in

Açıklamalı Sorular 14

1) Aşağıdakilerden hangisi başarısızlığın kişiye özgü nedenlerinden biridir?

A) Toplumsal değerlerin uygulanması
B) Aileden uzak olma
C) İşe yerleştirme hataları
D) Aşırı düşük kişisel iş standartları

Açıklama: Başarısızlığın kişiye özgü nedenleri şunlardır:

•Zekâ ve işe ilişkin bilgi: Yetersiz sözel beceri, özel beceri ve iş bilgisi, yargılama ve bellek yetersizliği
•Bireysel motivasyon: Çalışırken engellenen güçlü güdüler, güdüleri tatmin etmek için bütünleştirilmemiş araçlar, aşırı düşük kişisel iş standartları, genellenmiş düşük iş motivasyonu
•Duygular ve duygusal hastalıklar: Sıkyaşanan yıkıcı duygular, psikozlar, kişilik bozuklukları, alkol ve uyuşturucu sorunları
•Fiziksel özellik ve rahatsızlıklar: Fiziksel hastalıklar ve engeller, duygusal kaynaklı fiziksel hastalıklar, uygun olmayan fiziksel özellikler, yetersiz kas gücü ya da duyusal beceriler

Cevap: D

2) Aşağıdakilerden hangisi başarısızlığın gruba özgü nedenlerinden biridir?

A) Fiziksel hastalıklar ve engeller
B) Yetersiz iş bilgisi
C) Yasal yaptırımların uygulanması
D) Genellenmiş düşük iş motivasyonu

Açıklama: Başarısızlığın gruba özgü nedenleri şunlardır:

İşyerindeki gruplar: Grup saygınlığı ile ilgili olumsuz sonuçlar, etkin olmayan yönetim, uygun olmayan yönetimsel standart ve ölçütler
Aile bağları: Aile krizleri, aileden uzak olma, aileye ilişkin endişelerin baskınlığı
Kuruma ait nedenler: Yetersiz kurumsal eylemler, işe yerleştirme hataları, uygun olmaya örgütsel tarz
Topluma ait nedenler: Yasal yaptırımların ve toplumsal değerlerin uygulanması, işin değerleri ile değerler arası çatışma işe ait nedenler: 
Ekonomik güçlüklerin ve coğrafi bölgenin olumsuz sonuçları, iş düzenindeki bozucu koşullar, aşırı tehlike

Cevap: C

3) Aşağıdaki zihinsel iş yükünün ölçülmesi ile ilgili yaklaşımlardan hangisi/hangileri doğrudur?

I. Temel veya davranışsal görev ölçümleri
II. İkinci görev ölçümleri
III. Psikofizyolojikölçümler
IV. Sübjektif ölçümler

A) I,II B) II, III, IV C)l,IV D) I, II, III, IV

Açıklama: Zihinsel iş yükünün ölçülmesi ile ilgili yaklaşımlar dört ana grupta toplanır:

•Temel veya davranışsal görev ölçümleri
•İkinci görev ölçümleri
•Psikofizyolojik ölçümler
•Sübjektif ölçümler

Cevap: D

4) Aşağıdakilerden hangisi ergonomik risk faktörlerinden değildir?

A) Fiziksel B) Psikolojik C) Sosyolojik D) Çevresel

Açıklama: Ergonomik risk faktörleri 3 ana başlık altında incelenebilir:

•Psikolojik faktörler: zihinsel yüklenme, psikososyal etkiler, organizasyonel etkiler
•Çevresel faktörler: gürültü, sıcaklık ve nem, aydınlatma, titreşim, kimyasallar
•Fiziksel faktörler: tekrarlama, uygunsuz duruşlar, statik duruşlar, aşırı güç, sıkışma

Cevap: C

5) Ergonominin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çalışma gücü B) İşyükü C) İş sistemleri D) İş bilimi

Açıklama: Yunanca ergon (iş, çalışma) ve nomos (yasa) sözcüklerin birleştirilmesiyle ergonomi sözcüğü elde edilmiştir. Günümüzde ise “iş bilimi” olarak bilinmektedir.

