in

Açıklamalı Sorular 46

1) Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde yapılacak risk değerlendirmesi için aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?

A) Zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır.
B) Grup 2 biyolojik etkenlerin oluşturduğu tehlike dikkate alınarakyapılır.
C) Grup 3 biyolojik etkenlerin oluşturduğu tehlike dikkate alınarakyapılır.
D) Grup 4 biyolojik etkenlerin oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır.

Açıklama: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin göre; birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde risk değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır.
Cevap: A
2) Aşağıda belirtilenlerden hangisi işçilerin biyolojik etkenlere maruziyetinin en aza indirilmesi için alınacak önlemlere uygun değildir?

A) Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya
ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenir.
B) Maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısı, mümkün olan en az sayıda tutulur.
C) Hijyen önlemleri, biyolojik etkenlerin çalışma yerlerinden kontrol dışı dışarıya taşınması veya
sızmasının önlenmesi veya azaltılmasını sağlayacak şekilde uygulanır.
D) Maruziyetin önlenmesi için öncelikle kişisel korunma yöntemleri uygulanır.

Açıklama: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin göre; işveren, işçilerin maruziyet düzeyinin en aza indirilmesi için özellikle aşağıdaki önlemleri alır:

• Maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısı, mümkün olan en az sayıda tutulur.

• Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenlenir.

• Öncelikle toplu koruma önlemleri alınır ve/veya maruziyetin başka yollarla önlenemediği durumlarda kişisel korunma yöntemleri uygulanır.

• Hijyen önlemleri, biyolojik etkenlerin çalışma yerlerinden kontrol dışı dışarıya taşınması veya sızmasının önlenmesi veya azaltılmasını sağlayacak şekilde uygulanır.

• Biyolojik risk işareti ile birlikte ilgili diğer uyarı işaretleri de kullanılır.

• Biyolojik etkenlerin karıştığı kazaların önlenmesine yönelik plan hazırlanır.

• Gerekiyorsa ve teknik olarak mümkünse, kullanılan biyolojik etkenlerin muhafaza edildikleri ortam dışında bulunup bulunmadığının belirlenmesi için ölçümler yapılır.

• Atıkların, gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra işçiler tarafından güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılır.

• Biyolojik etkenlerin işyeri içinde güvenli birşekildetaşınması için gerekli düzenlemeler yapılır.
Cevap: D

3) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işyerlerinde, işverenlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı1 na bildirimde bulunması gereken konulardan değildir?

A) İşçilerin radyasyona maruz kaldığı veya kalabileceği işler
B) Risk değerlendirmesinin sonuçları
C) İşyerinde sağlık ve güvenlikten sorumlu kişilerin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliği
D) Çalışma şekli ve yöntemleri de dâhil olmak üzere alınan koruyucu ve önleyici önlemler

Açıklama: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin göre; risk değerlendirmesinin sonuçları işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk bulunduğunu ortaya koyuyorsa, istenmesi halinde, işveren aşağıdaki konularda gerekli bilgileri Bakanlığa verir:

•Risk değerlendirmesinin sonuçları

•İşçilerin biyolojik etkenlere maruz kaldığı veya kalabileceği işler

•Maruz kalan işçi sayısı

•İşyerinde sağlık ve güvenlikten sorumlu kişilerin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliği

•Çalışma şekli ve yöntemleri de dâhil olmak üzere alınan koruyucu ve önleyici önlemler

•Fiziksel engellerin ortadan kalkmasından kaynaklanabilecek, Grup 3 veya Grup 4’de yer alan biyolojik etkenlere maruziyetten işçilerin korunması için acil eylem planı

Cevap: A

4) Biyolojik etkenlere maruz kalan işçilere verilecek eğitimlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Herhangi bir olay anında ve olayların önlenmesinde işçilerce yapılması gerekenler eğitim konuları
içinde yer alacaktır.
B) Eğitim, biyolojik etkenlerle temasın söz konusu olduğu çalışmalara başlanmadan önce verilecektir.
C) Yeni veya değişen risklere yönelik önceden verilen eğitimlertekrarlanacaktır.
D) Eğitimler gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanacaktır.

