in

Açıklamalı Sorular 64

1) Bir kişi veya vücudun bir kısmı güvenlik sınırını aştığında makineyi durduran güvenlik tertibatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sınırlama tertibatı
B) Takviyeli kumanda tertibatı
C) Hassas algılama tertibatı
D) Mekanik alıkoyma tertibatı

Açıklama: TS EN 292-1 Standardına göre; hassas algılama tertibatı, bir kişi veya vücudunun bir kısmı güvenlik sınırını aştığında, bir makine veya makine elemanının durmasını sağlayan tertibattır. Bu tertibatlar;
Mekanik tahrikli: duyarlı kablo (tel), teleskopik problar, basınca hassas tertibatlar vb.
Mekanik olmayan tahrikli: foto-elektrik tertibatı, kondansatör kullanan tertibatlar, ultrason tertibatları vb. gibi yollarla algılamayı temin ederler.
Cevap: C

2) Bir makine veya makine elemanının tasarımlandığı sınırı aşmasını önleyen güvenlik tertibatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hassas algılama tertibatı
B) Takviyeli kumanda tertibatı
C) Sınırlama tertibatı
D) Mekanik alıkoyma tertibatı

Açıklama: TS EN 292-1 Standardına göre; sınırlama tertibatı, bir makine veya makine elemanının tasarımlandığı bir sınırı aşmasını önleyen tertibattır (hacim sınırlama tertibatı, basınç sınırlama tertibatı vb.)
Cevap: C

3) Bir mekanizma içerisine mekanik bir engel koyan ve engelin dayanımı sayesinde tehlikeli hareketi önleyebilen güvenlik tertibatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hassas algılama tertibatı
B) Takviyeli kumanda tertibatı
C) Sınırlama tertibatı
D) Mekanik alıkoyma tertibatı

Açıklama: TS EN 292-1 Standardına göre; mekanik alıkoyma tertibatları, bir mekanizma içerisine mekanik bir engel (kama, mil, saplama, cıvata, takoz vb.) koyan ve o engelin dayanımı vasıtasıyla herhangi bir tehlikeli hareketi önleyebilen (normal tutma sisteminin arızası sonucu bir şahmerdanın düşmesi gibi) bir tertibattır.
Cevap: D

4) Bir başlama kumandası ile beraber kullanılan ve bir makinenin fonksiyonunu icra etmesine, sürekli tahrik edildiği sürece izin veren elle çalıştırılan güvenlik tertibatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hassas algılama tertibatı
B) Takviyeli kumanda tertibatı
C) Sınırlama tertibatı
D) Mekanik alıkoyma tertibatı

Açıklama: TS EN 292-1 Standardına göre; takviyeli kumanda tertibatı, bir başlatma kumandası ile beraber kullanılan ve bir makinenin fonksiyonunu icra etmesine, sürekli tahrik edildiği sürece izin veren elle çalıştırılan ilave kumanda tertibatıdır.
Cevap: B

5) Bir makine elemanının çalışmasını başlatan ve elle yapılan tahrik devam ettiği sürece makineyi çalıştıran güvenlik tertibatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendiliğinden eski konumunu alan kumanda tertibatı
B) Takviyeli kumanda tertibatı
C) İki el kumanda tertibatı
D) Mekanik alıkoyma tertibatı

Açıklama: TS EN 292-1 Standardına göre; kendiliğinden eski konumunu alan kumanda tertibatı, bir makine elemanının çalışmasının başlatan ve çalışır durumda tutmayı, ancak elle yapılan tahrik devam ettiği sürece, sağlayan kumanda tertibatıdır. El ile yapılan kumanda (tahrik) bırakıldığında, tertibat otomatik olarak durdurma konumuna döner.
Cevap: A

6) Matkap ve freze tezgâhlarında alınacak tedbirlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Çıkan talaşlar elle süpürülmelidir.
B)  Parça işlenirken kesici takım ağzında bulunan talaşlartemizlenmemelidir.
C)  İşlenecek parça uygun şekilde bağlanmalıdır.
D)  Dönertablaya bağlanan parçaların çıkıntılı kısımları koruyucu içine alınmalıdır.

Açıklama:
Cevap: A

7) Torna tezgâhlarında alınacak tedbirlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Operasyon noktası uygun şekilde koruyucu içine alınmalıdır.
B)  Kayış kasnağa elle tutularakfren yaptırılmalıdır.
C)  Talaş fırlamasına karşı tedbir alınmalıdır.
D)  Çubuk halinde dönen uzun malzeme koruyucu içine alınmalıdır.

