in

Açıklamalı Sorular 25

1) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından ekranlı araçlarla çalışanlara verilmesi gereken eğitim konularından biri değildir?

A)Hızlı yazma teknikleri
B)Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları
C)Gözlerin korunması
D)Ara dinlenmeleri

Açıklama: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin göre; işveren ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda gerekli eğitimi verecek ve bu eğitimler periyodik olarak tekrarlanacaktır. Eğitim, özellikle aşağıdaki konuları içerecektir:
Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları
Doğru oturuş
Gözlerin korunması
Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler
Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı
Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi
Ara dinlenmeleri

Cevap: A

2) Kaçış yollarının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi önemli değildir?

A) Kullanıcı yükü B) Kat alanı C) Havalandırma D) Çıkışa kadaralınacakyol

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesine göre; kaçış yollarının belirlenmesinde yapının kullanım sınıfı, kullanıcı yükü, kat alanı, çıkışa kadar alınacakyol ve çıkışların kapasitesi esas alınır. Her katta, o katın kullanıcı yüküne ve en uzun kaçış uzaklığına göre çıkış imkânları sağlanır.

Cevap: C

3) Yüksekliği kaç metreden fazla olan binalarda, bina dışında açık merdivenlerine izin verilmez?

A) 21,5 B) 22,5 C) 23,5 D) 24,5

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 42. maddesine göre; bina yüksekliği 21,5 metreden fazla olan binalarda, bina dışında açık merdivenlere izin verilmez.

Cevap: A

4) Hastanelerde koridor genişlikleri kaç metreden az olamaz?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 49. maddesine göre; hastanelerde koridor genişlikleri 2 metreden az olamaz.

Cevap: B

5) Asansörlerin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Asansörlerin, yangın uyarısı aldıklarında kapılarını açmadan doğrultuları ne olursa olsun otomatik olarak acil çıkış katına dönecek ve kapıları açık bekleyecek özellikte olması gerekir.
B) Asansörlerin kapıları, koridor, hol ve benzeri alanlar dışında doğrudan kullanım alanlarına açılamaz.
C) Asansör kuyusu ve makine dairesi, yangına en az 60 dakika dayanıklı ve yanıcı olmayan malzemeden yapılır.
D) Asansörlerin, yangın uyarısı alındığında, kat ve koridor çağrılarını kabul etmesi gerekir.

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 62. maddesine göre; asansörlerin, yangın uyarısı alındığında, katve koridor çağrılarını kabul etmemesi gerekir.

Cevap: D

6) Acil durum asansörleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Engelli insanları tahliye edilebilmek üzere tesis edilir.
B)Bir yangın veya acil durumda, asansörün kontrolü acil durum ekiplerine geçer.
C)Asansör, normal şartlarda olsa bile asla binada bulunanlar tarafından kullanılamaz.
D)Bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın üst ve alt katlara makul bir emniyet tedbiri dâhilinde hızlı bir şekilde taşınmasını sağlar

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 63. maddesine göre; acil durum asansörü; biryapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın üst ve alt katlara makul bir emniyet tedbiri dâhilinde hızlı bir şekilde taşınmasını sağlamak, gerekli kurtarma işlemlerini yapmak ve aynı zamanda engelli insanları tahliye edilebilmek üzere tesis edilir. Asansör, aynı zamanda normal şartlarda binada bulunanlar tarafından da kullanılabilir. Ancak, bir yangın veya acil durumda, asansörün kontrolü acil durum ekiplerine geçer.

Cevap: C

7) Transformatör ve jeneratörlerin kurulacağı odanın bütün duvarları, tabanı ve tavanı en az ne kadar süreyle yangına dayanabilecek şekilde olmalıdır?

A) 60 dakika B) 1,5 saat C) 2 saat D) 2,5 saat

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 65 ve 66. maddelerine göre; transformatör ve jeneratörlerin kurulacağı odanın bütün duvarları, tabanı ve tavanı en az 120 dakika süreyle yangına dayanabilecek şekilde yapılır.

