in

Açıklamalı İSG Soruları 4

1)Borçlar hukukuna göre işverenin tazminat ödeme sorumluluğunda zaman aşımı kaç yıldır?

A) 1 B)5 C) 10 D) 15

Açıklama: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre; Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir.

Cevap: C

2) İş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan manevi tazminatlar hangi kanuna göre belirlenir?

A) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
B) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
C) 4857 sayılı İş Kanunu
D) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Açıklama: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 56. maddesine göre; hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.

Cevap: A

3)Eşi iş kazasında ölen kişi aşağıdaki davalardan hangilerini açabilir?

I. Manevi tazminat davası
II. Destekten yoksun kalma tazminatı davası
III. İş göremezlik tazminatı davası
IV. Rücu davası

A) I, II B) l,IV C) I, III, IV D) II, III, IV

Açıklama: İş Hukuku açısından davalar; maddi ve manevi tazminat davaları olarak ikiye ayrılmakta olup, maddi tazminat davaları da, destekten yoksun kalma ve iş göremezlik tazminat davaları olarak iki türdür. Eşi iş kazası sonucu ölen kişi, maddi ve manevi dava açabilmektedir, ancak maddi tazminat davasının destek yoksun kalma davası olması gerekir.

Cevap: A

4)Aşağıdaki davalardan hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işverene kusuru nedeniyle zararı tazmin için açtığı davadır?

A) Rücu davası B) Tazminat davası C) SSK davası D) Ceza davası

Açıklama: 5510 sayılı Sosyal Sigorta ar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 21. maddesine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işverene kusuru nedeniyle zararı tazmin için açtığı dava rücu davasıdır.

Cevap: A

5)6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre; iş kazası sonucu birden fazla kişinin kusuru nedeniyle işçinin zarara uğraması halinde, meydana gelen zarara ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Zararın karşılanmasından kusuru olan herkes müteselsilen sorumludur.
B) Kusur oranı fazla olan zararı karşılar.
C) Zararın karşılanmasından sadece işveren sorumludur.
D) İş güvenliği uzmanı zararı karşılar.

Açıklama: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 61. maddesine göre; birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri veya aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde, haklarında müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanır. Aynı Kanunun 62. maddesine göre ise; tazminatın aynı zarardan sorumlu müteselsil borçlular arasında paylaştırılmasında, bütün durum ve koşullar, özellikle onlardan her birine yüklenebilecek kusurun ağırlığı ve yarattıkları tehlikenin yoğunluğu göz önünde tutulur. Tazminatın kendi payına düşeninden fazlasını ödeyen kişi, bu fazla ödemesi için, diğer müteselsil sorumlulara karşı rücu hakkına sahip ve zarar görenin haklarına halef olur.

Cevap: A

6)Bir iş kazasında kaçınılmazlık söz konusu ise ve kaza ile ilgili herhangi bir kişinin veya kuruluşun kusuru bulunmuyorsa, zararın belli oranlarda işçi ve işveren tarafından karşılanması gerekmektedir. İşverenin bu yükümlülüğüne ne denir?

A) Kusursuz sorumluluk
B) Manevi tazminat
C) Destek tazminatı
D) Kaçınılmaz sorumluluk

Açıklama: 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 66. maddesinde işverenin kusursuz sorumluluğu şu şekilde açıklanmıştır: Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz.

Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle yükümlüdür.

Adam çalıştıran, ödediği tazminat için, zarar veren çalışana, ancak onun bizzat sorumlu olduğu ölçüde rücu hakkına sahiptir.

Cevap:A

7)”Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” açıklaması aşağıda belirtilen kanunlardan hangisinde yer almaktadır?

A) 4857 sayılı İş Kanunu
B) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
C) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
D) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Açıklama: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 66. maddesine göre; hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Cevap: B

8) Ceza hukukuna göre kişinin sonucu bilerek ve isteyerek hukuka aykırı davranması ne anlama gelir?

A) Taksir B) İhmal C) Kasıt D) Kusur

Açıklama: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 21. maddesine göre; kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.

Cevap:C

9)İş kazası veya meslek hastalığı sonucu kusurlu bulunan işverenin cezai yönden yaptırımları aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

A) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
B) 4857 sayılı İş Kanunu
C) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
D) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Açıklama: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Bu Kanun kapsamında, iş kazaları ve meslek hastalıkları taksirle işlenen fiiller arasında değerlendirilmekte olup, işveren 85 ve 89. maddelerde belirtilen taksirle öldürme ve yaralama suçları ile yargılanır.

Cevap: A

10)İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta primleri aşağıdakilerden hangisi tarafından karşılanır?