Açıklama:
Cevap: B

8) Zımpara taşlarının tezgâha bağlanmasında alınacak tedbirlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Suni zımpara taşlarının kullanıldığı yerlerde tabii zımpara taşları kullanılmayacaktır.
B)  Zımpara taşları, yerlerine takılmadan önce kontrol edilecek çatlak ve hasarlı olanları
kullanılmayacaktır.
C)  Zımpara taşları, imalatçının belirttiği hızın üzerinde kullanılmayacaktır,
D) Düz satıhlı zımpara taşlarının yan yüzeyleri kullanılacaktır.

Açıklama:
Cevap: D

9) Otomatik besleme tertibatı olmayan veya işin gereği olarak koruyucu yapılamayan preslerde, ………………. bulunacak ve bunlardan bir tanesi tek başına presi harekete geçiremeyecek şekilde yapılmış olacaktır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Fotosel sistemi
B) Çift el kumanda sistemi
C) Ayak pedallı kumanda sistemi
D) Mekanik koruyucular

Açıklama:
Cevap: B

10) Büyük parçaların işlendiği ağır presler ile enjeksiyon ve püskürtme preslerinde, ………………..bulunacak veya tamamen kapanmadıkça harekete engel olan sürgülü, kontaklı veya mekanik engelli kapaklar yapılacaktır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Fotosel sistemi
B) Çift el kumanda sistemi
C) Ayak pedallı kumanda sistemi
D) Mekanik koruyucular

Açıklama:
Cevap: A

11) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, iş ekipmanının kullanımını tam olarak ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması ve kullanılması
B) İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması ve taşınması
C) İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması ve temizlenmesi

D) İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması, tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi her türlü faaliyet

Açıklama:  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin 4. maddesine göre; iş ekipmanının kullanımı, iş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması, tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyeti ifade eder.
Cevap: D

12) İş ekipmanlarının kontrollerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte
bulunacaktır.
B) İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından
sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde uzman kişiler tarafından kontrolü
yapılacaktır.
C) Arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanlarının periyodik
kontrolleri uzman kişilerce yapılacaktır.
D) İş ekipmanlarının kontrollere tabi tutulacağı, kontrollerin kimler tarafından ve hangi sıklıkla ve hangi
şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığınca belirlenecektir.

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin 7. maddesine göre; işyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

İş ekipmanının güvenliğinin kurulma şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde uzman kişiler tarafından kontrolü yapılacak, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenecektir.
İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;
Uzman kişilerce periyodik kontrollerini ve gerektiğinde testlerinin yapılması,
Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için uzman kişilerce gerekli kontrollerin yapılması sağlanacaktır.
Kontrol sonuçları kayıt altına alınacak, yetkililerin her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanacaktır. İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulunacaktır.
Hangi tür iş ekipmanlarının kontrollere tabi tutulacağı, kontroiierin kimler tarafından ve hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecektir.
Cevap: D

13) İş ekipmanlarındaki kumanda cihazlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Kumanda cihazları ekipmanın üzerinde herhangi bir yere yerleştirilmelidir.
B)  İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olacak ve gerektiğinde uygun şekilde işaretlenecektir.
C)  Operatör, ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin bulunup bulunmadığından emin olabilmelidir.
D)  Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır.

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilecek ve bunların kullanımı ek birtehlike oluşturmayacaktır. Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır. Cevap: A

14) İş ekipmanlarındaki kumanda cihazları için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A)  Kumanda cihazları tehlikeli bölgenin içine yerleştirilmelidir.
B)  Makine devreye girmeden önce sesli ve ışıklı ikaz sistemi olmalıdır.
C)  Tehlikeye maruz kalan işçilerin korunabilmesi için yeterli zaman ve imkânı olmalıdır.
D)  Kumanda sistemleri sadece bilerek ve isteyerek kullanılabilecek şekilde dizayn edilmedir.

Açıklama:
Cevap: A

15) Aşağıda belirtilenlerden hangisi iş ekipmanlarının sahip olması gereken özelliklere aykırıdır?

A) Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldıracak uygun güvenlik
tertibatı ile donatılacaktır.
B  İş ekipmanlarının kumanda cihazları istem dışı hareketlerle de çalışabilir olmalıdır.
C) Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları, bunları kaynağında tutacak veya
çekecek uygun sistemlerle donatılacaktır.
D) İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde, iş ekipmanında acil
durdurma sistemi bulunacaktır.