Cevap: C

8) Aşağıdakilerden hangisi Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikteki acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi esaslarına uygun değildir?

A)Aydınlatma bina veya yapının genel aydınlatma sistemine bağlı aydınlatma tesisatı ile sağlanır ve doğal aydınlatma yeterli kabul edilir.
B)Bütün kaçış yollarının ve kaçış merdivenlerinin aydınlatılması gerekir.
C)Kaçış yollarında, kullanıcıların kaçışı için gerekli aydınlatmanın sağlanmış olması şarttır.
D)Acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi için kullanılan aydınlatma ünitelerinin normal aydınlatma mevcutken aydınlatma yapmayan tipte seçilmesi hâlinde, normal kaçış yolu aydınlatması kesildiğinde otomatik olarak devreye girecek şekilde tesis edilmesi gerekir.

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 71. maddesine göre; aydınlatma bina veya yapının genel aydınlatma sistemine bağlı aydınlatma tesisatı ile sağlanır ve doğal aydınlatma yeterli kabul edilmez.

Cevap: A

9) Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe göre yönlendirme işaretleri, yerden…………cm ila…..cm yüksekliğe yerleştirilir.
Yukarıdaki boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 200-240 B) 210-250 C) 180-220 D) 190-250

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 73. maddesine göre; yönlendirme işaretleri, yerden 200 cm ilâ 240 cm yüksekliğe yerleştirilir.

Cevap: A

10) Aşağıdakilerden hangisi Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikteki acil durum yönlendirmesi esaslarına uygun değildir?

A)Acil durum aydınlatmasının çalışma süresinin, kullanıcı yükü 200’den fazla olduğu takdirde en az 120 dakika olması gerekir.
B)Acil durum aydınlatmasının normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde en az 30 dakika süreyle sağlanması gerekir.
C)Birden fazla çıkışı olan bütün binalarda, kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için acil durum yönlendirmesi yapılır.
D)Dışarıdan aydınlatılan yönlendirme işaretleri aydınlatmasının, görülebilen bütün doğrultularda en az 2 cd/m2 olması ve en az 0,5 değerinde bir kontrast oranına sahip bulunması şarttır.

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 73. maddesine göre; acil durum yönlendirmesinin normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde en az 60 dakika süreyle sağlanması gerekir.

Cevap: B

11) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında butonlar için aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

A)Yangın uyarı butonları, yerden en az 110 cm ve en fazla 130 cm yüksekliğe yerleştirilir.
B)El ile yangın uyarısı, yangın uyarı butonları ile yapılır.
C)Yangın uyarı butonları yangın kaçış yolları dışındaki yollarda tesis edilir.
D)Tüm yangın uyarı butonlarının görülebilir ve kolayca erişilebilir olması gerekir.

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 75. maddesine göre; el ile yangın uyarısı, yangın uyarı butonları ile yapılır. Yangın uyarı butonları yangın kaçış yollarında tesis edilir. Yangın uyarı butonlarının, bir kattaki herhangi bir noktadan o kattaki herhangi bir yangın uyarı butonuna yatay erişim uzaklığının 60 metreyi geçmeyecek şekilde yerleştirilmesi gerekir. Engelli veya yaşlıların bulunduğu yerlerde bu mesafe azaltılabilir. Tüm yangın uyarı butonlarının görülebilir ve kolayca erişilebilir olması gerekir. Yangın uyarı butonları, yerden en az 110 cm ve en fazla 130 cm yüksekliğe yerleştirilir. Aşağıda belirtilen binalarda yangın uyarı butonlarının kullanılması mecburidir:
Konutlar hariç, kat alanı 400 nf’den fazla olan iki kat ile dört kat arasındaki bütün binalarda,

Konutlar hariç, kat sayısı dörtten fazla olan bütün binalarda,
Konutlar dâhil bütün yüksek binalarda.

