in

C Sınıfı Deneme 75

1. Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve risk değerlendirmesi yapılmayan işyerlerinde müfettişlerce iş durdurulabilir. Aşağıdaki sektörlerden hangisinde uygulanmaz?

a) Maden, metal

b) Yapı işleri

c) Büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde

d) Havaalanları yer hizmetleri

2. Aşağıdakilerden hangisi işin durdurulması konusunda doğru olan uygulamadır?

a) İSG konusunda teftişe yetkili müfettişin teklifi ve İSG bakımından 3 müfettişten oluşan heyetle 2 gün içinde iş durdurulur

b) İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir.

c) İSG uzmanı veya işyeri hekiminin başvurusu üzerine derhal İl Özel İdaresince oluşturulan bir heyet ile iş durdurulur.

d) İşveren kendisine kesilen idari para cezasını 7 gün içinde ödemezse iş müfettişleri ve kolluk kuvvetleri yardımı ile durdurulur.

3. İş sözleşmesinin feshinin geçerli bir sebebe dayandırıldığının ispat yükümlülüğü kime aittir?

a) İşçiye
b) İşveren vekiline
c) İşverene
d) Davacıya

4. Anne veya çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyerinde görevli işyeri hekiminden alınan raporla belgelenmesi halinde emziren kadınların gece postalarında çalışma yasağı ne kadar uzatılabilir?

a) 3 ay

b) 6 ay

c) 1 yıl

d) Kadın kendisi karar verir

5. İşveren, belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş ilişkilerinde çalışanlara aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

a) İşe başlamadan önce yapacakları işin ne olduğu ve bu işte karşılaşacakları riskler hakkında gerekli bilgilerin verilmesini sağlar

b) Özellikle yapılacak işin gerektirdiği mesleki bilgi, yetenek, tecrübe ve gerekli sağlık gözetiminin neler olduğu konusunda bilgi verilmesini sağlar

c) Ayrıca iş nedeniyle ortaya çıkabilecek ilave özel riskler açıkça belirtilir

d) Kullanılacak KKD bedelinin bir kısmını isteyebilir

6. Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur.

b) Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası uygulanır

c) Her iki günde bir gece vardiyası uygulanır

d) Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az 11 saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz

7. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesinde düzenlenen şekliyle doğum yapan kadın işçilerin ne kadar ücretsiz izin hakkı vardır?

a) 8 hafta
b) 16 hafta
c) 6 ay
d) 12 ay

8. Yapılacak iş durdurma işlemleri sırasında zor kullanılmasını gerektiren durumların varlığı halinde güvenlik nasıl sağlanır?

a) Mülki idare amirinden kolluk personeli görevlendirilmesi talebinde bulunulabilir

b) Özel güvenlik şirketlerinden destek istenir

c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına durum bir yazı İle bildirilir

d) Komisyon başkanı doğrudan kendisi kolluk kuvvetlerini çağırır

9. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durumlar içinde yer alır?

a) Yetersiz ya da fazla aydınlatma, Yetersiz havalandırma, Emniyetsiz yöntem ve şartlar

b) Emniyetsiz yapılmış alet ve makineler, Yetersiz- bakımsız bina, alet ve makineler

c) Uygun olmayan koruyucular, Koruyucusuz çalışma, Kusurlu alet, makine, teçhizat

d) Hepsi

10. Hastalıklarla ilgili (çevre faktörü) olarak ‘Miasma teorisi’ kim tarafından ortaya atılmıştır?

a) Hipokrat (MÖ. 460-370)

b) Platon (Eflatun) (MÖ. 428-348)

c) Aristo (MÖ. 384-322)

d) Galen (MS. II. Yüzyıl)

11. Mesleki etiğin önem kazanmasının sebepleri hangi şıkta yanlış vurgulanmıştır?

a) Günümüzde değerlere dayalı davranış ve yönetim biçimleri, işletmelerin var olabilmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için ön koşullardan biri haline gelmesi

b) Kurumların topluma karşı sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve etik değerleri benimsemeleri

c) Etik değerlere sahip olmayan şirketlerin daha çok rağbet görmesi

d) İşletmelerin uluslararası iş standartlarına uyum sağlayabilmelerinde mücadeleci ve yenilikçi olmaları

12. İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin karan ile belirlenen, İş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla kaç temsilci seçilir?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

