in

Açıklamalı Sorular 63

1) Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa iş sağlığı ve güvenliği açısından uyulacak şartlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Ekipmanın kendiliğinden hareketi önlenecektir.
B) Güvenliğin    sağlanmasında, sürücünün doğrudan görüş alanının yetersiz kaldığı durumlarda, görüşü
iyileştirmek için uygun yardımcı araçlar kullanılacaktır.
C) Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde otomatik olarak hemen
duracak şekilde olacaktır.
D) Ekipmanı frenleyecek ve durduracak bir donanımı bulunacaktır.

Açıklama:
Cevap: A

2) Aşağıdaki şartlardan hangisi kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa geçerli değildir?

A) Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, normal şartlarda çarpma ve ezilme tehlikelerine karşı korunaklı
olacak, bunun sağlanamadığı hallerde diğer uygun araçlarla çarpma riski kontrol altına alınacaktır.
B) Ekipmanda yetkisiz kişilerce çalıştırılmasını önleyecek donanım bulunacaktır.
C) Aynı anda hareket eden birden fazla elemanı bulunan iş ekipmanında bu elemanların çarpışmasının
etkilerini en aza indirecek önlemler alınacaktır.
D) Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde kesinlikle manuel olarak
durdurulacaktır.

Açıklama:
Cevap: D

3) İşçileri kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Taşıma kabini düşme risklerinde darbelere karşı daha dayanıklı bir malzemeden yapılacak ve her
çalışmadan önce kontrol edilecektir.
B) Olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan işçilerin tehlikeye maruz kalmaması ve kurtarılması
sağlanacaktır.
C) Taşıma kabininde çarpma, tehlikeli bir şekilde sürüklenme veya düşme ve istem dışı kurtulma
hareketleri esnasında işçilerin zarar görmemeleri sağlanacaktır.
D) Emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilecek ve her çalışma günü kontrol
edilecektir.

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; işçileri kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında;
Taşıma kabininin düşme riski uygun araçlarla önlenecek,
Kullanıcının kendisinin kabinden düşme riski önlenecek,
Özellikle cisimlerle istenmeyen temas sonucu, kullanıcının çarpma, sıkışma veya ezilme riski önlenecek,
Herhangi bir olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan işçilerin tehlikeye maruz kalmaması ve kurtarılması sağlanacaktır. Şayet, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski, alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilecek ve her çalışma günü kontrol edilecektir.
Cevap: D

4) İş ekipmanları ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?

A) İş ekipmanları, en az risk oluşturacak şekilde yerleştirilecek, kurulacak ve kullanılacaktır.
B) İş ekipmanının hareketli kısımları ile çevresinde bulunan sabit veya hareketli kısımlar arasında
mümkün olduğunca mesafe bulunmayacaktır.
C) Ekipmanda kullanılan ya da üretilen enerjinin ve maddelerin güvenli bir şekilde temini ve
uzaklaştırılması sağlanacaktır.
D) Kullanımı sırasında yıldırım düşmesi ihtimali bulunan iş ekipmanı yıldırımın etkilerine karşı uygun
araçlarla korunacaktır.

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-ll’sine göre; iş ekipmanının hareketli kısımları ile çevresinde bulunan sabit veya hareketli kısımlar arasında yeterli mesafe bulunacak ve ekipmanda kullanılan ya da üretilen enerjinin ve maddelerin güvenli bir şekilde temini ve uzaklaştırılması sağlanacaktır.
Cevap: B

5) Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp takılabilir iş ekipmanlarının dikkate alınarak öngörülen bütün kullanım şartlarında sağlam ve kararlı bir şekilde kullanılması sağlanacaktır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Aksesuarları da
B) Zemin özellikleri de
C) Yük kaldırma kapasitesi de
D) Kaldırılacak yüklerde

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-ll‘sine göre; yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp takılabilir iş ekipmanlarının zemin özellikleri de dikkate alınarak öngörülen bütün kullanım şartlarında sağlam ve kararlı birşekilde kullanılması sağlanacaktır. Cevap: B

6) İnsanların kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanları ve aksesuarları için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Ekipmanın kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunacaktır.,
B) Tehlike halinde tahliye için güvenilir araçlar bulunacaktır.
C) Kaldırılan kişilerin güvenilir haberleşme imkânları olacaktır.
D) İnsanları kaldırmak amacıyla yapılmamış iş ekipmanları, olağanüstü veya acil durumlarda dâhil olmak
üzere insanların kaldırılmasında kullanılmayacaktır.

