A) Havanın nemi B) Havanın sıcaklığı C) Non-iyonizan ışınlar D) Radyant ısı

Açıklama: Bir işyerinde termal konfor denilince; o işyerinin atmosferinin sıcaklığı, nemi, hava akım hızı ve radyant ısısı akla gelmektedir.

Cevap: C 

23)”Asma kat korkuluğunun olmaması” şeklinde tehlikenin belirlenmesi durumunda aşağıda belirtilen risklerden hangi ortaya çıkabilir?

A) Zehirlenme B) Yangın C) Elektrik çarpması D) Yüksekten düşme

Açıklama: Korkuluğun olmaması, yüksekten düşme riskini oluşturur.

Cevap:D

24)Tehlikelerin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Faaliyete özgü tipik tehlike ve riskler
B) Merkezi veya yerel yönetimle kurulacak ilişki ile ilgili prosedürler
C) Üretim bilgileri ve proses akış şemaları
D) Bakım-onarım kayıtları

Açıklama: Tehlikelerin belirlenmesi aşamasında aşağıda belirtilenlerden yararlanılmalıdır:

Üretim bilgileri
Proses akış şemaları
Makine ve ekipman bilgileri
Malzeme envanterleri (ham maddeler, ürünler ve alt ürünler, kimyasallar, atıklar vb.)
İşyerinin İSG politikası
İSG mevzuatı ve diğer şartlar
Çalışanlardan elde edilen İSG bilgileri
Sağlıktaramalarının kayıtları
Sağlık ve ilkyardım raporları
Kaza ve ramak kala olaylarının kayıtları
Toksikoloji ve diğer İSG verileri
Bakım-onarım, arıza ve duruş kayıtları
Fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenler
Malzeme güvenlik bilgi formları
Elektrik kullanımı
Yangınla mücadele bilgileri
Faaliyete özgü tipik tehlike ve riskler
Benzer işletmelerde olmuş olan kaza ve olaylar
En iyi uygulama örnekleri
Uygunsuzluklar
Denetim sonuçları
Ön gözden geçirme sonuçları
Gözden geçirme ve iyileştirme faaliyetleri
İletişim belgeleri
Literatürtaraması
Mühendislik sezgileri

Cevap: B

25)Tehlike tanımlaması yapılırken aşağıdakilerden hangisine bakılmaz?

A) İş kazası ve meslek hastalığı kayıtlarına
B) Ramak kala olaylarının kayıtlarına
C) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına
D) Ürün maliyetlerine

Açıklama: Ürün maliyetinin tehlike ile ilgili bir bağlantısı yoktur.

Cevap: D

İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümlü Sorular

Açıklamalı Sorular 6

İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümlü Soru Bankası

Açıklamalı Sorular 8