in

Açıklamalı Sorular 68

1) Durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az kaç olmalıdır?

A) 1                   B) 2                           C)3                             D) 4

Açıklama:
Cevap: C

2) Çalışma süresinin …….. gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması gece çalışması sayılır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Uçte ikisinden çoğu
B) Dörtte birinden çoğu
C) Üçte birinden çoğu
D) Yarısından çoğu

Açıklama: Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin göre; çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması, gece çalışması sayılır.
Cevap: D

3) İşin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği göz önünde tutularak, gece ve gündüz postalarında……………nöbetleşme esası da uygulanabilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Beş günlük
B) Bir haftalık
C) On günlük
D) İki haftalık

Açıklama: Postalar Halinde işçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara ilişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin göre; işin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği göz önünde tutularak, gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.
Cevap: D

4) Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az kaç saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz?

A) 7,5
B ) 8
C) 11
D) 24

Açıklama: Postalar Halinde işçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin göre; posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az on bir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Bu hüküm, postası değiştirilen işçilere de uygulanır.
Cevap: C 

5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az on bir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz.
B) İşin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği göz önünde tutularak, gece ve gündüz postalarında iki
haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.
C) Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir gününde 24 saatten az
olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur.
D) İşin niteliği, bir işyerinin aynı bölümündeki bütün işçilere aynı saatte ara    dinlenmesi verilmesine
olanak bırakmıyorsa, bu dinlenme, işçilere, gruplar halinde arka arkaya çalışma süresinin başlarından
başlayarak verilir.

Açıklama: Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin göre; postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 68. maddesindeki esaslar uyarınca ara dinlenmesi verilir. İşin niteliği, bir işyerinin aynı bölümündeki bütün işçilere aynı saatte ara dinlenmesi verilmesine olanak bırakmıyorsa, bu dinlenme, işçilere, gruplar halinde arka arkaya çalışma süresinin ortalarından başlayarak İş Kanunu ve bu Yönetmelikteki esaslara göre verilir.
Cevap: D

6) Kadın işçiler gece postalarında kaç saatten fazla çalıştırılamazlar?

A) 8                       B) 7,5                       C) 7                       D) 6

Açıklama: Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğin göre; kadın işçiler her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.
Cevap: B

7) Gece postalarında çalışan kadın işçilerin sağlık muayeneleri ne kadar sürede birtekrarlanmalıdır?

A) 3 ayda                B) 6 ayda               C) 12 ayda             D) 18 ayda

Açıklama: Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğin  göre; kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktorlarına muayene ettirilerek, çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporlarının alınması şarttır. Bu işçilerin muayeneleri her altı ayda bir tekrarlanır.
Cevap: B

8) Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kadın işçi, medeni durumuna bakılmaksızın on sekiz yaşını doldurmuş kadın işçileri ifade eder.
B) Kadın işçiler gece postasında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

C) Kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce sağlık raporlarının
alınması şarttır.
D) Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, karşılanmak
zorundadır.

Açıklama: Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğin göre; kadın işçinin kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir işyerinde çalışıyor ise, kadın işçinin isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenir. Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, olanak oranında karşılanır.
Cevap:D

9) Kadın işçiler gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden sonra ne zamana kadar gece postasında çalıştırılamazlar?

A) Doğuma kadar
B) Doğum tarihinden sonra altı aya kadar
C) Doğum tarihinden sonra üç aya kadar
D) Emzirme dönemi bitene kadar

Açıklama: Kadın işçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğin göre; kadın işçiler, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın işçiler ise doğum tarihinden başlamak üzere 12 ay süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar.
Cevap: A

10) Etik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Etik neyin doğru ya da yanlış olduğunu ortaya koyan davranışsal kurallar ve ilkelertopluluğudur.
B) Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleşmesini sağlayan temel kurallar ya da
değişkenlerdir.
C) İşletme etiği insancıl değerlerin ışığında işletme işlevlerinin doğru yerine getirilmesi çabasıdır,
D) Etik bir toplumun ulusal çıkarlarını diğer toplumların aleyhine öncelik tanınmasıdır.