Açıklama:
Cevap: B

16) ……  ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin bulunmadığından emin olabilmelidir. Bu mümkün değilse makine çalışmaya başlamadan önce otomatik olarak devreye ……. girecek          bulunacaktır.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)  Teknikeleman / alarm tertibatı
B)  İşveren / denetim ve gözetim sistemi
C)  İşçi/görüntü sistemi
D)  Operatör/sesli ve ışıklı ikaz sistemi

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; operatör, ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin bulunmadığından emin olabilmelidir. Bu mümkün değilse makine çalışmaya başlamadan önce otomatik olarak devreye girecek sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır.
Cevap: D

17) Kumanda sistemlerinin bilerek ve isteyerek kullanılma özelliği aşağıdakilerden hangisinde geçerli değildir?

A) Ekipmanın durmasından sonra tekrar çalıştırılmasında
B) Hızda değişiklikler yapılırken
C) Basınçta değişiklikler yapılırken
D)Otomatik çalışan iş ekipmanının normal çalışma programının devamı süresinde tekrar harekete
geçmesinde

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; iş ekipmanlarının çalıştırılması, bu amaç için yapılmış kumandaların ancak bilerek ve isteyerek kullanılması ile sağlanacaktır. Bu kural, işçiler için tehlike oluşturmadığı sürece;
Herhangi bir sebeple ekipmanın durmasından sonra tekrar çalıştırılmasında,
Hız, basınç gibi çalışma şartlarında önemli değişiklikler yapılırken de uygulanacaktır.
Bu kural otomatik çalışan iş ekipmanının normal çalışma programının devamı süresindeki tekrar harekete geçme veya çalışma şartlarındaki değişikler için uygulanmaz.
Cevap: D

18) İş ekipmanlarının durdurma sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün iş ekipmanlarında, ekipmanı tümüyle ve güvenli bir şekilde durdurabilecek bir sistem
bulunacaktır.
B) Her bir çalışma yerinde, tehlikenin durumuna göre, iş ekipmanının tamamını veya bir kısmını
durdurabilecek ve bu ekipmanın güvenli bir durumda kalmasını sağlayacak kumanda sistemi
bulunacaktır.
C) İş ekipmanları durdurulduktan sonra sadece bakımcılartarafından çalıştırılacaktır.
D) İş ekipmanlarının durdurma sistemleri, çalıştırma sistemlerine göre öncelikli olacaktır.

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-l’ine göre; bütün iş ekipmanlarında, ekipmanı tümüyle ve güvenli bir şekilde durdurabilecek bir sistem bulunacaktır. Her bir çalışma yerinde, tehlikenin durumuna göre, iş ekipmanının tamamını veya bir kısmını durdurabilecek ve bu ekipmanın güvenli bir durumda kalmasını sağlayacak kumanda sistemi bulunacaktır, iş ekipmanlarının durdurma sistemleri, çalıştırma sistemlerine göre öncelikli olacaktır. İş ekipmanı veya tehlikeli kısımları durdurulduğunda, bunları harekete geçiren enerji de kesilmiş olacaktır.
Cevap: C

19) Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları ile ilgili aşağıdaki önlemlerden hangisi doğrudur?

A) İş ekipmanlarında gaz veya buhar kullanılmayacaktır.
B) Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları bunları kaynağında tutacak veya çekecek
uygun sistemlerle donatılacaktır.
C) İş ekipmanları gazsız ve tozsuz filtreler ile donatılacaktır.
D) Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkaran iş ekipmanları kapalı alanlarda kullanılacaktır.

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları, bunları kaynağında tutacak ve/veya çekecek uygun sistemlerle donatılacaktır.
Cevap: B

20) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanlarındaki koruyucular veya koruma donanımlarında bulunması gereken özelliklerden değildir?

A)  Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunacak
B)  Kolayca yerinden çıkacak
C)  İlave tehlike yaratmayacak
D)  Sağlam yapıda olacak

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; iş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; iş ekipmanı, tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye ulaşılmadan önce hareketli parçaların durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile donatılacaktır. Koruyucular ve koruma donanımı:
Sağlam yapıda olacak,
ilave tehlike yaratmayacak,
Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde olacak,
Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunacak,
Ekipmanın operasyon noktalarının görülmesini gereğinden fazla kısıtlamayacak,
Sadece işlem yapılan alana girişi kısıtlayacak, bunlar çıkarılmadan parça takılması, sökülmesi ve bakım için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olacaktır.
Cevap: B

21) İş ekipmanlarındaki koruyucular ve koruma donanımlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Ekipmanın iş verimini artırıcı özellikte olmalıdır.
B)  İlave tehlike yaratmamalıdır.
C)  Ekipmanın operasyon noktalarının görülmesini kısıtlamamalıdır.
D)  Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilmeyecek şekilde olmalıdır.

