in

Açıklamalı Sorular 50

1) Aşağıdakilerden hangisi taşınabilir yangın söndürme cihazı çeşitlerinden değildir?

A) Köpüklü          B) Azotlu      C) Karbondioksitli      D) Kuru kimyevi tozlu

Cevap: B

2) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında düşük tehlike sınıfında her……………..orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her……  yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevi tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 400 m2 -150 m2     B) 450 m2 – 200 m2      C) 500 m2 – 250 m2     D) 600 m2 – 300 m2

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 99. maddesine göre; düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m2 yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevi tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.
Cevap: C

3) Söndürme cihazları dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla kaç metre olur?

A) 10      B) 15      C) 25      D) 30

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 99. maddesine göre; söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 metre olur?
Cevap: C

4) Taşınabilir yangın söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir. 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık kaç cm’yi aşmayacak şekilde montajı yapılır?

A) 45     B) 60       C)90     D) 120

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 99. maddesine göre; taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.
Cevap: C

5) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre, taşınabilir yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre
yapılır.

B)Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik
belgesine sahip olması gerekir.

C)Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda altı ayda bir kez yerinde
genel kontrolleri yapılır ve beşinci yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek
hidrostatik testleri yapılır.

D)Servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü
cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak
zorundadır.

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 99. maddesine göre; söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır.
Cevap: C

6) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre, taşınabilir yangın söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda………. da bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve………yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 3 ay-2 yıl         B)6ay-4yıl            C) 1 yıl – 4 yıl        D) 1 yıl – 5 yıl

Cevap: C

7) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre depolama hacimlerinin genel özelliklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Üretimin ve tehlikeli maddenin özelliğine göre binaların tabanları statik elektriği iletici özellikte
yapılması şarttır.
B)Binalardaki giriş ve çıkış kapıları, pencereler, panjurlar ve havalandırma kanallarının kapaklarının
basınç karşısında dışarıya doğru açılması gerekir.
C)Binanın pencerelerinde parmaklık veya kafes bulunmaz.
D)Binaların tabanları yanmaz, sızdırmaz, çarpma ile kıvılcım çıkarmaz ve kolay temizlenir malzemeden
düz olarak yapılması gerekir.

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 103. maddesine göre; binaların tavanlarının ve tabanlarının yanmaz, sızdırmaz, çarpma ile kıvılcım çıkarmaz ve kolay temizlenir malzemeden, hafif eğimli olarak, pencerelerin ise, büyük parçalar hâlinde, etrafa dağılmayacak ve zarar vermeyecek telli cam veya kırılmaz cam gibi maddelerden yapılması gerekir.
Cevap: D

8) Doğalgaz kullanımı konusunda, doğalgaz ile ilgili mevzuat ve standart hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Kazan dairelerinde bulunan doğalgaz tesisatının veya bağlantı elemanlarının üzerinde ve çok
yakınında yanıcı maddeler bulundurulamaz.
B)Doğalgaz kullanım mekânlarında herkesin görebileceği yerlere doğalgaz ile ilgili olarak dikkat
edilecek hususları belirten uyarı levhaları asılır.
C)Herhangi bir gaz sızıntısında veya yanma hadisesinde, gaz akışı, kesme vanasından el müdahalesi ile
durdurulur.
D)Bina servis kutusu, ilgili gaz kuruluşunun acil ekiplerinin kolaylıkla müdahale edebileceği şekilde
muhafaza edilir.

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 112. maddesine göre; herhangi bir gaz sızıntısında veya yanma hadisesinde, gaz akışı, kesme vanasından otomatik olarak durdurulur.
Cevap: C

9) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre, parlama noktaları 22,8 °C’dan yüksek ve 37,8 °C’dan düşük olan sıvılar, aşağıdaki sınıflardan hangisine girer?

A) IA                      B) IB                       C)IC                        D) IIIA

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 113. maddesine göre; Sınıf IC sıvılar, parlama noktaları 22,8 °C’dan yüksek ve 37,8 °C’dan düşük olan sıvılardır.
Cevap: C

10) Akaryakıt istasyonlarının düzenlenmesine ilişkin aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

A)Tanklar, betonarme
B)İstasyonda, yangın güvenliği nedeniyle yıldırımdan korunma tesisatı yapılamaz.
C)Akaryakıt servis istasyonunun tamamı, merkezi ve gelişmiş bir topraklama sistemine bağlanır.
D)Boşaltma ünitesi, depo dolduğunda otomatik olarak kapanan bir vana ile donatılır veya vananın
açma kolunda sabitleştirme düzeni bulunmaması gerekir.

