in

Açıklamalı İSG Soruları 3

1) İskelelerde köprü görevi görecek geçitler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 80 santimetreden dar ve korkuluksuz yapılmamalıdır.
B) Korkuluk kullanılmayacaksa geçit geniş yapılmalıdır.
C) Yeterli genişlik yoksa korkuluk yapılmalıdır.
D) İskelelerde köprü görevi görecek geçitler yapılmamalıdır.

Açıklama:
Cevap: A

2)
I-Kenar koruyucular
II-Güvenlik ağları
III-Tam vücut kuşağı, güvenlik halatı, karabina, bağlantı halkaları ve güvenli bağlantı noktası
IV-Çalışma alanında bulunan çukurlarvb. açıklıkların kapatılmış olması

Yukarıda verilen yüksekten düşmeyi önleyici sistemlerden hangileri toplu korunma önlemlerindendir?

A) I, II, III, IV      B) I, II, IV             C) II, III, IV          D) l,lll

Açıklama: Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’nin Ek-IV Bölüm-ll’sine göre; yüksekte çalışmalar ancak uygun ekipmanlarla veya korkuluklar, platformlar, güvenlik ağları gibi toplu koruma araçları kullanılarak yapılacaktır. İşin doğası gereği toplu koruma önlemlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde, çalışma yerine ulaşılması için uygun araçlar sağlanacak, çalışılan yerde vücut tipi emniyet kemeri veya benzeri güvenlikyöntemleri kullanılacaktır.
Cevap: B

3) Yüksekte yapılan çalışmalarda alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Yükün işçiler tarafından elle bağlanması veya çözülmesi halinde işin güvenlikle yapılabilmesi için gerekli
düzenleme yapılacak, özellikle iş ekipmanının kontrolünün doğrudan ya da dolaylı olarak işçide olması
sağlanacaktır.
B)Bütün yük kaldırma işleri işçilerin güvenliğini korumak için uygun şekilde planlanacak ve gözetim
altında yürütülecektir.
C)Hava şartlarının, güvenli kullanımı engelleyecek ve işçileri tehlikeye maruz bırakacak şekilde bozulması
halinde, kılavuzsuz yükler en az iki yerden kılavuzlanacak ve açık havada kullanılması sağlanacaktır.
D)Kılavuzsuz yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanı, kendisini besleyen güç kaynağı tamamen
veya kısmen kesildiğinde yükü askıda tutamıyorsa, ortaya çıkabilecek risklerden işçileri korumak için
uygun önlemler alınacaktır.

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-ll’sine göre; hava şartlarının, güvenli kullanımı engelleyecek ve işçileri tehlikeye maruz bırakacak şekilde bozulması halinde, kılavuzsuz yüklerin kaldırılması için tasarlanmış iş ekipmanlarının açık havada kullanılması durdurulacaktır. İşçileri riske atmamak için özellikle iş ekipmanının devrilmesini önleyecek tedbirler alınacaktır.
Cevap: C

4) Yüksekte yapılan geçici işlerle ilgili aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır?

A)Uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılmalıdır.
B)Uygun ergonomik koşullarda yapılması sağlanamıyorsa, kişisel koruma önlemlerine öncelik verilecektir.
C)Kullanılan araçlar, yakın bir tehlike durumunda işçilerin tahliyesini de mümkün kılacaktır.
D)Ulaşımda kullanılan yol ve araçlar ile platformlar, katlar veya ara geçitler arasındaki geçişlerde düşme
riski bulunmayacaktır.

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-ll’sine göre; yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma koşullarını sağlayacak ve devam ettirecek en uygun iş ekipmanı seçilecektir. Kişisel koruma önlemleri yerine toplu koruma önlemlerine öncelik verilecektir. İş ekipmanının boyutları, yapılan işe, öngörülen yüke uygun olacak ve tehlikesiz geçişlere izin verecektir. Yüksekteki geçici çalışma yerlerine ulaşım, geçişlerin sıklığı, söz konusu yerin yüksekliği ve kullanım süresi göz önüne alınarak, en uygun yol ve araçlarla yapılacaktır. Seçilen bu araçlar, yakın bir tehlike durumunda işçilerin tahliyesini de mümkün kılacaktır. Ulaşımda kullanılan yol ve araçlar ile platformlar, katlar veya ara geçitler arasındaki geçişlerde düşme riski bulunmayacaktır.
Cevap: B

5) Aşağıdaki durumlardan hangisinde geçici iskele ya da iş ekipmanı kullanılabilir?

