in

Açıklamalı Sorular 10

1) Makine koruyucularına ilişkin ILO sözleşmesinin sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 81 B) 119 C)127 D) 138

Açıklama: Makine koruyucularına ilişkin ILO sözleşmesi, Makinaların Gerekli Korunma Tertibatı İle Teçhizine Dair Sözleşme 119 sayılı ILO Sözleşmesi’dir.

Cevap: B

 

2) Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü’nün görevleri arasında değildir?

A) Epidemiyoloji ve istatistik hizmetleri de dâhil olmak üzere gerekli görülecek idari ve teknik hizmetleri kurmak ve sürdürmek
B) Gerektiğinde diğer ihtisas kuruluşları ile işbirliği yaparak kazalardan doğan zararları önleyebilecek önlemlerin alınmasını teşvik etmek
C) Teşhis yöntemlerini ülkelere özgü hale getirerek hükümetlere yardımcı olmak
D) Sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan bilim ve meslek grupları arasında işbirliğini kolaylaştırmak

Açıklama: Dünya Sağlık Örgütü’nün amaçlarına ulaşmak için yerine getirdiği görevler şunlardır:

• Sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda yönetici ve koordinatör makam sıfatıyla hareket etmek

• BM, ihtisas kuruluşları, sağlık idareleri, meslek grupları ve keza uygun görülecek diğer örgütlerle fiili bir işbirliği kurmak ve sürdürmek

• Hükümetlere, istek üzerine, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardım yapmak

• Uygun teknikyardım yapmak ve acil durumlarda, hükümetlerin istekleri ya da kabulleri ile gereken yardımı yapmak

• BM’in isteği üzerine, manda altındaki ülkeler halkı gibi özelliği olan topluluklara sağlık hizmetleri götürmek ve acil yardımlar yapmak ya da bunların sağlanmasına yardım etmek

• Epidemiyoloji ve istatistik hizmetleri de dâhil olmak üzere gerekli görülecek idari ve teknik hizmetleri kurmak ve sürdürmek

• Epidemik,andemik vb. hastalıkların ortadan kaldırılması yolundaki çalışmaları teşvik etmek ve geliştirmek

• Gerektiğinde diğer ihtisas kuruluşları ile işbirliği yaparak kazalardan doğan zararları önleyebilecek önlemlerin alınmasını teşvik etmek

• Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile işbirliği yaparak, beslenme, mesken, eğlence, ekonomik ve çalışma koşullarının ve çevre sağlığı ile ilgili diğer bütün unsurların iyileştirilmesini kolaylaştırmak

• Sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan bilim ve meslek grupları arasında işbirliğini kolaylaştırmak

• Uluslararası sağlık sorunlarına ilişkin sözleşmeler, anlaşmalar ve tüzükler teklif etmek, tavsiyelerde bulunmak ve bunlardan dolayı Örgüt’e düşebilecek ve amacına uygun görevleri yerine getirmek

• Ana ve çocuk sağlığı ve refahı lehindeki hareketleri geliştirmek, ana ve çocuğun tam bir değişme halinde bulunan bir çevre ile uyumlu halde yaşamaya olan kabiliyetlerini arttırmak

• Ruh sağlığı alanında özellikle insanlar arasında uyumlu ilişkilerin kurulmasına ilişkin her türlü faaliyetleri kolaylaştırmak

• Sağlıkalanında araştırmaları teşvik ve rehberlik etmek

• Sağlık, tıp ve yardımcı personelin öğretim ve yetiştirilme normlarının iyileştirilmesini kolaylaştırmak

• Gerekirse diğer ihtisas kuruluşları ile işbirliği yaparak kamu sağlığı, hastane hizmetleriyle sosyal güvenlik de dâhil koruyucu ve tedavi edici tıbbi bakıma ilişkin idari ve sosyal teknikleri incelemek ve tanıtmak

• Sağlık alanında her türlü bilgi sağlamak, tavsiyelerde bulunmak ve yardımlar yapmak

