in

Açıklamalı Sorular 36

1) Tehlikeli maddelerin etiketlerindeki “S” sembolü neyin kısaltmasıdır?

A) Güvenlik ibareleri
B) Kullanım şartları
C) Risk ibareleri
D) Maddenin bozunma özellikleri

Açıklama: Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 28. maddesine göre; tehlikeli müstahzarların etiketlerinde aşağıdaki bilgiler açık, okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde bulunmalıdır:
Tehlikeli müstahzarın ticari adı veya tehlikeli müstahzarı piyasaya arz edenin verdiği adı
Müstahzarın piyasaya arzından sorumlu ve Türkiye’de yerleşik olan üretici, ithalatçı veya dağıtıcının adı, telefon numarası ve tam adresi
Tehlikeli müstahzarın içinde bulunan madde veya maddelerin kimyasal adları
Tehlike sembolleri ve tehlike işaretleri
Risk-R ibareleri
Güvenlik-S ibareleri 

Cevap: A

2) Tehlikeli maddelerin etiketlerindeki “R”sembolü neyin kısaltmasıdır?

A)Güvenlik ibareleri
B)Risk ibareleri
C)Kullanım şartları
D)Radyoaktivite

Açıklama: Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 28. maddesine göre; tehlikeli müstahzarların etiketlerinde aşağıdaki bilgiler açık, okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde bulunmalıdır:
Tehlikeli müstahzarın ticari adı veya tehlikeli müstahzarı piyasaya arz edenin verdiği adı
Müstahzarın piyasaya arzından sorumlu ve Türkiye’de yerleşik olan üretici, ithalatçı veya dağıtıcının adı, telefon numarası ve tam adresi
Tehlikeli müstahzarın içinde bulunan madde veya maddelerin kimyasal adları
Tehlike sembolleri ve tehlike işaretleri
Risk-R ibareleri
Güvenlik-S ibareleri 


Cevap: B


Cevap: B

3) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre risk ve güvenlik ibareleri neyi ifade eder?

A)Madde veya müstahzarın kullanımdan doğan riskleri ve güvenlik önlemlerini
B)Madde veya müstahzarın özelliklerini
C)Madde veya müstahzarın tanıtımını
D)Madde veya müstahzarın taşımacılık özelliklerini

Açıklama: Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre; risk ibareleri, maddenin kullanılmasının yol açtığı tehlikelerden doğan özel risklere işaret eder. Güvelik ibareleri ise, tehlikeli maddenin güvenli kullanımı ile hususları belirtir.

Cevap: A

4) Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli maddenin ambalajı veya etiketi üzerinde yer alamaz?

A)Tehlike sembolleri ve işaretleri
B)Maddenin piyasaya arzından sorumlu üretici
C)Toksik değildir, zararsızdır, kirletici değildir ifadeleri
D)Risk ve güvenlik ibareleri

Açıklama: Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesine göre; “Toksik değildir”, “zararsızdır”, “kirletici değildir”, “ekolojiktir” gibi ifadeler, bu Yönetmelik kapsamındaki herhangi birtehlikeli maddenin ambalajı veya etiketi üzerinde yer almaz.

Cevap: C

5) Çok kolay alevlenir, çok toksik, aşındırıcı ve tahriş edici tehlike özelliği olan bir maddenin ambalaj etiketinde bulunması gereken işaretler aşağıdakilerden hangisidir?

A)F+,T+, C,Xi
B)F+,T+
C) F+,T+, C
D) F+,T+,Xi

Açıklama: Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğine göre; çok kolay alevlenir, çok toksik, aşındırıcı ve tahriş edici tehlike özelliklerinin işaretleri sırasıyla F+, T+, C, Xi’dir.

Yönetmeliğin 24. maddesine göre; maddeye birden fazla tehlike sembolü verildiğinde;
T sembolünü gösterme zorunluluğunun bulunduğu durumlarda, C sembolünü ve X sembolünü kullanma zorunluluğu yoktur.
C sembolünü gösterme zorunluluğunun bulunduğu durumlarda, X sembolünü kullanma zorunluluğu yoktur.
E sembolünü gösterme zorunluluğunun bulunduğu durumlarda, F sembolünü ve O sembolünü kullanma zorunluluğu yoktur.

Cevap: B

6) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanarak yapılan etiketlemede tehlike sembolleri hangi renkte olmalıdırlar?