Açıklama: Etik sözcüğü, Yunancada gelenek ve görenek anlamına gelen “ethos” sözcüğünden gelir. Etik neyin doğru ya da yanlış olduğunu ortaya koyan davranışsal kurallar ve ilkeler topluluğudur. Geniş anlamda etik, herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleşmesini sağlayan temel kurallar ya da değişkenlerdir, işletme etiği ise insancıl değerlerin ışığında işletme işlevlerinin doğru yerine getirilmesi çabasıdır.
Cevap: D

11) Aşağıdakilerden hangisi bir toplumdan diğerine çok büyük değişiklik göstermeyen temel ve üst etik değerlerinden değildir?

A) Adalet
B) Doğruluk ve dürüstlük
C) Tarafsızlık
D) Bağımlılık

Açıklama: Bir toplumdan diğerine çok büyük değişiklik göstermeyen temel ve üst etik değerlerin ve ilkelerin aşağıdaki başlıklarda toplanması mümkündür:
Adalet (hakça davranma)
Doğruluk ve dürüstlük (içi-dışı bir olma, hilesiz olma)
Tarafsızlık (nesnel davranma, liyakati esas alma)
Sorumluluk (bencillik ve kişisel çıkarlardan uzak olma, sorumlu davranma)
Cevap: D

12) Aşağıdakilerden hangisi etik ilkeler arasında ver almamaktadır?

A)  Dürüstlük ve şeffaflık
B)  Hayat koşulları
C)  Güvenilirlilik
D)  Kişisel ve örgütsel gizliliğin korunması

Açıklama: İngiltere ve ABD’deki birçok akademik sosyal araştırma kuruluşunun belirlediği etik kodların içeriği üzerine yapılan bir çalışmada ortaya konulan etik ilkeler şu şekilde özetlenebilir:
İtibar ve saygı
Dürüstlük ve şeffaflık
Bilgilendirme
Güvenilirlilik
Kişisel ve örgütsel gizliliğin korunması
Araştırma bulgularında yanlış beyan, anlatım ve yönlendirmelerden kaçınılması
Cevap: B

13) Etik kurallara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Sosyolojik açıdan toplumsal güveni aşılar.
B)  Kişisel olarak disipline etmek için bir çerçeve oluşturur,
C) Mesleki gruplaşmayı ortadan kaldırır.
D) Değerleri ve kuralları netleştirir.

Açıklama: Etik kurallar;
Değerleri ve kuralları netleştirir.
Mesleki gruplaşmayı kolaylaştırır.
Sosyolojik açıdan toplumsal güveni aşılar.
Kişisel olarak disipline etmek için bir çerçeve oluşturur.
Cevap: C

14) Aşağıdakilerden hangisi iş etiğini etkileyen faktörlerden birisi değildir?

A) Küreselleşme
B) Teknoloji
C) Sosyal sorumluluk
D) Kültür

Açıklama: İş etiğini etkileyen faktörler şunlardır:
Küreselleşme
Kültür
Sosyal sorumluluk
Cevap: B

15) Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinin iş etiği üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A) Küresel piyasada rekabet avantajının elde edilmesinde insanların tutum ve davranışlarının etkisinin
artması
B) Ekonomik ilişkilerde uluslararası etik vizyonun ve ilkelerin gücünün hissedilmesi
C) Küreselleşmenin iş ahlakıyla bağdaşmamasından dolayı iş etiğine ters düşmesi
D) Küreselleşme ile birlikte, bazı uluslararası uzman kuruluşlar tarafından etik kodlarının belirlenmesi ve
kullanılması