13. Mesleki eğitim kapsamında zorunlu olan belgelerden geçerlilik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi

b) Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler

c) Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,

d) Katıldığı herhangi bir İSG eğitimlerinden herhangi birinden verilmiş olan katılım belgesi

14. Aşağıdakilerden hangisi stresi yönetmenin yollarından biri değildir?

a) Kendine güven
b) Mizah yeteneği
c) İçe kapanma
d) Duruma verilen önemi azaltmak

15. Operatörün rahatsız edici göz ve baş hareketleri ihtiyacını en aza indirecek şekilde yerleştirilmiş ve ayarlanabilir özellikte doküman tutucu kullanılması hangi ekipmanın özelliğidir?

a) Monitör

b) Klavye

c) Çalışma masası veya çalışma yüzeyi

d) Çalışma sandalyesi

16. Aşağıdakilerden hangisi günde 7.5 saatten az çalışılacak bir fiziksel risk etmeni değildir?

a) Basınçlı işler

b) 8 m/sn2 üstü titreşimli işler

c) 85 dbA üstü gürültülü işler

d) Havasında 0,1 lift/ cm3 aspest oranını aşan işler.

17. Aşağıdakilerden hangisi mevzuatımıza göre fiziki etmenlere bağlı bir rahatsızlık değildir?

a) Madenci nistagmusu

b) Gürültüye bağlı işitme kaybı

c) Mor ötesi ışına bağlı deri kanseri

d) Titreşim sonucu beyaz parmak rahatsızlığı

18. Aşağıdakilerden hangisi. efektif sıcaklık kavramını yaratan bir unsur değildir?

a) Ortam sıcaklığı
b) Bağıl nem
c) Hava akım hızları
d) Hissedilen sıcaklık

19. Biyolojik etkenlerle çalışmalarda aşağıdaki hangi durumda sağlık kayıtlarının saklama süresi 40 yıldır?

a) Uzun kuluçka dönemi söz konusu ise

b) Tedaviye rağmen uzun süreler sonra nüksederse

c) Uzun süreli ciddi arıza bırakabilecekse

d) Hepsi

20. Aşağıda belirtilen hangi biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında 30 gün önceden ön bildirimde bulunulmaz?

a) Grup 1 biyolojik etkenler

b) Grup 3 biyolojik etkenler

c) Grup 4 biyolojik etkenler

d) İşverenin geçici olarak kendisinin yaptığı sınıflandırmaya göre Grup 3 biyolojik etkenler

21. Çalışanların yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olay veya kaza hâlinde hangisi yapılmaz?

a) İşveren, çalışanlara durum hakkında derhal bilgi verir ve etkilenmiş alana yalnızca gönüllüler girebilir

b) Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kaldırılıp, durum normale dönünceye kadar etkilenmiş alana, sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak çalışanların girmesine izin verilir

c) Etkilenmiş alana girecek çalışanların koruyucu giysi ve solunum koruyucu ekipman kullanmaları sağlanarak, her bir çalışan etkilenmiş alanda mümkün olduğunca kısa süreli çalıştırılır ve bu durumun süreklilik arz etmesi engellenir

d) Koruma sağlanmayanların etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmez

22. Oda ve yurtlarla ilgili olarak işverenin yükümlülüğü hangisinde yanlış verilmiştir?

a) Oda ve yurtların bina, kuruluş, döşeme, araç, gereç, taşıt, beslenme gibi giderlerinin tamamı işverenlerce karşılanır

b) Buralar, ayda en az bir defa işveren veya vekili tarafından denetlenir

c) İşveren, işveren vekili, işyeri hekimi veya bu birimlerin yönetim ve gözetiminden sorumlu olanlarca görülen eksiklikler derhal giderilir

d) Ebeveynlerin talepleri doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmak zorundadır

23. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılamayacakları İşler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Meslek eğitim programı gereği staj nedeni ile yapılan çalışmalar hariç, güzellik salonlarında yapılan yüz, vücut bakımı ve estetiği, epilasyon ve masaj işleri,

b) Açık bir şekilde veya uzman hekim raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin üzerinde olan işler,

c) Toksik, Kanserojen, nesil takip eden genler zararlı veya doğmamış çocuğa zararlı veya herhangi bir şekilde insan sağlığını etkileyen zararlı maddelerle ilgili işler,

d) Hepsi de yasak kapsamındadır

24. Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil durum planları konusunda hangisi doğru verilmiştir?