Cevap: C

12) Açık hava tesislerinin çevresi en az kaç metre yükseklikte bir çitle çevrilmelidir?

A) 1 B) 1,2 C) 1,8 D) 2,5

Açıklama: Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nin 36. Maddesine göre; açık hava tesislerinin çevresindeki dolu duvarlar ve tel kafes düzenler en az 1800 mm yükseklikte olmalıdır.

Cevap: C

13) Yangından veya benzeri acil hâllerden haberdar etme işlemleri, sesli ve ışıklı uyarı cihazları ile gerçekleştirilir. Buna göre sesli ve ışıklı uyarı cihazları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Yangın uyarı butonunun mecburi olduğu yerlerde uyarı sistemi mecburi değildir
B)İşitme engelli kişilerin bulunma ihtimali olmayan alanlarda ışıklı uyarı cihazı kullanılması mecburi değildir.
C)Sesli uyarı cihazlarının 3 m uzaklıkta en az 75 dBA ve en çok 120 dBA ses seviyesi elde edilecek özellikte olması şarttır.
D)Sesli yangın uyarı cihazlarının seslerinin, binada başka amaçlarla kullanılan sesli uyarıcılardan ayırt edilebilecek özellikte olması gerekir.

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 81. maddesine göre; yangın uyarı butonunun mecburi olduğu yerlerde uyarı sistemi de mecburidir.

Cevap: A

14) Sesli uyarı cihazları binanın her yerinde, yerden kaç cm yükseklikte ölçülecek ve ses seviyesi ortalama ortam ses seviyesinin en az kaç dBA üzerinde olacak şekilde yerleştirilir?

A) 100/10 B) 150/15 C) 150/25 D) 200/30

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 81. maddesine göre; sesli uyarı cihazları binanın her yerinde, yerden 150 cm yükseklikte ölçülecek ve ses seviyesi ortalama ortam ses seviyesinin en az 15 dBA üzerinde olacak şekilde yerleştirilir.

Cevap: B

15) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe göre sesli uyarı cihazlarının kaç metre uzaklıktan duyulacak şekilde ses seviyelerinin en az ve en çok ne kadar olması gerekir?

A) 3metre-80dB-110dB
B)3metre-75dB-120Db
C) 5 metre – 80 dB -110 dB
D)5metre-75dB-120dB

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 81. maddesine göre; sesli uyarı cihazlarının, 3 metre uzaklıkta en az 75 dBA ve en çok 120 dBA ses seviyesi elde edilecek özellikte olması şarttır.

Cevap: B

16) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre aşağıdakilerden hangisi acil durum kontrol sistemlerinin özelliklerinden değildir?

A)Acil durum aydınlatma kontrol işlemlerini gerçekleştirmesi
B)Yapılış özelliklerine bakılmaksızın tüm asansörlerin yangın esnasında kullanımının engellenmesi
C)Yangının otomatik olarak haber verilmesi
D)Güvenlik ve benzeri nedenlerle kilitli tutulan kapıların ve turnikelerin açılması

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 82. maddesine göre; yangın hâlinde otomatik olarak gerekli kontrol fonksiyonlarını yerine getirecek acil durum kontrol sisteminin;
Yangın sırasında kapanması gereken yangın kapılarını ve diğer açıklıkları kapatma amaçlı cihazları normal hâlde açık durumda tutan elektromanyetik kapı tutucu ve benzeri cihazlarının serbest bırakılması,
Merdiven yuvaları ve asansör kuyuları basınçlandırma cihazlarının devreye sokulması,
Duman kontrol sistemlerinin işlemlerini yerine getirmesi,
Acil durum aydınlatma kontrol işlemlerini gerçekleştirmesi,
Güvenlik ve benzeri sebeplerle kilitli tutulan kapıların ve turnikelerin açılması,
Asansörlerin yapılış özelliklerine bağlı olarak yangın esnasında kullanımının engellenmesi veya tahliye amacıyla itfaiye veya eğitilmiş binayangın mücadele ekipleri tarafından kullanılmasının sağlanması,
Mahalli itfaiye ile elektrik işletmesine, belediyeye, polise veya jandarmaya, kurum amirine, bina sahibine ve gerekli görülen diğer yerlere yangının otomatik olarak haber verilmesi özellik ve fonksiyonlarına sahip olması lazımdır.