Cevap:D

6) Ergonomi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ergonomi, insan ile kullandığı donanım ve çalışma ortamı arasındaki ilişkileri bilimsel olarak  inceleyerek uygulama alanına aktaran disiplinlerarası bir bilim dalıdır.
B) “İnsan mühendisliği” veya “işbilim” olarak da bilinen ergonomi; insan, makine ve işin birbirleriyle en iyi şekilde uyumlaştırılması amacıyla, insanın fizyolojik, biyolojik, anatomik ve diğer özelliklerini inceler.
C) Ergonomi, işyeri şartlarını ve iş taleplerini üretim kapasitelerine uygun hale getirme bilimidir.
D) Ergonomi prensipleri çalışan ve işyeri arasındaki uyumu artırmak için kullanılır.

Açıklama: Ergonomi işyeri şartlarını ve iş taleplerini çalışanların kapasitelerine uygun hale getirme bilimidir.

Cevap: C

7) Aşağıdakilerden hangisi ergonominin etkileşimini incelediği ve bu etkileşmeyle ortaya çıkan fiziksel ve psikososyal sorunların azaltılması ve engellenmesi için çalıştığı öğelerden biri değildir?

A) Enerji ihtiyacı B) Araç-gereç C) Çevresel koşullar D) İnsan

Açıklama: Ergonomi, insan, araç-gereç ve çevre koşullarının etkileşimini inceleyen ve bu etkileşmeyle ortaya çıkan fiziksel ve psikososyal sorunların azaltılması ve engellenmesi için çalışan bir bilim dalıdır.

Cevap: A

8) Aşağıdakilerden hangisi ergonominin üç ana özelleşmesinden biri değildir?

A) Fiziksel ergonomi B) Bilişsel ergonomi C) Örgütsel ergonomi D) Toplumsal ergonomi

Açıklama: Ergonominin fiziksel, bilişsel ve örgütsel ergonomi olarak üç ana özelleşmesi vardır:

Bilişsel ergonomi: İşin bilgi işleme gereksinimleriyle ilgilenmektedir. Başlıca uygulamaları, hata olasılığını en azda tutarak insan performansını artırmaya yönelik olarak kadran, kontrol ve bilgisayar programları geliştirmektir. Bilişsel ergonomi, insanlar ve sistemlerin diğer öğeleriyle etkileşimleri açısından algılama, bellek, mantık yürütme ve motor cevap gibi mental süreçlerle ilgilenmektedir. Başlıca konuları arasında; mental iş yükü, karar verme, becerili performans, insan ve bilgisayar etkileşimi, insan güvenilirliği, iş sistemi ile bunların insan ve sistem tasarımıyla ilişkili becerileri gibi konular yer almaktadır.

Fiziksel ergonomi: Fiziksel etkinlikleriyle ilişkili olarak insanların anatomik, antropometrik, fizyolojik ve biyomekanik karakteristikleriyle ilgilenmektedir. Dolayısıyla, çalışma sırasındaki duruş özellikleri, işlenecek materyalle ilgili işlemler, yinelenen hareketler, işle ilgili kas ve iskelet sistemleri ile iş sağlığı ve güvenliği temel konularını oluşturmaktadır.

Örgütsel ergonomi: Örgütsel yapılar, politikalar ve süreçler dâhil olmak üzere sosyoteknik sistemlerin en uygun duruma getirilmesiyle ilgilenmektedir. Konuları arasında; iletişim, ekip ve kaynak yönetimi, ekip çalışması, uyumlu çalışma, işbirliği içinde çalışma, iş tasarımı, katılımcı tasarım, çalışma saatlerinin belirlenmesi, toplum ergonomisi, yeni iş paradigmaları, örgütsel kültür, sanal örgütler, tele iş ve kalite yönetimi yer almaktadır. Örgütsel ergonomi insanları ve işi en iyi etkiyi sağlayacak biçimde örgütlemeye çalışmaktadır.

Cevap: D

9) Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre risk ve güvenlik ibareleri neyi ifade eder?

A)Madde veya müstahzarın kullanımdan doğan riskleri ve güvenlik önlemlerini
B)Madde veya müstahzarın özelliklerini
C)Madde veya müstahzarın tanıtımını
D)Madde veya müstahzarın taşımacılık özelliklerini

Açıklama: Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre; risk ibareleri, maddenin kullanılmasının yol açtığı tehlikelerden doğan özel risklere işaret eder. Güvelik ibareleri ise, tehlikeli maddenin güvenli kullanımı ile hususları belirtir.