• Sağlık bakımından aydınlatılmış bir kamuoyu oluşumuna yardım etmek

• Hastalıkların, ölüm nedenlerinin kamu sağlığı uygulama metotlarının uluslar arası nomanklatürlerini tayin etmek ve ihtiyaca göre yeniden gözden geçirmek

• Teşhis yöntemlerini gerektiği kadar standart hale getirmek

• Yiyeceklere, biyolojik, farmasötik ve benzeri ürünlere ilişkin uluslararası normlar geliştirmek, kurmak ve bunların kabulünü teşvik etmek

• Genel olarak Örgüt’ün amacına ulaşmak için gereken her önlemi almak

Cevap: C

3)”Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.” hükmünün yer aldığı ve 1948 yılında ilan edilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) ILO’nun Amaç ve Hedeflerine İlişkin Filadelfiya Bildirgesi
B) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
C) Avrupa Sosyal Şartı
D) Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı

Açıklama: BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 23. maddesine göre;

Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.

Herkesin, hiçbirfark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.

Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.

Herkesin menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır.

Cevap: B

4) “Her işçinin, sağlığını, güvenliğini ve saygınlığını gözeten çalışma koşullarına sahip olma hakkı vardır.” hükmünün yer aldığı belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
B) Avrupa Sosyal Şartı
C) ILO’nun Amaç ve Hedeflerine İlişkin Filadelfiya Bildirgesi
D) Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı

Açıklama: Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın 31. maddesine göre; her işçinin, sağlığını, güvenliğini ve saygınlığını gözeten çalışma koşullarına sahip olma hakkı vardır.

Cevap: D

5)Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kapsamında aşağıda belirtilenlerden hangileri çocuksayılır?

A) 14 yaşına kadar herkes
B) 15 yaşına kadar herkes
C) 16 yaşına kadar herkes
D) 18 yaşına kadar herkes

Açıklama: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiş olan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 1. maddesine göre; bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

Cevap: D

6)

I. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

II. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

III. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

IV. İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü

V. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Yukarıdakilerden hangileri iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyetlerde bulunmaktadır?

A) I, II, III B) I, III, IV, V C) lll,IV,V D) I, II, III,

Açıklama: Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği konusunda devleti temsilen yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşağıda belirtilen hizmet birimleri ile iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmaları yürütmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) ile İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İSGÜM)

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK)

Cevap: D

7) Üretim, kontrol, tanı ve doğrulama, eğitim, danışmanlık çalışmalarını başarıyla yürüten Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı aşağıdaki bakanlıklardan hangisine bağlı olarak çalışır?

A) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
B) Sağlık Bakanlığı
C) Başbakanlık
D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Açıklama: Sağlık Bakanlığı’nın birimleri şunlardır:

• Teftiş Kurulu Başkanlığı

• Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

• Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

• Basın Müşavirliği

• Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı

• Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

• Hukuk Müşavirliği

• İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı

• İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

• İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığı

• Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı

• Kanser Savaş Dairesi Başkanlığı

• Personel Genel Müdürlüğü

• Proje Yönetimi Destek Birimi Direktörlüğü

• Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

• Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü

• Sıtma Savaş Dairesi Başkanlığı

• Strateji Geliştirme Başkanlığı

• Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

• Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

• Verem Savaş Dairesi Başkanlığı

Cevap: B

8) İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yasal dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1593sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunu
B) İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü
C) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
D) 6331sayılı İş Sağ.Güv.Kanununa

Açıklama: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 81. maddesine göre; işverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;

• İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,

• Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle,

• Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle, yükümlüdürler.

İşverenler, bu yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, bünyesinde çalıştırdığı ve bu maddeye dayanılarak çıkarılacak yönetmelikte belirtilen vasıflara sahip personel ile yerine getirebileceği gibi, işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir. Bu şekilde hizmet alınması işverenin sorumluklarını ortadan kaldırmaz.

Cevap: D

9) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisi tarafından yayınlanmıştır?

