in

Açıklamalı Sorular 4

1)İş sağlığı ve güvenliği kurullarınca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak verilen kararlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İşveren kurul kararlarını uygulamakla yükümlüdür.
B) İşveren maddi olanaklar ölçüsünde kurul kararların uygulamakla yükümlüdür.
C) Kurul kararları işverene tavsiye niteliğindedir.
D) İş güvenliği uzmanı kurul kararlarını uygulamakla yükümlüdür.

Açıklama: 6331 İSG kanunun 22 madde verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler.

Cevap: A

2) Aşağıdakilerden hangisi, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, öncelikli olarakyerine getirilmesi gereken yükümlülüklerdendir?

A) İSG kurulunun oluşturulması, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi
B) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi, İSG danışmanlık firmalarından hizmet alınması
C) İSG kurulunun oluşturulması, İSG danışmanlık firmalarından hizmet alınması, ortak sağlık güvenlik biriminin kurulması
D) Ortak sağlık güvenlik biriminin kurulması, İSG danışmanlık firmalarından hizmet alınması, çevre mühendisi görevlendirilmesi

Açıklama: 6331 İSG kanunu 22. madde ye göre çıkarılan İSG kurul yönetmeliği

Cevap: A

3) 6331sayılı İş Sağ.Güv.Kanununa göre, iş güvenliği uzmanı istihdamı aşağıdaki işyerlerinden hangisi/hangileri için geçerlidir?

I. Sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerleri
II. Tüm işyerleri
III. Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerleri
IV. Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerleri

A) Yalnız l B) l,IV C) ll D) I, II, IV

Açıklama:6331 İSG kanunu madde 6.

Cevap: C

4) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından, işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati birtehlike ile karşı karşıya kalan işçi, yasal hakları gereği aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

A) İş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurmak
B) İşveren veya işveren vekiline başvurmak
C) Önlemlerin alınmaması durumunda hizmet akdini derhal feshetmek
D) Sağlık Bakanlığına başvurmak

Açıklama: 6331 madde 13

Cevap: D

5) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri kimin adına denetleme yapar?

A) Bakan B) Devlet C)T.B.M.M. D) Cumhurbaşkanı

Açıklama: 6331 sayılı kanun madde 24.

Cevap: B

6) İş müfettişleri hangi kuruma bağlı olarak çalışırlar?

A) İş Teftiş Kurulu Başkanlığına
B) Personel Dairesi Başkanlığına
C) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne
D) Çalışma Genel Müdürlüğüne

Açıklama: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığfnın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 15. maddesi ve iş Teftiş Tüzüğü’nün 3. maddesine göre iş denetimi bakanlık içinde İş Teftiş Kurulu tarafından yürütülmektedir. İş Teftiş Kurulu bir başkanla, baş iş müfettişleri, iş müfettişleri ve iş müfettiş yardımcılarından oluşmakta ve doğrudan bakana bağlı olarak görev yapmaktadır.

Cevap: A

7) Aşağıdakilerden hangisi sosyal kurallar arasında bulunmaz?

A) Trafik kuralları B) Ahlak kurallarıC) Hukuk kuralları D) Din kuralları

Açıklama: Sosyal kurallar ikiye ayrılır:

1. Hukuk kuralları (maddi yaptırım)

2. Diğersosyal kuralları (manevi yaptırım)

3. Din kuralları

4. Görgü kuralları

5. Ahlak kuralları

Cevap: A

8)4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulanması bakımından; sanayiden, ticaretten, tarım ve orman işlerinden sayılacak işlerin esasları aşağıdaki Kanun maddelerinden hangisinde belirtilmiştir?

A) 11.madde
B) 55. Madde
C) 91. Madde
D) 111. madde

Açıklama: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 111. maddesinde Kanunun uygulanması bakımından; sanayiden, ticaretten, tarım ve orman işlerinden sayılacak işlerin esasları belirtilmiştir.

Cevap: D

9) Alt İşverenlik Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi muvazaalı sözleşme kapsamına girmez?

A) İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde uzmanlık gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesi
B) Daha önceden işyerinde çalıştırılan işçinin şirket ortağı olması
C) Asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak hakları kısıtlanmak suretiyle çalıştırılmaya devam ettirilmesi
D) Kamusal yükümlülüklerden kaçınmak veya işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi yahut çalışma mevzuatından kaynaklanan haklarını kısıtlamak ya da ortadan kaldırmak gibi tarafların gerçek iradelerini gizlemeye yönelik işlemler

Açıklama: 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Alt İşverenlik Yönetmeliği’nin 3. maddesinde muvazaa;

İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde uzmanlık gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesini,

Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile kurulan alt işverenlik ilişkisini,

Asıl işveren işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak hakları kısıtlanmak suretiyle çalıştırılmaya devam ettirilmesini,

Kamusal yükümlülüklerden kaçınmak veya işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi yahut çalışma mevzuatından kaynaklanan haklarını kısıtlamak ya da ortadan kaldırmak gibi tarafların gerçek iradelerini gizlemeye yönelik işlemleri, ihtiva eden sözleşme olarak tanımlanmaktadır.