Açıklama: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin göre; işveren, işyerinde çalışan işçilerin ve/veya temsilcilerinin uygun ve yeterli eğitim almalarını sağlar ve özellikle aşağıda belirtilen konularda gerekli bilgi ve talimatları verir:

•Olası sağlık riskleri

•Maruziyeti önlemek için alınacak önlemler

•Hijyen gerekleri

•Koruyucu ekipman ve elbiselerin kullanımı ve giyilmesi

•Herhangi bir olay anında ve olayların önlenmesinde işçilerce yapılması gerekenler Bu eğitim;

•Biyolojik etkenlerle temasın söz konusu olduğu çalışmalara başlanmadan önce verilecek,

•Yeni veya değişen risklere göre uyarlanacak,

•Gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanacaktır.

Cevap: C

5) İşverenler, Grup 3 ve/veya Grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan işçilerin listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları, uygun bir şekilde tutmalıdır. Bu liste ve kayıtlar maruziyet sona erdikten sonra en az kaç yıl saklanır?

A) 10      B) 20      C) 30      D) 40

Açıklama: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin göre; bu liste ve kayıtlar maruziyet sona erdikten sonra en az 20 yıl saklanır.
Cevap: B

6) Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyette, biyolojik etkenlere maruziyet ile ilgili liste ve kayıtlar, bilinen son maruziyetten sonra en az kaç yıl boyunca saklanmalıdır?

A) 10      B) 20      C) 30      D) 40

Açıklama: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin göre; aşağıda belirtilen enfeksiyonlara neden olabilecek biyolojik etkenlere maruziyette, biyolojik etkenlere maruziyet ile ilgili liste ve kayıtlar, bilinen son maruziyetten sonra en az 40 yıl boyunca saklanır:

• Kalıcı veya gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen biyolojik etkenlere maruziyette 
• Eldeki bilgi ve verilere göre, seneler sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar teşhis edilemeyen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette 
• Hastalığın gelişmesinden önce uzun kuluçka dönemi olan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette 
• Tedaviye rağmen uzun süreler sonra nükseden hastalıklara yol açan enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette 
•Uzun süreli ciddi arıza bırakabilen enfeksiyonlara sebep olan biyolojik etkenlere maruziyette

Cevap: D

7) Grup 2,3 ve 4 biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımlarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na işin başlamasından en az kaç gün önce bildirim yapılmalıdır?

A) 6        B) 10      C) 15      D)30

Açıklama: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin göre; aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında ön bildirimde bulunulur;

Grup 2 biyolojik etkenler
Grup 3 biyolojik etkenler
Grup 4 biyolojik etkenler
Bu bildirim işin başlamasından en az 30 gün önce yapılır.
Cevap: D

8) İnsanda hastalığa yol açabilecek biyolojik etkenler içerip içermediği belirsiz olan maddelerle çalışılan ancak asıl amaçları biyolojik etkenlerle çalışmak olmayan laboratuarlarda, koruma düzeyi en az kaç olan önlemler uygulanır?

A) 1        B)2         C) 3        D) 4

Açıklama: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin göre; insanda hastalığa yol açabilecek biyolojik etkenler içerip içermediği belirsiz olan maddelerle çalışılan ancak asıl amaçları biyolojik etkenlerle çalışmak olmayan laboratuarlarda, koruma düzeyi en az 2 olan önlemler uygulanır.
Cevap: B

9) Endüstriyel işlemler, laboratuarlar ve hayvan barınakları için, Bakanlıkça daha alt düzeydeki koruma önlemlerinin yeterli olduğu belirtilmedikçe, gerekli olduğu bilinen ya da şüphelenilen durumlarda koruma düzeyi kaç olan önlemler uygulanır?

A) 3 veya 4          B)1veya3             C)1veya2             D) 2 veya 3

Açıklama: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin göre; Bakanlıkça daha alt düzeydeki koruma önlemlerinin yeterli olduğu belirtilmedikçe, gerekli olduğu bilinen ya da şüphelenilen durumlarda koruma düzeyi 3 veya 4 olan önlemler uygulanır.
Cevap: A

10) İşçiler için ciddi sağlık riski oluşturabilecek, ancak kesin bir değerlendirme yapılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerinde koruma düzeyi en az kaç olan önlemler alınır?