A)Sabit platform yapılamayan durumlarda
B)Kaldırma araçlarında
C)Yüksekte çalışmalarda
D)Hareketli iş ekipmanlarında

Açıklama:
Cevap: A

6) Yüksekte yapılan geçici işlerde kullanılan iş ekipmanlarının boyutları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Öngörülen yüke uygun olmalı
B)Yapılan işe uygun olmalı
C)Tehlikesiz geçişlere izin vermeli
D)Korunmasız geçişlere izin vermeli

Açıklama:
Cevap: D

7) Aşağıdakilerden hangileri yüksekteki geçici çalışma yerlerine ulaşımın en uygun yol ve araçlarla yapılmasında göz önüne alınacak kriterlerdendir?

I-Geçişlerin sıklığı
II-Yerin yüksekliği
III-Hava sirkülasyonu
IV-Kullanım süresi

A) II, III                 B) I, II, IV             C) I, II, III             D) I, II, III, IV

Açıklama:
Cevap: B

8) İskelelerin kurulması ve kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır.
B)İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; taşıyıcı zemine sabitlenerek önlenecektir.
C)İskelenin kurma, kullanma ve sökme planı iskeleyi kuranlar tarafından yapılacaktır.
D)İskele kabul edilmiş standartlara uygun yapıda değilse bunların sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılacaktır.

Açıklama: karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı uzman bir kişi tarafından yapılacaktır. Bu plan iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart form şeklinde olabilir.
Cevap: C

9) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, yetkili uzman bir kişinin gözetimi altında ve özel riskleri ve ayrıca yapacakları işle ilgili yeterli eğitim almış işçiler tarafından yapılacaktır. Buna göre; aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda verilecek eğitim konularından değildir?

A) İskelelerin taşıyabileceği yükler
B) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili planların anlaşılması
C) İskeleye merdiven kullanmadan güvenli çıkma ve inme teknikleri
D) İşçilerin veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-ll’sine göre; iskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, yetkili uzman bir kişinin gözetimi altında ve özel riskleri ve ayrıca aşağıda belirtilen hususları kapsayan konularda yapacakları işle ilgili yeterli eğitim almış işçilertarafından yapılacaktır. iskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili planların anlaşılması İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında güvenlik İşçilerin veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşullarına göre alınacak güvenlik önlemleri İskelelerin taşıyabileceği yükler İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek diğer riskler
Cevap: C

10) Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü
kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır.
B) İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet kemerine veya
oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilecektir.
C)Acil bir durumda işçinin derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanacak ve gözetim
sağlanacaktır.
D)Sistemde birden fazla halat kesinlikle kullanılmayacaktır.

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-ll’sine göre; sistemde en az iki ayrı kancalı halat bulunacak, bunlardan biri, inip çıkmada veya destek olarak kullanılan çalışma halatı, diğeri ise güvenlik halatı olacaktır.
Cevap: D

11) Aşağıdakilerden hangisi halat kullanılarak yüksekte yapılan geçici işlerde uygun bir çalışma şekli değildir?

A)İşçilere, çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilecek ve kullandırılacaktır.
B)Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için kendiliğinden kilitlenebilen sisteme sahip olacaktır.
C)Güvenlik halatında da, işçi ile birlikte hareket eden düşmeyi önleyici bir sistem bulunacaktır
D)İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar çalışma yerinde uygun ve kolayca uzanılarak alınabilecek bir yere bırakılacaktır.

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-ll’sine göre; işçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilecektir.
Cevap: D

12) Aşağıdakilerden hangisi yapı işlerinin genel özelliklerinden değildir?

A)Yapılan çalışmalar sürekli değişim gösterir.
B)Geçici işler olup çalışma süreleri belirlidir.
C)Eğitimsiz ve vasıfsız işçilerin çalıştığı bir işlerdir.
D)Termal konfor şartları çok iyidir.