Cevap: A

10) İnsanın, kas ve iskelet sisteminin günlük hayattaki faaliyetler sırasında gösterdiği mekanik özellikleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anatomi B) Biyomekanik C) Antropometri D) Bilişsel ergonomi

Açıklama: Biyomekanik, biyoloji ve mühendislik bilimlerinin yaşayan canlılar üzerinde uygulama alanıdır. Biyomekanik çalışmalarında, mühendislik yöntemleri de kullanılarak, canlıların nasıl hareket ettikleri, hareketlerinin nasıl kontrol edildiği ve hareket sırasında değişik bölümlerde oluşan kuvvet sisteminin etkisi incelenmektedir. Ayrıca, canlı ve cansız dokular üzerinde zorlanma durumları incelenmekte, tedavi yöntemleri test edilmekte ve geliştirilmektedir.

Cevap: B

11) Aşağıdakilerden hangisinde antropometri tanımı doğru verilmiştir?

A) İnsan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır.
B) Makinelerin performanslarını inceleyen birbilim dalıdır.
C) İş verimini inceleyen birbilim dalıdır.
D) Ergonomi ile ilgili eski çalışmaları inceleyen birbilim dalıdır.

Açıklama: Antropometri, insan bedeninin belirli özelliklerini inceleyerek çalışma standartlarını ve çeşitli standartları belirleyen bir bilim dalıdır. Kişinin ağırlığını, boyunu, gücünü ve hareket sınırlarını belirli hareket noktalarını esas alarak ölçer ve kişilerin birbirleriyle karşılaştırılmalarını sağlar.

Cevap: A

12) Aşağıdakilerden hangisi işyerlerindeki kronik stresin nedenlerinden değildir?

A) Rol konusunda yeterli bilginin olması
B) Tekdüze çalışma
C) Yıldırma
D) Kariyer engeli

Açıklama: İşyerlerindeki kronik stresin nedenleri şunlardır; yönetim tarzı, rol belirsizliği, rol çatışması, sorumluluk, katılım, kariyer engeli, emeklilik, kişiler arası çatışma, yıldırma (mobbing), fiziki mekân ve çevre şartları, çalışma şekilleri, vardiyalı çalışma düzeni, tekdüze çalışma, yoğun iş yükü, zaman yetersizliği, iş güvenliği, düşük ücret vb.

Cevap: A

13) Antropometri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır.
B) İnsanın vücut ölçüleri ile üretim araçları ve çalışma ortamının uyum içinde olmasını sağlamayı amaçlar.
C) İnsan bedeninin belirli özelliklerini inceleyerek çalışma standartlarını ve çeşitli standartları belirleyen bilim dalıdır.
D) Antropometride çalışanların % 50 oranındaki bir bölümüne uygun bir ölçülendirme esas alınmaktadır.

Açıklama: Ölçülendirmenin çalışanların büyük bir kısmına uygun olması gerekir. İşbilime ait kaynaklarda, genellikle çalışanların % 90 oranındaki bir bölümüne uygun bir ölçülendirme esas alınmaktadır. Diğer bir deyişle, ölçülerin normal dağılıma uygun olarak dağıldığı kabul edilirse, % 5 ve 95 sınırları arasındaki insan ölçülerine göre ölçülendirme yapılmaktadır.

Cevap: D

14) Ölçülerin normal dağılıma uygun olarak dağıldığı kabul edilirse, %…. ve …….. sınırları arasındaki insan ölçülerine göre ölçülendirme yapılmaktadır.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 10-90 B) 15-85 C) 5 – 95 D) 1-99

Cevap: C

15) İnsan vücudu üzerindeki yüklerin mekanik analizini yapmada kullanılan antropometrik veriler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Statik antropometrik veriler
B) Dinamik antropometrik veriler
C) Yapısal antropometrik veriler
D) Kuvvetsel antropometrik veriler

Açıklama: Antropometrik veri tipleri şunlardır:

• Yapısal antropometrik veriler: Statik pozisyonlarda vücut boyutlarının ölçülmesi ile elde edilirler (örneğin, eklemlerin yerden yüksekliğinin ölçülmesi gibi). Mobilya boyutlarının ve giysi bedenlerinin saptanmasında kullanılırlar.
• Fonksiyonel antropometrik veriler: Sabit bir noktaya göre vücudun bir bölümünün hareketlerini tanımlayan verilerdir (örneğin; ayaktaki birinin ileri uzanabileceği maksimum mesafe). İş alanı hacimlerini tanımlamada kullanılırlar (örneğin; operatörün kolayca ulaşabildiği maksimum alan). Panel tasarımı ve kontrol düğmelerinin en uygun şekilde yerleştirilmesinde bu verilerden faydalanılır.
• Kuvvetsel antropometrik veriler: İnsan vücudu üzerindeki yüklerin mekanik analizini yapmada kullanılan verilerdir. Çalışma esnasında oluşacak uygun pozisyonların tanımlanması ve eklemlerin uygun açı dizilerinin bulunmasında kullanılırlar.