A) 1        B)2         C)3         D) 4

Açıklama: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin göre; işçiler için ciddi sağlık riski oluşturabilecek, ancak kesin bir değerlendirme yapılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerinde koruma düzeyi en az 3 olan önlemler alınır.
Cevap: C

11) Çalışma yaşamında biyolojik risk etmenleriyle karşılaşma olasılığı aşağıdaki iş alanlarından hangisinde daha fazladır?

A) Boya işleri             B) Hayvancılık         C) Metal işleri                D) Ağaç işleri

Açıklama: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Ek-l’indeki listeye göre biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işler şunlardır:

•Gıda üretilen fabrikalarda çalışma
•Tarımda çalışma
•Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma
•Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dâhil morglarda çalışma
•Mikrobîyolojikteşhis laboratuarları dışındaki kliniklerde, veterinerlik ve teşhis laboratuarlarındaki çalışma
•Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma
•Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışma
Cevap: B

12) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruziyetin olabileceği işlerden değildir?

A) Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma
B) Gıda üretilen fabrikalarda çalışma
C) Tarımda çalışma
D) Çimento fabrikalarında çalışma

Cevap: D

13) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik etkenlere maruz kalınabilecek işyerlerinden değildir?

A) Gıda fabrikası         B) Tarım işletmesi     C) Atık bertaraf tesisi   D) Akü fabrikası

Cevap: D

14) İnsanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş olan ve Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Ek-lll’ünde yer almayan bütün virüsler en az hangi grupta sınıflandırılmış sayılacaktır?

A) 1        B)2         C) 3        D) 4

Açıklama: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Ek-lll’üne göre; insanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş olan ve bu ekte yer almayan bütün virüsler en az Grup 2 de sınıflandırılmış sayılacaktır.
Cevap: B

15) Grup 3 veya grup 4 biyolojik etkenlerle enfekte olan veya olduğundan şüphelenilen hasta insanların veya hayvanların bulunduğu karantina yerlerinde, enfeksiyon riskini en aza indirmek için alınacak önlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çalışma birimindeki hava pozitif basınçta tutulmalıdır.
B) Çalışma birimi, aynı bina içinde yürütülen diğer etkinliklerden ayrılmış olmalıdır.
C) Çalışma birimine giren ve çıkan hava HEPA veya benzeri filtrelerle filtre edilmelidir.
D) Çalışma birimi, dezenfeksiyon yapılmasına olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.

Açıklama: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Ek-V’ine göre; Grup 3 veya grup 4 biyolojik etkenlerle enfekte olan veya olduğundan şüphelenilen hasta insanların veya hayvanların bulunduğu karantina yerlerinde, enfeksiyon riskini en aza indirmek için alınacak önlemler şunlardır:
•Çalışma birimi, aynı bina içinde yürütülen diğer etkinliklerden ayrılmış olmalıdır.
•Çalışma birimine giren ve çıkan hava HEPA veya benzeri filtrelerle filtre dilmelidir.
•Çalışma birimine yalnızca görevli işçilerin girmesine izin verilmelidir.
•Çalışma birimi, dezenfeksiyon yapılmasına olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.
•Özel dezenfeksiyon yöntemleri uygulanmalıdır.
•Çalışma birimindeki hava negatif basınçta tutulmalıdır.
•Etkili vektör kontrolü yapılmalıdır.
•Yüzeyler temizlemesi kolay ve su geçirmez olmalıdır.
•Yüzeyler asit, alkali, çözücü ve dezenfektanlara dayanıklı olmalıdır.
•Biyolojik etken için güvenli depolama yapılmalıdır.
•Çalışma biriminde bulunanların görülebildiği gözetleme penceresi yapılmalıdır.
•Bir laboratuarda yalnızca kendi malzemeleri kullanılmalıdır.
•Herhangi bir hayvanın da dâhil olduğu bütün en fekte maddeler bir güvenlik veya yalıtım kabininde veya diğer uygun bir kapta işleme tabi tutulmalıdır.
•Hayvan leşlerinin yok edilmesi için yakma fırını kullanılmalıdır.
Cevap: A

16) Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre koruyucu aşılamanın uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Biyolojik etkenlere maruz kalanlar, etkene karşı etkili bir aşı varsa aşılanacaktır.
B) İstendiğinde yetkililere gösterilmek üzere, işçiyle ilgili bir aşılama belgesi düzenlenecektir.
C) Aşılama bedeli çalışanlar tarafından karşılanacaktır.
D) İşçiler, aşılanmanın ve aşılanmamanın sakıncaları ve yararları hakkında bilgilendirilecektir.

Açıklama: Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Ek-VN’sine göre; aşağıdaki hususlar, koruyucu aşılamanın uygulanmasında hesaba katılacaktır.

•Biyolojik etkenlere maruz kalanlar, etkene karşı etkili bir aşı varsa aşılanacaktır.
•Aşılama, ilgili mevzuat ve uygulamalara uygun yürütülmelidir. İşçiler, aşılanmanın ve aşılanmamanın sakıncaları ve yararları hakkında bilgilendirilecektir.
•Aşılama bedeli çalışana yüklenmeyecektir. 
•İstendiğinde yetkililere gösterilmek üzere, işçiyle ilgili bir aşılama belgesi düzenlenecektir.
Cevap: C

17) Biyolojik risk işareti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.Üçgen şeklindedir.
II.Sarı zemin üzerine siyah piktogramdan oluşur ve siyah çerçevelidir.
III.Özel bir davranış ya da eylem ifade eder.
IV.Uyarı işaretidir.

A) I,II     B) I, III, IV     C) I, II, IV      D) Yalnız II

 Açıklama: Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne göre biyolojik risk işareti uyarı işaretleri içinde yer almaktadır. Uyarı işaretlerinin temel nitelikleri ise şunlardır:

•Üçgen şeklinde
•Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve
Cevap: C

18)
I.İş analizi
II.İştasarımı
III.İş örgütlenmesi
IV.İş yönetimi
Psikososyal tehlike, yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleştirildiği toplumsal ve çevresel koşulların psikolojik, toplumsal veya fiziksel hasara yol açma potansiyeli taşıyan boyutlarıdır?

A) I,II,III, IV         B) I,III, IV             C) II, III, IV           D) III, IV

Açıklama: Psikososyal tehlike; iş tasarımının, örgütlenmesinin ve yönetiminin gerçekleştirildiği toplumsal ve çevresel koşulların psikolojik, toplumsal veya fiziksel hasara yol açma potansiyeli taşıyan boyutları olarak tanımlanmaktadır. İşin gerekleri işçinin bilgi, beceri ve gereksinimleriyle çatıştığında ve İşçinin işi üzerindeki denetimi ve işi ile ilgili sosyal desteği yetersiz olduğunda, iş ve yarattığı psikososyal tehlikeler stres yapıcı özellik kazanarak sağlığı etkilemeye başlar. Bu da psikososyal risklerin oluşmasına neden olur.
Cevap: C

19) Aşağıdakilerden hangisi stresin temel yaklaşımlarından değildir?

A) Biyolojik yaklaşım       B) Mühendislik yaklaşım    C) Psikolojik yaklaşım    D) Fizyolojik yaklaşım

Açıklama: Stres üç yaklaşım temelinde tanımlanır:
•Mühendislikyaklaşımı 
•Fizyolojik yaklaşım
•Psikolojik yaklaşım
Cevap: A

20) Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine göre stres, kişinin çevresinin kişiye yüklediği yüktür?

A) Biyolojik yaklaşım      B) Mühendislik yaklaşım     C) Psikolojik yaklaşım      D) Fizyolojik yaklaşım

Açıklama: Mühendislik yaklaşımına göre stres;

•Kişinin çevresinin kişiye yüklediği yüktür.
•Kişide olan değil, kişiye olandır.
•Birsemptomlardizisi değil, nedenlerdizisidir.
•Sıklıkla geri dönüşümlüdür.
Cevap: B

21)
I. Optimizasyon noktası modeli
II.Çaba-ödül uyumsuzluğu modeli
III.İş yükü – kontrol  sosyal destek modeli
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri psikososyal kuramsal modellerdir?