A)Mavi üzerine beyaz sembol
B)Sarı zemin üzerine siyah sembol
C)Turuncu zemin üzerine siyah sembol
D)Kırmızı üzerine beyaz sembol

Açıklama: Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesine göre; tehlike sembolleri, turuncu zemin üzerine siyah baskı ile verilir.

Cevap: C

7) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanarak yapılan etiketlemede tehlike sembollerinin büyüklüğü ne kadar olmalıdır?

A)Ambalaj boyutuna göre olmalıdır.
B)İsteğe bağlıdır.
C)Etiketin 1/10’u veya en az 1 cm2 olmalıdır.
D)Etiketin 2/10’u veya en az 1 cm2 olmalıdır.

Açıklama: Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 25. maddesine göre; etikette bulunması gereken sembol, etiketin en az onda birini kaplamalı ve 1 cnf’den küçükolmamalıdır.

Cevap: C

8) Tehlikeli müstahzarların ambalajlarındaki etiketlerde aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekmez?

A)Tehlikeli müstahzarın ticari adı
B)EC numarası
C)Risk ve güvenlik ibareleri
D)Tehlike sembolleri ve tehlike işaretleri

Açıklama: Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 28. maddesine göre; tehlikeli müstahzarların etiketlerinde aşağıdaki bilgiler açık, okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde bulunmalıdır:
Tehlikeli müstahzarın ticari adı veya tehlikeli müstahzarı piyasaya arz edenin verdiği adı
Müstahzarın piyasaya arzından sorumlu ve Türkiye’de yerleşik olan üretici, ithalatçı veya dağıtıcının adı, telefon numarası ve tam adresi
Tehlikeli müstahzarın içinde bulunan madde veya maddelerin kimyasal adları
Tehlike sembolleri ve tehlike işaretleri
Risk-R ibareleri
Güvenlik-S ibareleri

Cevap: B

9) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre kanserojen, mutajen ve üreme sistemine toksik maddeler kaç kategoriye ayrılmaktadır?

A) 3 B) 5 C) 6 D) 9

Açıklama: Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 28. maddesine göre; kanserojen, mutajen ve üreme için toksik maddelerin üçer kategoriye ayrılmaktadır.

Cevap: A

10) Piyasaya arz edilecek tehlikeli maddelerin ve müstahzarların etiketlerinin Türkçe hazırlanacağını hükme bağlayan yönetmelik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
B)Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
C)Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
D)Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

Açıklama: Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesine göre; piyasaya arz edilecek tehlikeli maddelerin ve müstahzarların etiketleri Türkçe hazırlanır. Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların ihracatında, etiket, ihracatın yapılacağı ülkenin resmi dilinde veya dillerinde hazırlanır.

Cevap: D

11)Tehlikeli maddelerin etiketlendirilmesinde kullanılan aşağıdaki sembollerin hangisinin açıklaması yanlıştır?

A) Aşındırıcı
B)Patlayıcı
C) Çevre için tehlikeli
D) Parlayıcı

Açıklama: 

Cevap: D

12) Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği……. cm’den çok ve basamak genişliği…………. cm’den az olamaz.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 10-12 B) 12-14 C) 14 -16 D) 18-20

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 152. maddesine göre; herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği 18 cm’den çok ve basamak genişliği 20 cm’den az olamaz. Basamakların kaymayı önleyen malzemeden olması şarttır.

Cevap: D

13) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre F+ işareti hangi tehlike özelliğini gösterir?

A) Çok kolay alevlenir
B) Kolay alevlenir
C) Çok toksik
D) Tahriş edici

Açıklama:

Cevap: A

14) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Alfa ve beta ışınları atomun çekirdeğinden kaynaklanan radyoaktif ışınlardır.
B) Alfa ve beta ışınları kütleleri ve elektriksel yüklerinden dolayı, X ve gama ışınlarına göre, maddelere daha az nüfuz ederler.
C) Çeşitli nükleer reaksiyonlar sırasında çekirdekten kopan alfa ve beta ışınları insan sağlığı için en tehlikeli radyasyonlardır.
D) Radyoaktif ışınların insan vücuduna etkisi bu ışınların hareketleriyle ilgilidir.

