in

Açıklamalı Sorular 31

1) Kaçış yolu kapılarının genişliği…..cm’den ve yüksekliği…… cm’den az olamaz.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 70 -180 B) 60 -170 C) 70-190 D) 50-1200

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 157. maddesine göre; kaçış yolu kapılarının genişliği 70 cm’den ve yüksekliği 190 cm’den az olamaz.

Cevap: C

2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kaynak ışınlarının % 60’ı kızılötesi ışınlardır.
B) Kaynak ışınları iyonlaştırıcı radyasyon yaymaz.
C) Görünen ışınların; ışık stresi, yorgunluk ve mide bulantısı gibi etkileri vardır.
D) Kaynak ışınlarının % 10’u görünen ışınlardır.

Açıklama: Kaynak ışınları iyonlaştırıcı olmayan radyasyonlardan olup üç tiptir:

Intrared Işınlar (İR): Dalga boyları 700 nm’den daha büyük olan ışınlardır. Kaynak ışınlarının % 60’ı bu tip ışınlardır. Gözlerde kum hissine, mercek ve korneada hasara ve deride yanıklara sebep olurlar.
Görünen Işınlar: Dalga boyları 700 – 400 nm arasındadır. Kaynak ışınlarının % 30’u bu tip ışınlardır. Işık stresi, yorgunluk ve mide bulantısı gibi etkileri vardır.
Ultraviyole Işınlar (UV): Dalga boyları 400 – 100 nm arasındadır. Kaynak ışınlarının % 10’u bu tip ışınlardır. Gözlerde hemen görüş bulanıklığına ve sonrasında katarakt oluşumuna, kornea ve iriste hasara, derilerde ise yanıklara sebep olurlar olurlar.

Cevap: D

3) Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan ışınlardan en yüksek enerjili ve insan sağlığı açısından en tehlikelisi aşağıdakilerden hangidir?

A) Alfa ışınları B) Parlak ışınlar C) Kızılötesi ışınlar D) Morötesi ışınlar

Açıklama: Işınların dalga boyları çalışanların göz sağlığı açısından özellikle önem taşımaktadır. Söz konusu ışınlardan morötesi ışınlar çalışanların gözlerinde en fazla hasara neden olmaktadırlar. 4.000 – 8.000 Angströmlük (A°=10 7 mm) dalga boyu aralığının üst tarafında yer alan parlak ışınlar, görünen ışın sınıfına girmekte ve bu ışınlara maruz kalan çalışanlar gözlerini kapamak ve kısmak gibi reflekslerle, bu ışınların etkilerinden kaçınabilmektedirler. Ancak, 100 – 4.000 Angströmlük kısa dalga boyu ile görünen ışık bandının üst tarafında yer alan morötesi ışınlar; yüksek enerjili, sert karakterli ve çalışanların gözleri üzerindeki hasar etkileri fazla olan ışınlardır. Ayrıca bu ışınlar görülemediğinden göz refleksleri ile korunabilme olasılığı da bulunmamaktadır. 8.000 – 10.000.000 Angströmlük dalga boyu ile görünen ışık bandının alt tarafında yer alan kızılötesi ışınlar ise, düşük enerjili olduklarından çalışanların gözleri üzerindeki etkileri ve zararları, morötesi ışınlara göre daha azdır.

Cevap: D

4) Korumasız olarak devamlı ark kaynağında çalışan bir kişide morötesi ışınların etkisiyle aşağıdakilerden hangisi gelişebilir?

A) Cilt kanseri B) Nefes darlığı C) Hipertansiyon D) Ülser

Açıklama: Morötesi ışınlar, kısa süreli maruziyetlerde bile gözün saydam tabakasında yanıklara, katarak hastalığına ve giderek körlüğe neden olan ağır hasarlara yol açabilmektedirler. Morötesi ışınlar, deride ağır yanıkların oluşmasına ve uzun sürede de deri kanserine neden olabilmektedirler.

Cevap: A

5) Aşağıdakilerden hangisi kaynak işlerinde kullanılan gaz gruplarından biri değildir?