A) Yalnız l             B) l,ll             C) II, III                D) I,II, III

Açıklama: Psikososyal kuramsal modellerşunlardır:
•iş yükü – kontrol – sosyal destek modeli
•Çaba-ödül uyumsuzluğu modeli
Cevap: C

22) İş yükü – kontrol – sosyal destek modelinde hangi şartlarda düşük iş gerilimi meydana gelir?

A) Yüksek karar serbestliği – Düşük iş yükü
B) Düşük karar serbestliği – Düşük iş yükü
C) Düşük karar serbestliği – Yüksek iş yükü
D) Yüksek karar serbestliği – Yüksek iş yükü

Açıklama: İş yükünün ve kontrolün yüksek olduğu durumlarda; yüksek motivasyon ve ustalık duygusu oluşmakta, yüksek iş yükünün gerilim ortaya çıkaran etkisi inhibe olmaktadır, iş yükünün ve kontrolün düşük olduğu durumlarda ise; pasif işler ortaya çıkmakta, öğrenme gereksiniminin zaman içinde yok olmasına ve “kazanılmış umutsuzlukla” sonuçlanmasına neden olabilmektedir. Kuramsal olarak iş yükünün düşük ve karar serbestliğinin yüksek olduğu çalışma koşulları ideal “düşük gerilimli” işleri oluşturmaktadır.
Cevap: A

23) İş yükü – kontrol – sosyal destek modelinde hangi şartlarda yüksek iş gerilimi meydana gelir?

A) Yüksek karar serbestliği – Düşük iş yükü
B) Düşük karar serbestliği-Düşük iş yükü
C) Düşük karar serbestliği – Yüksek iş yükü
D) Yüksek karar serbestliği – Yüksek iş yükü

Cevap: C

24) Çaba – ödül uyumsuzluğu modelinde hangi şartlarda iş stresi meydana gelir?

A) Şirket içi çatışmalar
B) İşyerindeki olumsuz fiziksel koşullar
C) Kendini işine adamama
D) Çaba ve karşılığının dengede kalmaması

Açıklama: İş, düzenli bir gelir için olduğu kadar toplumsal statü ve kimlik için de gereklidir. Böylece, bireysel düzeyde meslekler ile kimlik oluşumu, kendine güven ve yeterlilik arasında bağlantı kurulmuş olmaktadır. Mesleksel statünün gelişimi bireylerin gelişimine katkı sağlar. Ancak bu iki değer karşılıklı etkileşim içindedir. Çalışanlar çaba gösterirlerken bunun karşılığında statülerinin olumlu yönde değişmesi ister ve beklerler. Bu karşılığın alınmaması durumunda, iş stresi oluşmaktadır. Bu model daha çok hizmet sektörü çalışanlarında, çalışma koşullarının sağlık etkilerinin açıklanmasında kullanılmıştır. Model, kişiye özgü özelikleri dışsal etkenlerle birlikte değerlendirir. Bu iki etken çaba ve karşılığın dengede kalmasını sağlayacak kaynakları oluşturur. Kendini işine adama, çaba ve ödül arasındaki dengesizliğin tolere edilmesinde tampon oluşturur. Bu kişiler aşırı bir onaylanma ve saygınlık beklerler. Bu durum yüksek iş yüküne karşılık düşük karşılık (güvence, ücret vb.) ile birlikte iş stresini oluşturmaktadır.
Cevap: D

25) Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerdeki çalışanların en temel stres kaynaklarından biri değildir?

A) Uzun çalışma saatleri         B) Zaman baskısı     C) İş bitirme tarihinin belli olmaması         D) Rol çatışması

Açıklama: Gelişmiş ülkelerdeki çalışanların en temel stres kaynakları uzun çalışma saatleri, zaman baskısı ve iş bitirme tarihinin belli olmasını kapsayan ağır iş yüküdür.
Cevap: D

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri (Önemli)

Gazlar