Açıklama: Alfa ve beta ışınları atomun çekirdeğinden kaynaklanan radyoaktif ışınlardır. Her iki ışın da belirli bir kütleye sahiptir. Alfa ve beta ışınları kütleleri ve elektriksel yüklerinden dolayı, X ve gama ışınlarına göre, maddelere daha az nüfuz ederler. Ancak, bu ışınların iyonlaştırıcı etkileri daha fazladır. Nötron ve proton ise kütleleri alfa ışınlarının dörtte biri kadar olan nükleer taneciklerdir. Çeşitli nükleer reaksiyonlar sırasında çekirdekten kopan nötron ve protonlar insan sağlığı için en tehlikeli radyasyonlardır. Özellikle nötron, elektrik yükü olmadığından çok büyük nüfuz etme özelliğine sahiptir. Radyoaktif ışınların insan vücuduna etkisi bu ışınların hareketleriyle ilgilidir.

Cevap: C

15) Patlayıcı, aşındırıcı, çok kolay alevlenir, çok toksik ve tahriş edici tehlike özelliklerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A)E,C, F,T,Xn
B)E,C,F,T,Xi
C)E,C, F+,T+,Xi
D) F+, C, E,T+,Xn

Cevap: C

16) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre S1 ve S24 güvenlik ibarelerinin açık ifadeleri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kilit altında muhafaza edin – Ciit ile temasından sakının
B)Hava ile temasından sakının – Göz ile temasından sakının
C)Su ile temasından sakının – Serin yerde muhafaza edin
D)Serin yerde muhafaza edin- Uygun koruyucu eldiven kullanın

Açıklama: Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Ek-VI’sına göre; S1, kilit altında muhafaza edin ve S24, cilt ile temasından sakının anlamı gelir.

Cevap: A

17)
I-4857 sayılı İş Kanunu’nun 78. maddesine göre düzenlenen malzeme güvenlik bilgi formları Türkçe olmalıdır
II-Malzeme güvenlik bilgi formları sağlık ve güvenlik bilgilerini kapsar.
III-Malzeme güvenlik bilgi formları fiziksel ve kimyasal özelliklere ilişkin bilgileri kapsar.
IV-Malzeme güvenlik bilgi formları kişisel korunma bilgilerini kapsar.
Yukarıdaki ifadelerinden hangisi/hangileri yanlıştır?

A) Yalnız l B) l,IV C) III, IV D) II, III, IV

Açıklama: 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesine göre; bu Yönetmelik;

2872 sayılı Çevre Kanunu, 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Karantina Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak,

2006/121/EC sayılı direktif ile değişik 67/548/EEC sayılı Direktifin 27. maddesi ve 1907/2006/EC sayılı direktif ile değişik 1999/45/EC sayılı Direktifin 14. maddesindeki hükümler hariç olmak üzere 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğü’nün güvenlik bilgi formlarına ilişkin hükümlerine paralel olarak hazırlanmıştır.

Cevap: A

18) Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların, özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, bulunduğu işyerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini insan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgeye ne denir?

A)Tehlike Bilgi Formu
B)Ürün Sertifikası
C)Malzeme Sağlık Bilgi Formu
D)Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama: Tehlikeli Maddeler ve Müstaızarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesine göre; güvenlik bilgi formu, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların, özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, bulunduğu işyerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini insan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgeyi ifade eder. Cevap: D

19) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte belirtilen turuncu plaka aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A)Tehlikeli madde taşıyan taşıtlarda, taşıtın ön ve arka tamponlarına takılan ve taşıtın diğer taşıtlar tarafından kolayca görünebilmesini sağlayan turuncu renkli reflektörlü dikdörtgen plakalardır.
B)Tehlikeli madde taşıyan taşıtlarda taşıtın ön ve arka tamponları ile aracın her iki tarafına takılan ve üzerinde tehlike sembolü olan plakalardır.
C)Tehlikeli madde taşıyan taşıtlarda, üst kısmına tehlike tanıma numarası, alt kısmına da UN numarası yazılan, dikey eksene dik olacak şekilde taşıtın ön ve arka tarafına birer adet takılan turuncu renkli reflektörlü dikdörtgen plakalardır.
D)Tehlikeli madde taşıyan taşıtlarda, taşıtın dolu veya boş olduğunu belirtmek amacı ile taşıtın ön ve arka tarafına birer adet takılan turuncu renkli reflektörlü dikdörtgen plakalardır.