A) Yanıcı gazlar B) Koruyucu gazlar C) İrritan gazlar D) Yakıcı gazlar

Açıklama: Kaynak işlerinde yanıcı, yakıcı ve koruyucu gazlar kullanılmaktadır.

Cevap: C

6) Oksijen tüpleri yanıcı gaz tüplerinden ayrı olarak en az kaç metre uzakta depolanmalıdır?

A) 1 B)6 C) 10 D) 15

Açıklama: Oksi-asetilen kaynağında yakıcı gaz olarak kullanılan oksijen tüpleri, yanıcı gaz tüplerinden ve kolay yanabilen malzemelerden en az 6 metre uzaklıkta depolanmalıdır. Eğer oksijen tüpleri ile yakıcı tüplerin arasına yangına en az 60 dakika dirençli malzemeden yapılmış bir bariyer konulursa, bu mesafe en az 1,5 metre olabilir.

Cevap: B

7) Asetilen ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Renksiz, havadan hafif ve zehirli olmayan bir gazdır.
B) Asetilen tüplerinde poroz madde, çözücü madde ve asetilen gazı olmak üzere üç ayrı madde bulunur.
C) 2,5 bar basınçta patlama özelliği olan bir gazdır.
D) Oksijenle birleşip yandığı zaman oluşturduğu alev yaklaşık olarak 1500 °C sıcaklık vermektedir.

Açıklama: Asetilen gazının özellikleri şunlardır:

• Renksiz, havadan hafif ve zehirli olmayan bir gazdır.
• Doğal asetilen kokusuzdur, ticari asetilen ise sarımsak kokusuna benzer bir kokudadır.
• Asetilen tüplerinde bakır, % 70 bakır alaşımlı malzeme, gümüş ve cıva asla kullanılmamalıdır.
• Asetilen tüplerinde poroz madde, çözücü madde ve asetilen gazı olmak üzere üç ayrı madde bulunur.
• Çözülmüş bir gazdır. İlk olarak poroz maddeye çözücü madde (aseton) yedirilir, ardından asetilen gazı 
çözücü madde içerisinde çözündürülür.
• Oldukça parlayıcı ve yanıcı bir gazdır. Hava ile parlama sınırı % 2,2 ile 85 arasındadır.
• Oksijenle birleşip yandığı zaman oluşturduğu alev yaklaşık olarak 3500 °C sıcaklık vermektedir.
• 2,5 bar basınçta patlama özelliği olan bir gazdır. Bu nedenle, asetilenin güvenli kullanılması için basınç en çok 1,5 bar olmalıdır.

Cevap: D

8) Aşağıdaki gaz tüplerinden hangisinin valf ağızları sağ vida dişlidir?

A) Asetilen B) Bütan C) Hidrojen D) Oksijen

Açıklama: Basınçlı gaz tüplerinin içindeki gazlara göre özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Gaz Cinsi
Ayırt Etme Rengi
Bağlantı Şekli
Asetilen
Sarı
Sol vida dişi
Bütan
Kırmızı
Sol vida dişi
Klor metil
Kırmızı
Sol vida dişi
Propan 
Kırmızı
Sol vida dişi
Hidrojen
Kırmızı
Sol vida dişi
Amonyak
Gri
Sağ vida dişi
Asitkarbonik 
Gri
Sağ vida dişi
Basınçlı hava
Gri
Sağ vida dişi
Oksijen
Mavi
Sağ vida dişi
Azot
Yeşil
Sağ vida dişi

Cevap: D

9) Doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması ve ısı kaynaklarından uzak tutulması gereken basınçlı gaz tüplerinin sıcaklığı en fazla ne kadar olabilir?

