in

Açıklamalı Sorular 71

İş Güvenliği Çözümlü Sorular

1) Etkin dinleme alışkanlığının geliştirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A)  Zamanın  iyi kullanılması
B)  Sürekli olarak zihni faaliyette bulunulması
C)  Dinlemek için hazırlıklı olunması
D)  Konunun anlaşılmasındaki sorumluluğun alınabilmesi

Açıklama: Bir konuşmacı ne kadar bilgili ve yetenekli olursa olsun, iletişimde ancak kendini dinleyenlerin onu anladığı ölçüde başarılı olabilir. Etkin bir iletişim için, dinlemenin önemi ve gerekliliği pek çok insan tarafından bilinir ancak ne yazık ki, pek az kişi dinlemeye gereken önemi verir. Dinlemeye gereken önemin verilmemesinin en önemli nedeni, dinlemenin işitme ile aynı anlamda görülmesidir. Hâlbuki işitme, sadece kelimelerin dimağa iletilmesi işlemi iken, dinleme işitme, kavrama ve sonradan hatırlamayı kapsar. Dolayısıyla, iletişim etkinliği sırasında verilen mesajları sadece işitmek, iletişim sürecinin sağlıklı işlemesi için yeterli olmayacaktır. Dinleme alışkanlığının geliştirilmesi şu şekilde sağlanabilir:
Dinlemek için hazırlıklı olunması gereklidir.
Konunun anlaşılmasındaki sorumluluğun alınması gereklidir.
Tenkit için değil, öncelikle anlamak için dinlenmelidir.
Hisler kontrol altına alınmalıdır.
Ana fikirleri yakalamak için dinlenmelidir.
Devamlı olarak zihni faaliyette bulunulmalıdır.
Konuşmacıya geribildirimde bulunulmalıdır.
Not tutulmalıdır. Bu hem verilen mesajı daha iyi anlamaya hem de mesajın tekrar görsel yolla da akılda kalmasına yol açar.
Cevap: A

2) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşma yapabilmek için gerekli şartlardan biri değildir?

A) Dikkatin konu üzerine yoğunlaştırılması
B) Konuşmacıya geri bildirimde bulunulması
C) Dinleyici topluluğu için uygun olan içeriğin seçilmesi
D) Dilin doğru kullanılması

Açıklama: Etkin bir konuşmada dinleyici topluluğu için uygun olan içeriğin seçilmesi gerekir. Dinleyicilerin ilgi duymadığı veya giderek ilgilerini kaybedecekleri bir içerik seçilmemelidir. Konuşmanın içeriği, amacı gerçekleştirmekle sınırlı tutulmalı, katkısı az olacak veya hiç olmayacak konulara konuşma içeriğinde yer verilmemelidir. Dilin doğru kullanılması gerekir. Ancak gramer ve diğer dilbilgisi kurallarının harfiyen uygulanması konuşmayı sıkıcı hatta anlaşılmaz hale getirebilir. Dikkat mesaj üzerinde yoğunlaştırıİmalı, ortam ve sunum için kullanılan araçlar üzerine fazla durulmamalıdır. Ortamdaki beklenmedik olaylar anlaşılmaya çalışılmalı ve kısaca dinleyicilere de aktarılmalıdır. Aynı şekilde az sayıdaki dinleyicilerin dikkat çelici veya konuyu saptırıcı girişimlerini ön plana çıkarmamak, bu girişimlere göre konuşma planını değiştirmemek gerekir.
Cevap: B

3) Aşağıdakilerden hangisi etkin bir konuşma için gerekli ortam şartlarıyla doğrudan ilgili değildir?

A)  Sesin ortama yayılımı
B)  Sunum araçlarının konuşmadan önce kontrolü
C)  Konuşma süresince dinleyicilerden gelecek tepkilere duyarlı olma
D)  Dinleyiciler ile konuşmacı arasındaki mesafe

Açıklama: Konuşma ortamının fiziksel özellikleri konuşmanın etkinliğini belirleyebilmektedir. Konuşma yapılacak ortamın, kısa bir süre önceden kontrol edilmesi, sesin ortama yayılımı, konuşmacı ile dinleyiciler arasındaki mesafenin değerlendirilmesi, varsa mikrofon ve diğer sunum araçlarının kontrol edilmesi yararlı olacaktır.
Cevap: C

4) Aşağıdakilerden hangisi etkin konuşma ve yazma konusunda kişilere yardımcı olabilecek ortak unsurdur?