Cevap: B

17) Yapı yüksekliği kaç metrenin üzerinde olan binaların hol ve koridor gibi ortak alanlarında duman kontrol sistemi yapılması mecburîdir?

A) 21,5 B) 41 C) 50 D) 51,5

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 87. maddesine göre; yapı yüksekliği 51,5 metrenin üzerinde olan binaların hol ve koridor gibi ortak alanlarında duman kontrol sistemi yapılması mecburîdir.

Cevap: D

18) Kapalı otopark alanlarında ve bodrum katlarındaki depolarda, toplam alanın kaç nf’yi aşması durumunda, mekanik duman tahliye sistemi yapılması mecburidir?

A) 2.000 B) 1.500 C) 1.000 D) 500

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 83. maddesine göre; toplam alanı 2000 nf’yi aşan kazan dairelerinde, kapalı otopark alanlarında ve bodrum katlardaki depolarda mekanik duman tahliye sistemi yapılması mecburidir. Duman tahliye sisteminin, binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız olması ve saatte en az 10 defa hava değişimi sağlaması gerekir.

Cevap: A

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 83. maddesine göre; toplam alanı 2000 nf’yi aşan kazan dairelerinde, kapalı otopark alanlarında ve bodrum katlardaki depolarda mekanik duman tahliye sistemi yapılması mecburidir. Duman tahliye sisteminin, binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız olması ve saatte en az 10 defa hava değişimi sağlaması gerekir.

Cevap: A

19) Yangın dolapları, her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde düzenlenmeli ve aralarındaki uzaklık en fazla kaç metre olacak şekilde yerleştirilmelidir?

A) 20 B) 25 C) 30 D) 50

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 94. maddesine göre; yangın dolapları, her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 metreden fazla olmayacak şekilde düzenlenir.

Cevap: C

20) Aşağıdaki hidrantlar ile ilgili hususlardan hangisi yanlıştır?

A)Hidrantların, itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmesi gerekir.
B)Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m alınır.
C)Normal şartlarda hidrantlar, korunan binalardan ortalama 5 ilâ 15 m kadar uzağa yerleştirilir.
D)İçerisinde her türlü kullanım alanı bulunan ve genel yerleşme alanlarından ayrı olarak planlanan yerleşim alanlarında yapılacak binaların taban alanları toplamının 3000 nf’den büyük olması halinde dış hidrant sistemi yapılması mecburîdir.

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 95. maddesine göre; içerisinde her türlü kullanım alanı bulunan ve genel yerleşme alanlarından ayrı olarak planlanan yerleşim alanlarında yapılacak binaların taban alanları toplamının 5.000 m2‘den büyük olması halinde dış hidrant sistemi yapılması mecburîdir.

Cevap: D

21) Basınçlı kapların imalatçı ya da ithalatçıları tarafından kullanıcılara verilmesi gerekli talimatlarda aşağıdakilerden hangi bilgilerin bulunması gerekli değildir?