a) Alt işverenler kendi sorumluluk bölgesinin planlarını hazırlar, asıl işveren ise geri kalan bölümlerin planlarını hazırlar.

b) Asıl işveren ve alt işverenler beraberce işyerinin acil durum planlarını hazırlar

c) İşyerinin tamamının acil durum planlarını asıl işveren hazırlar, alt işveren bu planlara uyup uymamakta serbesttir

d) Acil durum planlarının hazırlanması konusunda işyerinin bütünü için asıl işveren, kendi çalışma alanı ve yaptıkları işler ile sınırlı olmak üzere alt işverenler sorumludur

25. Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanı tanımına uygundur.

a) Her türlü iş makinaları ve parçaları,

b) İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makina, alet ve tesisi,

c) İşyerindeki üretim makinalarını,

d) Elektrikle çalışan makina ve tezgâhları,

26. Aşağıdakilerden hangisi imalatçıların güvenlikle ilgili sorumluluklarından birisi değildir?

a) Kullanıcılara bakiye riskler hakkında ikazlarda bulunmak,

b) Kullanıcıların iş başında eğitimi,

c) Ürünlerin uygun şekilde İşaret ve etiketlenmesi,

d) Ürünlerin işletme talimatlarının hazırlanarak kullanıcılara verilmesi,

27. Aşağıdakilerden hangisi geçici işarettir?

a) Konteynır ve borular üzerindeki işaretler

b) Acil kaçış yollan işaretleri

c) Yasaklama ve uyan işaretleri

d) Tehlikeli manevralar yapan kimseleri yönlendirme işaretleri

28. Aşağıdakilerden Hangisi iş güvenliği uzmanının görevlerinden birisi değildir?

a) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

b) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu çalışan temsilcisi ile işbirliği halinde hazırlamak.

c) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

d) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

29. Manivela ve sökme aletleri ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a) Sert çelikten yapılmamalı

b) Destek olarak tahta, plastik veya yumuşak malzeme kullanılmamalıdır.

c) Yapılacak işe uygun seçilmeli

d) Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara zarar verilmemeli

30. Aşağıdakilerden hangisi bakım-onarım işlerinde sık rastlanan kaza türlerinden elektriğe çarpılma nedenlerinden biri değildir?

a) Sistemin enerjisinin kesilmemiş olmasından

b) Ortamın çok iletken bir ortam olmasından

c) Kullanılan seyyar elektrikli cihazların izolasyonunun uygun olmamasından

d) Seyyar aydınlatma lambalarının düşük gerilimli(24 Volt) olmasından

31. Aşağıdakilerden hangisi bakım onarım islerinde is sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin gerçekleştirilme zamanlarından biri değildir?

a) Acil durum esnasında

b) Bakım- onarım sırasında

c) Bakım- onarım sonrasında

d) Bakım-onarım öncesinde

32. Kazanlarda güvenlik açısından öncelikle bulunması zorunlu olan cihaz hangisidir?

a) Sirkülasyon pompası
b) Brülör
c) Duman boruları
d) Manometre

33. Standartlarda süre belirtilmemişse Buhar kazanlarının periyodik muayene süresi ne kadardır?

a) 1 Yıl
b) 2 yıl
c) 3 Yıl
d) 6 Ay

 

34. Aşağıda belirtilenlerden hangisi “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” te risk değerlendirmesi yenilenmesi için belirtilen hususlar arasında yer almamaktadır?

A) En az beş yılda bir defa

B) Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde

C) Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda

D) En az yılda bir defa

35. Aşağıdakilerden hangisi risk analizi amacını en kapsamlı şekilde belirtmektedir?

A) İş yerindeki tehlikelerin tanımlanması ve çalışanların sağlığı ve güvenliğini en üst seviyede tutmaktır

B) İş yeri ortamlarının düzenlenmesini sağlamaktır

C) İş yerinde uyulması gereken kuralları belirleyerek yapılmasını sağlamaktır

D) İşe başlama ve molaların düzenlenmesini sağlamaktır

36. Aşağıdakilerden hangisi risk analizinde proaktif izlemede yer alır?

A) Gerçekleşecek olayları önceden belirleme ona göre önlem alma

B) Tesis varlıklarının zarar görmesi

C) Performans standartlarındaki noksanlıklar ihmaller

D) Yaralanmalar ve hastalıklar

37. Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi temel esasları arasında bulunmamaktadır?