A)  Metin akışı içinde asıl etkiyi oluşturacak unsuru en sonda verilmek
B)  Hitap edilecek topluluğun özelliklerini ve ilgi alanlarını göz önüne almak
C)  Konuşan ile dinleyici arasındaki gürültü kaynağını azaltılmak
D)  Konuşur gibi yazmak

Açıklama: Konuşur gibi yazmak önerilen bir yöntemdir. Konuşur gibi yazmak yazarın işini kolaylaştırdığı gibi, günlük yaşamda verilen mesajların kalıbına uygun olduğu için okuyucunun da okumasını ve dinlemesini kolaylaştırır.
Cevap: D

5) Aşağıdakilerden hangisi okumanın insana sağlayacağı faydalardan biri değildir?

A)  Kelime bilgisini artırması
B)  Fikirleri yazılı ve sözlü olarak daha iyi ifade etme becerisini geliştirmesi
C)  İmla kuralları ve cümle yapıları hakkında bilgi sahibi olmayı sağlaması
D)  Uzun araştırmalar sonucu elde edilen bulguların yine uzun vadede anlaşılabilmesini sağlaması

Açıklama: Okumanın sağladığı faydalar şunlardır:
Uzun araştırmalar sonucu elde edilen bulguların kısa sürede anlaşılabilmesini sağlar.
Kelimelerin gerektiği gibi kullanılması, imla kuralları, cümle yapıları hakkında bilgi sahibi olunur ve tecrübe kazanılır.
Kelime bilgisi artar.
Fikirleri yazılı ve sözlü olarak daha iyi ifade etme becerisi geliştirilir, dolayısıyla iletişim becerisinin gelişimine direkt katkı sunar.
Cevap: D

6) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri işverenin yükümlülükleri arasında yer almaktadır?

I-   İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini düzenlemek
II-  Çalışanların eğitimlere katılımını sağlamak
III- Eğitimler için uygun yer, araç ve gereci temin etmek

A) Yalnızl               B) l,ll                    C) II, III                     D)l,ll,lll

Açıklama: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin göre; işverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.
Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur.
Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici işilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür. Cevap: D

7)
I-   Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur.
II-  İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
III- Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız l         B) I,  ll       C) II, III       D) l,ll,lll

Açıklama:
Cevap: D

8) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri çalışanların yükümlülükleri arasında yer almaktadır?

I-   İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak
II-  Talimat ve prosedürlere uymak
III- Eğitimler için gereken ücreti ödemek

A) Yalnız l                     B) l,ll                  C) II, III                 D) I, II, III

Açıklama: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin; çalışanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler.

Cevap: B

9) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A)  İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri
almakla yükümlüdürler.
B)  İşveren tarafından yapılan eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.
C)  İşyerindeki kadınların, gençlerin, çocukların, özürlü, eski hükümlü, terör mağduru ve göçmen işçilerin
eğitimine özel önem verilir.
D)  Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilir.

Açıklama: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin göre; verilen eğitimler, çalışanlara herhangi bir mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenir ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.
Cevap: B

10) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin amaçlarından değildir?

A) İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek
B) İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak
C) İleri seviyede enerji tasarrufu sağlamak
D) İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmak

Açıklama: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin göre; eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.
Cevap: C

11) Eğitim programlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlardan hangisine bakılmaz?

A) Eğitim programları, eğitimin amacına uygun hazırlanır.
B) Eğitim programları, eğitim düzenleyen kurumun özelliğine uygun hazırlanır.
C) Eğitim programlarının hazırlanmasında işçilerin veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinin katılımları
sağlanarak görüşleri alınır.
D) Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim
Programı hazırlanır.