A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
B) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,
C) Sağlık Bakanlığı
D) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Açıklama: 27.11.2010 tarih ve 27768 say lı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

Cevap: A

 

10) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturulma yükümlülüğü için işyerinde asgari kaç işçi çalışması gerekir?

A) 10 B) 30 C)50 D) 100

 

Cevap: C

 

11) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen işveren yükümlülüklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İşveren, sağlık ve güvenlikle ilgili konularda işçilerin görüşlerini almak ve katılımlarını sağlamakla yükümlüdür.
B) İşveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi personelinin işbirliği içinde çalışmalarını sağlamakla yükümlüdür.
C) İşveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev yapan kişiler ile bunların çalışma saatleri, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda işçileri bilgilendirmekle yükümlüdür.
D) İşveren, işçilerin kişisel sağlık dosyalarını, işten ayrılma tarihinden itibaren 5 yıl süreyle saklamak zorundadır.

Açıklama: iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre; işveren, işçilerin kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren 15 yıl süreyle saklamak zorundadır.

Cevap: D

12)İşveren, işçilerin kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren kaç yıl süreyle saklamak zorundadır?

A) 5 B) 15 C)20 D)40

Cevap: B

13)

I.İşveren

II.Noter

III. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

IV. İşyerinin bağlı olduğu Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğü

İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbir ve önerileri yazacağı onaylı defter yukarıdaki belirtilenlerden hangilerine onaylattırılır?

A) I,II B) III, IV C) II, III, IV D) I,II, III, IV

Açıklama: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ göre; işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının; onaylı deftere iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yazacağı tedbir ve önerilerin yerine getirilmesinden ve defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren veya işveren vekili sorumludur. Onaylı defter; seri numaralı ve kendinden kopyalı olur ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne, işyerinin bağlı olduğu Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne veya notere her sayfası onaylattırılır. Defterin aslı işveren, suretleri ise işyeri hekimi ve/veya iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilir. Bu defterin, istenmesi halinde, iş müfettişlerine gösterilmesi zorunludur.

Cevap: C

14) OSGB’nin kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için aşağıdaki personellerden hangilerinin tam süreli iş sözleşmesiyle istihdamı zorunludur?

I. En az bir işyeri hekimi

II. En az bir iş güvenliği uzmanı

III. En az bir ambulans şoförü

IV. En az bir diğer sağlık personeli

A) I, II, III B) I, II, IV C) II, III, IV D) l,ll

Açıklama: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği‘n göre; OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan; en az bir işyeri hekimi, en az bir iş güvenliği uzmanı ve en az bir diğer sağlık personeli istihdamı zorunludur.

Cevap: B

 

15) Aşağıdakilerden hangisi ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde bulunması zorunlu bina ve donanım şartlarından değildir?

A) En az bir muayene odası
B) En az bir iş güvenliği uzmanı odası
C) En az bir arşiv odası
D) En az bir ilkyardım ve acil müdahale odası

Açıklama: iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin göre OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek asgari büyüklükte olacak şekilde; en az 10 metrekarelik muayene, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yerinden oluşur.

Cevap: C

16) Ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ortak sağlık ve güvenlik birimleri yetki belgelerinin on yılda bir vize ettirilmesi zorunludur.
B) Özel kuruluşlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler, yanlış algılamanın ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, ticari isim olarak kullanılamaz.
C) İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir ve tabelalarında sadece yetki belgesinde belirtilen isim veunvanlaryazılır.
D) Tabela veya basılı evraklarında, başka bir unvan veya mevcut unvanlarının yabancı dildeki karşılıkları kullanılamaz.

Cevap: A

Açıklama: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 11. maddesine göre; yetki belgelerinin, OSGB tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur.

17) İSGB ve OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmada aşağıdakilerden hangisinden sorumlu tutulmazlar?