Açıklama: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesine göre; turuncu plaka, tehlikeli madde taşıyan taşıtlarda, üst kısmına tehlike tanıma numarası, alt kısmına da UN numarası yazılan, dikey eksene dik olacak şekilde taşıtın ön ve arka tarafına birer adet takılan turuncu renkli reflektörlü dikdörtgen plakaları ifade eder.

Cevap: C

20) Aşağıdakilerden hangisi malzeme güvenlik bilgi formlarını hazırlamaya yetkilidir?

A)Akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişiler
B)Kimya mühendisleri, kimyagerler ve biyologlar
C)Kimya mühendisleri
D)Kimyagerler

Açıklama: Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesine göre; güvenlik bilgi formları, güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatlarda da güvenlik bilgi formları, aynı niteliğe sahip kişilerce hazırlanır.

Cevap: A

21) Malzeme güvenlik bilgi formlarının güncellenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Güncellenme tarihinin 12 ay öncesine kadar geçen sürede, tehlikeli madde veya müstahzarın verildiği kullanıcılar ile depolayana iletilir.
B)Kullanıcılar ile depolayana güncellenme tarihini takip eden 3 ay içinde iletilir.
C)Formda güncelleme tarihi ve kaçıncı güncelleme olduğu belirtilir.
D)Malzeme güvenlik bilgi formu revize edildiğinde ücret alınarak verilir

Açıklama: Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesine göre; güvenlik bilgi formu, en geç tehlikeli maddenin veya müstahzarın ilk teslimatında ve daha sonra revize edildiğinde, ücretsiz olarak verilir. Güvenlik bilgi formunun güncellenmesi durumunda; güncellenmiş form, güncellenme tarihinin 12 ay öncesine kadar geçen sürede, tehlikeli madde veya müstahzarın verildiği kullanıcılar ile depolayana güncellenme tarihini takip eden üç ay içinde iletilir ve formda güncelleme tarihi ve kaçıncı güncelleme olduğu belirtilir.

Cevap: D

22) Aşağıdakilerden hangisinin malzeme güvenlik bilgi formunda yer alması gerekli değildir?

A)Ekonomik bilgi
B) Bertaraf bilgileri
C) Ekolojik bilgi
D) Kişisel korunma

Açıklama: Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesine göre; güvenlik bilgi formunda yeralması gereken bilgiler aşağıdadır:
Madde/müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtımı
Bileşimi/içeriği hakkında bilgi
Tehlikelerin tanıtımı
İlk yardım tedbirleri
Yangınla mücadele tedbirleri
Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler
Elleçleme ve depolama
Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma
Fiziksel ve kimyasal özellikler
Kararlılık ve tepkime
Toksikolojik bilgi
Ekolojik bilgi
Bertaraf bilgileri
Taşımacılık bilgileri
Mevzuat bilgileri,
Diğerbilgiler

Cevap: A

23) Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Tehlikeli olarak sınıflandırılan bir maddeyi veya müstahzarı piyasaya arz etmekten sorumlu üretici, ithalatçı veya dağıtıcı bu madde veya müstahzarın profesyonel kullanıcısına MSDS sağlar.
B)MSDS, en geç tehlikeli maddenin veya müstahzarın ilk teslimatında ve daha sonra revize edildiğinde, ücretsiz olarak verilir.
C)MSDS Türkçe hazırlanır.
D)MSDS, sadece maddenin içeriği ve tehlikeleri hakkındaki bilgiler ile ilk yardım ve yangınla mücadele tedbirlerini içerir.

Açıklama:
Cevap: D

24) Malzeme güvenlik bilgi formlarında bilgiler kaç standart başlık altında verilir?

A) 6 B) 10 C) 12 D) 16

Açıklama:

a) Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

b) Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi,

c) Tehlikelerin Tanıtımı,

ç) İlk Yardım Tedbirleri,

d) Yangınla Mücadele Tedbirleri,

e) Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler,

f) Elleçleme ve Depolama,

g) Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma,

ğ) Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,

h) Kararlılık ve Tepkime,

ı) Toksikolojik Bilgi,

i) Ekolojik Bilgi,

j) Bertaraf Bilgileri,

k) Taşımacılık Bilgileri,

l) Mevzuat Bilgileri,

m) Diğer Bilgiler.

Cevap: D

İş Güvenliği Ekipmanları Soru Bankası

İş Ekipmanları Yönetmeliği

İsg yangın soruları

Yangın