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-ll’sine göre; olağanüstü veya acil olan istisnai durumlarda insanları kaldırmak amacıyla yapılmamış iş ekipmanı, gerekli önlemleri almak ve gözetim altında olmak şartıyla insanların kaldırılmasında kullanılabilir.
Cevap: D

7) Yüksekte yapılan geçici çalışmalarda kullanılan koruyuculara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Düşmenin önlenmesi konusunda toplu korunma önlemleri yerine kişisel korunma önlemlerine öncelik
verilecektir.
B) Koruyucular yüksekten düşmeyi önleyecek ve işçilerin yaralanmasına da meydan vermeyecek şekilde
uygun yapıda ve yeterli sağlamlıkta olacaktır.
C) Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven başlarında
kesintiye uğrayabilir.
D)  Koruyucuların, özel bir işin yapılması için geçici olarak kaldırılması gerektiği durumlarda, aynı
korumayı sağlayacak diğer güvenlik önlemleri alınacaktır.

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-ll’sine göre; yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma koşullarını sağlayacak ve devam ettirecek en uygun iş ekipmanı seçilecektir. Kişisel koruma önlemleri yerine toplu koruma önlemlerine öncelik verilecektir. İş ekipmanının boyutları, yapılan işe, öngörülen yüke uygun olacak ve tehlikesiz geçişlere izin verecektir.
Cevap: A

8) Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve ergonomik zorlamalara
bağlı olarak, uygun aksesuarlı oturma yerleri sağlanacaktır.
B) Halatlar, el merdivenlerini kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanılabilir.
C) El merdivenleri, düşük risk nedeniyle daha güvenli bir iş ekipmanı kullanımı gerekmiyorsa yüksekte
yapılan çalışmalarda kullanılabilir.
D) El merdivenleri, kısa süre kullanılacaksa veya işverence değiştirilmesi mümkün olmayan işyeri
koşullarında yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılabilir.

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-ll’sine göre; halat kullanılarak yapılan çalışmalar ancak, risk değerlendirmesi sonucuna göre işin güvenle yapılabileceği ve daha güvenli iş ekipmanı kullanılmasının gerekmediği durumlarda yapılabilir.
Cevap: B

9) Yüksekte yapılan geçici işlerde, düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular nerelerde kesintiye uğrayabilir?

A) Kaldırma araçlarının bulunduğu yerlerde
B) Çatılarda
C) Seyyar veya sabit merdiven başlarında
D) Katlar veya ara geçitler arasındaki geçişlerde

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-ll’sine göre; düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular ancak seyyar veya sabit merdiven başları nda kesintiye uğrayabilir.
Cevap: C

10) Halat kullanarak yapılan çalışmalarda işçilere, çalışma halatına bağlı verilecek ve kullandırılacaktır.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi daha uygundur?

A) Paraşütçü tipi emniyet kemeri
B) Baret
C) Güvenlik halatı
D) Halat tutucu

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-ll’sine göre; İşçilere, çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilecek ve kullandırılacaktır. Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı sağlanacaktır.
Cevap: A

11) Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne göre makine imalatçısı veya yetkili temsilcisi aşağıdaki ilkeleri hangi sıra dâhilinde uygulamalıdır?

I-  Bertaraf edilemeyecek riskler için gerekli koruyucu tedbirleri almak
II-  Riskleri olabildiğince bertaraf etmek veya azaltmak
III-  Kullanıcıları uygulanan koruyucu tedbirlerin her türlü yetersizliklerinden kaynaklanan giderilemeyen riskler konusunda bilgilendirmek, özel bir eğitimin gerekli olup olmadığını göstermek ve kişisel koruyucu ekipman sağlama ihtiyacını belirtmek