Açıklama: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin göre; eğitim programları, eğitimin amacına uygun hazırlanır. Eğitim programlarının hazırlanmasında işçilerin veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinin katılımları sağlanarak görüşleri alınır. Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır. Yıllık Eğitim Programı, yıl içinde eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenen genel bir çizelgedir. Bu çizelgede, verilecek eğitimlerin hedefi, konusu, süresi, amacı, tarihi, eğitim vereceklerin adı, soyadı, unvanı, eğitime katılanların sayısı hakkında bilgileryer alır.
Cevap: B

12)
I-   Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
II-  Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler
III- Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre çalışanlara verilecek eğitim konularındandır?

A) Yalnız l                 B) l,ll                  C) II, III                                      D) I, II, III

Açıklama: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin göre; çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir;
Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları
iş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler
Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
işyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma
Kişisel koruyucu alet kullanımı
Ekranlı ekipmanlarla çalışma
Uyarı işaretleri
Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler
Temizlik ve düzen
Yangın olayı ve yangından korunma
Termal konfor şartları
Ergonomi
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
İlkyardım, kurtarma
Cevap:D

13) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangileri işyerinde işçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verebilir?

I-   İş güvenliği Uzmanı
II-  İşyeri hekimleri
III- Bu hizmeti veren veya vermeye yetkili kurum, kuruluş ya da firmalar, eğitim amaçlı merkezler
IV- İşçi veya işveren kuruluşlarınca kurulan eğitim vakıfları

A) I, III               B) I, II, IV                                    C) I, II, III                  D) I, II, III, IV

Açıklama:
Cevap: D

14) İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik hükümleri aşağıdaki işyerlerinden hangisinde uygulanır?

A) Sanayiden sayılan işlerin yapıldığı ve elli veya daha fazla işçi istihdam edilen işyerlerinde
B) Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki
işyerlerinde
C) Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamındaki
işyerlerinde
D) Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği kapsamındaki işyerlerinde

Açıklama: 04.12.2009 tarih ve 27422 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 2. maddesine göre; bu Yönetmelik, Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan sanayiden sayılan işlerin yapıldığı, elli veya daha fazla işçi istihdam edilen işyerlerini kapsar.
Bu Yönetmelik hükümleri; aşağıda sayılan yönetmeliklerin kapsamında yer alan işyerlerine uygulanmaz:
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Cevap: A

15) İşletme belgesi talebi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İşletme belgesi almak isteyen işveren veya işveren vekili başvuru ve beyan formu ile bölge
müdürlüğüne bizzat, posta yoluyla veya elektronik ortamda müracaat eder.
B) Başvuru ve beyan formu esas alınarak başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bölge müdürlüğü
tarafından işletme belgesi düzenlenerek ilgiliye aynı gün içinde verilir.
C) Beyana göre verilen işletme belgesi müktesep hak doğurur.
D) Açıldığında İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik kapsamına girmemekle birlikte, daha sonra
Yönetmelik kapsamına giren işyerleri için işletme belgesi alınması zorunludur.

Açıklama: işletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesine göre;

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan tüm işyerlerine “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” düzenlenmeden önce bölge müdürlüğünden işletme belgesi alınması zorunludur.
İşletme belgesi almak isteyen işveren veya işveren vekili, başvuru ve beyan formu ile bölge müdürlüğüne bizzat, posta yoluyla veya elektronik ortamda müracaat eder.
Başvuru ve beyan formu esas alınarak başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bölge müdürlüğü tarafından işletme belgesi düzenlenerek ilgiliye aynı gün içinde verilir veya gönderilir, işletme belgesi verilen işyerleri, yine aynı gün ilgili iş teftiş grup başkanlıklarına bildirilir.
Beyana göre verilen işletme belgesi müktesep hak doğurmaz.
Açıldığında bu Yönetmelik kapsamına girmemekle birlikte, daha sonra Yönetmelik kapsamına giren işyerleri için işletme belgesi alınması zorunludur. Bu durumda işveren veya işveren vekili, bu yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren en çok otuz iş günü içerisinde başvuru ve beyan formu ile bölge müdürlüğüne bizzat, posta yoluyla veya elektronik ortamda müracaat eder.
Cevap: C