A) Acil durum planının hazırlanması
B) İşçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınması
C) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetimi
D) İşyerinde yapılan her türlü bakım, onarım, tadilat, yeni bina yapımı, yeni makine alımı işlerinin organize edilmesi ve ihale işlerinin yürütülmesi

Açıklama: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin göre; İSGB ve OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla;

İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek hertürlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetiminden,

İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek sağlık gözetiminden,

İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerinden,

İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,

Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınmasından,

İşçilerin yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından, sorumludurlar.

Cevap: D

18) İş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan manevi tazminatlar hangi kanuna göre belirlenir?

A) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
B) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
C) 4857 sayılı İş Kanunu
D) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Açıklama: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 56. maddesine göre; hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.

Cevap: A

 

19) İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde yapılması gereken görevlendirme belgesi ve sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İSGB’lerde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında; OSGB’lerden hizmet alınması durumunda OSGB ile işveren arasında sözleşme imzalanır.
B) OSGB’lerde çalışan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile Bölge Çalışma Müdürlüğü arasında sözleşme imzalanır.
C) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları için görevlendirme belgeleri düzenlenir.
D) Sözleşme ve görevlendirme belgeleri üç nüsha olarak düzenlenir.

Açıklama: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği göre; OSGB’lerde çalışan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile OSGB arasında sözleşme imzalanır.

Cevap: B

20) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İşveren, işyerinde görev yapan iş güvenliği uzmanının çalışma şartları ile yetki ve sorumlulukları konusunda çalışanları bilgilendirmekle yükümlüdür.
B) İşveren, iş güvenliği uzmanının görevini etkili bir şekilde yapmasını sağlamak için işletme içinde gerekli planlama ve düzenlemeleri yapmasına imkân sağlar.
C) İşveren, işyerinde başka bir görevi yürüten mühendis veya teknik elemanı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olması şartı ile iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirebilir.
D) İş güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka bir işle de görevlendirilebilir.

Açıklama: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin göre; işyerinin çalışanı olan iş güvenliği uzmanına, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev verilemez.

Cevap: D

21) İSGB ve OSGB’ler aşağıdakilerden hangileri ile işbirliği yaparlar?

I. İşverenle ve işyeri bünyesindeki bütün bölüm çalışanları ile

II. İşletmedeki iş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisi ile

III. iş sağlığı ve güvenliği kurulu ile

A) Yalnız l B) l,ll C) II, III D) I, II, III

Açıklama: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin göre; İSGB ve OSGB’ler işverenle, işyeri bünyesindeki bütün bölüm çalışanlarıyla, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisiyle, iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışır.

Cevap: D

22) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimi tarafından yürütülecek hizmetlere ilişkin olarak hazırlanan yıllık çalışma planı kim tarafından onaylanır?

A) İşçi temsilcisi B) Sendika C) İşveren D) İşçi

Açıklama: Soru 20’nin açıklamasına bakınız.

Cevap: C

23)İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği’ne göre aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Tehlike sınıfları listesi, Tehlike Sınıfı Belirleme Komisyonunun görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir.
B) Bir işyerinde muhtelif işlerin yapılması durumunda, işyerinde yapılan asıl iş tehlike sınıfının tayininde temel alınır.
C) Tebliğ, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği ile birlikte yürürlüktedir.
D) Tehlike sınıfları listesinde işyerleri 3 tehlike sınıfına ayrılmıştır.

Açıklama: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Cevap: C

24) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenleyen yürürlükteki yönetmelik aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
B) İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
C) İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik
D) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

Açıklama: İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Cevap: A

25)İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesine göre iş güvenliği uzmanların görevlendirmelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) (C) sınıfı belgeye sahip olanlar sadece az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev yaparlar.
B) (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev yaparlar.
C) (A) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev yaparlar.
D) (A) sınıfı belgeye sahip olanlar sadece çok tehlikeli sınıfta yeralan işyerlerinde görev yaparlar.

Açıklama: İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin göre; iş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

Cevap: D

İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümlü Soru Bankası

Açıklamalı Sorular 8

İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümlü Sorular

Açıklamalı Sorular 14