Açıklama: Son yıllarda yaşanan küreselleşmenin; işgücünü, işletmeleri, iş standartlarını, ticari ilişkileri ve rekabeti uluslar üstü bir platforma taşıdığı görülmektedir. Yaşanan gelişmeler, toplumların dönüşümüne ve iş değerlerinin değişimine neden olmakta; etik değerlerin ve kültürün yeni biçimlerine gereksinim duyulmasına yol açmaktadır. Küreselleşme sürecinin, iş etiği ve etiksel ilkeler üzerindeki etkisini üç boyutta ele almak mümkündür:
Küresel piyasada rekabet avantajının elde edilmesinde insanların tutum ve davranışlarının etkisi artmaktadır. Küreselleşme ile birlikte örgüt psikolojisi konusundaki gelişmeler, hayat standartlarındaki iyileşmeler ve çalışanların beklentilerindeki değişimler iş koşullarının iyileştirilmesine ve iş etiğine ilişkin önlemleri içeren alternatif anlayışın yükselen bir ivme kazanmasına yol açmıştır.
Ekonomik ilişkilerde uluslararası etik vizyonun ve ilkelerin gücü hissedilmektedir, işletmelerin uluslararası ticari ilişkilerini geliştirmelerinde veya birtakım birliklere katılımlarında ya da uluslararası ekonomi piyasasında destek kazanmalarında iş etiği ilkeleri belirleyici bir rol oynamaktadır.
Küreselleşme ile birlikte, bazı uluslararası uzman kuruluşlar tarafından etik kodlar belirlenmekte ve kullanılmaktadır.
Cevap: C

16) Çalışma etiği ve iş ahlakına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İki kavram arasında bir fark bulunmamaktadır.
B) İş ahlakı ilkeleri evrensel ve herkes için geçerliliği olan bir özellik taşırken; çalışma etiği göreceli, töresel
ve toplumdan topluma değişen bir nitelik göstermektedir.
C) Çalışma etiği hukuka, düşünmeye ve felsefeye dayalı davranış ilkelerini içerirken, iş ahlakı dine ve dini
inançlara göre uyulması gereken kurallar bütününü kapsamaktadır.
D) İş ahlakı, iş yaşamındaki özel gruplar için belirlenmiş davranışlar veya davranış kurallarını tanımlarken,
çalışma etiği toplum içindeki farklı grupların dini, cinsel ve etnik kimliklerine göre değişmektedir.

Açıklama: Çalışma etiği ve iş ahlakı kavramlarının zaman zaman birbirlerinin yerine kullanıldıkları görülmekle birlikte, yükledikleri anlam, içerik, nitelik ve kapsam bakımından birtakım farklılıkları bulunmaktadır.Çalışma etiği, insanların birbirleriyle ilişkilerinde yol gösterici davranış kurallarına dayalı bir sistem olup hukuka, düşünmeye ve felsefeye dayalı davranış ilkelerini içermektedir. İş ahlakı ise, çoğu zaman dini inançlarımızın bir parçası olan kurallardan hareket etmekte ve dini inançlara göre uyulması gereken kurallar bütününü kapsamaktadır.
Çalışma etiği ilkeleri evrensel ve herkes için geçerliliği olan bir özellik taşırken; iş ahlakı göreceli, töresel ve toplumdan topluma değişen bir nitelik göstermektedir.
Çalışma etiği, iş yaşamındaki özel gruplar için belirlenmiş davranışlar veya davranış kurallarını tanımlamakta ve daha çok soyut kavramlara dayalı bir özellik göstermektedir. İş ahlakı ise, toplum içindeki farklı grupların dini, cinsel ve etnik kimliklerine göre değişen, yazılı olmayan ve insanlar arasında uyulması gereken kuralları işaret etmektedir.
Çalışma etiği ve iş ahlakı kavramlarının farklılıklarının yanı sıra birtakım ortak noktaları da bulunmaktadır. Bu iki kavram, iş hayatında, ekonomik ve sosyal yaşam içinde işlevsellikleri bakımından; ilişkileri düzenleme, güven oluşturma, bütünleştirme,
kontrol etme, iş barışının geliştirilmesi, dürüstlük, saygı, eşitlik kavramlarının gelişiminin sağlanması gibi benzer nitelikler taşımaktadır.
Cevap: C

17) Aşağıdakilerden hangisi çalışma etiği ve iş ahlakının ortak noktalarından biri değildir?