16) İşletme belgesinin kesinleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Asgari güvenlik önlemlerine uygun olan işyerlerine verilen işletme belgesi kesinleşir.
B) İşletme belgesi verilen işyerleri, iş müfettişlerince işletme belgesi talebinden en geç üç ay içerisinde
teftiş edilir.
C) Aykırılık tespit edilmesi hâlinde işyerleri kapatılır.
D) İlk başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde teftiş edilmeyen işyerlerinin işletme belgesi kesinleşir.

Açıklama: işletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesine göre; işletme belgesi verilen işyerleri, iş müfettişlerince işletme belgesi talebinden en geç üç ay içerisinde teftiş edilir. İşyerinde yapılan teftişte, iş sağlığı ve güvenliği açısından başvuru ve beyan formunda belirtilen hususlar incelenir.

Yapılan incelemede, asgari güvenlik önlemlerine ilişkin listede belirtilen hususların, ilgili oldukları mevzuata aykırılığının tespit edilmemesi hâlinde, verilen işletme belgesi kesinleşir. Aykırılık tespit edilmesi hâlinde, aykırılığın giderilmesi için işveren veya işveren vekiline üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Verilen süre sonunda aykırılıkların giderilmemesi durumunda işyerinin işletme belgesi iptal edilir.
ilk başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde teftiş edilmeyen işyerlerinin işletme belgesi kesinleşir. Cevap: C

17) Sanayiden, ticaretten, tarım ve orman işlerinden sayılacak işlere ilişkin düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu’nun hangi maddesinde yapılmıştır?

A) 11              B) 57           C) 66            D) 111

Açıklama: 4857 sayılı iş Kanunu’nun uygulanması bakımından; sanayiden, ticaretten, tarım ve orman işlerinden sayılacak işlerin esasları bu Kanunun 111. maddesinde belirtilmiştir.
Cevap: D

18) Bataklık kurutma ile göl ve akarsu ıslah işleri aşağıdakilerden işlerden hanginin içerisinde yer almaktadır?

A) Ticaretten sayılan işler
B) Tarım ve orman işleri
C) Sanayiden sayılan işler
D) Maden işleri

Açıklama: 03.09.2008 tarih ve 26986 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmeliğin Ek-l’ine göre; bataklık kurutma, göl ve akarsu ıslah işleri sanayiden sayılan işlerdendir.
Cevap: C

19) Aşağıdakilerden hangisi sanayiden sayılan işlerden değildir?

A) Madencilikten bağımsız maden ve cüruf ayıklama ve temizleme işleri
B) Gıda maddelerinin temizlenmesi, ayıklanması ve öğütülmesi işleri
C) Tarım ve orman işyeri ve işletmelerindeki yapı işleri
D) Karada, göl ve akarsularda insan veya eşya ve hayvan taşıma işleri

Açıklama: Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmeliğin Ek-l’ine göre; karada, göl ve akarsularda insan veya eşya ve hayvan taşıma işleri ticaretten sayılan işlerdendir.
Cevap: D

20) Aşağıdakilerden hangisi ticaretten sayılan işlerdendir?

A)  Çöp ve kanalizasyon hizmetleri işleri
B)  Depoculuk, ambarcılık, antrepoculuk ve benzeri işler
C)  Elektrik ve her çeşit muharrik kuvvetleri elde etme, değiştirme, taşıma, kurma ve dağıtma işleri
D)  Sulama birliklerince ortaklaşa ödeme usulü ile tarımsal sulama sistemlerinin işletilmesi

Açıklama: Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere ilişkin Yönetmeliğin Ek-l’ine göre;
Çöp ve kanalizasyon hizmetleri işleri ile elektrik ve her çeşit muharrik kuvvetleri elde etme, değiştirme, taşıma, kurma ve dağıtma işleri sanayiden sayılan işlerden,Depoculuk, ambarcılık, antrepoculuk ve benzeri işler ticaretten sayılan işlerden ve Sulama birliklerince ortaklaşa ödeme usulü ile tarımsal sulama sistemlerinin işletilmesi tarım ve orman işlerindendir.
Cevap: B

21) Aşağıdakilerden hangisi ticaretten sayılan işlerden değildir?