A) Milli Eğitim Bakanlığı
B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
C)Sosyal Güvenlik Kurumu
D)Meslek eğitiminin görüldüğü işletme

Açıklama: 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25. maddesine göre; aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere sözleşmenin akdedilmesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümleri uygulanır. Sigorta primleri 1475 sayılı İş Kanunu’nun 33. maddesi gereğince bunların yaşına uygun asgari ücretin % 50’si üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekle karşılanır.

Cevap: A

11)Aşağıdakilerden hangisi sanayiden sayılan işlerden değildir?

A) Hertürlü kurma, onarma, sökme, dağıtma ve yıkma
B) Su ürünleri alımı ve satımı işleri
C) Ham, yarı ve tam yapılmış maddelerin işlenmesi, temizlenmesi, şeklinin değiştirilmesi, süslenmesi, satış için hazırlanması
D) Bina yapılması ve onarımı, değiştirilmesi, bozulması, yıkılması ve bunlara yardımcı her türlü sınaî yapım

Açıklama: 03.09.2008 tarih ve 26986 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan işlere ilişkin Yönetmelik kapsamında “su ürünleri alımı ve satımı işleri” ticaretten sayılan işlerdendir.

Cevap: B

12) “İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığfnın hangi biriminin görevidir?

A) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
B) Çalışma Genel Müdürlüğü
C) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

Açıklama: 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun’un 12. maddesine göre; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

• İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak

• Ulusal politikalar belirlemek, bu politikalar çerçevesinde programlar hazırlamak

• Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak

• Etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak, sonuçlarını izlemek

• Standart çalışmaları yapmak, normlar hazırlamak ve geliştirmek

• Üretilen ve ithal edilen kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, bu hususlarda usul ve esasları belirlemek

• İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak

• Faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek

• Meslekî eğitim görenler, rehabilite edilenler, özel risk grupları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar da dâhil olmak üzere tüm çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmaları amacıyla gerekli çalışmaları yaparak tedbirlerin alınmasını sağlamak

• İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü ile iş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek

• İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek

• İş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, eğitim, danışmanlık, uzmanlık hizmetlerini yapmak ve bu tür hizmetleri verecek özel ve tüzel kişi ve kuruluşların niteliklerini belirlemek, yetki vermek, yetkilerini iptal etmek, kontrol ve denetimini sağlamak

• İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eğitim vermek için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerini yetkilendirmek, gerektiğinde yetkilerini iptal etmek, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin kontrol ve denetimini sağlamak, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının eğitimleri sonundaki sınavları yapmak veya yaptırmak, belgelerini vermek

• Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak

13) Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatının teftiş ve denetimi ile ilgili kanuni dayanaklardan biri değildir?

A) 81 sayılı ILO Sözleşmesi
B) T.C. Anayasası
C) 4857 sayılı İş Kanunu
D) 155 sayılı ILO Sözleşmesi

Açıklama: İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 sayılı ILO Sözleşmesi’nin amacı iş sağlığı ve güvenliği alanında politikalar geliştirmektir.

Cevap: D

14) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince yapılan kaç tür denetim vardır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Açıklama: 16.11.1991 tarih ve 21053 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin 47. maddesine göre; müfettişler teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma çalışmalarını aşağıdaki teftiş türlerini esas alarak yaparlar. 1. İşin yürütümü yönünden:

• Genel teftiş: işyerlerinde işin yürütümü yönünden çalışma hayatına ait tüm mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı hususlarında yapılan teftiştir. Aşağıda belirtilen hallerde;

– Program gereği,

– ihbar ve şikâyet üzerine yapılan inceleme teftişleri sırasında, işyerinin daha önce teftiş görmemiş veya teftiş görmüşse iki yıl öncesine kadar genel teftiş görmemiş olması halinde genel teftiş yapılır.

• Kontrol teftişi: Genel teftişin sonucunda genel teftişe aykırılığı veya noksanlığı tespit edilen hususların verilen süre sonunda yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla yapılan teftiştir.

• İnceleme Teftişi: İşyerlerinde işin yürütümü yönünden yapılan ihbar, şikâyet, işkolu tespiti, işçi sayısı ile sendika üye sayısı tespiti, grev oylaması ve bu gibi Kurul Başkanlığına veya gruplara incelenmek üzere intikal ettirilen konulardan teftiş hizmetiyle bağdaşır nitelikte olanlar hakkında yapılan teftiştir.

2. İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden:

• Genel teftiş: İşçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürecek hususlar İle iş kazası ve meslek hastalığı sebeplerini tespit ve önlemeye yönelik olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı açısından yapılan teftiştir. Aşağıdaki halterde Genel Teftiş yapılır:

– İşyerlerinde ilk defa yapılan teftişlerde,

– İşletme belgesi verilmesinden sonraki ilk teftişlerde,

– Bir önceki teftişte işyerinde noksan bulunmaması halinde,

– İşyerinin başka bir yere taşınmasından sonra,

– İşyerinde büyük ölçüde makine, tezgâh, üretim değişikliğinden sonra,

– İşveren değişikliğinden sonra,

– inceleme teftişleri sırasında işyerinin teftiş görmemiş olması halinde,

• İnceleme teftişi: İşyerlerinde İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında ihbar, şikâyet, iş kazası, meslek hastalıkları, kurma izni incelemesi veya teftiş esnasında gerek görülmesi halinde yahut Kurul Başkanlığına veya gruplara incelenmek üzere intikal ettirilen konulardan teftiş hizmetiyle bağdaşır nitelikte olanlar hakkında yapılan teftiştir.

• Kontrol teftişi: Genel, Kontrol ve İnceleme Teftişleri sonunda mevzuata aykırılığı veya noksanlığı tespit edilen hususların verilen süre sonunda yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla yapılan teftiştir.

3. Sendikalar ve konfederasyonların teftişi yönünden:

• Genel teftiş: Sendika ve Konfederasyonların yönetim ve işleyişi, gelir ve giderlerle ilgili olarak yetkili organlarca alınan kararların ve harcamaların kanun, tüzük ve Genel Kurul kararlarına uygun olup olmadığı açısından idari ve mali yönden program gereği yapılan teftiştir.

b) İnceleme teftişi d) Genel teftiş

• inceleme teftişi: Sendika ve Konfederasyonlarla ilgili olarak yapılacak ihbar veya şikâyet üzerine gerçekleştirilen teftiştir.

Cevap: B

15) İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından; işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığının tespitine ilişkin yapılan teftişe ne ad verilir?

A) Özel teftiş
B) İnceleme teftişi
C) Kontrol teftişi
D) Genel teftiş

Cevap: D

16) EU-OSHA, ILO, WHO kısaltmaları ile bilinen uluslararası kuruluşların açık şekilde yazılışları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Avrupa İş Güvenliği Merkezi – Uluslararası Çalışma Örgütü – Dünya Sağlık Örgütü
B) Uluslararası Çalışma Örgütü – Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi – Dünya Sağlık Örgütü
C) Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı – Uluslararası Çalışma Örgütü – Dünya Sağlık Örgütü
D) Uluslararası Çalışma Örgütü – Dünya Sağlık Örgütü – Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi

Açıklama:

EU-OSHA (European Agency tor Safety and Health at Work): Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı
ILO (International LabourOrganization): Uluslararası Çalışma Örgütü WHO (VVorld Health Organization): Dünya Sağlık Örgütü

Cevap: C

17)Aşağıdakilerden hangileri çalışma hayatı ile ilgili uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlardır?

I. UNDP

II. İSSA

III. ILO

IV. EU-OSHA

A) I,II, III B) I,II, IV C) II, III, IV D) I, II, III, IV

Açıklama: UNDP (United Nations Development Programme): Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

İSSA (International Social Security Association): Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği
ILO (International LabourOrganization): Uluslararası Çalışma Örgütü
EU-OSHA (European Agency for Safety and Health at Work): Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı

Cevap: C

18) ILO tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansı’nda her üye ülke kaç delege ile temsil edilir?

A) 1 B)2 C)3 D) 4

Açıklama: Uluslararası asgari çalışma standartları ve ILO’nun genişletilmiş politikaları, heryıl toplanan Uluslararası Çalışma Konferansı’nda belirlenmektedir. Her üye ülkenin, iki hükümet temsilcisi, bir işveren ve bir işçi ile konferansa katılma hakkı vardır. Bu delegeler, bağımsız olarak söz alabilirler ve oy verebilirler.

Cevap: D

19) Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun hedefleri arasındadır?

A) Sağlık alanındaki uluslararası çalışmalarda yönetici ve koordinatör sıfatıyla hareket etmek
B) Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek
C) AB iş yerlerinin daha sağlıklı, güvenli ve üretken olmalarına katkıda bulunmak
D)Hükümetlere istekleri üzerine sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardım yapmak

Açıklama: ILO’nun dört temel stratejik hedefi vardır:

Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek

Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak

Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak

Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek

Cevap: B

20)

I. Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek

II. Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak, üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek

III. Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri ILO’nun temel stratejik hedefleri arasındadır?