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 121. maddesine göre; istasyonda, yıldırım tehlikesine karşı ilgili yönetmeliklere ve standartlara uygun yıldırımdan korunma tesisatı yapılır.
Cevap: B

11) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte belirtilen yangın güvenliği sorumlusu için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

A)Çalışma saatleri içinde görevli sayısına ve binadaki en büyük amirin takdirine göre, binanın her katı,
bölümü veya tamamı için görevliler arasından yangın güvenliği sorumlusu seçilir.
B)Kat mülkiyetine tabi olan binalarda bu sorumluluğu bina yöneticisi üstlenir.
C)Gece bekçisi temin edilemeyen yerlerde, durum en yakın polis veya jandarma karakoluna bir yazıyla
bildirilir ve binanın devriyeler tarafından sık sık kontrol edilmesi sağlanır.
D)Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden; kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en
büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya yöneticiler sorumludur.

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 124. maddesine göre; yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden; kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya yöneticiler sorumludur. Aynı yönetmeliğin 125. maddesine göre; Çalışma saatleri içinde görevli sayısına ve binadaki en büyük amirin takdirine göre, binanın her katı, bölümü veya tamamı için görevliler arasından yangın güvenliği sorumlusu seçilir. Sorumlu, çalışma saatinin başlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu bölümde, yangına karşı korunma önlemlerini kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür. Kat mülkiyetine tabi olan binalarda bu sorumluluğu bina yöneticisi üstlenir. Kamu binalarında bir gece bekçisi veya güvenlik görevlisi bulunması asıldır. Gece bekçisi temin edilemeyen yerlerde.
Hizmetli sayısı 2’den fazla değilse, durum en yakın polis veya jandarma karakoluna bir yazıyla bildirilir ve binanın devriyeler tarafından sık sık kontrol edilmesi sağlanır.
Hizmetli sayısı 2’den fazla ise ve asıl görev aksatılmadan yürütülebilecekse, hizmetliler sırayla gece nöbeti tutarlar ve ertesi gün istirahat ederler. Nöbet izni sebebiyle asıl görevin aksaması söz konusu ise ve hizmetli sayısı 5’i geçmiyor ise, (a) bendine göre hareket edilir.
Kamu binalarında resmî tatil ve bayram günlerinde de hizmetlilerce sırayla nöbet tutulur. Nöbetçi personele, fazla mesai ücreti ödenemediği takdirde nöbet tuttuğu saat kadar mesai günlerinde izin verilir.
Cevap: D

12) Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden biri değildir?

A)Söndürme ekibi      B) Kurtarma ekibi     C) İlkyardım ekibi     D) Taşıma ekibi

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 126. maddesine göre; yapı yüksekliği 30,5 metreden fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur.
Söndürme ekibi
Kurtarma ekibi
Koruma ekibi
İlkyardım ekibi
Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3’er kişiden; koruma ve ilk yardım ekipleri ise, en az 2’şer kişiden oluşur.
Cevap: D

13) Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerindendir?

A) Haberleşme        B) Taşıma      C) Koruma      D) Koordinasyon

Cevap: C

14) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre acil durum ekiplerinden olan “söndürme ekibi” en az kaç kişiden oluşur?

A) 1     B)2      C) 3      D) 4

Cevap: C

15) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre söndürme ve ilk yardım ekipleri en az kaç kişiden oluşur?

A)Söndürme ekibi 1 kişiden, ilk yardım ekibi 2 kişiden oluşur.
B)Söndürme ekibi 2 kişiden, ilk yardım ekibi 2 kişiden oluşur.
C)Söndürme ekibi 2 kişiden, ilk yardım ekibi 3 kişiden oluşur.
D)Söndürme ekibi 3 kişiden, ilk yardım ekibi 2 kişiden oluşur.

Cevap: D

16) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince binalarda söndürme ve tahliye tatbikatları hangi periyotlarda yapılmalıdır?

A)3 ayda bir       B) 6 ayda bir       C) Yıl bir       D) 2 yılda bir

Cevap: C

17) Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği……. cm’den çok ve basamak genişliği………….cm’den az olamaz.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 10-12      B) 12-14     C) 14 -16     D) 18-20

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 152. maddesine göre; herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği 18 cm’den çok ve basamak genişliği 20 cm’den az olamaz. Basamakların kaymayı önleyen malzemeden olması şarttır.
Cevap: D

18) Kaçış yolu kapılarının genişliği…..cm’den ve yüksekliği…… cm’den az olamaz.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 70 -180            B) 60 -170            C) 70-190             D) 50-1200

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 157. maddesine göre; kaçış yolu kapılarının genişliği 70 cm’den ve yüksekliği 190 cm’den az olamaz.
Cevap: C

19) Can kaybı, yaralanma, yapısal ve yapısal olmayan fiziksel hasarlar, çevresel zararlar ile kurumun faaliyetlerini kısıtlayan, halkla ilişkilerini bozan ve kurumun kapanmasına neden olabilecek beklenmedik ve planlanmadık her türlü olay veya tehlike, aşağıdakilerden hangisini oluşturur?
A) Doğal afet      B) Acil durum      C) Tehlikeli durum      D) Acil durum yönetimini

Açıklama: Can kaybı, yaralanma, yapısal ve yapısal olmayan fiziksel hasarlar, çevresel zararlar İle kurumun faaliyetlerini kısıtlayan, halkla ilişkilerini bozan ve kurumun kapanmasına neden olabilecek beklenmedik ve planlanmadık hertürlü olay veya tehlike acil durum oluşturur.
Cevap: B

20) Aşağıdakilerden hangisi acil eylem gerektiren hallerden biri değildir?