Cevap: D

16) Aşağıdakilerden hangisi ergonominin amaçlarından biri değildir?

A) Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması
B) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
C) Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi
D) Çevresel risklerin azaltılması

Açıklama: Ergonomi konusu gereği, insanın işinde daha verimli olabilmesi için;

• İşinde sağlık ve güvenlik içinde çalışması,
• İşin, insanın antropometrik ölçülerine, beden gücüne ve kişisel özelliklerine uygun olarak tasarlanması,
• Her türlü alet, makine ve donanımın insan yetenekleriyle uyumlu bir şekilde tasarlanması,
• Psikososyal açıdan olumlu bir iş ortamın yaratılması ve
• Çalışma hayatının insana önem vermesi gibi işlevleri yerine getirir. 
Sözü edilen bu işlevlerin yerine getirilebilmesi için ergonomi; insanın fizyolojik ve biyolojik özelliklerini, insan ve makine sistemlerini, enerji gereksinimini, enerjinin çalışma ile ilişkisini, beslenme ve bunun çalışma ile ilişkisini, yorulmayı ve diğer çalışma koşullarını inceler. Ergonomi; gürültü, renk ve ışık etüdü yapar, çalışma ve dinlenme sürelerinin belirlenmesinde katkıda bulunur. Bu işlevler dikkate alındığında, ergonominin amaçlarını aşağıdaki şekilde özetlemek mümkün olmaktadır:

• İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
• İş gücü kayıplarının önlenmesi
• Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması
• iş kazaları ve mesleki risklerin azaltılması
• Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi

Cevap: D

17) Aşağıdakilerden hangisi ergonominin amaçlan arasında yer almamaktadır?

A) Kullanım rahatlığı ve performans güvenilirliği sağlamak
B) Operatörün yorgunluğunu azaltmak
C) Kas ve eklem yakınmalarını azaltmak
D) İnsanı işe uygun hale getirmek

Açıklama: Ergonomi, bir yandan insan yeteneğinin sınırlarını genişletmeye çalışırken, diğer yandan da insan ve makine sistemlerinin performanslarını artırmayı amaçlar. Bunun için de, insanı doğal yeteneklerine en uygun olan işe yerleştirmeyi hedefler. Ergonomi, iş koşullarının bilimsel esaslara ve özellikle insan fizyolojisine uydurulması suretiyle, insan ve iş arasında karşılıklı optimum uyumu sağlamaya ve bu suretle insanı daha insani şekilde çalıştırmaya, hastalıkları ve kazaları azaltmaya ve verimliliği artırmaya çalışan bir bilim dalıdır.

Cevap: D

18) Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde ergonomi uygulamaları sonucunda oluşacak iyileşmelerden biri değildir?

A) İş kazaları ve mesleki risklerin önlenmesi
B) İşçilerin işleri daha rahat yapmasını sağlayarak üretimin artırılması
C) Çalışanlara ödenen ücretlerin azalması
D) İşgücü kayıplarının önlenmesi

Açıklama: İşyerlerinde ergonomi uygulamaları sonucunda oluşacak iyileşmeler şu şekilde özetlenebilir:

• İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması
• İşgücü kayıplarının önlenmesi
• Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması, motivasyonun artırılması
• İş kazaları ve mesleki risklerin önlenmesi
• Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi
• işçilerin işleri daha rahat yapmasını sağlayarak üretimin artırılması
• Fiziksel güçten daha az güç gerektiren otomatikleşmiş süreçler ile daha az hata yaparak üretim kalitesinin artırılması
• İşçilerin sağlık problemlerinin azaltılması ve böylece işgücü kayıplarının önlenmesi
• Çalışanlar için ödenen sağlık ve işgücü değişimi masraflarının azaltılması

Cevap: C

19) Bir işyerinde işin şekline göre verim % 0 ile 30 arasında değişir. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri bu verimi etkileyen faktörlerdendir?