A) Bankacılık ve finans sektörü ile ilgili işler
B) Ham, yarı ve tam yapılmış her tür bitkisel, hayvansal veya endüstriyel ürün ve malların alım ve satım
işleri
C) Su ürünleri alım ve satım işleri
D) Boya, vernik, cila, çözücü ve yapıştırıcı imali işleri

Açıklama: Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman işlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmeliğin Ek-l’ine göre; boya, vernik, cila, çözücü ve yapıştırıcı imali işleri sanayiden sayılan işlerdendir.
Cevap: D

22) Aşağıdakilerden hangisi tarım ve orman işlerinden değildir?

A)  Her türlü iş ve gelir hayvanlarının yetiştirilmesi
B)  Orman içi dinlenme yerleri ve kent ormanlarının kurulması
C)  Yem ve süs bitkilerinin yetiştirilmesi
D)  Zirai mücadele ilaç bayiliği işleri

Açıklama: Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmeliğin Ek-l’ine göre; zirai mücadele ilaç bayiliği işleri ticaretten sayılan işlerdendir.
Cevap: D

23) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik aşağıdakilerden hangisinde uygulanmaz?

A) Çalışanların kanserojen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı işyerlerinde
B) Çalışanların mutajen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı işyerlerinde
C) Sadece radyasyona maruziyetin söz konusu olduğu çalışmalarda
D) Asbest ile çalışmalarda

Açıklama:
(1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve çalışanların kanserojen ve mutajen maddelere maruz kalma riski bulunan işlerin yapıldığı işyerlerinde uygulanır.
(2) Asbest ile çalışmalarda, 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümlerle birlikte bu Yönetmelik hükümleri de uygulanır.
(3) Radyasyonla birlikte farklı kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetin olduğu işlerde, radyasyonla ilgili özel mevzuatla birlikte bu Yönetmelik hükümleri de uygulanır. Yalnızca radyasyona maruziyetin söz konusu olduğu işlerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Cevap: C

24) Aşağıdaki işlemlerden hangileri kanserojen madde oluşuma neden olan işlemlerdir?

I-  Üre amin üretimi
II- Kömür kurumu, kömür katranı ve ziftinde bulunan polisiklik hidrokarbonlara maruziyete neden olan
işler
III-Bakır-nikel cevherinin kavrulması ve elektro rafinasyonu işleminde açığa çıkan toz, duman ve mistlere
maruziyete neden olan işler
IV- Kuvvetli asit prosesi ile isopropil alkol üretimi
V-  Sert odun tozuna maruziyete neden olan işler

A) III, IV               B) II, III, IV          C) I, II, IV, V             D) I, II, III, IV, V

Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin göre; kanserojen madde,
Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddeleri,
Aşağıda belirtilen maddeler, işlemler ve bu işlemler sırasında ortaya çıkan maddeleri ifade eder.
Üreamin üretimi Kömür kurumu, kömür katranı ve ziftinde bulunan polisiklik hidrokarbonlara maruziyete neden olan işler Bakır-nikel cevherinin kavrulması ve elektro rafinasyonu işleminde açığa çıkan toz, duman ve mistlere maruziyete neden olan işler
Kuvvetli asit prosesi ile isopropil alkol üretimi
Sert odun tozuna maruziyete neden olan işler
Cevap: D

25) Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelere genel olarak ne ad verilir?

A) Mutajen madde
B) Kanserojen madde
C) Aşındırıcı madde
D) Tahriş edici madde

Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin göre; mutajen madde, solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddeleri ifade eder. Cevap: A

Ne düşünüyorsunuz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İş Sağlığı Güvenliği Açıklamalı Sorular

Açıklamalı Sorular 70

İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümlü Soru Bankası

Açıklamalı Sorular 72