A)Domino etkisi yaratacak olaylar
B)Deprem ve sel gibi olaylar
C)Yangın ve patlama gibi olaylar
D)Grev ve lokavt gibi olaylar

Açıklama: Acil eylem gerektiren haller şunlardır:

Yangın ve patlama gibi olaylar
Deprem ve sel gibi olaylar
İnsan sağlığını tehdit edici olaylar
Çevre sağlığına etki edici olaylar
Büyük hasar ve zarar yaratacak durumlar
İnsan sağlığının kısa ya da uzun vadede etkilenmesine neden olabilecek kimyasal ve zehirli maddelerin dökülmesine veya yayılmasına neden olan olaylar
Domino etkisi yaratacak olaylar
Cevap: D 

21) Aşağıdakilerden hangisi acil durum planlarının hazırlanmasındaki planlama prosesinin aşamalarından biri değildir?

A)Planın geliştirilmesi
B)Mevcut durum ve tehlikelerin belirlenmesi
C)Alternatiflerin belirlenmesi
D)Planlama ekibinin oluşturulması

Açıklama: Acil durum planlarının hazırlanmasındaki planlama prosesinin 4 aşaması vardır:

Planlama ekibini oluşturmak
Mevcut durum ve tehlikeleri belirlemek
Plan hazırlamak
Planı geliştirmek
Cevap: C

22)
I-Planın hazırlanması
II-Planın geliştirilmesi
III-Planlama ekibinin oluşturulması
IV-Mevcut durum ve tehlikelerin belirlenmesi

Yukarıda verilen acil durum planlarının hazırlanmasındaki planlama prosesinin aşamalarına ilişkin sıralama aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)lll-ll-l-IV
B) II-III-l-IV
C)lll-IV-l-ll
D)l-lll-ll-IV

Cevap: C 

23) Aşağıdakilerden hangisi acil durum planlarında yer almaz?

A)Görevi olan personelin sorumlulukları ve yetkileri
B)Tahliye prosedürleri
C)Performans değerlendirme yöntemleri
D)Hayati öneme sahip kayıtların ve teçhizatın korunması ile ilgili prosedürler

Açıklama: Acil durum planları, belirli bir acil durum ortaya çıktığı zaman yapılacak işlemleri özet olarak belirtmeli ve aşağıdaki noktaları içermelidir:
Muhtemel kazalar ve acil durumlar
Acil durumda yönetim görevini üstlenecek kişi
Acil durumda personel tarafından yapılacak işlemlerin ayrıntıları ve yükleniciler ile ziyaretçiler gibi
sahada bulunan kuruluş dışı personelin yapacağı işlemler
Acil durumda belirli görevi olan personelin sorumlulukları ve yetkileri
Tahliye prosedürleri
Tehlikeli malzemelerin ve yerlerinin belirlenmesi ve gerekli acil durum işlemleri
Hayati öneme sahip kayıtların ve teçhizatın korunması ile ilgili prosedürler
Kuruluş dışı acil durum hizmetleriyle koordinasyon
Resmi makamlarla iletişim
Halkla iletişim
Cevap: C

24) Tehlikeli maddelerin sebep olabileceği acil durumlar için aşağıdakilerden hangisinin gözden geçirilmesi gerekli değildir?

A) Malzeme sipariş formları
B) Malzeme güvenlik bilgi formları
C) Çevre mevzuatı
D) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

Açıklama: Tehlikeli maddelerin sebep olabileceği acil durumlar için aşağıdaki kaynakların gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Malzeme güvenlik bilgi formları
Çevre mevzuatı
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
Cevap: A 

25) Afet anında acil durum fonksiyonlarının yönetileceği merkez aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yangın Yönetim Merkezi
B) Acil Durum Yönetim Merkezi
C) Deprem Yönetim Merkezi
D) Afet Yönetim Merkezi

Açıklama: Acil Durum Yönetim Merkezi, afet anında acil durum fonksiyonlarının yönetileceği merkezdir. Acil durum yönetim merkezi;
Değişik olaylara müdahalenin koordinasyonunu,
Sahadaki operasyonların yönetimini,
Bilgilerin toplanmasını ve karar vericilere sunulmasını,
Kaynakların etkin kullanımını sağlar.
Cevap: B

İş Sağlığı Güvenliği Çözümlü Soruları

21 Ekim 2012 B Sınıfı Sınav Soruları

İş Sağlığı ve Güvenliği Açıklamalı Soru Bankası

Açıklamalı Sorular 51