I. İşin şekli
II. İş esnasında kullanılan kasların büyüklüğü ve bedenin hareket eden kısımlarının kütlesi
III. İşteki statik ve dinamik iş oranları

A) Yalnız l B) l,ll C) II, III D) I,II, III

Açıklama: İşçinin maksimum verimle çalışabilmesi için işyeri uygun şekilde düzenlenmelidir.

• İş esnasında kullanılan kasların büyüklüğü ve bedenin hareket eden kısımlarının kütlesi
• İşteki statik ve dinamik iş oranları
• İşin şekli

Bir iş için ne kadar çok kas çalışırsa verim o kadar düşüktür. Çünkü fazla kasın çalışması, beden kütlesinin daha fazla kısmının hareket etmesine ve bu hareket için de dahafazla enerji harcanmasına neden olur.

Cevap: D

20) Aşağıdakilerden hangisi işin ergonomikolup olmadığını değerlendiren kriterlerden değildir?

A) Hoşnutluk B) Katlanı labilirlik C) Gelişebilirlik D) Yapılabilirlik

Açıklama: Ergonominin hedeflerine ulaşması ve bunların kontrolü için bazı değerlendirme kriterlerine ihtiyaç vardır, işin ergonomikolup olmadığını değerlendiren kriterler şunlardır:

•Yapabilirlilik: Bir iş, insanın sağlığını tehdit edici unsurlar içermiyorsa, biyolojik dengesini bozmuyorsa ve kassal gücü aşmıyorsa yapılabilir bir iştir.
•Katlanabilirlik: Yapılan iş, iş tekniğine ve organizasyona uygun ve sürekli performans sınırları içerisinde yapılabilen bir iş ise katlanabilir bir iştir.
•Beklenebilirdik: Kişisel ve psikolojk bir sorundur. Bir iş, yukarıdaki iki şartı yerine getirmesine rağmen rutin olduğu için çalışan beklentilerini karşılamayabilir.
•Hoşnutluk: Psikolojik bir sorundur. Çalışanların işlerini sevip sevmedikleri üretim sonuçlarına bakarak bulunabileceği gibi, anket ve görüşme yolu ile de işlerinden hoşnut olup olmadıklarını anlamak mümkündür.

Cevap: C

21)
I.Dayanabilirlik
II.Hoşlanabilirlik
III.Kendini gerçekleştirebilirlik
IV.Yapabilirlilik
V.Kabul edilebilirlik

Yukarıda verilen iş tasarımının erişilmeye çalışılan amaçlarının hiyerarşik olarak sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II, IV, V, III B) V, III, II, IV, I C) IV, I, V, II, III D) III, I, IV, II, V

Açıklama: Çalışma sisteminin ergonomik olması birbirini izleyen yapabilirlik, dayanabilirlik, kabul edebilirlik, hoşlanabilirlilik ve kendini gerçekleştirebilirlik olmak üzere beş ölçüte uygunluğuyla ölçülür. Bu ölçütler aynı zamanda hiyerarşik olarak iş tasarımının erişilmeye çalışılan amaçlarıdır.

Cevap: C

22) Aşağıdaki temel ergonomi ilkelerinden hangisi yanlıştır?

A) Yapılan iş uzun süreyle ters harekete, uzanmaya ve dönmeye neden olmamalıdır.
B) Ayakta çalışma minimize edilmelidir.
C) Gereksiz performans kayıpları ve vücut zorlamaları önlenmelidir.
D) El aletleri sakatlanmaya ve kazaya neden oluyorlarsa değiştirilmeli veya düzeltilmelidir.

Açıklama: Temel ergonomi ilkeleri şunlardır:

El aletleri sakatlanmaya ve kazaya neden oluyorlarsa değiştirilmeli veya düzeltilmelidir.
Yapılan iş uzun süreyle ters harekete, uzanmaya ve dönmeye neden olmamalıdır.
İş tasarımı kaldırma ve taşıma işlemlerini minimize edecek şekilde yapılmalı ve çalışanlar uygun kaldırma yöntemleri konusunda eğitilmelidir.
Ayakta çalışma oturarak çalışmaya göre daha az yorgunluk getirdiğinden, oturarak çalışma minimize edilmelidir.
Çalışanların aynı kasları kullanmalarının ve tekdüzeliğin önlemesi için tekrarlanan işleri yapan çalışanlarda rotasyon uygulanmalıdır.
Gereksiz performans kayıplarının ve vücut zorlamalarının önlenmesi için çalışanlar ve kullandıkları makineler iyi yerleştirilmelidir.