A) I, II, III             B) I, III,  II                     C) II, I, III                     D) II, III,I

Açıklama: 03.03.2009 tarih ve 27158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Makina Emniyeti Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; en uygun metotları seçerken, imalâtçı veya yetkili temsilcisi, aşağıdaki ilkeleri sıra dâhilinde uygulamalıdır:
Riskleri olabildiğince bertaraf etmek veya azaltmak (esasında güvenli makine tasarımı ve imalâtı)
Bertaraf edilemeyecek riskler için gerekli koruyucu tedbirleri almak
Kullanıcıları uygulanan koruyucu tedbirlerin her türlü yetersizliklerinden kaynaklanan giderilemeyen riskler konusunda bilgilendirmek, özel bir eğitimin gerekli olup olmadığını göstermek ve kişisel koruyucu ekipman sağlama ihtiyacını belirtmek
Cevap: C

12) Aşağıdakilerden hangisi makinelere, fiili veya olası bir tehlikenin bertaraf edilmesi için konulan, acil durum durdurma tertibatlarının özelliklerinden değildir?

A) Açıkça tanınabilen, açıkça görülebilen ve çabucak ulaşılabilen kumanda tertibatlarına sahip olmalıdır.
B) İlave bir risk oluşturmaksızın, tehlikeli işlemleri mümkün olan en çabuk bir şekilde durdurmalıdır.

C) Gerekli durumlarda, belirli koruyucu tertibatların hareketlerini tetiklemeli veya tetiklenmesini
sağlamalıdır.
D) Tertibatın devreden çıkartılması makineyi yeniden çalıştırmalıdır.

Açıklama: Makina Emniyeti Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; makinelere, fiili veya olası bir tehlikenin bertaraf edilmesi için, bir veya daha fazla acil durum durdurma tertibatı takılmalıdır. Bu tertibat aşağıdaki özelliklere haiz olmalıdır:
Açıkça tanınabilen, açıkça görülebilen ve çabucak ulaşılabilen kumanda tertibatlarına sahip olmalı,
İlave bir risk oluşturmaksızın, tehlikeli işlemleri mümkün olan en çabuk birşekilde durdurmalı,
Gerekli durumlarda, belirli koruyucu tertibatları hareketlerini tetiklemeli veya tetiklenmesini sağlamalıdır.
Bir durdurma komutunu takiben acil durum durdurma teçhizatının aktif konumu sona erdiğinde, bu komut acil durum durdurma tertibatının devrede olmasını, bu işlem özel olarak geçersiz kılınana kadar, sürekli kılınmalıdır.
Bir durdurma komutunu tetiklemeksizin tertibatın devreye girmesi mümkün olmamalıdır
Tertibatın devreden çıkarılması sadece uygun bir işlem ile mümkün olmalı ve tertibatın devreden çıkartılması makineyi yeniden çalıştırmamalı, ancak yeniden çalıştırmaya izin vermelidir.
Acil durum durdurma işlevi çalışma moduna bağlı olmaksızın, herzaman mevcut ve çalışırdurumda olmalıdır.
Acil durum durdurma tertibatları diğer koruyucu tedbirler için bir destekleyici unsurdur ve bu tedbirlerin yerini almaz.
Cevap: D

13) Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi mahfazalar ve koruma tertibatlarının temel özelliklerinden biri değildir?

A)  İlave herhangi bir tehlike ortaya çıkarmamalı
B)  Kolayca devreden çıkarılmalı
C)  Üretim işleminin izlenmesine asgari engel olmalı
D)  Tehlike bölgesinden yeterli uzaklığa yerleştirilmeli

Açıklama: Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; mahfazalar ve koruyucu tertibatlar aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:
Sağlam bir yapıda olmalı
Yerlerine sağlam bir şekilde sabitlenmeli
İlave herhangi bir tehlikeye ortaya çıkarmamalı
Kolayca devreden çıkarılmamalı veya kolayca by-pass edilememeli
Tehlike bölgesinden yeterli uzaklığa yerleştirilmeli
Üretim işlemin izlenmesini asgari engel olmalı
Cevap: B

14) Yapılan işin türüne göre manuel veya otomatik olarak ve alet kullanmaya gerek olmadan kolayca ayarlanabilinen mahfazalar aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Erişimi kısıtlayan ayarlanabilen mahfazalar
B)  Sabit mahfazalar
C)  Düz mahfazalar
D)  Ara kilitlemeli mahfazalar

Açıklama: Makina Emniyeti Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; çalışma için kesinlikle gerekli olan hareketli parçalar bölgesine erişimi kısıtlayan ayarlanabilen mahfazalar aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:
Yapılan işin türüne göre manuel veya otomatik olarak ayarlanabilir olmalı ve
Alet kullanmaya gerek olmadan kolayca ayarlanabilir olmalıdır.
Cevap: A

15) Bir makine üzerinde aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunması gerekli değildir?