A) 30 °C B) 40°C C)50°C D)100°C

Açıklama: Basınçlı gaz tüplerinin depolanmasında dikkat edilmesi gereken hususlarşunlardır:

Tüplerin depolandığı yerler daima havalandırmalıdır.
Tüp depoları doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
Gaz tüpleri açık aleve ve yüksek sıcaklıklara (50 °C) maruz bırakılmamalıdır.
Yanıcı gaz içeren tüpler oksijen ve azot oksit tüpleri ile aynı ortamda depolanmamalıdır.
Su veya çözgen buharlarının yoğun olduğu ve korozif maddelerin bulunduğu yerlerde depolanmamalıdır.
Boş gaz tüpleri işaretlenmeli, laboratuar ve depo yönetimine bilgi verilmelidir.
Dolu ve boş tüplerin karışmalarını önlemek için ayrı bölümlerde depolanmaları sağlanmalıdır.
Düşme veya çarpmalara karşı bulundukları zemin veya duvara sıkıca monte edilmelidirler.
Devrilmelerini önleyecek şekilde zincir ile sabitlenmelidirler.
Özel olarak tasarlanmış taşıyıcılar ile taşınmalıdırlar.
Taşıma esnasında veya kullanılmadıklarında kapakları kapalı tutulmalıdır.
Bağlantıları laboratuarteknikelemanlarınca yapılmalıdır.

Cevap: C

10) Aşağıdakilerden hangisi kaynak ve kesme işlemlerinde oluşan zararlı kimyasal bileşiklerden değildir?

A) Krom B) Florür C) Ksenon D) Cıva

Açıklama: Kaynak ve kesme işlemleri sırasında oluşan ark enerjisiyle metaller, 3000 – 3500 °C arasındaki yüksek sıcaklıkta erirler. Erimiş halde bulunan metaller, havadan oksijen ve azot absorbe ederler. Erimiş metalde çözünen bu gazlar katılaşan kaynak metalindeki elementler ile birleşir ve metal oksit bileşiklerini oluştururlar. Duman içerisinde yer alan katı partiküller, elektrot, lehim ve kaynak çubuğu ile kaynak yapılan ve kesilen ana malzeme ve üzerinde bulunan boya, galvaniz gibi kaplamalardan çıkan parçacıklardan oluşur. Metal oksit dumanları uzun süre havada asılı kalırlar ve hava hareketleri ile işyeri ortamına dağılırlar. Genel olarak kaynak sırasında oluşan duman miktarı kaynak akımının artışı ile artar. Ancak yine de kaynak yöntemi ve elektrot tipine bağlı olarak değişiklik gösterir.
Elektrot kaplamasından gelen inorganik florürler de duman oluşumuna neden olurlar. Akımın artışı ile arkta oluşan UV radyasyonun yayınımı artar. Birim kaynak dolgusu başına duman oluşum oranı, örtülü elektrotlar ve özlü tellerle kaynak yapılması halinde daha fazla olur. Gaz altında kaynak yönteminde ise duman miktarı daha azdır. Ark sıcaklığının etkisi ile kaynak sarf malzemesinin, kaynak yapılan ana malzeme üzerindeki kesme sıvısı, yağ, gres, boya ve galvaniz kaplamanın yanması ve buharlaşması sonucu çeşitli gazlar ortaya çıkar. MIG ve MAG kaynağında gaz oluşumunun ana nedeni çok yüksek sıcaklık ve arktan yayılan UV ışınlarıdır. Asetilen, metan, propan, bütan gibi yanıcı gazların oksijen ile yanması sonucu karbon monoksit, karbondioksit ve azot oksitler oluşur. Isının ve UV ışınlarının çevredeki havayı bozundurması sonucu azot dioksit ve ozon oluşur. Kullanılan dolgu malzemesi, elektrot örtüsü ve dekapanların ayrışması sonucu ve ana malzemede görülen çinko, bakır, kadmiyum ve kurşun gibi metallerin partikül ve buharları ile florür, klorür esaslı gazlar meydana gelir.
Karbon, kalay, demir, alüminyum metalleri düşük düzeyde risk oluştururken; kadmiyum, krom, kurşun, vanadyum, mangan, cıva, molibden, nikel, titan ve çinko ise irritan ve toksik etkiye sahip olduklarından kalıcı meslek hastalıklarına neden olurlar.

Cevap: C

11) Aşağıdakilerden hangisi gaz altı kaynağının avantajlarından biridir?

A) Hem yarı otomatik hem de tam otomatik kaynak sistemlerinde kullanıma çok uygundur.
B) Kaynak ekipmanları hafiftirve kolay taşınabilir.
C) Uzak mesafedeki bağlantılarda kaynak yapılabilir.
D) Açık ve kapalı alanlarda uygulanabilir.