Cevap: B

23) Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunun kullanımına ilişkin kurallardan biri değildir?

A) İki el aynı zamanda çalışmaya başlamalı ve aynı zamanda durmalıdır.
B) Kolların hareketi simetrik ve zıt yönlü olmalıdır.
C) İki el aynı zamanda boş kalmalıdır.
D) Ani ve sert yön değiştirmelerini kapsayan doğrusal hareketler, sürekli ve eğilerek yapılan hareketlere tercih edilmelidir.

Açıklama: İnsan vücudunun kullanımı ile ilgili ilkelerşunlardır:
•Mümkünse iki el aynı zamanda harekete başlamalı ve aynı zamanda durmalıdır.
•İki el, dinlenme süresi dışında, aynı zamanda boş kalmamalıdır.
•Kolların hareketi simetrik ve zıt yönlü olmalı ve hareketler aynı zamanda yapılmalıdır.
•Momentler insanın kolayına gelecek şekilde ayarlanmalıdır.
•Sürekli ve eğilerek yapılan hareketler, ani ve sert yön değiştirmelerini kapsayan doğrusal hareketlere tercih edilmelidir.
•Daha çabuk, kolay ve doğru olarak yapılabilen serbest hareketler, balistik sınırlı ve kontrollü hareketlere tercih edilmelidir.
•Çalışma yeri, çalışanın göz hareketlerini en aza indirecek uygun bir çalışma alanı içine yerleştirilmelidir.

Cevap: D

24) Aşağıdakilerden hangisi işin insana uyumunu sağlamada temel öğe olan ergonomik çalışma yeri düzenleme yöntemlerinden biri değildir?

A) Mekanik araçlara dayalı
B) Güvenlik tekniğine dayalı
C) Antropometrik açıdan
D) Psikolojik açıdan

Açıklama: İşin insana uyumunu sağlamada temel öğe olan ergonomik çalışma yeri düzenleme yöntemleri beş ana başlık altında incelenir:

• Güvenlik tekniğine (iş sağlığı ve güvenliğine) dayalı çalışma yeri düzenleme
• Antropometrik açıdan çalışma yeri düzenleme
• Fizyolojik açıdan çalışma yeri düzenleme
• Psikolojik açıdan çalışma yeri düzenleme
• Enformasyon tekniğine dayalı çalışma yeri düzenleme

Cevap: A

25) Aşağıdakilerden hangisi ergonomik bir sandalyenin özelliklerinden değildir?

A) Sandalye işçinin ileri ve geri hareketini kolayca sağlamalıdır.
B) Sandalyedeki ayak sayısı dengeyi sağlamak amacıyla dört adet olmalıdır.
C) Sandalye çalışma masası ve çalışma tezgâhı yüksekliğine ve işin performansına uygun olmalıdır.
D) Ayaklar rahatça yere basmalıdır.

Açıklama: Ergonomik gereksinimler için uygun çalışma sandalyesi seçimi gereklidir. Bu amaçla aşağıdaki ergonomik özellikler izlenmelidir:

• Sandalye çalışma masası ve çalışma tezgâhı yüksekliğine ve işin performansına uygun olmalıdır.
• Sandalye rahatça dönmelidir.
• Sandalye işçinin ileri ve geri hareketini kolayca sağlamalıdır.
• Oturma yeri ile sırt desteği ayarlanabilmeli ve sırt desteği tilt hareketi yapabilmelidir.
• Sandalye vücudun alt sırt kısmını destekleyen sırt desteğine sahip olmalıdır.
• Mümkünse kol destekleri çıkarılabilir olmalıdır.
• Sandalyenin oturma alanı hava alıp verebilen bir kumaş ile kaplanmalıdır.
• İşçinin masa altında ayaklarını uzatabileceği ve vücut hareketini kolayca değiştirebileceği alan olmalıdır.
• Ayaklar rahatça yere basmalıdır. Bu mümkün değilse ayak desteği kullanılmalıdır. Ancak ayak desteği diz ve bacak kaslarına uygulanan basıncı elimine etmelidir.
• Sandalyedeki ayak sayısı dengeyi sağlamak amacıyla beş adet olmalıdır.

Cevap: B

İş Güvenliği Çözümlü Soru Bankası

Açıklamalı Sorular 10

İş Sağlığı Güvenliği Soru Bankası

Açıklamalı Sorular 15