A)  Fırsatları kovalama
B)  Güven oluşturma
C)  İş barışının geliştirilmesi
D)  Kontrol etme

Açıklama:
Cevap: A

18) Meslek etiğinin önem kazanmasına ilişkin aşağıdaki nedenlerden hangisi yanlıştır?

A) İşletmelerin uluslararası iş standartlarına uyum sağlayabilmelerinde mücadeleci ve yenilikçi olmaları
B) İşletmelerin topluma karşı sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve etik değerleri benimsemeleri
C) Değerlere dayalı davranış ve yönetim biçimlerinin işletmelerin var olabilmeleri ve yaşamlarını
sürdürebilmeleri için ön koşullardan biri haline gelmesi
D) Etik değerlere sahip olmayan şirketlerin daha çok itibar görmesi

Açıklama: Günümüzde değerlere dayalı davranış ve yönetim biçimleri, işletmelerin var olabilmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için ön koşullardan biri haline gelmiştir, işletmelerin uluslararası iş standartlarına uyum sağlayabilmelerinde mücadeleci ve yenilikçi olmaları, topluma karşı sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve etik değerleri benimsemeleri, son yıllarda önemi artan konular olarak ortaya çıkmaktadır.
Cevap: D

19) Mühendislik etiğinin ilkelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Mühendisler yalnızca objektif ve gerçek resmi raporlar yayınlamalıdırlar.
B)  Mühendisler çalıştığı kuruluşların hak ve menfaatlerini ön planda tutmalıdırlar.
C)  Mühendisler mesleki görevlerini yerine getirirken toplumun güvenliğini, sağlığını ve refahını en önde
tutmalıdırlar.
D)  Mühendisler sadece kendi uzmanlık alanlarındaki hizmetleri vermelidirler.

Açıklama: Mühendislik etiğinin temel ilkeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: Mühendisler;
Mesleki görevlerini yerine getirirken toplumun güvenliğini, sağlığını ve refahını en önde tutmalıdırlar.
Sadece kendi uzmanlık alanlarındaki hizmetleri vermelidirler.
Yalnızca objektif ve gerçek resmi raporlar yayınlamalıdırlar.
Mesleki konularda, her işveren veya müşteri için güvenilir vekil olarak davranmalı ve çıkar çatışmalarından kaçınmalıdırlar.
Hizmetlerinin geçerliliği konusunda mesleki itibarlarını oluşturmalı ve diğerleriyle haksız rekabete girmemelidirler.
Mesleğin doğruluğunu, onurunu ve değerini yüceltmek ve geliştirmek için çalışmalıdırlar.
Mesleki gelişmelerini kendi kariyerleriyle devam ettirmeli ve kendi kontrolleri altındaki mühendislerin mesleki gelişmeleri için olanaklar sağlamalıdırlar.
Cevap: B

20) “İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası    Etik Kurallar” rehberi aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından hazırlanmıştır?

A) WHO            B) ILO                   C)ICOH                D)OHSA

Açıklama: Etik kurallar çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin tam bir bağımsızlık ve yetkinlikle çalışabilmeleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi ve dolayısıyla çalışanların ve işyerlerinin korunmasını temin için Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu (ICOH) tarafından “İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik Kurallar” rehberi hazırlanmıştır.
Cevap: C

21) ICOH’un tüm hekimler için var olan etik kurallardan ayrı bir uluslararası iş sağlığı etik kurallarını benimsemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?