Cevap: B

10) Alt işverenlik sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sözlü yapılmalıdır.
B) Noteronaylı olmalıdır.
C) Yazılı yapılmalıdır.
D) Şahitler huzurunda olmalıdır.

Açıklama: Alt İşverenlik Yönetmeliği’nin 9. maddesine göre; alt işverenlik sözleşmesi asıl işveren ile alt işveren arasında yazılı şekilde yapılır.

Cevap: C

11) Alt işverenlik sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

A) İşyerinde yürütülen asıl işin ne olduğu
B) Alt işverene verilen işin ne olduğu
C) Alt işverenin T.C. kimlik numarası
D) Asıl işveren ile alt işverenin işyeri unvanı ve adresi

Açıklama: Alt İşverenlik Yönetmeliği’nin 10. maddesine göre; alt işverenlik sözleşmesinde,

• Asıl işveren ile alt işverenin işyeri unvanı ve adresi,

• Asıl işveren ile alt işverenin tüzel kişiliği ya da tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluş olması hâlinde işveren vekillerinin adı soyadı ve adresi,

• İşyerinde yürütülen asıl işin ne olduğu,

• Alt işverene verilen işin ne olduğu, hususlarına yer verilir.

Cevap: c

12) Alt İşverenlik Yönetmenliği’ne göre, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu bölge müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilir. Bu işlemden sonra aşağıdakilerden hangisi/hangileri yapılır?

I. Tebliğ tarihinden itibaren 6 iş günü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir.

II. Rapora 6 iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaanın tespitini onamış ise tescil işlemi bölge müdürlüğünce iptal edilir ve alt işverenin sözleşmesi iptal edilir ve alt işveren işçileri işten çıkarılır.

III. İş müfettişinin muvazaalı işlemi tespit etmesi durumunda; itiraz süresinin geçmesi ya da mahkeme kararı ile muvazaanın onanması hâlinde asıl işveren ve alt işveren veya vekillerine idari para cezası uygulanır.

A) Yalnız l B) l,ll C)l,lll D) I, II, III

Açıklama: Alt İşverenlik Yönetmeliği’nin 13. maddesine göre; asıl işveren-alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu bölge müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 6 iş günü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Rapora 6 iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaanın tespitini onamış ise tescil işlemi bölge müdürlüğünce iptal edilir ve alt işveren işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır. İş müfettişinin muvazaalı işlemi tespit etmesi durumunda; itiraz süresinin geçmesi ya da mahkeme kararı ile muvazaanın onanması hâlinde asıl işveren ve alt işveren veya vekillerine idari para cezası uygulanır.

Cevap: C

13) Aşağıdakilerden hangisi güvenliğin ana kurallarından biri değildir?

A)Güvenliği ve sağlığı tehdit eden durumların ortadan kaldırılması
B)Güvenliği tehdit eden gelişmelerin zamanında saptanması
C)Önlenemeyen durumların kabul edilebilir risk olarak belirlenmesi
D)Önlenemeyen durumların kötü sonuçlarının asgariye indirilmesi

Açıklama: Güvenliği sağlamanın üç ana kuralı vardır:

Güvenliği ve sağlığı tehdit eden durumların ortadan kaldırılması
Güvenliği tehdit eden gelişmelerin zamanında saptanması
Önlenemeyen durumların kötü sonuçlarının asgariye indirilmesi (riskin asgariye indirilmesi)

Cevap: C

14) İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının iki katıdır.
B) Fazla çalışma süresi bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz.
C) Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.
D) 18 yaşını doldurmamış işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.

Açıklama: 06.04.2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nin 4. maddesine göre; fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla sürelerle çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmi beş yükseltilmesiyle ödenir.

Cevap: A

15) Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayasası’nın çalışma hayatı ile ilgili düzenlemelerinden birisi değildir?

A) Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.
B) İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartların düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.
C) İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler.
D) Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.

CEVAP : C

16) “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.” hükmü Anayasa’nın hangi maddesinde ye almaktadır?