A) Fonksiyonu
B) İmalatçının unvanı ve adresi
C) CE işareti
D) Seri veya tip tanımlaması

Açıklama: Makina Emniyeti Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; bütün makineler, aşağıdaki asgari özellikler göz önünde tutularak, görünür, okunurvesilinemezbirşekilde işaretlenmelidir:
İmalatçının ve ilgili olduğunda, yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve tam adresi
Makinenin tanımı
CE işaretlemesi
Seri veya tip tanımlaması
Varsa seri numarası
İmalatyılı, yani imalât işleminin tamamlandığı yıl
Cevap: A

16) Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne göre makinelerde bulunması gereken talimatlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Talimatlar Türkçe hazırlanmalıdır.
B) Orijinal talimatların başka bir dilde olması halinde beraberinde Türkçeye çevirisi yer almalıdır.
C) Talimatlar, uzman personelin anlayabileceği dilde hazırlanmalıdır.
D) Talimatların  içeriği yalnızca makinelerin amaçlanan kullanımlarını değil aynı zamanda makul bir
şekilde öngörülebilen olası yanlış kullanımlarını da içermelidir.

Açıklama: Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; talimatlar Türkçe hazırlanmalı, orijinal talimatların başka bir dilde olması halinde beraberinde Türkçeye çevirisi yer almalıdır. Talimatların içeriği yalnızca makinelerin amaçlanan kullanımlarını değil aynı zamanda makul bir şekilde öngörülebilen olası yanlış kullanımlarını da içermelidir. Profesyonel olmayan operatörler tarafından kullanılması düşünülen makineler için, kullanım talimatlarının yazılması ve düzenlenmesinde bu tür operatörlerden makul olarak beklenebilecek genel eğitim seviyeleri ve yargıda bulunabilme düzeyleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Cevap: C

17) Makine Emniyeti Yönetmeliği’ne göre “ROPS”un anlamı nedir?

A) Aşırı basınç tahliye valfi
B) Düşen nesnelere karşı koruyucu yapılar
C) Aşırı devir tahdit sistemi
D) Devrilmeye karşı koruyucu yapılar

Açıklama: Makina Emniyeti Yönetmeliği’nin Ek-IV’üne göre; ROPS (Roll Över Protection Structure), devrilmeye karşı koruyucu yapılar anlamına gelmektedir.
Cevap: D

18) Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre “FOPS”un anlamı nedir?

A) Aşırı basınç tahliye valfi
B) Düşen nesnelere karşı koruyucu yapı
C) Aşırı devir tahdit sistemi
D) Devrilmeye karşı koruyucu yapılar

Açıklama: Makina Emniyeti Yönetmeliği’nin Ek-IV’üne göre; FOPS (Falling Object Protective Structures), düşen nesnelere karşı koruyucu yapılar anlamına gelmektedir.
Cevap: B

19) Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya, kazaya sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan oluşuma ise ……………. denir.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Kaza-Olay
B) Risk-Olay
C) Kaza-Tehlike
D) Risk-Tehlike

Açıklama: Türk Dil Kurumu’na göre kaza; can veya mal kaybına ve zararına neden olan beklenmedik olay olarak tanımlanırken, kaza tanımında geçen olay ise; ortaya çıkan ve oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise ve vaka olarak tanımlanmaktadır.

TS 18001 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı’na göre kaza; ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay, olay ise; kazaya sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan oluşum olarak tanımlanmaktadır.