A) Tehlikelerin tanımlanması

B) Tehlikelere önlem alınmaması

C) Tehlikelerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi

D) Kontrol tedbirlerinin tamamlanması

38. Aşağıdakilerden hangisi bir kimyasal maddenin biyolojik aktivitesini belirleyen faktörlerden değildir?

A) Molekül yapısı

B) Aromatik (halkalı yapı)ve alifatik (düz zincirli)yapısı

C) Miktarı

D) Polimar ve monomer yapısı

39. Bir kimyasalın etkisinin başka bir kimyasal tarafından ortadan kaldırılabilir olması özelliğine ne denir?

A) Antagonizma

B) Potansiyalizasyon

C) Additif etki

D) Sinerjik etki

40. Bağışıklık sistemi üzerine kimyasalların yaptığı etki aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmmunotoksik Etki

B) Teratojenik Etki

C) Mutajenik Etki

D) Allerjen Etki

41. Kritik sıcaklığı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Maddenin sıvı fazdan gaz fazına geçtiği sıcaklık

B) Basınç altında gazın sıvılaştırılabildiği sıcaklık

C) Madde buharlarının bir alevle teması sırasında tutuşabileceği en düşük sıcaklık

D) Maddenin patlama sıcaklığı

42. ISO 9000-14001 ve OHSAS 18001’in ortak olmayan yönü hangisidir?

A)İş Sağlığı ve Güvenliği,

B)Ürün Güvenliği/Güvenilirliği

C)Acil Durum

D)Proses Güvenliği

43. Gerilimi 250 volttan yukarı olan alternatif veya doğru akım devrelerinde, sigortalarda kaç amperden sonra şalter konması zorunludur?

A)60 B)32 C)40 D)20

44. Kapasitif boşalmayı temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri için aşağıda yapılması gereken işlerden hangisi yanlıştır?

A) Kısa devre topraklama işlemi çalışma yerinin en yakın kısımları üzerinde ve bu yerin her iki ucunda yapılmalı

B) Yeniden gerilim altına girme tehlikesini önlemek için gerilim vermeye elverişli bulunan bütün ayırıcılar açık durumda kilitlenmiş olmalı

C) Sözlü olarak telefon veya telsizle verilen talimatlar tekrar ettirilmeli, yanlış anlamlara ve hatalı manevra yapılmasını meydan verilmemelidir

D) Kısa devre edilmeli ve topraklanmalı

45. 0-170 (170 hariç) kw’ lık hava hattı iletkenlerinin ağaçlara olan en küçük yatay uzaklıkları kaç metredir?

A)2,5 B)1 C)4,5 D)3

46. Yangın önleme stratejisi hangi temele dayanır?

A) Yanıcı madde ile havanın temasının kesilmesi,

B) Yanıcı madde ile ısı kaynağı temasının kesilmesi,

C) Yanıcı, yakıcı ve ısı kaynağının bir arada bulunmaması

D) Her birinin miktarının azaltılması.

47. Aşağıdakilerden hangisi yanma sonucu çıkan kimyasal boğucu gazdır?

A)Azot e-metan

B)Karbon monoksit

C)Karbon di oksit

D)Amonyak

48. “Yanma” tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)Kimyasal bir olaydır.

B)Biyolojik bir olaydır.

C)Fiziksel bir olaydır.

D)Endotermik bir olaydır.

49. Bir işyerine ait kayıt, belge ve raporların önemi aşağıdakilerden hangisidir?

I. İşyerlerinin sorunlarının saptanması

II. Ülke genelinde iş kolu veya sektör bazında değerlendirilmelere olanak sağlaması

III. Teftişe yetkili iş müfettişine, işyerinin mevzuata ne ölçüde uyduğunun saptanmasında kolaylık sağlaması

A) I ve II B) II ve III C)Yalnızca III D)Hepsi

50. Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde kullanılan el aletleri için temel bir güvenlik kuralı değildir?

A) Düzenli bakım yapılması

B) Yapılacak iş için doğru alet kullanılması ve üretici talimatlarına uyulması

C) Doğru kişisel koruyucu malzeme kullanılması

D) İşi yavaşlatması durumunda muhafazaların çıkarılarak çalışılması

51. Kalıp yapma ve sökme işlerini de kapsayan beton ve prefabrike parçalarla yapılan çalışmalarda kullanması gereken Kişisel Koruyucu Donanım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılar

B) Yalıtkan tabanlı koruyucu ayakkabılar

C) Kolayca çıkarılabilen emniyet ayakkabıları

D) Delinmez tabanlı emniyet ayakkabıları.