A) Yalnız l B)l,ll C) II, III D) I,II, III

Cevap: D

21)İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 sayılı ILO Sözleşmesi özellikle aşağıda belirtilen konulardan hangisini düzenlemektedir?

A) Sanayi ve ticarette iş teftişini
B) İş sağlığı ve güvenliği politikalarını
C) İş sağlığı hizmetlerini
D) Çalışma ortamının niteliklerini

22)Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 sayılı ILO Sözleşmesi’nin hükümlerine göre yanlıştır?

A) “İşyeri” terimi, işçilerin, işleri nedeniyle gitmeleri veya bulunmaları gereken ve işverenin doğrudan veya dolaylı kontrolü altında bulunan bütün yerleri kapsar.
B) “Sağlık” terimi, işle bağlantısı açısından, sadece hastalık veya sakatlığın bulunmaması hâlini kapsar.
C) “Ekonomik faaliyet kolları” terimi, kamu hizmetleri dâhil olmak üzere, işçi çalıştırılan bütün kolları kapsar.
D) “İşçiler” terimi, kamu çalışanları dâhil olmak üzere istihdam edilen bütün kişileri kapsar.

Açıklama: 155 sayılı ILO Sözleşmesi’nin 3. maddesine göre; “sağlık” terimi, işle bağlantısı açısından, sadece hastalık veya sakatlığın bulunmaması halini değil, aynı zamanda, çalışma sırasındaki hijyen ve güvenlik ile doğrudan ilişkili olarak sağlığı etkileyen fiziksel ve zihinsel unsurları da kapsar.

Cevap:B

23) İş sağlığı hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin hususların yer aldığı ve Türkiye tarafından 2004 yılında kabul edilen ILO sözleşmesinin sayısı aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

A) 134 B) 155 C) 161 D) 164

Açıklama: İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 sayılı ILO Sözleşmesi’nin 6. maddesine göre; iş sağlığı hizmetlerinin oluşturulması,

Mevzuat ile ya da,

Toplu sözleşmeler veya ilgili işçiler ve işverenlerin üzerinde anlaştığı başka bir şekilde veya

Yetkili makamın ilgili işçi ve işverenlerin temsilcisi olan kuruluşlara danışarak belirlediği herhangi bir şekilde yapılacaktır.

Cevap: C

24)Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre iş sağlığı hizmetlerinin aşağıdaki görevlerden hangisini kapsaması gerekmez?

A) İlkyardım ve acil durum tedavi hizmetlerini örgütleme
B) Sağlığa zararlı risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi
C) Ekonomikçalışmalarınyapılması
D) İşin işçiye uygunluğunun geliştirilmesi

Açıklama: 161 sayılı ILO Sözleşmesi’nin 5. maddesine göre; her işverenin istihdam ettiği işçilerin sağlık ve güvenliği için sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla ve işç lerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda katılımının gerekliliği göz önüne alınarak, iş sağlığı hizmetleri, işletmedeki iş risklerine uygun ve yeterli olacak şekilde aşağıdaki görevleri kapsayacaktır.

İşyerlerinde sağlığa zararlı risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi

Sağlık üniteleri, kantinler, yatakhaneler ve işveren tarafından bu tür hizmetlerin sunulduğu yerler dâhil olmak üzere, işçinin sağlığını etkileyebilecek çalışma ortamında ve iş uygulamalarındaki faktörlerin gözetimi

İşyerlerinin tasarımı, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı ve seçimi ve çalışma sırasında kullanılan maddeler dâhil olmak üzere işin planlanması ve organizasyonu konusunda tavsiyede bulunma
Yeni teçhizatın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesine katılım
İş sağlığı, güvenliği, hijyen ve ergonomi, kişisel ve müşterek koruyucu donanım konularında tavsiyede bulunma
İş ile ilişkisi bakımından, işçilerin sağlığının gözetimi
İşin işçiye uygunluğunun geliştirilmesi
Mesleki rehabilitasyon önlemlerine katkıda bulunma
İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi, eğitim ve öğretim sağlamada işbirliği
İlkyardım ve acil durum tedavi hizmetlerini örgütleme
İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizine katılma

Cevap: C

25) Tek işçinin taşıyabileceği yükün azami ağırlığı hakkındaki ILO sözleşmesinin sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 115 B) 127 C) 155 D) 161

Açıklama: Tek işçinin taşıyabileceği yükün azami ağırlığı hakkındaki ILO sözleşmesi, 127 sayılı ILO Sözleşmesi’dir.

Cevap: B

İSG Sınavı

Elektrikle Çalışmalarda İSG

İSG Sınavı

Deneme Sınavı 4