Açıklama: Gaz altı kaynağının avantajları şunlardır:
Gaz altı kaynağı, örtülü elektrot ark kaynağına göre daha hızlı bir kaynak yöntemidir.

• Gaz altı kaynağında derine nüfuziyet sağlanabildiği için küçük köşe kaynakları yapılabilir ve örtülü elektrot ark kaynağına göre daha düzgün bir kök penetrasyonu sağlar.
• Gaz altı kaynağı ile elde edilen kaynak metali düşük hidrojen miktarına sahiptir
• Gaz altı kaynağı, ince malzemelerin kaynağında örtülü elektrot ark kaynağından daha iyi sonuç verir.
• Hem yarı otomatik hem de tam otomatik kaynak sistemlerinde kullanıma çok uygundur.

Cevap: A

12) Aşağıdakilerden hangisi örtülü elektrot ark kaynağının avantajlarından biridir?

A) Darve sınırlı alanlarda kaynak yapmak mümkündür.
B) İnce malzemelerin kaynağında örtülü elektrot ark kaynağından daha iyi sonuç verir.
C) Metal yığma hızı ve verimliliği pek çok ark kaynak yönteminden düşüktür.
D) Her kaynak pasosu sonrasında kaynak metali üzerinde oluşan cürufu temizlemek gerekir.

Açıklama: Örtülü elektrot ark kaynağı avantajları şunlardır:

• Örtülü elektrot ark kaynağı açık ve kapalı alanlarda uygulanabilir.
• Elektrot ile ulaşılabilen her noktada ve pozisyonda kaynak yapmak mümkündür.
• Diğer kaynak yöntemleri ile ulaşılamayan dar ve sınırlı alanlarda kaynak yapmak mümkündür.
• Kaynak makinesinin güç kaynağı uçları uzatılabildiği için uzak mesafedeki bağlantılarda kaynak yapılabilir.
• Kaynak ekipmanları hafiftirve kolay taşınabilir. Örtülü elektrot ark kaynağı dezavantajları ise şunlardır:
• Örtülü elektrot ark kaynağının metal yığma hızı ve verimliliği pek çok ark kaynak yönteminden düşüktür. Elektrotlar belli boylarda kesik çubuklar şeklindedir, bu nedenle her elektrot tükendiğinde kaynağı durdurmak gerekir.
• Her kaynak pasosu sonrasında kaynak metali üzerinde oluşan cürufu temizlemek gerekir.

Cevap: A

13) Aşağıdakilerden hangisi toz altı kaynağının avantajlarından biridir?

A) 5 mm’den ince malzemelerde rahatlıkla ve güvenle kullanılabilir.
B) Düzgün olmayan yüzeye sahip metallerde yüksek kaliteli kaynak elde edilir.
C) Her metal ve alaşım için uygulanabilir.
D) Hatasız ve yüksek mekanik dayanımlı kaynak dikişleri verir.

Açıklama: Toz altı kaynağının avantajları şunlardır:

• Düz ve silindirik parçaların, her kalınlık ve boyuttaki boruların ve sert dolgu kaynaklarında kullanılabilen, 
yüksek kaynak ve metal yığma hızına sahip bir yöntemdir.
• Hatasız ve yüksek mekanik dayanımlı kaynak dikişleri verir.
• Diğer yöntemlere göre kaynak ağzı açılarını kaynak yapmak mümkündür.
• Toz altı kaynağı kapalı ve açık alanlarda uygulanabilir.
• Kaynak esnasında sıçrama olmaz ve ark ışınları görünmez.

Cevap: D

14) Aşağıdakilerden hangisi elektrik kullanılan kaynak işlerinde kazaya neden olmaz?

A) Kaynak ekipmanlarındaki izolasyon bozuklukları
B) Şebeke geriliminin iş parçasına bağlanması
C) Çalışılan ortamın kuru ve nemsiz olması
D) Güç kaynağının boşta çalışma geriliminin yüksek olması

Açıklama: Kaynak işlerinde elektrik ile ilgili tehlikeler şunlardır:
Güç kaynağının boşta çalışma geriliminin yüksek olması
Şebeke geriliminin yanlışlıkla veya bilgi eksikliği nedeniyle iş parçasına bağlanması
Topraklama hattının olmaması, bağlantısının yapılmaması veya uygun topraklama yapılmaması
Kaynak ekipmanlarındaki (kablo, kaynak pensleri vb.) izolasyon bozuklukları
Çalışılan ortamın özellikleri (ıslak, metalik, rutubetli ortamlar vb.)