Açıklama: Yapı işlerinin genel özellikleri şunlardır:

Yapılan çalışmalar sürekli değişim gösterdiğinden alınması gereken önlemlerde sıklıkla gözden geçirilmelidir.
Geçici işler olup çalışma süreleri belirlidir. Diğertaraftan günlük çalışma süreleri uzun veya düzensizdir.
Eğitimsiz ve vasıfsız işçilerin çalıştığı bir işlerdir. Çalışanlar sık değiştiğinden işçi sirkülasyonu fazladır.
Üretim şekli ve kullanılan malzemeler çok çeşitlidir.
Çalışma alanı genellikle geniş ve dağınık olduğundan çalışanların topluca korunmaları mümkün değildir.
Termal konfor şartları bakımından hertürlü olumsuzluğa rastlanır.
Cevap: D

13) Şantiyelerde risk analizi yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çalışma koşullarını tespit etmek
B) Sistemli çalışıldığını göstermek
C) Muhtemel güçlükler ve karmaşık durumları çözmek
D) Aksayan işleri tespit etmek

Açıklama: Şantiyelerde muhtemel güçlükler ve karmaşık durumları çözmek için risk analizi yapılmalıdır.

Cevap: C

14) Aşağıdakilerden hangisi şantiyelerde hazırlanan acil durum planlarının içeriğinde yer almamaktadır?

A)Acil durumda belirli görevi olan personelin sorumlulukları ve yetkileri
B)Tahliye prosedürleri
C)İşçilerin eğitim bilgileri
D)Gerekli kuruluş ve kişilerin iletişim bilgileri

Açıklama: Şantiyelerde hazırlanan acil durum planlarında aşağıdaki konular yer almaktadır:
Muhtemel kazalar ve acil durumlar
Acil durumda yönetim görevini üstlenecek kişi
Acil durumda personel tarafından yapılacak işlemlerin ayrıntıları ve yükleniciler ile ziyaretçiler gibi sahada bulunan kuruluş dışı personelin yapacağı işlemler
Acil durumda belirli görevi olan personelin sorumlulukları ve yetkileri
Tahliye prosedürleri
İlkyardım uygulamaları
Gerekli kuruluş ve kişilerin iletişim bilgileri
Cevap: C 

15) Şantiye sahalarına personel girişi nasıl olmalıdır?

A)Tüm girişler izinli olmalıdır.
B)Sadece taşeron işçilerinin girişleri izinli olmalıdır.
C)Sadece ziyaretçilerin girişleri izinli olmalıdır.
D)Sadece personelin girişleri izinli olmalıdır.

Açıklama: Şantiye sahasına giriş yapacak tüm personel ve ziyaretçilerden şantiye yönetiminin bilgisi olma ve şantiye yönetimi bu kişilerin güvenliğinden sorumlu olduğundan girişler izinli olmalıdır.
Cevap: A

16) Şantiyeye giren ziyaretçilere iş güvenliği açısından yapılacak uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A)Özel bir uygulama yapılmamalıdır.
B)Sadece kişisel koruyucu donanımların verilmesi yeterlidir.
C)Araçla içeri girmeleri engellenmelidir.
D)Kişisel koruyucu donanımlar verilmeli ve iş güvenliği açısından ilgili kurallara çıklanmalıdır

Açıklama: Şantiyeye ziyaretçiler şantiye yönetiminin izini ile girmelidir. Şantiyeye giren ziyaretçilere gerekli kişisel koruyucu donanımlar verilmeli ve iş güvenliği açısından ilgili kurallar açıklanmalıdır.
Cevap: D

17) Aşağıdakilerden hangisi şantiye içerisinde kullanılan motorlu taşıtlarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A)Şantiye içindeki hız sınırlamalarına uyulmalıdır.
B)Her zaman en kısa yol kullanılmalıdır.
C)Bütün araçlar ışıklı ve sesli otomatik sinyal sistemlerine sahip olmalıdır.
D)Manevra yapacak araçlar için her zaman bir işaretçi görevlendirilmelidir