İki farklı tanımdan da anlaşılacağı üzere, kazanın olabilmesi için kazaya sebep olabilecek beklenmedik bir anda, beklenmedik bir olayın olması gerekmektedir.
Cevap: A

20) Sağlığı fiziksel, zihinsel ve toplumsal olarak tam bir iyilik hali olarak tanımlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluslararası Çalışma Örgütü
B) Dünya Sağlık Örgütü
C) Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı
D) Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği

Açıklama: Dünya Sağlık Örgütü’nün 1958’de yaptığı sağlık tanımı, özellikle koruyucu hekimlik alanında tartışmasız kabul görmektedir. Bu tanıma göre; sağlık, yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, zihinsel ve toplumsal olarak tam bir iyilik halidir.
Cevap: B

21) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri ramak kala olaylardandır?

I-   İskelede çalışan işçinin aşağıya tuğla düşürmesi ancak tuğlanın hiç kimseye zararvermemesi
II-   Forklift operatörünün, forkliftler için ayrılmış yolda yürüyen işçiyi son anda fark ederek sesli uyarı
yapması sonucu işçinin kendini kenara atarak ezilmekten kurtulması
III-   Zemindeki yağ artıklarına basan işçinin ayağının kayması veya sendelenmesi
IV-   Vinçle taşınan yükün işçiye çarpması sonucu işçinin yere düşerek yaralanması ve bir günlük iş
göremez raporu alması

A) Yalnız IV         B) Yalnız l               C) I, II, III                D) I, II, III, IV

Açıklama: Ramak kala olayları; hastalığa, ölüme, yaralanmaya, zarara veya diğer kayıplara sebep olmadan gerçekleşen olayları ifade eder. Ramak kala olayların kaydedilmesi ve değerlendirilmesine iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinde özel önem verilmektedir. Bir kaza oluşmasa da ramak kala olaylar, ileride ortaya çıkabilecek kazaların oluşma nedenleri ve mekanizmalarıyla ilgili sağlıklı bilgiler verirler. Bu nedenle de, proaktif yaklaşıma en güzel örnek, ramak kala olayların değerlendirilerek gerekli önlemlerin kazalar meydana gelmeden engellenmesidir.
Cevap: C

22) Ramak kala olayların kaydedilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)Daha büyük kazaları önlemek için önemli bir fırsattır.
B)Reaktif yaklaşıma en güzel örnektir,
C) Zaman kaybına neden olmaktadır.
D) İleride ortaya çıkabilecek kazaların oluşma nedenleri hakkında sağlıklı bilgiler alınması zordur.

Açıklama:
Cevap: A

23) İş kazaları kazanın cinsine göre sınıflandırılırca aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmada yer alır?

A)  Yaralanma ile sonuçlanan kazalar
B)  Omuz, üst kol ve dirsek yaralanmaları
C)  Ölüm ile sonuçlanan kazalar
D)  Göze yabancı cisim kaçması

Açıklama:
Cevap: D

24) Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını oluşturan faktörler arasında ver almamaktadır?

A) Psikolojik faktörler
B) Sosyolojik faktörler
C) Teknikfaktörler
D) Biyolojik faktörler

Açıklama: İş kazalarını oluşturan faktörlere ilişkin literatürdeki yaklaşımlar dikkate alındığında, bu faktörleri psikolojik, sosyolojik, fizyolojik ve teknik faktörler olarak dört sınıfta incelemek mümkündür. Cevap: D

25)
I-   İnsan faktörü
II-  Yönetim faktörü
III- Ekonomi faktörü
IV- Makine faktörü
Yukarıdakilerden hangileri iş kazalarının temel nedenlerindendir?

A) I, II, III             B) I, II, IV             C) II, III, IV         D) I, III,

Açıklama: iş kazaların temel nedenleri 4M yaklaşımı ile şunlardır:
İnsan (Man): Hatalara neden olan insan faktörü
Makine (Machine): Uygun olmayan ve koruyucusuz ekipma, makine, tezgâh ve tesisi gibi fiziksel faktörler
Ortam veya Çevre (Media): Bilgi, bilg’lendirme, çalışma metotları ve çevresel faktörler
Yönetim (Management): Yönetimsel faktörler
Cevap: B

Ne düşünüyorsunuz?

0 points
Upvote Downvote

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İş Sağlığı Güvenliği Soru Bankası

Açıklamalı Sorular 62

İSG Çözümlü Soru Bankası

Açıklamalı Sorular 64