Cevap: C

15) Elektrik kullanılan kaynak işlerinde güç kaynağının maksimum boşta çalışma gerilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) DA 50 V-AA120V
B) DA 80 V – AA 110 V
C) DA60 V-AA120V
D) DA 90 V – AA 150 V

Açıklama: Kaynak makinelerinde çalışma gerilimi 20 ile 30 volt arasındadır. Boşta çalışma gerilimi ise 80 ile 110 volt arasında olabilmektedir.

Cevap: B

16) Elektrik ark kaynağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Boşta çalışma gerilimi kaynak yaparken oluşan gerilimden daha yüksektir.
B) Kaynak makinelerinin çalışma gerilimi 80 ile 100 V arasındadır.
C) Kaynak makinelerinin boşta çalışma gerilimi tehlikeli gerilim sınırı olan 50 voltun üzerinde olamaz.
D) Darve kapalı hacimlerde kaynak yaparken yalnız alternatif akım kullanılır.

Cevap: A

17) Oksijen kullanılan kaynak veya kesme işlemlerinde alevin geri tepmesinin nedenleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Alev tutucu sistemin olması
B) Şalomanın kullanım sırasında ısınması
C) Yanlış çaptaki hortumların kullanılması
D) Gaz basıncının hatalı ayarlanması

Açıklama: Alevin geri tepmesinin nedenleri şunlardır:

• Ateşleme esnasında gazların yanlış açılması
• Tıkalı, aşınmış ve aşırı ısınmış şaloma uçları
• Şalomada tıkanmış kısımların bulunması
• Şalomanın kullanım sırasında ısınması
• Kullanım öncesi yapılan hortum temizliğinin yetersiz olması
• Kaynak yapımı sırasında hortumun üzerinden araç geçmesi ve hortumun ezilmesi
• Hortum üzerine sıcak veya yanan metal parça düşmesi
• Hortumların birbirine veya kendi içerisinde dolanması
• Yanlış çaptaki hortumların kullanılması
• Aşırı uzun olan hortumların basınç kaybına neden olması
• Sertleşmiş veya çürümüş olan eski gaz hortumlarının kullanılması
• En son yaşanılan geri tepme sonrası hasar görmüş olan hortumların kontrolsüz kullanılması
• Gaz basıncının hatalı ayarlanması
• Gaz hortumu içinde olan basınç kayıpları
• Yanlış geri tepme valflerinin seçimi
• Geri tepme valflerinin yanlış bağlanması
• Geri tepme valflerinin içerisinde yapılan değişiklikler sonucu valflerin özelliklerini kaybetmesi
• Çalışma yüzeyine çok yakın tutulan alev
• Hasarlı ekipman kullanılması
• İşe uygun olmayan ekipman seçimi
• Ekipmanların uygun olmayan şekilde kullanımı

Cevap: A

18) Oksi-asetilen tüplerinde kullanılan flashback arrestor ne işe yarar?

A) Gazın düzenli akışını sağlar.
B) Alevin geri tepmesini önler.
C) Alev boyunu ayarlar.
D) Gazın filtre edilmesini sağlar.

Açıklama: Alev geri tepme emniyet valfleri (flashback arrestor), alev geri tepmesini önleyen araçlardır. Emniyet valfleri, alev tutucu bir sistem ile çek valfin bileşimidir. Gaz girişine konan bir çek valf vasıtası ile herhangi bir gaz geri akışı önlenir. Normal koşullarda gelen gaz hassas yayı iterek sistemden geçer ve şalomaya ulaşır. Herhangi bir şekilde oluşan gaz geri tepmesi hassas yayı ters yönde iterek gaz akışını her iki yönde de keser. Alev tutucu sistem ise sıkıştırılmış bir yayın yaklaşık 80 °C’de ergiyen bir lehim malzemesi ile sabitlenmesi ve bunun çevresine de sinterlenmiş paslanmaz çelik tozunun konulması ile oluşturulmuştur. Alev geri tepmesi durumunda lehim ergiyerek sıkıştırılmış yayı serbest bırakır ve bu yay çek valfe vurarak gaz geçişini kapatır. Alev ise sinterlenmiş çelik tozu tarafından söndürülür.