Açıklama: Şantiye içerisinde kullanılan motorlu taşıtlarla ilgili şu hususlara dikkat edilmelidir:
Şantiyeye araç giriş ve çıkışı şantiye yönetiminin iznine bağlı olmalıdır.
Şantiye içinde insan ve malzeme taşıyan araçlar ilgili düzenlemelere uymalıdır.
Şantiye içi trafik akışı bu amaç için ayrılmış yollardan yapılmalıdır.
Şantiye içindeki hız limitleri belirlenmelidir.
Şantiye içindeki yollarda trafik kurallarına ve hız sınırlamalarına kesinlikle uyulmalıdır.
Şantiyede kullanılan bütün araçlar ışıklı ve sesli otomatik sinyal sistemlerine sahip olmalıdır.
Şantiye içinde manevra yapacak araçlar için her zaman bir işaretçi görevlendirilmelidir.
Yüksek gerilim hatları civarında çalışan yüksek araçları kullanan araç operatörleri, şantiyelerdeki tehlike işaretlerini dikkate almalıdır. Çalışma yükseklik sınırlamaları ve diğer güvenlik önlemleri konusunda ikaz edilmeli ve bilgilendirilmelidir.
Motorlu araçlar kapalı alanlarda egzoz gazlarının vantilasyonu sağlanmadan çalıştırılmamalıdır.
Tüm motorlu ve sabit araçlarda damlatma tablaları bulunmalı ve yağ, mazot gibi atıkların çevreyi kirletmesi önlenmelidir.
Şantiyede kullanılan tüm motorlu araçlarının düzenli periyodik bakım ve kontrolleri yapılmalıdır.
Cevap: B

18) Şantiyede malzemelerin depolanmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Uygun yerlerde depolama yapılmalıdır.
B)Su ve kimyasal maddelerden uzakta istiflenmelidir.
C) Çalışma alanlarında depolama yapılmalıdır.
D) Malzemeler uygun taşıyıcılarla taşınmalıdır.

Açıklama: Şantiyede tüm malzemeler uygun yerlerde depolanmalı ve çalışma alanlarında malzeme depolanması yapılmamalıdır. Malzemeler uygun taşıyıcılarlataşınmalı ve özellikle su ve kimyasal maddelerden uzakta istiflenmelidir.
Cevap: C

19) Aşağıdakilerden hangisi şantiyedeki atıklarla ilgili doğru bir uygulama değildir?

A)Atık su, tehlikeli atık ve atık yağlar rögarlara ya da toprağa dökülmelidir.
B)İnşaat döküntüleri, moloz ve tahta parçaları günlük olarak moloz dökme yerlerine taşınmalıdır.
C)Ambalaj malzemeleri yerlerinden alınıp en kısa sürede şantiyeden götürülmelidir.
D)Çöpler mümkün olduğunca kapalı kaplarda tutulmalı ve dolduklarında dışarı taşınmalıdır

Açıklama: Şantiyede atıklar ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:
Hiçbir atık madde şantiye içine veya dışına dökülmemelidir.
Atık su, tehlikeli atık ve atık yağlar rögarlara ya da toprağa dökülmemelidir. Bunlar ilgili yönetmelik esaslarına uygun olarak, aynı cinsten olanlarla birlikte toplanıp, şantiye dışında müsait atık dökme yerlerine götürülmelidir.
Atılmış veya ufak parça halindeki boru kalıntıları, metal parçaları, demir bağları, kaynak atıkları, kablo ve benzeri atıklar en az haftada iki kere toplanarak şantiye dışında belirlenmiş yerlere dökülmelidir.
İnşaat döküntüleri, moloz ve tahta parçaları günlük olarak moloz dökme yerlerine taşınmalıdır.
Sandık, mukavva, cam elyafı, kâğıt, plastik folyo ve benzeri ambalaj malzemeleri yerlerinden alınıp en kısa sürede şantiyeden götürülmelidir.
Çöpler mümkün olduğunca kapalı kaplarda tutulmalı ve dolduklarında dışarı taşınmalıdır.
Cevap: A 

20) Şantiyedeki tuvalet ve yıkanma yerleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Çalışma alanlarından kolayca ulaşılabilecek bir konumda olmalıdır.
B)Etrafı kapalı ve kapıları kilitlenebilir şekilde yapılmalıdır.
C)İhtiyacı karşılayacak biçim ve sayıda olmalıdır.
D)Doğrudan çalışma yerlerine veya yemek yenilen yerlere açılan kapıları olmalıdır