52. Yeraltında ve taşocaklarında yapılan işler, hafriyat işleri, kömür işletmelerinde yapılan dekapaj işlerinde kullanması gereken Kişisel Koruyucu Donanım aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş ayakkabısı

B) Paraşüt tipi emniyet kemeri

C) Baret

D) Kulaklık

53. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde geçen yeraltı ve yerüstü maden işlerinden sayılmaz?

A) Madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması

B) Madenlerin çıkarma amacıyla araştırılması

C) Çıkarılan madenlerin işlenmesi

D) Çıkarılan madenlerin satışa hazırlanması

54. Aşağıda belirtilenlerden hangisi grizu tehlikesi olan ocaklarda yapılabilecek yanlış uygulamadır?

A) Bütün grizulu ocaklarda, her biri tek başına ocağın havalandırılmasını sağlayacak güçte, birinin herhangi bir nedenle durması halinde, diğeri derhal, çalışacak durumda, iki havalandırma grubu bulunacaktır.

B) Grizu birikmelerine, doğrudan basınçlı hava verilerek giderilemez.

C) Metan oranının % 3’ün altında olduğu sürece ocakta çalışılır, metan oranının % 3’ü aştığını ilk gören, bacadaki çalışmayı durdurur; durumu sorumlu nezaretçiye bildirir.

D) Vantilatörler ve aspiratörler, ancak, fenni nezaretçinin emriyle durdurulur. Ana vantilatör ve aspiratörler birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağına bağlanırlar. Birinin durması halinde, diğerinin ocak havalandırılmasını aksatmayacak en kısa sürede çalışması sağlanır.

55. Ocaklarda patlayıcı madde kullanılabilmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Grizu bulunması muhtemel ve grizu kontrolü yapılamayan eski ve yeni imalat boşlukları ve çatlakları olan yerlerde, patlayıcı madde kullanılmaz.

B) Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan ölçümlerde metan oranı % 2’nin altında ise patlayıcı madde kullanılabilir. %2’in üzerinde metan varsa patlayıcı madde kullanılmaz.

C) Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında, patlayıcı madde kullanılmaz.

D) Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında, patlayıcı madde kullanılmaz

56. Türkiye’de, işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili ilk mevzuat hangi alanda çıkarılmıştır?

A) İmalat sanayi

B) Madencilik

C) Deniz taşımacılığı

D) İnşaat

57. Ahşap seyyar merdivenlerin uzunluğu kaç metreyi geçmeyecektir?

A) 4
B) 2
C) 8
D) 6

58. Hem oturmaya hem de ayakta durmaya elverişli işlerde, çalışma yüksekliği hangi yüksekliğe göre ayarlanmalıdır?

A) Hem oturmaya hem ayaktaki yüksekliği
B) Ayakta durma halindeki yüksekliğe
C) Yürüme halindeki yüksekliğe
D) Uzanma halindeki yüksekliğe

59. Radyasyon görevlileri için el ve ayak veya cilt için yıllık eşdeğer doz sınırı kaç mSv’dir?

A) 200 mSv
B) 300 mSv
C) 400 mSv
D) 500 mSv

60. Aşağıdakilerden hangisi üretim organizasyonunun neden olduğu iş kazası nedenlerinden biridir?

A) Makinenin üretiminde kullanılan teknolojinin yanlış olması

B) Makine kapasitesinin aşırı zorlanması

C) Makinenin bakım ve onarımının zamanında yapılmaması

D) Makinelerin yerleştirilme ve çalıştırılma düzeninin insan doğasına aykırı olması

1D16D31A46D
2B17C32D47B
3A18D33A48A
4B19D34D49A
5D20A35A50D
6C21A36A51D
7C22D37B52C
8A23D38C53C
9D24D39A54C
10D25B40A55B
11C26B41B56B
12B27D42B57A
13D28B43D58B
14C29B44C59D
15C30D45A60D

Ne düşünüyorsunuz?

0 puan
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

One Comment

Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

C Sınıfı Deneme 74

C Sınıfı Deneme 76