Cevap: B

19) Aşağıdakilerden hangisi kaynak makine ve ekipmanları ile ilgili alınması gereken önlemlerden değildir?

A) Gaz tüpler üzerindeki manometreler sık sık kontrol edilmelidir.
B) Yanıcı gaz tüplerinin depolandığı yerlerde ateş ve ateşli maddeler bulundurulması yasaklanmalıdır.
C) Kaynak pensleri akımı iyi geçirecek şekilde olmalıdır.
D) Regülatörçıkışınave şaloma girişine emniyet valfi konulmalıdır.

Açıklama: Kaynak makine ve ekipmanları ile ilgili alınması gereken önlemler şunlardır:
• Gaz tüpleri düşmeye karşı kelepçe ya da zincir ile sabitlenmelidir. Taşıma işlemleri araba ile yapılmalıdır.
• Gaz tüpleri ısı kaynağından uzakta olmalıdır.
• Hortumlar ve kablolar ezilmeye karşı korunmalıdır. Ezilmiş ve örselenmiş hortum ve kablolar kullanılmamalıdır.
• Aşırı yüklenen kablolarda ısınma meydana gelir. Kullanılan kablolar maksimum yükü karşılayacak kalitede olmalıdır.
• Bütün elektrik tesisatının ve kaynak makinesinin topraklanması tam olmalıdır.
• Gaz tüpler üzerindeki manometreler sık sık kontrol edilmelidir.
• Kaynak pensleri akımı geçirmeyecek şekilde iyi izole edilmiş olmalıdır.
• Tüplerin net ve dara ağırlıkları üzerindeki kartlara işlenmiş olmalıdır.
• Tüpler, yangına dayanıklı ve uygun havalandırması olan depolarda ve yanıcı ve yakıcı tüpler olarak ayrı olarak stoklanmalıdır. Boş tüplerde dolu tüplerden ayrı bir yerde toplanmalıdır.
• Tüplergüneş ışınlarına, ısı radyasyonuna ve direk ısınmalara karşı korunacak depolarda stoklanmalıdır.
• Yanıcı gaz tüplerinin depolandığı yerlerde ateş ve ateşli maddeler bulundurulması yasaklanmalıdır.
• Alev geri tepmesi; şalomada alevin tutuşturulmasıyla birlikte oluşan bir geri yanma durumudur. Alev geri tepmesinin oluşması önlenmelidir.
• Oksi-asetilen kaynak ve kesme işlemlerinde alev geri tepmesini önleyen eminiyet valfleri kullanmalıdır.
• Regülatör çıkışına ve şaloma girişine bağlanan emniyet valfleri kullanılmalıdır

Cevap: C

20) Oksijen tüplerinin valfleri, manometre ve diğer teçhizatı, aşağıdaki maddelerden hangisi ile temas ederse patlama olur?

A) Yağ B) Bakır C)Su D) Basınçlı hava

Açıklama:

Cevap: A

21)  Olay ağacı analizi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Kaza öncesi ve kaza sonrası durumları gösterdiğinden sonuç analizinde kullanılan başlıca tekniktir.
B) Olay ağacı analizi başlangıçta nükleer endüstride daha çok uygulama görmüş ve nükleer enerji
santrallerinde işletilebilme analizi olarak kullanılmıştır.
C) Olay ağacı analizi, başlangıçta seçilmiş olan olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkabilecek
sonuçların akışını diyagram ile gösteren biryöntemdir.
D) Hata ağacı analizinden farklı olarak bu metodoloji tümdengelim mantığını kullanır.