I-   İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının, işçi, işveren, toplum, halk sağlığı ve sosyal güvenlik ve adalet makamları gibi diğer kurumlara karşı karmaşık ve kimi zaman çalışma yaşamındaki bu taraflar nedeniyle birbiriyle çelişen sorumluluklarının olduğunun daha fazla anlaşılması
II-  Zorunlu ya da gönüllü olarak kurulan iş sağlığı hizmet birimlerindeki artış sonucu iş sağlığı alanında çalışanların sayılarındaki artış
III- İş sağlığı uygulamalarının farklı alanlardan uzmanların katılımını gerekli kılan çok bilimli yapıya dönüşmesi

A) Yalnızlll                   B)l,ll               C) II, III                  D) I, II, III

Açıklama: ICOH’un tüm hekimler için var olan etik kurallardan ayrı bir uluslararası iş sağlığı etik kurallarını benimsemesinin birçok nedeni vardır. Birincisi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının, işçi, işveren, toplum, halk sağlığı ve sosyal güvenlik ve adalet makamları gibi diğer kurumlara karşı karmaşık ve kimi zaman çalışma yaşamındaki bu taraflar nedeniyle birbiriyle çelişen sorumluluklarının olduğunun daha fazla anlaşılmasıdır. İkincisi, zorunlu ya da gönüllü olarak kurulan iş sağlığı hizmet birimlerindeki artış sonucu, iş sağlığı alanında çalışanların sayılarındaki artıştır. Diğer bir neden ise, iş sağlığı uygulamalarının farklı alanlardan uzmanların katılımını gerekli kılan çok bilimli yapıya dönüşmesidir.
Cevap: D

22) Uluslararası etik kurallara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  İş sağlığı profesyonellerinin sadece bireysel çalışmalarını içerir.
B)  Özel                ya da kamu işletmelerinde iş güvenliği, hijyen, sağlık ve çevre ile ilgili görev yapan ve sorumluluk
alan uzmanlar için uygundur.
C)  İş sağlığı profesyonelleri terimi, mesleği gereği profesyonel anlamda sorumluluk alarak iş sağlığı
gündemiyle uğraşan geniş
D)  İş sağlığı çalışanları tarafından ve hizmet birimlerinde, serbest pazar koşullarında ya da kamuda
bulunmalarına bakılmaksızın uygulanmalıdır.

Açıklama: Uluslararası etik kurallar, özel ya da kamu işletmelerinde iş güvenliği, hijyen, sağlık ve çevre ile ilgili görev yapan ve sorumluluk alan uzmanlar için uygundur. Bu kurallar çerçevesinde tanımlanan iş sağlığı profesyonelleri terimi, mesleği gereği profesyonel anlamda sorumluluk alarak iş sağlığı gündemiyle uğraşan geniş bir grup için kullanılmıştır. Kuralların kapsamı, iş sağlığı profesyonellerinin hem bireysel çalışmalarını, hem de bir kurum için veya iş gereği müşteri ya da kullanıcılara hizmet verdikleri girişimleri içerir. Kurallar, iş sağlığı çalışanları tarafından ve hizmet birimlerinde, serbest pazar koşullarında ya da kamuda bulunmalarına bakılmaksızın uygulanmalıdır.
Cevap: A

23) İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik Kurallar rehberine göre iş sağlığı profesyonelleri tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  Sadece iş sağlığı hizmeti veren işyeri hekimlerini ve hemşirelerini kapsamak üzere kullanılır.
B)  Sadece iş güvenliği ve sağlığı görevlerini yürüten iş güvenliği uzmanlarını kapsamak üzere kullanılır.
C)  Sadece iş güvenliği ve sağlığı çalışmalarını Devlet adına yürüten yetkili makamları kapsamak üzere
kullanılır.
D)  Profesyonel yeterliğe sahip olarak iş güvenliği ve sağlığı görevlerini yürüten, iş sağlığı hizmeti veren ya
da bir iş sağlığı uygulamasında yer alanların tümünü kapsamak üzere kullanılır.

Açıklama: İş sağlığı profesyonelleri tanımı, profesyonel yeterliğe sahip olarak iş güvenliği ve sağlığı görevlerini yürüten, iş sağlığı hizmeti veren ya da bir iş sağlığı uygulamasında yer alanların tümünü kapsamak üzere kullanılır. İş sağlığı, teknik, tıbbi, sosyal ve yasal alanları içerdiği ve teknoloji ile sağlık arasında bir ara yüz oluşturduğu için, çok farklı disiplinler ile ilişkilidir, iş sağlığı profesyonelleri; iş sağlığı hekimlerini ve hemşirelerini, iş müfettişleri ile iş hijyenistleri ve psikologları, iş sağlığı ve güvenliği araştırması alanındaki uzmanları olduğu kadar, ergonomi, rehabilitasyon, kaza önleme, çalışma ortamının geliştirilmesi alanlarındaki uzmanları da kapsar. Eğilim, bu iş sağlığı profesyonellerinin yeteneklerini, çok disiplinli bir ekip yaklaşımı içerisinde harekete geçirme yönündedir.
Cevap: D

24) İş sağlığında temel odak noktasının yöneldiği amaç aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?

I-   İşçilerin sağlığının ve çalışma kapasitesinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi;
II-  İş ortamının ve işin, güvenlik ve sağlığı geliştirici yönde düzenlenmesi;
III- İşin organizasyonu ve çalışma kültürünün, işteki sağlığı ve güvenliği destekleyici yönde geliştirilmesi

A) Yalnızlll                B) l,ll                   C) ll,lll            D) I, II, III

Açıklama: İş sağlığında temel odak noktası üç farklı amaca yönelmiştir:
İşçilerin sağlığının ve çalışma kapasitesinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi
İş ortamının ve işin, güvenlik ve sağlığı geliştirici yönde düzenlenmesi
işin organizasyonu ve çalışma kültürünün, işteki sağlığı ve güvenliği destekleyici yönde geliştirilmesi; bunu yaparken aynı zamanda olumlu bir sosyal ortam ve düzgün çalışma yöntemi geliştirilmesine yardımcı olup, işin verimliliğini arttı rabilmesi
Cevap: D

25) İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik Kurallar’ın temel aldığı ilke ve değerlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İş sağlığı profesyonelleri, sadece iş sağlığına katkıda bulunmalıdır.
B) İş sağlığının amacı, işçilerin bireysel ve toplu olarak sağlığına ve sosyal refahına yönelik hizmetlerin
sunulmasıdır.
C) İş sağlığı profesyonellerinin görevleri arasında, işçinin yaşamını ve sağlığını koruma, insan onuruna
saygı ve iş sağlığı politikaları ile programlarında en yüksek etik ilkeleri geliştirme yer alır.
D) İş sağlığı profesyonelleri, görevlerini yerine getirirken tam profesyonel bağımsızlığa sahip olması
gereken uzmanlardır.

Açıklama: İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik Kurallar’ın temel aldığı ilke ve değerler şunlardır:
İş sağlığının amacı, işçilerin bireysel ve toplu olarak sağlığına ve sosyal refahına yönelik hizmetlerin sunulmasıdır. İş sağlığı uygulaması en yüksek profesyonel standartlara ve etik ilkelere göre gerçekleştirilmelidir, iş sağlığı profesyonelleri, çevre ve toplum sağlığına katkıda bulunmalıdır.
İş sağlığı profesyonellerinin görevleri arasında, işçinin yaşamını ve sağlığını koruma, insan onuruna saygı ve iş sağlığı politikaları ile programlarında en yüksek etik ilkeleri geliştirme yer alır. Profesyonel davranış, dürüstlük, tarafsızlık, sağlık verilerinin gizliliğini ve işçilerin özel bilgilerini korumayı da içermektedir.
İş sağlığı profesyonelleri, görevlerini yerine getirirken tam profesyonel bağımsızlığa sahip olması gereken uzmanlardır. Görevleri için gerekli olan yeterliği edinip sürdürmeli ve işlerini doğru uygulamayla ve profesyonel etik kurallara uygun biçimde yürütmelerini sağlayacak koşulları talep etmelidirler.
Cevap: A

Ne düşünüyorsunuz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çözümlü İş Sağlığı ve Güvenliği Soruları

Açıklamalı Sorular 67

İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümlü Sorular

Açıklamalı Sorular 69