Açıklama: Şantiyedeki sıhhi tesisler (tuvaletler ve yıkanma yerleri) tüm çalışma alanlarından kolayca ulaşılabilecek bir konumda olmalıdır. Ancak bu tesislerin doğrudan çalışma yerlerine veya yemek yenilen yerlere açılan kapıları olmamalıdır. Etrafı kapalı ve kapıları kilitlenebilir şekilde yapılmalı ve havalandırma ile ışıklandırma sistemleri bulunmalıdır. Tesisler ihtiyacı karşılayacak biçim ve sayıda olmalı ve temiz tutulmalıdır.
Cevap: D

21) Şantiyelerdeki mobil beton pompa araçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Pompa operatörüne mümkünse kablosuz kumanda aleti verilmeli veya uygun yalıtkanlıktaki zemin üzerinde durarak çalışması sağlanmalıdır.
B)Mobil beton pompa araçları mümkün olduğunca hat iletkenlerinin bulunduğu bir cepheye kurulmalıdır.

C)Mobil beton pompa araçları ile ilgili işler şantiye şefi ve şantiye görevlisinin gözetimi altında yapılmalıdır.
D)Pompa operatörüne elektrik hatlarının tehlikeleri hakkında eğitim verilmelidir.

Açıklama: Mobil beton pompa araçları mümkün olduğunca hat iletkenlerinin bulunmadığı bir cepheye kurulmalıdır. Pompa operatörüne mümkünse kablosuz kumanda aleti verilmeli veya uygun yalıtkanlıktaki zemin üzerinde durarak çalışması sağlanmalıdır. Bu işler şantiye şefinin veya şantiye görevlisinin gözetimi altında yapılmalıdır. Pompa operatörüne elektrik hatlarının tehlikeleri hakkında eğitim verilmelidir. Cevap: B

22) Platformlarda alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Platform kenarlarında düşmeyi önleyecek korkuluklar ile malzeme düşmelerini önleyici eteklikler olacaktır.
B)Platformlar çalışmalar için yeterli genişlikte olacaktır.
C)Sabit veya hareketli platformların etrafına korkuluk yapılmayacaktır.
D)Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır

Açıklama: Platformlardaalınacakgüvenliktedbirleri şunlardır:
Platformlar çalışmalar için yeterli genişlikte olacaktır.
Üzerinde bulunabilecek azami yüklere dayanacak şekilde yapılacaktır.
Platformlara çıkış ve inişler güvenli şekilde yapılacaktır.
Platformun altı ve çevresi korunmuş olacaktır.
Platform kenarlarında düşmeyi önleyici korkuluklar ile malzeme düşmelerini önleyici eteklikler olacaktır.
Görüş imkânlarının sağlanması için uygun aydınlatma sağlanacaktır.
Gerekli durumlarda iyi etüt edilerek kişisel koruyucu ihtiyacı karşılanacaktır.
Tehlike ve risk derecesi yüksek hallerde platform üzerinde çalışanı gözlemleyen yardımcı elemanlar bulunacaktır.
Yalnız sabit platform yapılamayan durumlarda geçici iskele ya da iş ekipmanı kullanılabilecektir.
Platformsuz çalışmalardan mümkün olduğunca kaçınılacaktır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda gerekli diğertedbirler alınacaktır.
Çalışanlar bu konuda özel olarak eğitilecektir.
Cevap: C

23) Aşağıdakilerden hangisi iskelelerin kurulmasında dikkat edilecek hususlardan değildir?

A) İskeleler, tecrübeli ustalar tarafından mevzuata uygun olarak dikilmeli ve denetlenmelidir.

B) İskeleler çift taraflı koruyucu korkuluktu ve tüm başlıkları tapalı olmalıdır.

C) İskelelerin montajında herzaman mafsailı kelepçeler kullanılmalıdır.

D) İskeleler mevzuatta belirtilmiş boyutlardan daha dar olmamak üzere amaçlarına uygun yürüyüş platformları ile donatılmalıdır.