Açıklama:
Cevap: A

22) Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanlarının koruyucularında bulunması gereken genel özelliklerden değildir?

A) Etkin olmalıdır.
B) Çok parçalı olmalıdır.
C) Çalışmayı zorlaştırmamalı ve üretimi engellememelidir.
D) Koruyucunun kendisi tehlike oluşturmamalıdır.

Açıklama:
Cevap: B

23) İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gereklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün iş ekipmanı, işçilerin doğrudan veya dolaylı olarak elektrikle temas riskinden korunmasına uygun olacaktır
B) İş ekipmanının yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki parçaları, işçilerin teması veya yaklaşması riskine
karşı korunacaktır.
C) İş ekipmanına ait ikaz donanımları yalnızca yetkili uzmanlar tarafından kolay algılanır ve anlaşılır
olacaktır.
D) İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir
özellikte olacak ve gerektiğinde uygun şekilde işaretlenecektir.

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; İş ekipmanına ait ikaz donanımları kolay algılanır ve anlaşılır olacaktır.
Cevap: C

24) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bakım ve onarım işlerinde, uygun ve yeterli bir aydınlatma sağlanacak ve gerektiğinde özel
aydınlatma yapılacaktır.
B) İş ekipmanının bakım işleri ekipman çalışırken yapılmalıdır.
C) Bakım defteri bulunan makinelerde bakımla ilgili işlemler günü gününe bu deftere işlenmelidir.
D) Bakım ve onarım nedeniyle gerilim altındaki tesisatın tecritlerinin çıkarılması gerektiğinde, bu kısımlar
paravana veya koruyucularla korunacaktır.

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-l‘ine göre; iş ekipmanının bakım işleri, ancak ekipman kapalı iken yapılabilecektir. Bunun mümkün olmadığı hallerde, bakım işleri yürütülürken gerekli
önlemler alınacak veya bu işlerin tehlike bölgesi dışında yapılması sağlanacaktır.

Cevap: B

25) Kendinden hareketli iş ekipmanlarından alınacakönlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kendinden hareketli iş ekipmanları uygun eğitim almış işçilertarafından kullanılacaktır.
B) Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa, ekipmanın herkes
tarafından çalıştırılmasını sağlayacak donanımı bulunacaktır.
C) İş ekipmanı bir çalışma alanı içinde hareket ediyorsa uygun trafik kuralları konulacak ve uygulanacaktır.
D)Gece veya karanlık yerlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış iş ekipmanında, yapılan işi yürütmeye
uygun ve işçilerin güvenliğini sağlayacak aydınlatma sistemi bulunacaktır.

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-l’ine göre; kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa aşağıdaki şartları sağlayacaktır;
Ekipmanda yetkisiz kişilerce çalıştırılmasını önleyecek donanım bulunacaktır.
Aynı anda hareket eden birden fazla elemanı bulunan iş ekipmanında bu elemanların çarpışmasının etkilerini en aza indirecek önlemler alınacaktır.
Ekipmanı frenleyecek ve durduracak bir donanımı bulunacaktır. Güvenlik şartları gerektiriyorsa, ayrıca bu donanımın bozulması halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca ulaşılabilecek şekilde yapılmış acil frenleme ve durdurma sistemi bulunacaktır.
Güvenliğin sağlanmasında, sürücünün doğrudan görüş alanının yetersiz kaldığı durumlarda, görüşü iyileştirmek için uygun yardımcı araçlar kullanılacaktır.
Gece veya karanlık yerlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış iş ekipmanında, yapılan işi yürütmeye uygun ve işçilerin güvenliğini sağlayacak aydınlatma sistemi bulunacaktır.
İşçileri etkileyebilecek yangın çıkma tehlikesi olan iş ekipmanının kendisinin veya yedekte taşıdığı ekipmanın kullanıldığı yerin hemen yakınında yangın söndürme cihazları bulunmuyorsa, bu ekipmanlarda yeterli yangın söndürme cihazları bulunacaktır.
Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde otomatik olarak hemen duracak şekilde olacaktır.
Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, normal şartlarda çarpma ve ezilme tehlikelerine karşı korunaklı olacak, bunun sağlanamadığı hallerde diğer uygun araçlarla çarpma riski kontrol altına alınacaktır.
Cevap:B

Ne düşünüyorsunuz?

0 puan
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İş Sağlığı ve Güvenliği Açıklamalı Soru Bankası

Açıklamalı Sorular 63

İş Güvenliği Sınava Hazırlık Soruları

Açıklamalı Sorular 65