A)Tehlikelerin renk kotları
B)Kabın öngörülen kullanım amacı
C)Kabın emniyeti için bakım şartları
D)Kabın emniyeti için montaj şartları

Açıklama: Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği’nin Ek-H’sine göre; talimatlarda aşağıda belirtilen bilgiler yer almalıdır:
Azami çalışma basıncı bar cinsinden 
Azami çalışma sıcaklığı °C cinsinden
Asgari çalışma sıcaklığı °C cinsinden
Kabın kapasitesi litre cinsinden
İmalatçının ismi ya da markası
Kabın tipi
CE uygunluk işaretinin vurulduğu yılın son iki rakamı
Kabın öngörülen kullanım amacı
Kabın emniyeti için bakım ve montaj şartları
Bu bilgiler, Türkçe olarak veya kabın gönderileceği ülkenin dilinde yazılmalıdır.

Cevap: A

22) Aşağıdakilerden hangisinde otomatik yağmurlama sisteminin kurulması mecburidir?

A)Yapı yüksekliği 30,5 metreden fazla olan konut haricindeki bütün binalarda
B)Yapı yüksekliği 20,5 metreden fazla olan konut haricindeki bütün binalarda
C)Yapı yüksekliği 25,5 metreden fazla olan konut haricindeki bütün binalarda
D)Yapı yüksekliği 28,5 metreden fazla olan konut haricindeki bütün binalarda

Açıklamalar: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 96. maddesine göre; aşağıda belirtilen yerlerde otomatik yağmurlama sistemi kurulması mecburidir:

Yapı yüksekliği 30,5 metreden fazla olan konut haricindeki bütün binalarda
Yapı yüksekliği 51,5 metreyi geçen konutlarda
Alanlarının toplamı 600 m2‘den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda
Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21,5 metreden fazla olan bütün yataklı tesislerde
Toplam alanı 2000 nf’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde
Toplam alanı 1000 nf’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda

Cevap: A

23) Yağmurlama sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Elemanlarının TS EN 12259’a uygun olması şarttır.
B)Yapı yüksekliği 30,5 metreden fazla olan konut haricindeki bütün binalarda kurulması mecburidir.
C)Su ile genişleyen veya reaksiyona girerek yangının büyümesine sebep olabilecek maddelerin bulunduğu mahallerde kurulması mecburidir.
D)Yangını söndürmek, soğutmayı sağlamak ve gelişen yangını itfaiye gelinceye kadar sınırlamak amacı ile kurulan ve su püskürtmesi yapan otomatik sistemdir.

Açıklamalar: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 96. maddesine göre; su ile genişleyen veya reaksiyona girerek yangının büyümesine sebep olabilecek maddelerin bulunduğu mahallere yağmurlama sistemi yapılmaz.

Cevap: C

24) Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu söndürme cihazları bulundurulur.
B) B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü söndürme cihazları bulundurulur.
C) C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli söndürme cihazları bulundurulur.
D) D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde öncelikle su bulundurulur

Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 99. maddesine göre; taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;
A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu,
B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü,
C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli,
D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, öncelikle kuru metal tozlu söndürme cihazları bulundurulur.

Cevap: D

25) İşyerlerinde yapılacak risk değerlendirme çalışmalarında, özellikle büyük endüstriyel kazalara sebebiyet verebilecek kritik sistemlerin de irdelenmesi ve bu sistemlerde oluşabilecek, tehlikeli olarak tanımlanan sapmaların giderilmesi ile……….gerekmektedir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Güvenirliğinin azaltılması
B)Ürün güvenirliğin artırılması
C) Sistemin güvenirliğinin artırılması
D) İşçilerin güvenliğinin artırılması

Açıklama: İşyerlerinde yapılacak risk değerlendirme çalışmalarında, özellikle büyük endüstriyel kazalara sebebiyet verebilecek kritik sistemlerin de irdelenmesi ve bu sistemlerde oluşabilecek, tehlikeli olarak tanımlanan sapmaların giderilmesi ile sistemin güvenilirliğinin arttırılması gerekmektedir.

Cevap: C

İş Sağlığı ve Güvenliği Açıklamalı Sorular

Açıklamalı Sorular 24

Çözümlü İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları

18 Ağustos 2013 A Sınıfı Sınav Soruları Çözümü