Açıklama: İskelelerin kurulmasında dikkat edilecek hususlar şunlardır:

İskeleler, tecrübeli ustalar tarafından mevzuata uygun olarak dikilmeli ve denetlenmelidir.

Tüm iskele dikme işlerinde çalışanlar, iki metreden daha yüksek yerlerde çalıştıkları takdirde, emniyet kemerleri takmalıdır.
İskeleler alüminyum veya çelik borudan, sağlam ve güvenliği denenmiş platformlardan imal edilmiş olmalı ve üzerlerinde güvence damgaları bulunmalıdır.
İskelelerin uzun süre yerlerinde bırakılması halinde, haftalık olarak güvenlikli oldukları yetkili bir mühendis tarafından denetlenmelidir. Denetim yapıldıktan sonra tehlike unsurları içerdiği tespit edilen iskeleler, işçiler üzerinde çalışmaya başlamadan önce onarılmalı ve aksaklıklar giderilmelidir.
Çok ağır yükle çalışmak durumunda olunan iskelelerin güvenliğini anlamak için statik hesap dokümanları ile yetkili mühendisler tarafından veya bu yapıların güvenliğinden sorumlu kişilerce hazırlanmış dayanıklılık test ve onay belgeleri hazırbulunmalıdır.
İskeleler mevcut plan çizimleri, engellemeler, elektrik tehlikesi yaratacak unsurlar ve yangın tehlikesi göz önüne alınarak ön görülmüş iskele işlevinin en uygun biçimde yapılabilmesini mümkün kılacak şekilde kurulmalıdır.
İskeleler mevzuatta belirtilmiş boyutlardan daha dar olmamak üzere amaçlarına uygun yürüyüş platformları ile donatılmalıdır.
Tüm yürüme platformları her zaman güvenli bir şekilde bağlanmış olmalıdır. Yüksek süratteki rüzgârlarda sağlıklı bir şekilde kontroller yapılmalı ve gevşemiş parçalar bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir.
İskeleler çift taraflı koruyucu korkuluklu ve tüm başlıkları tapalı olmalıdır.
İskelelerin montajında hiçbir zaman döner başlıklı (mafsailı) kelepçeler kullanılmamalıdır.
Cevap: C

24) Aşağıdaki seyyar merdiven kullanma kurallarından hangisi yanlıştır?

A) Ayaklı merdivenin üst iki basamağına oturulmamalıdır.
B) Merdiven maksimum taşıma kapasitesi üzerinde yüklenmemelidir.
C) Ahşap merdivenler koruma için boyanmalıdı r.
D) Her iki ayak da merdiven basamaklarına sağlam basmalıdır.

Açıklama: Merdivenlerle ilgili genel uyarılar şunlardır:

Hasarlı ve kusurlu merdivenler kullanılmamalıdır.
Her iki ayak da merdiven basamaklarına sağlam basmalıdır.
Standart bir merdivende sadece bir kişi bulunmalıdır ve çalışmalıdır.
Merdiven maksimum taşıma kapasitesi üzerinde yüklenmemelidir.
Merdivenler boyanmamalı ve kusurlarını kapatılmamalıdır.
Merdivenin bulunduğu üst ve alt zeminlerde enkaz, yıkıntı ve çöküntü bulunmamasına dikkat edilmelidir.
Merdivenler hiçbir zaman yatay pozisyonda iskele veya platform olarak kullanılmamalıdır.
Uzatmalı bir merdivenin ulaşma yüzeyinin en az 1 m üstüne çıkmasına dikkat edilmelidir.
Ayaklı merdiven, destek ayakları açılmadan ve metal desteği veya kilit demiri takılmadan kullanılmamalıdır.
Ayaklı merdivenin üst iki basamağına oturulmamalıdır.
Cevap: C

25) Korkulukların tabandan yüksekliği en az kaç santimetre olmalıdır?

A) 50     B) 90      C)120    D) 150

Açıklama:
Cevap: B

4857 Sayılı İş Kanunu Konu Anlatımı

4857 Sayılı İş Kanunu Konu Anlatımı

6331 sayılı iş güvenliği kanunu sorularuı

6331 Sayılı İSG Kanunu Soru Çözümü