A) 40 B) 45 C)50 D) 52

Açıklama: T.C. Anayasası’nın 50. maddesine göre; kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.

Cevap: C

17) Aşağıdakilerden hangisinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir madde bulunmaz?

A) T.C. Anayasası
B) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
C) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
D) 5393 sayılı Belediyeler Kanunu

Açıklama: T.C. Anayasası’nda iş sağlığı ve güvenliği terimi bire bir geçmemektedir. Ancak, iş sağlığı ve güvenliğini doğrudan veya dolaylı ilgilendiren hükümleryeralmaktadır.

Cevap: A

18)Kamu hukukuna göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma borcu aşağıdakilerden hangisinde düzenlenmektedir?

A) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
B) 6331sayılı İş Sağ.Güv.Kanununa
C) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
D) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Açıklama: İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması sorumluluğu, işverenlerin işçiyi gözetme borcunun doğal sonucudur. Bu borç, hem iş akdinin içeriğinden, hem de kamu hukuku kuralı niteliği taşıyan iş güvenliğine ilişin hükümlerden kaynaklanır. İşverenin iş akdinden doğan iş güvenliği önlemlerini alma borcunu düzenleyen özel hukuk kuralı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer almıştır.

İşverenin kamu hukukuna dayanan iş güvenliği önlemlerini alma borcunu düzenleyen ana kural ise 6331 sayılı İsg kanununda

Cevap: B

19)6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükmü aşağıdaki maddelerden hangisinde yer alır?

A) 53. maddesi B) 400. Maddesi C) 56. Maddesi D) 417. maddesi

Açıklama: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda “İşverenin Borçlan” bölümünde yer alan 417. maddeye göre; işveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.

Cevap: D

20) “Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi” kaç sayılı ILO sözleşmesidir?

A) 81 B) 91 C) 115 D) 116

Açıklama: İş teftişinin uluslararası dayanağını, 11 Temmuz 1947 tarih ve 81 sayılı Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi oluşturmaktadır. Türkiye, 13 Aralık 1950 tarih ve 5690 sayılı Kanun ile bu sözleşmeyi onaylayarak yükümlülük altına girmiştir. Anayasanın 90. maddesine göre, bu sözleşme kanun hükmündedir ve Anayasaya aykırılığı ileri sürülerek Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.

Cevap: A

21) İş kazası ve meslek hastalığının tanımı tam olarak hangi kanunda yer almaktadır?

A) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
B) 4857 sayılı İş Kanunu
C) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
D) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

Açıklama: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde iş kazasının ve 14. maddesinde de meslek hastalığının tanımı yapılmaktadır.

Cevap:A

22)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi iş kazası savılmaz?

A) Evine dönen işçinin servis aracında geçirdiği kaza
B) İşe gitmek için otobüs bekleyen işçinin durakta geçirdiği kaza
C) Görevli olarak şehir dışına gönderilen işçinin yolda geçirdiği kaza
D) Öğle tatilinde işçinin işyeri bahçesinde geçirdiği kaza

Açıklama: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesine göre; iş kazası

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

Bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

Cevap: B

23) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlarda meslekte kazanma gücü ………….. azalmış bulunduğu belirtilen ve Kurum Sağlık Kurulunca bu durumu onaylanan sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Enaz %10 B) En fazla % 10 C) En az % 20 D) En fazla % 20

Açıklama: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 19. maddesine göre; meslekte kazanma gücü

en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.

Cevap: a

24) İş kazasının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda belirtilen süredeSosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmemesi halinde işverenin karşılaşacağı yaptırım aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

A) İş kazası nedeniyle sigortalıya ödenecek sürekli iş göremezlik ödeneğinin tamamı, Kurumca işverenden tahsil edilir.
B) Bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir.
C) İş kazası nedeniyle yapılmış masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödeneğinin tamamı, Kurumca işverenden tahsil edilir.
D) İş kazası nedeniyle sigortalıya ödenecek sürekli iş göremezlik ödeneğinin yarısı, Kurumca işverenden tahsil edilir.

Açıklama: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 21. maddesine göre; iş kazasının, bu Kanunda belirtilen sürede işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir.

Cevap: B

25) İş kazaları ve meslek hastalıkları açısından maddi sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmaktadır?

A) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
B) 4857 sayılı İş Kanunu
C) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
D) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Açıklama: İş kazası veya meslek hastalığı sonucu tarafların uğrayacağı bedensel ve manevi zararların kusurlu taraflardan tazmini 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ikinci ayırımında açıklanmaktadır.

Cevap: C

İSG Soru Bankası

Açıklamalı Sorular 3

İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümlü Sorular

Açıklamalı Sorular 6