Açıklama: Olay ağacı analizi (ETA), başlangıçta nükleer endüstride daha çok uygulama görmüş ve nükleer enerji santrallerinde işletilebilme analizi olarak kullanılmıştır. Daha sonra diğer sektörlerde de sıklıkla uygulanmaya başlanmıştır. ETA, başlangıçta seçilmiş olan olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkabilecek sonuçların akışını diyagram ile gösteren biryöntemdir. Hata ağacı analizinden farklı olarak bu metodoloji tümevarımlı mantığı kullanır. Kaza öncesi ve kaza sonrası durumları gösterdiğinden sonuç analizinde kullanılan başlıca tekniktir. Diyagramın sol tarafı başlangıç olay ile bağlanır, sağ taraf fabrikadaki/işletmedeki hasar durumu ile bağlanır en üst ise sistemi tanımlar. Eğer sistem başarılı ise yol yukarı, başarısız ise aşağı doğru gider. Olay ağacı analizinde kullanılan mantık, hata ağacı analizinde kullanılan mantığın tersinedir. Bu metot; sürekli çalışan sistemlerde veya “standby” modunda olan sistemlerde kullanılabilir. Sisteme meydan okumaya karşı sistemin cevabının keşfi ve sistemin başarı/hata olasılık değerlendirmesinin yapılmasıdır.

Cevap: D

22) Aşağıdakilerden hangisi elektrik kaynak makineleri ile yapılan çalışmalarda dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?

A) Elektrik kaynak makinelerinin şalteri, makine üzerinde veya çok yakınında bulunacak, kablolar sağlam şekilde tespit edilmiş olacaktır.
B) Otomatik veya yarı otomatik dikiş ve punta kaynağı makinelerinde, operasyon noktasına kapalı koruyucu yapılacak veya çift el kumanda usulü uygulanacaktır.
C) Beslenme ve kaynak kabloları, üzerinden taşıt geçmesi halinde, zedelenmeyecek ve bozulmayacak şekilde korunacaktır.
D) Yanıcı maddeleryakınında elektrik kaynağı yapılırken mutlaka yangın söndürücü bulunmalıdır.

Cevap: D

23) Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelere ne denir?

A) Zararlı madde B) Az toksik madde C) Toksik madde D) Çok toksik madde

Açıklama: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin göre; çok toksik madde, çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.

Cevap: D

24) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Oksijen tüpleri, yağlı elle tutulmayacak, tüplerin valfları, manometre ve diğer teçhizatı yağlanmaya cağır.
B) Elektrik kaynağı yapılan yerler, başka işçilerin çalıştığı yerlerden en az 2 metre yükseklikte ve ışık geçirmeyen taşınmaz veya taşınabilir paravanlarla ayrılmış olacaktır.
C) Kazanlar gibi dar ve kapalı hacimlerle aynı zamanda nemli yerlerdeki kaynak çalışmalarında, yalnız alternatif akım kullanılacaktır.
D) Kaynak yapılan yerlerde, kullanılmakta olan gaz tüplerinden başka gaz tüpleri bulundurulmayacaktır.

Cevap: C

25) Detanasyon hızına göre patlayıcı maddeler kaç gruba ayrılır?

A)1 B)2 C) 3 D) 4

Açıklama: Detanasyon hızına göre patlaydı maddeler 3 ana gruba ayrılır:

1) Düşük detanasyon hızına sahip maddeler

Metal tozları: Bakır, kurşun, demir, antimuan 
Diğertozlar: Karbon, kahve, çay, grafit, deri
Buharlar: 1-2 dikloretan

2)Orta detanasyon hızına sahip maddeler

Metal tozları: Magnezyum, çinko, kalay
Tahıl tozları: Un, nişasta, pirinç, soya fasulyesi, baharatlar
Plastik tozları: Polietilen , polistiren, selüloz asetat
Diğertozlar: Linyit, silikon, kükürt, keten

3)Yüksek detanasyon hızına sahip maddeler
Metal tozları: Magnezyum, alüminyum alaşımları, metal hidrürler
Buharlar ve gazlar: Hidrokarbonlar, eterler, alkoller, asetilen, benzin, karbon sülfür, hidrojen

Cevap: C

İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümlü Sorular

18 Mayıs 2013 A Sınıfı Sınav Soruları

Maden İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Maden İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği