in

Açıklamalı Sorular 67

1) Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinin herhangi birinde ver almamaktadır?

A) İşveren risk değerlendirmesine ilişkin dokümanları ilgili bölge müdürlüğüne göndermek zorundadır.
B) İşveren kanserojen ve mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını,
istenmesi halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı1 na vermek zorundadır.
C) Patlamadan korunma dokümanı işin başlamasından önce hazırlanmalıdır.
D) Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde risk
değerlendirmesi, zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır.

çıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesine göre; işveren,
Cevap: A

2) Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe göre çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel sağlık kayıtlarının kaç yıl saklanması gerekir?

A) 5                      B) 10                        C) 25                             D)40

Açıklama: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin göre;
Risk değerlendirmesine göre, çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden riskli olan işlerde çalışanların güncellenmiş listesi ve bunların maruziyet durumlarını belirten kayıtlar ile
Çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel sağlık kayıtları maruziyetin sona ermesinden sonra en az kırk yıl süre ile saklanacaktır.
Cevap:D

 

3) Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne göre dokuma halat veya sapanları yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olmalıdır. Genel bir kural olarak bu katsayı kaçtır?

A) 2                         B) 4                             C) 5                D) 7

Açıklama: Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; dokuma halat veya sapanların çalışma katsayısı malzemeye, imalât yöntemine, ölçülerine ve kullanıma bağlıdır. Bu katsayı yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmelidir; genel bir kural olarak bu kat sayı, kullanılan malzemenin çok iyi kalite olması ve imalât yönteminin kullanım amacına uygun olması koşuluyla, 7’ye eşittir.
Cevap: D

4) Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne göre bir sapanı oluşturan ve sapanla birlikte kullanılan bütün metalik aksamlar yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olmalıdır. Genel bir kural olarak bu katsayı kaçtır?

A) 2                            B)4                             C)5                                D) 7

Açıklama: Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; bir sapanı oluşturan ve sapanla birlikte kullanılan bütün metalik aksamlar yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olmalıdır; genel bir kural olarak bu katsayı 4’e eşittir.
Cevap: B

5) Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatındaki özel risk grupları arasında ver almamaktadır?

A) Özürlüler
B) Çocuklar
C) Kadınlar
D) Sporcular

Açıklama: Çalışma hayatındaki özel risk grupları şunlardır:
Kadın çalışanlar
Çocuk çalışanlar
Yaşlı çalışanlar
Özürlü çalışanlar
Cevap: D

6) Çalışma yaşamında aşağıdakilerden hangisi riskli grup olarak kabul edilmez?

A) Çocuklar
B) 18 – 20 yaş gurubu gençler
C) Kadınlar
D) Yaşlılar

Açıklama:
Cevap: B

7) Çalışma yaşamında aşağıdakilerden hangisi riskli grup olarak kabul edilir?

A) Sporcular
B) 18 – 20 yaş gurubu gençler
C) İşe yeni girenler
D) Kadınlar

Açıklama:
Cevap: D

8) Aşağıdakilerden hangisi çocukların çalıştırılmama nedenlerinden biri değildir?

A)  Deneyimsizdirler.
B)  Fiziksel kuvvetleri birçok şey için yetersizdir.
C)  Çalışma istekleri çok güçlüdür.
D)  Hakları hakkında bilgisizdirler.

Açıklama: Çocuklar aşağıda sıralanan özellikleri nedeni ile çalışma hayatında önemli bir risk grubunu oluştururlar:
Fiziksel ve ruhsal olarak gelişme sürecindedirler.
Deneyimsizdirler.
Hakları hakkında bilgisizdirler.
Muhakeme yetenekleri gelişmemiştir.
Meraklıdırlar.
Oyun oynama istekleri baskındır.
Uzun süre dikkatlerini bir işe toplamaları güçtür.
Risk algılama ve bilinç düzeyleri yetişkinlerinki kadar gelişmiş değildir.
Kendilerini kanıtlama çabası ile riskli davranışlarda bulunmaya yönelebilirler.
Fiziksel kuvvetleri birçok şey için yetersizdir.
Birikim özelliği olan kimyasal maddelerle karşılaşmak için yaşları çok küçüktür.
işyerlerindeki koruyucu malzemelerin boyutları çocuklara uygun değildir.
İşyerlerindeki araç ve gereçlerin boyutları çocuklara uygun değildir.
Çalışma düzenine ilişkin bilgi düzeyleri eksiktir.
Her türlü şiddet için olası hedeftirler.
Cevap: C

9) Dünya Sağlık Örgütü’nün yaşlılıkla ilgili tanımlamalarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  50 – 59 yaş grubu “çok erken yaşlı”
B)  60 – 69 yaş grubu “erken yaşlı”
C)  70-79 yaş grubu “yaşlı”
D)  80 yaş ve üzeri “ileri yaşlı”

Açıklama: Dünya Sağlık Örgütü, yaşlılık sınırını 65 yaş olarak kabul etmektedir. Çoğunlukla 60 – 69 yaş grubu “erken yaşlı”, 70 – 79 yaş grubu “yaşlı” ve 80 yaş ve üzeri “ileri yaşlı” olarak tanımlanmaktadır. Cevap: A

 

 

10) …………..insan yapı ve biçiminin fiziksel yönlerinde herhangi bir bozukluk veya eksiklik oluşturarak yine onun bedensel yeteneklerini engelleyen veya bütünüyle kaldıran durum veya durumlardır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Zihinsel problemler
B) Kronik hastalık
C) Ruhsal ve duygusal bozukluklar
D) Bedensel özürlülük

Açıklama: Bedensel özürlülük, insan yapı ve biçiminin fiziksel yönlerinde herhangi bir bozukluk veya eksiklik oluşturarak yine onun bedensel yeteneklerini engelleyen veya bütünüyle kaldıran özürlülük türüdür. Bedensel özürlülüğün hem körlük, topallık, çolaklık, sağırlık, kekeme gibi görülebilen hem de sara, astım, kalp hastalıkları gibi görülemeyen yönleri bulunmaktadır.
Cevap: D

11) 1973 yılında kabul edilen ve çocukların çalışabilecekleri en küçük yaşın 14 olmasını öngören ILO sözleşmesinin sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 77                       B) 111           C) 138                   D) 155

Açıklama: 1973 yılında kabul edilen İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 sayılı ILO Sözleşmesi’ne göre, ekonomisi ve eğitim olanakları yeterince gelişmemiş olan, her üye bu maddenin 3. fıkrası hükümlerini dikkate almaksızın varsa ilgili işveren ve işçi örgütlerinin görüşünü aldıktan sonra, asgari yaşı başlangıçta 14 olarak belirleyebilir.
Cevap: C

12) İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 sayılı ILO Sözleşmesi’ne göre en küçük çalışma yaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 12                   B) 13                        C) 14                          D) 15


Açıklama:

Cevap: C

13) İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde kaç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde kaç özürlü ve yüzde kaç eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler?

A)  Özel sektör % 5 özürlü, kamu % 6 özürlü ve % 2 eski hükümlü
B)  Özel sektör % 4 özürlü, kamu % 5 özürlü ve % 2 eski hükümlü
C)  Özel sektör % 3 özürlü, kamu % 4 özürlü ve % 2 eski hükümlü
D)  Özel sektör % 2 özürlü, kamu % 3 özürlü ve % 2 eski hükümlü

Açıklama: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesine göre; işverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.
Cevap: C

14) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)  Kadın işçilerin doğumdan önce altı ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on dört
haftalık süre için çalıştırmamaları esastır.
B)  Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra altı hafta olmak üzere toplam on dört
haftalık süre için çalıştırmamaları esastır.
C)  Kadın işçilerin doğumdan önce altı ve doğumdan sonra altı hafta olmak üzere toplam on iki haftalık
süre için çalıştırmamaları esastır.
D)  Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı
haftalık süre için çalıştırmamaları esastır.

Açıklama: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesine göre; kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.
Cevap: D

15) 4857 sayılı iş Kanunu’na göre kadın işçilerin çoğul gebelikte, doğum öncesi ve doğum sonrasında kullanacağı toplam izin süresi ne kadardır?

A) 6 Hatta
B) 12 Hafta
C) 16 Hafta
D) 18 Hafta

16) Genç işçi tanımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  16 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi
B)  15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi
C)  14 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişi
D)  14yaşını tamamlamış, ancak 16 yaşını tamamlamamış kişi

Açıklama: Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin göre;
Genç işçi, 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi,
Çocuk işçi, 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi ifade eder.
Cevap: B

 

 

17) Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmi dört saatlik zaman diliminde, kesintisiz kaç saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır?

A) 12                    B) 13                       C) 14                     D) 15

Açıklama: Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin göre; çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmi dört saatlik zaman diliminde, kesintisiz on dört saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır.
Cevap: C

18) Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kaç saatten az olamaz?

A) 24
B) 30
C)40
D) 45

Açıklama: Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin göre; çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az olamaz. Ayrıca hafta tatili ücreti bir iş karşılığı olmaksızın ödenir.
Cevap: C

19)
I. Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giymiş işverenlerin yanlarında çalıştıramazlar,
II. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş işverenlerin yanlarında çalıştıramazlar.
III. 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiye çocuk işçi denir.

Çocuk ve genç işçiler için yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

A) Yalnız l                   B) l,ll                      C) II, III                D) I, II, III

Açıklama: Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin göre; çocuk ve genç işçileri;
Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen,
Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olan, işveren veya işveren vekilleri çalıştıramazlar.
Cevap: B

20) Çocuk işçiler aşağıdaki işlerden hangisinde çalıştırılamazlar?

A)  Yük taşıma ve istifleme işleri
B)  Esnaf ve sanatkârların yanında satış işleri
C)  İpek böcekçiliği işleri
D)  Büro hizmetlerine yardımcı işler

Açıklama: Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek-l’ine göre; çocuk işçilerin çalıştırılabilecekleri hafif işler şunlardır:
Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri
Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği işleri
Esnaf ve sanatkârların yanında satış işleri
Büro hizmetlerine yardımcı işler
Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük taşıma ve istifleme hariç)
Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak yapılan işler
Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri
Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler (yük taşıma ve istifleme hariç)
Spor tesislerinde yardımcı işler Çiçek satışı, düzenlenmesi işleri
Cevap: A

21) Çalışma gücünün en az yüzde kaçından yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenenler özürlü olarak kabul edilir?

A) 25                      B) 30                         C) 40                               D) 50

Açıklama: Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesine göre; özürlü, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 40’ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenenleri ifade eder.
Cevap: C

22) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre çalışma hayatında “gece” en geç saat ………..…..kadar geçen ve her halde ……………..süren dönemdir.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)  20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya – en fazla on bir saat
B)  19.00’da başlayarak en erken saat 06.00’ya – en fazla on bir saat
C)  20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya – en az on saat
D)  19.00’da başlayarak en erken saat 06.00’ya – en az on saat

Açıklama: Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir.
Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin “gece” başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci fıkradaki hükmün uygulama şekillerini tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmayan işyerlerinde işçilerin gece çalışmalarını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir. İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez.
Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu, işe başlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir. Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler. İşçilerinin sağlık kontrollerinin masrafları işveren tarafından karşılanır.
Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, mümkünse gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir.
İşveren gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini ve bu işçiler için işe başlamadan önce alınan ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.
Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.
Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az on bir saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz.
Cevap: A

23) İşveren gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini ve bu işçiler için işe başlamadan önce alınan ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını nereye vermekle yükümlüdür?

A) İlgili bölge müdürlüğüne
B) Belediye başkanlıklarına bağlı ilgili birimlere
C) Yetkili kolluk kuvvetlerine
D) İlgili sağlık müdürlüğüne

Açıklama:
Cevap: A

24) Gece çalışmalarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her
halde en fazla on bir saat süren dönemdir.
B) Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden
geçirilirler.
C) İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez.
D) Gece ve gündüz postalarında, postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az yedi buçuk saat
dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz.

Açıklama:
Cevap: D

25) Postalar halinde çalışılan işlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gece dönemine denk düşen 20.00 – 06.00 saatleri arasındaki işçi postalarında, 18 yaşını doldurmamış
çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmaları yasaktır.
B) Zorunluluk olmadıkça işçilerin postaları değiştirilemez.
C) İşin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği göz önünde tutularak, gece ve gündüz postalarında iki
haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.
D) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak
yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az dört işçi postası çalıştırılacak şekilde
düzenlenir.

Açıklama: Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin göre; işçi postaları, nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az üç işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir.
Cevap: D

 

Ne düşünüyorsunuz?

0 puan
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İş Güvenliği Çözümlü Soru Bankası

Açıklamalı Sorular 66

A, B ve C sınıfı İSG sınavı soruları çözümü

Açıklamalı Sorular 68